Stříbrnoskalický pivovar

Výroba piva, kdy se ve vrcholném středověku pivo vařilo v téměř každé usedlosti či měšťanském domě, se postupně díky prodeji přebytků a vysoké rentabilitě soustředila v rukách početné skupiny živnostníků v tzv. právovárečných domech. Na vesnicích měli právo vařit a šenkovat většinou rychtáři. Postupně vydávanými privilegii sílila dominance pivovarníků v královských městech, kteří si pomocí výsady mílového práva zajistili výhradní distribuci svého piva v okruhu zhruba 11 km okolo města. Tato práva se časem snažili vymoci na svých pánech i pivovarští živnostníci v poddanských městech.

Vysoká rentabilita pivovarské živnosti zapříčinila její postupný přechod do rukou vrchnosti, která na svých panstvích budovala modernější a výnosnější pivovarská zařízení a od 16. století tak v tomto odvětví začala dominovat.

V našem okolí je toho příkladem pivovar v Mnichovicích, který nechal v roce 1532 vybudovat jeho pán Jan z Valdštejna. Dalším pak panský pivovar v Kostelci n. Č. l. zmiňovaný v roce 1558, kdy panství získávají Smiřičtí.

I ve Stříbrné Skalici (dříve jen Skalice) existoval v té době pivovar. Zmínka o něm se vyskytuje v Registrech komorního soudu z 30. let 16. století. August Sedláček ji ve svém díle Hrady, zámky a tvrze přepisuje takto: „Asi okolo l. 1508 přišlo k rozdělení panství Sázavského, tuším pro dluhy (pzn. pánů Zajímačů z Kunštátu), a jednotlivé části dostaly se věřitelům. Tak se stalo, že asi l. 1530 Adam Sviták z Landštejna držel městečko necelé a 5 domův nějaký Trmal a šestý dům (pivovar) obec.“ Další zmínka o skalickém pivovaru se objevuje v 70. letech 16. století, kdy celá Skalice přechází do rukou pánů Smiřických z nedalekého Kostelce nad Černými lesy, kteří tam již v té době, jak je zmíněno výše, provozovali černokostelecký pivovar.

K debatě o místu, kde se pivovar ve Skalici mohl nacházet, připojuji zmínku z urbáře z roku 1608: Dvůr Rovný se pokládá k panství… Sladovna tamtéž a pivovár s krosnami (?), kde se piva hojně vaří, pokládá se k užitku, každého roku jest náklad z něj 7 kop…“. Nelze tak vyloučit, že jde o jeden a týž pivovar nacházející se v osadě Rovná, která již v době prvních zmínek o pivovaru přináležela ke Skalici.

V urbáři černokosteleckého panství z let 1772 až 1777 se již pivovar ve Skalici neuvádí.