Důležité upozornění – Obec Stříbrná Skalice vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitele školy

OBEC STŘÍBRNÁ SKALICE

Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

telefon: 321 693 131, fax: 321 693 130, mail: obec@stribrnaskalice.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Kolín, č.ú. 1227151/0100, IČ 00235750

Čj.: OUStS/2012/JK

Ve Stříbrné Skalici 19. dubna 2012

Vyhlášení konkurzního řízení

Starosta Obce Stříbrná Skalice na základě usnesení zastupitelstva obce č. 7-16/2012 ze dne 30.3.2012 v souladu se zákonem č.561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího místa ředitele/ředitelky Základní školy ve Stříbrné Skalici,

Na Městečku 69, příspěvkové organizace IČ:70925259

Požadavky:

 • odborná a pedagogická způsobilost a délka odborné praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky ve školství a školských předpisů
 • organizační a řídící schopnosti
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav

Náležitosti ke konkurznímu řízení:

 • přihláška (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, vlast.podpis)
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis
 • písemná koncepce řízení a rozvoje školy
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad ojeho vyžádání
 • čestné prohlášení podle 4 odst. 3) zákona Č. 451/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce (ne starší dvou měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný nástup do funkce: 1. srpna 2012

Přihlášky s požadovanými doklady doručte do 11. května 2012 osobně na podatelnu Obecního úřadu ve Stříbrné Skalici, Sázavská 323 nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny OÚ) na adresu: Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice.

Obálku označte slovy: „Konkurs — Základní škola Stříbrná Skalice — neotvírat“.

Případné dotazy:

Jiří Procházka, starosta obce, 321 693 130, j.prochazka@stribrnaskalice.cz

Ing. Zbyšek Zelík, místostarosta obce, tel. 734609977, z.zelik@stribrnaskalice.cz

Převzato z oficiálních stránek obce Stříbrná Skalice.