Zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice číslo 15 konané dne 23.2.2012

Ve čtvrtek 23. února 2012 (zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se zpravidla koná každý poslední čtvrtek v měsíci) se na obecním úřadě ve Stříbrné Skalici uskutečnilo letošní druhé, celkově patnácté, zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice. Chyběl pouze opoziční zastupitel Strejček, který se omluvil.

Na začátku přednesl pan starosta Jiří Procházka program schůze a požádal o přesunutí bodu číslo dvě „Provádění lesnických činností s prodejem dříví“ na později, až se dostaví opozdivší se pan Jakubíček, který nám předloží analýzu nabídek.

Začíná se tedy bodem číslo tři „Informace o aktuálním stavu podaných žádostí obce o dotmapa-skalice-cp71ace pro rok 2012“. Dozvídáme se o úspěších zástupců obce při dobývání financí z různých dotačních titulů, jejichž výši a přesný původ se nejspíš dozvíte z oficiálního zápisu vydávaného obcí (nebylo v mých silách vše řádně zaznamenat), a které budou využity převážně na rekonstrukci domu na náměstí č.p. 71, kde by mělo vzniknout informační centrum s knihovnou. Což nelze než přivítat. Pan Havlík, opoziční zastupitel, se dotazuje na čerpání z Fondu Středočeského kraje pro rozvoj obcí a měst (FROM), kam byla podána žádost 15.12.2011, na což je mu starostou sděleno, že tato žádost zatím nebyla krajem zpracována. Pan Zelík, místostarosta obce, následně informuje, že financování kanalizace, na jejíž realizaci žádali o dotace Ministerstvo zemědělství a Státní fond životního prostředí a nebyli úspěšní, bude patrně muset obec řešit z vlastních zdrojů a případným úvěrem. Neopomenul taktéž zdůraznit, stejně jako minule, i tu skutečnost, že nás v této oblasti značně znevýhodňuje hornatost území, na kterém se stříbrnoskalicko rozkládá. Pan Havlík dodává, že šance na získání prostředků je ještě v květnu a červnu, kdy budou v rámci blížících se voleb do zastupitelstva středočeského kraje s největší pravděpodobností v rámci předvolebního boje současnými mocipány uvolňovány další prostředky. Vsuvkou do jednání je pak dotaz opoziční paní Neubauerové, kdo je paní Poláková, která se měla jako zástupkyně místní školy účastnit úspěšného vyjednávání na výše zmíněných dotačních titulech, načež pan starosta opravil jméno na paní Novákovou, jejíž babička je Poláková a on je zaměnil. Místostarosta Zelík podotýká, že paní Nováková byla na těchto jednáních opravdu odvážná a získala pro obec významné „emotivní“ body.

Ke konci tohoto bodu pan starosta navrhuje komisi, která bude mít za úkol vypracovat rešerši na odprodej obecního majetku, za účelem získání chybějících financí na dobudování kanalizace. Pan Zelík však podotýká, že tento odprodej dostatek prostředků nepřinese a obec si tak bude muset vzít úvěr. Pro navrhované usnesení pak zvedají ruku všichni zastupitelé.

V dalším bodu „Žádost SDH Stříbrná Skalice o zařazení stavby hasičské zbrojnice ve Stříbrné Skalici do akcí určených k realizaci v roce 2012“ jsme starostou informováni o částce 3.931.690 Kč, která je pro stavbu potřebná a vychází z již vypracovaného projektu za 50.000 Kč. Je vyzván zástupce hasičů, aby k projektu vyjádřil své stanovisko. Ten připomíná a vytýká onu skutečnost, že v předešlých letech, kdy se již o dotace žádalo, byly tyto žádosti chybně rozděleny do dvou, přičemž ani jedna nevyšla. Současná žádost je adresovaná na Fond Středočeského kraje pro rozvoj obcí a měst (FROM). V následné diskusi jsou pak nastíněny možnosti získání zdrojů z Malého Posázaví (Zelík) a z přepokládaných Rathových předvolebních peněz (Havlík viz výše). Starosta diskusi zakončuje poznámkou, že pokavad hasiči na FROMu nemají někoho, kdo by jejich projekt protlačil, tak je to „ztráta času“. V následném hlasování je spoluúčast obce podmíněna získáním dotace, přičemž pro tento návrh hlasuje všech 12 přítomných zastupitelů.

Další na řadu přichází posunuté projednávání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví obce“, jelikož se dostavil opozdivší se pan Jakubíček.

Ten nám právnickou řečí osvětluje metodiku vyhodnocování nabídek pěti zájemců o tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, ze které pak jako vítěz vychází, stejně jako v předešlých letech, kdy nebyl výběr tak sofistikovaný, pan Broukal. Tíži dopracování se k vyhodnocení nejlepší nabídky nám pan Jakubíček zdůvodňuje oním netradičním spojením veřejné zakázky na jedné a aukce či dražby na straně druhé do jednoho balíku. Doporučení na podstoupení této zakázky pouze jednomu subjektu vypracovala společnost Petronius CZ, a.s.

Diskusi rozpoutává pan Havlík dotazem, kdo ustavil komisi zabývající se přijímáním nabídek uchazečů, načež mu starosta sděluje, že on, a že je to plně v jeho kompetenci, načež Havlík shledává tento postup netradičním a pozastavuje se rovněž nad tím, že má s vítězem zakázky panem Broukalem jako zástupce obce spolupracovat pan Buriánek, který pro pana Broukala v minulosti pracoval. Pan Buriánek se brání, že jejich někdejší spolupráce byla formou objednávka-faktura a neshledává na této věci nic závadného. Do debaty vstupuje starosta a upozorňuje „Rudu“ (Havlík), že v této věci očekávali spíše pochvalu a ne rejpání. Havlík opakuje, že by subdodávku panu Broukalovi neměl podepisovat pan Buriánek. Paní Neubauerová se dotazuje, kdo opraví cestu poničenou těžbou, po které ráda chodí, a je ubezpečena, že cesta bude po skončení těžby uvedena do pořádku.

V následném hlasování o přiklepnutí zakázky panu Broukalovi hlasuje 7 pro, 3 se zdrželi, Havlík proti.

V bodu pět programu „Změna rozpočtu č. 1/2012 rozpočtového opatření“ nám nová úřednice paní Šteflíčková účetní řečí sděluje změny na straně příjmů i výdajů a pro nás, kteří nemají k dispozici vytištěné podklady a navíc potřebné geny, je tato hra čísel neuchopitelná. Co víc. Je neuchopitelná i některými zastupiteli, kteří se v číslech ztrácejí. Pavel Novák: „Já to tady nemám, nebo špatně vidím.“ Starosta: „Je to tam, Pavliku.“ Novák: „No jo, je to tady. Špatně jsem to viděl.“ Starosta: „No sláva.“ Novák: „Můžeš si odpustit ty komentáře, starosto?!“.

Pro změnu hlasuje 10 zastupitelů, zdrželi se oba Neubauerovi.

V bodech šest a sedm přicházejí na řadu odpady. V šestém bodu starosta upozorňuje na potřebu aktualizace deset let starého zákona o odpadech veřejnou vyhláškou obce č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování,  sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Pro hlasují všichni zastupitelé.

V sedmém bodu pak obhajuje politiku, kdy třetí a další obyvatel domu platí za odpady již jen 250 Kč a ne 500 Kč, takže čtyřčlenná rodina zaplatí 1500 Kč. Paní Neubauerová se ptá, jak je to s lidmi zapsanými bydlištěm na obecní úřad, načež jí starosta sděluje, že platí ti, co jsou tu hlášeni více jak půl roku. Poté se ptá, jak je to s dítětem zapsaným na úřad bez jeho rodičů, ale je upozorněna, že tento dotaz je nad rámec projednávaného bodu. Paní Neubauerová se tedy rozhoduje ponechat si dotaz do bodu číslo 9. – Dotazy zastupitelů.

Následuje bod č. 8 – Různé. Starosta informuje o uzavření úzké uličky v Ondřejově, jíž se z náměstí odbočuje na Kostelní Střimelice, v období od 1.4. do 30.6. 2012.

Další informací je zpráva ředitelky školy pí. Boubínové, že se ve škole nic mimořádného neudálo a nikdo si nestěžoval. Následuje dotaz opozičního pana Volka, kolik dětí tento rok opouští mateřskou školku. Upozorňuje tak na skutečnost, že silné ročníky již základní školu navštěvují a v nadcházejících letech se tak bude patrně zvyšovat doplatek za chybějící počet žáků ve škole, který je státem nastaven na 101. Následně je připomenut plán ministerstva školství rušit základní školy s nízkým počtem žáků. Toto téma se nedořešeno opouští. Následně je zastupitelstvem schválen příspěvek obce na každoroční čištění řeky Sázavy ve výši 3.375 Kč. Dále se dozvídáme o personální změně u černokostelecké policie, kterou bude ve věcech Stříbrné Skalice zastupovat pan Skoupý. Ze strany policie byla starostovi učiněna nabídka na proškolení místních dětí pro případ ohrožení, případně jak mu předcházet. Poté je schválen příspěvek obce na podařenou včelařskou veselici, která se uskutečnila předchozí víkend, ve výši 4.000 Kč, ač starosta původně navrhoval tisíce dva, ale byl přijat protinávrh pana Zelíka. Následuje řešení pohledávek obce. Dozvídáme se, že jakási paní Švandová dlužící obci za nájem, je již od roku 2009 neúspěšně vykazována z bytu. Starosta ujišťuje, že existuje exekutorský příkaz k vystěhování, a že by rád tento uvolněný prostor nabídl panu Studzinskému, který v současnosti využívá prostory obecního domu na náměstí č.p. 71, kam se má v budoucnu přestěhovat knihovna, viz výše. Další pohledávkou obce je dluh pana Rouska ve výši 361.000 Kč. Pan Havlík se dotazuje starosty na to, jestli pan Rousek již něco zaplatil, protože když se dluh pana Rouska projednával naposledy, tak jeho výše činila 500.000 Kč a jak je tedy možné, že je nyní o 139.000 nižší. A odpověď starosty? „Nezaplatil. Nepamatuju si…“

Dotazy zastupitelů. Zcela očekávaně první dotaz vznáší paní Neubauerová, která tak opakuje otázku ji odepřenou při projednávání odpadů, viz výše, a to, kdo všechno platí za odpady. Odpovídá starosta, že odpady platí jen trvale hlášení občané. Vyzdvihuje tu skutečnost, že oproti minulosti došlo ke změně poplatků vybíraných od chatařů, kdy co chata to 500 Kč ročně za odpady. V minulosti z chat neplynulo nic. Uvažuje se o zvýšení částky placené chataři na 750 Kč.

Další otázka směřuje na kamerový systém obce. Pan Černohous, který má tuto oblast na starosti, informuje zastupitele, že kamery pořizují záznamy dohledatelné až 14 dní zpátky. Otázka na kamery záměrně otevírá pandořinu skříňku obce, ve které je hlavní postavou jistý Vlastík, synovec ředitelky školy, údajně vyléčený ze závislosti na drogách. Do dneška jsem věděl o jeho dvou případech obtěžování místních dívek, přičemž při tom druhém se měl sebeukájet se sundanými kalhotami. Jak postupně vychází najevo z diskuse zastupitelů byl takto přistižen rovněž na hřbitově. Pan Černohous nás informuje, že Vlastíkovi byla v nedávné době ošetřujícím lékařem změněna medikace a lze tedy očekávat zlepšení. Jinak jsou zástupci obce v této věci bezzubí.

Na dotaz pana Volka týkající se porouchané lávky starosta odpovídá, že již byla opravena nákladem 50.000 Kč z peněz nájemce lomu.

Slovo si bere pan Havlík, který navrhuje, aby se zastupitelstvo zamyslelo nad tím, zda by se neměly navýšit taxy za metr čtvereční pozemků odprodávaných obcí, které jsou v současnosti nastaveny na 350 Kč za m² stavební pozemek a 175 Kč za ostatní pozemky, a že tržní částky jsou v současnosti minimálně dvojnásobné. Panem místostarostou Zelíkem je ujištěn, že při dražbě odprodávaných obecních pozemků se tato částka většinou vyšplhá k té tržní. Starosta přitakává a přisazuje, že když jedna babička před rokem dokoupila pozemek po 350 Kč za metr, tak jak vysvětlíme té druhé, že ho má dnes koupit za 500. Prostě politik.

Poslední bod jednání – diskuze. To je čas, kdy se mohou zapojit i občané. Zvedá se pan Vilímek a sděluje zastupitelům, že v domě, kde je jako nájemník, má již tři neděle zamrzlou vodu, a jelikož dům nepřetržitě obývá, domnívá se, že zamrzlo potrubí pod ulicí. Starosta zpochybňuje, že není jisté, zda je zamrzlá pod ulicí či v domě, a v prvé řadě je třeba písemně urgovat správce vodovodního řadu VHS Benešov s.r.o. Pan Vilímek namítá, že tak již učinil a bylo mu správcem sděleno, že v takových mrazech se s tím nedá nic dělat, a že by zamrzla i přistavená cisterna. Druhý den po jednání zastupitelstva stála před domem obývaným panem Vilímkem cisterna s pitnou vodou.

Následně si beru slovo a směřuji dotaz na pana Bartůňka, jak to vypadá s letošním druhým ročníkem velikonočního jarmarku, o kterém se mělo, jak jsem pochopil minule, jednat na dnešním zastupitelstvu. Starosta mi sděluje, že se jarmark projednával minule. Na minulém zastupitelstvu bylo ovšem panem Bartůňkem nastíněno jenom složité jednání se sponzory, a že příště (jako dnes) bude vědět víc. Nenechám se odbýt a ptám se, zda bude na letošním jarmarku lepší program než na tom minulém, na kterém byla k vidění jen dvě patnáctiminutová představení šermířské skupiny, za které měla obec vyplatila 15.000 Kč. Pan Bartůněk mi sděluje, že za tuto skupinu obec vyplatila ne 15, ale 5 tisíc korun (v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce z 31.3.2011 je však zapsána částka 15.000 Kč). Dále sděluji, že by stálo za zvážení zapůjčení několika stánků, aby jarmark nepůsobil stejně jako minule dojmem blešího trhu. Pan Bartůněk namítá, že je letos přihlášeno již 28 prodejců a cena za stejný počet stánků by byla nad rámec přiklepnutých prostředků. Jak se dozvídám později při soukromém rozhovoru, výše částky určené na jarmark je letos 30.000 Kč. Musím uznat, že pokud se nepodaří získat významnější sponzorský příspěvek, chyběla by částka vynaložená za zapůjčení dřevěných stánků při sestavování doprovodného kulturního programu akce, na jehož zajištění jsem nabídnul účast svou i mé ženy.

Na závěr nás knihovnice paní Drozdová informuje, že byla na setkání dobrovolných a profesionálních knihovníků (nepochytil jsem z jak široké oblasti), ona jako dobrovolná knihovnice, zvolena knihovnicí roku, čímž si vysloužila zasloužený aplaus přítomných.

Další díl zastupitelských balad můžete sledovat zhruba za měsíc na těchto stránkách.

Autor článku: Jakub Hlavatý

 

Balada je původně epická, později lyricko-epická nebo lyrická báseň s ponurým, tragickým dějem a zejména koncem. Děj se obyčejně obtáčí okolo viny z porušení mravních principů, za což neodvratně následuje trest. Balady mají prudký dějový spád a bohatý, často zkratkovitý, dialog – zdroj wikipedia.

Zpráva z předchozího zasedání ZO Stříbrná Skalice konaného dne 26.1.2012 k přečtení zde.