Zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice číslo 16. konané dne 30.3.2012

Zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice číslo 16. bylo zahájeno v pátek 30.3. přesně v 17:00. V tu chvíli byli na zasedání přítomni jen zastupitelé za vládnoucí (přesněji starostovské) uskupení „Za Stříbrnoskalicko“erb-stribrnaskalice ve složení Burian, Bartůněk, Hoffmanová, Toman, Zelík, Černohous, Procházka. Při starostově čtení navrhovaných bodů k jednání dorazili opoziční pánové Volek a Novák.

Na úvod se starosta dotázal, zde někdo z přítomných nepoužívá nahrávací zařízení a pokud ano, nechť to zastupitelstvu obce oznámí. Nikdo se nepřihlásil.

Hned v úvodu se Pavel Novák obul do starosty, proč je zasedání v pátek a ne ve čtvrtek, jak je zaneseno v jednacím řádu a zastupitelé si to v minulosti odsouhlasili, a kvůli tomu, že nejsou přítomni zastupitelé Neubauerovi a ing. Havlík. Starosta stroze konstatuje, že zastupitelstvo obce bylo svoláno řádně a ohlášeno v předepsaném termínu. P. Novák trvá na rozporu s jednacím řádem a při hlasování o navrženém programu hlasuje proti.

V druhém bodě „Zavěrečný účet obce za rok 2011 a zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření obce za rok 2011“ nás starosta seznamuje s příjmy a výdaji obce za rok 2011, majetkem obce, který činí necelých 156 milionů korun a částce na účtu obce ve výši přes 2 miliony korun. Dále zmiňuje částku 204 tisíc korun vynaloženou na kamerový systém a 2 miliony 156 tisíc za  nový plášť přízemí obecního úřadu čp. 323.

V dálším bodě je popsán výběr dodavatele projekčních  prací na akci Vodovod Kostelní Střimelice (REGION JIH). Na obec přišly 3 nabídky, z kterých byla vybrána nejlevnější v hodnotě 588.000 Kč od firmy PROVOD.

V bodě č. 4 jednání je ozřejmen výběr dodavatele akce „Výměna fasádního pláště II. etapa budovy obecního úřadu č.p. 323 ve Stříbrné Skalici“, na kterou byla ze středočeského kraje z dotačního titulu FROM uvolněna částka 2.906.805 Kč. Vybíráno bylo z pěti nabídek, jejichž finanční rozmezí bylo od 2.567.00 Kč do 4.978.000 Kč, načež zvítězila nejnižší nabídka od firmy BES s.r.o. z Benešova. Pan Novák, který tu, použiji jeho slova, nebude přece sedět jak panák, se ptá, zda i u této akce bylo podmínkou, aby firma ucházející se o akci prokázala obrat přesahující v předchozích třech letech 10 milionů korun za každé účetní období a pojistnou smlouvu ve stejné výši, jako je tomu u výběru dodavatele na rekonstrukci domu čp. 71 na náměstí. cp-71Místostarosta Zelík odpovídá, že u této akce takové požadavky nejsou a přidává další informaci, že rekonstrukci čp. 71 zaplatí obec, načež jí 12 týdnů po dokončení bude připsána dotace z DSO Malé Posázaví.

Různé: Snížení nájemného restauraci Na Radnici. Starosta navrhuje snížit nájemci restaurace nájemné o 1.000 Kč měsíčně, jehož výše je nyní 10.000 Kč měsíčně v 8 měsících roku a 7.000 Kč ve čtyřech zbývajících (zimních) měsících. Snížení je schváleno.

Konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ. Z nového školského zákona platného od začátku roku vyplývá, že by měl zřizovatel po dosažení 6. let ve funkci vypsat konkurz na ředitele školy (ZŠ i MŠ) a učinit tak, nejpozději 3 měsíce před koncem této doby. V případě pí. Boubínové (ředitelka ZŠ Stříbrná Skalice) je oním datem poslední červenec 2012, tudíž konkurz by měl být zřizovatelem (obec) vyhlášen do konce dubna. Pokud by se tak nestalo, stávajícímu řediteli (ředitelce) by se smlouva prodloužila o dalších šest let. Místostarosta Zelík se podivuje nad tím, že po všech těch problémech, které se odehrávaly v naší škole (odchod žáků do jiných škol z důvodu nestandartních metod některých učitelů, problematický psychicky narušený synovec paní ředitelky dobývající se do základní školy – viz níže, apod.), neiniciovala konkurz opozice snažící se o odvolání ředitelky již několik let, a že by bylo čestné vůči občanům Stříbrné Skalice, aby byl konkurz vypsán. Pan Novák navrhuje vypsat konkurz i na ředitele/ku MŠ, aby se měřilo oboum stejně. Starosta podotýká, že paní ředitelce mateřské školy zbývají do důchodu tři roky a on pro konkurz hlasovat nebude. Vládnoucí zastupitelé jsou pro, vyhlásit konkurz jen na ředitele ZŠ. Pavel Novák: „Lidi nám otlučou o hlavu, že v ZŠ ano a MŠ ne, a proč tak důležitá věc není v hlavním bodě jednání, ale v různých„. Starosta: „Svolej Pavle mimořádný zasedání„.

Hlasování o vyhlášení konkurzu na ředitelku ZŠ: 7 pro, zdržela se pí. Hoffmanová a starosta.

Hlasování o vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ: 2 pro, 5 proti, 2 se zdrželi.

Dále je projednáváno darování menšího pozemku obci, dotaz paní Hoffmanové na lávku u Heřmana a pondělní odstřel v lomu, o kterém nás informuje pan starosta. Na to si bere hlas zastupitel Volek a ptá se, zda by obecní úřad nemohl zájemcům rozesílat hromadnou emailovou korespondencí informace o chystaných uzavírkách, odstávkách a všeobecně o dění v obci. Nic by to nestálo. Zprvu starosta namítá, že se občané mohou informovat na stránkách obce, ale když s návrhem pana Volka souhlasí i jeho zastupitelé, slibuje, že se tuto službu pokusí v obci zprovoznit.

Po připomínce pana Nováka, zda by nový obecní vůz pana starosty neměl být označen znakem Stříbrné Skalice a nesouhlasu pana starosty, se na přetřes dostávají popelnice. Pavel Novák se dotazuje starosty jak je to s popelnicema, že tomu systému nerozumí, a proč musí být s panem Havlíkem podepisovaná speciální smlouva, když chce místo 120-ti litrové popelnice 240-ti litrovou. Starosta vysvětluje, že systém, který obec v nedávné době zavedla, je pro obec výhodnější než minulý. Dnes je za každou chatu vybírán roční poplatek 500 Kč, což v minulosti nebylo, a co se týče trvale osedlých první dva obyvatelé domu platí po 500 Kč, a každý další pak 250 Kč (čtyřčlenná rodina = 1500 Kč). Od pěti obyvatel v domě výše má pak rodina právo používat popelnici o velikosti 240 litrů (či 2 x 120 l). Dále se od pana Zelíka dozvídáme, že obec za 120 litrovou popelnici platí společnosti A.S.A. 2.500 Kč a za 240 litrovou přes 3 tisíce, čímž vzniká „díra v odpadech„. Starosta obohacuje diskuzi konstatováním, že v každém systému je chyba, ale ten náš je nejvstřícnější. V Čerčanech přešli na jiný, kdy si občané můžou vybrat jakou chtějí popelnici a krutě se jim to nevyplácí. Debata o popelnicích je ukončena slovní přestřelkou (už si nepamatuji z čeho vzešla) mezi starostou Jiřím Procházkou a Pavlem Novákem, kdy na hlášku pana starosty: „Já jsem taky vždycky chtěl mercedesa a nemám ho„, reaguje p. Novák:“ Ale ty na něj máš, ty sis tady na něj vydělal.“

Další dotaz p. Novák směřuje na p. Černohouse (předseda výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost), zda by mohl vidět nahrávku z bezpečnostních kamer umístěných před školou, protože mu bylo sděleno, že se tam předchozího dne kolem půl čtvrté, opět pokoušel dostat pan Vlastík Kaše (psychicky labilní občan Stříbrné Skalice – synovec ředitelky školy, viz výše), kterému byl vstup do školy zakázán. P. Černohous sděluje, že se mohou jít na záznam podívat po skončení zasedání do vedlejší místnosti na počítač. To vyvolává hlasitou reakci pana Zelíka (pan Zelík je všeobecně poněkud hlučnější), protože počítač na kterém se záznamy soustřeďují je jeho pracovní, a že by se ho tedy mohli nejprve zeptat. P. Černohous nás dále informuje o problému obce jménem „Vlastík“.vlastik-kase Údajně je zažádáno o vypracování znaleckého posudku stavu V. Kašeho, na základě kterého, by pak mohlo dojít ke zbavení jeho svéprávnosti. Do té doby prý obec nemůže nic dělat, a že je Vlastík v podstatě nešťastník, který potřebuje pomoc státu. Pan Volek sděluje, že se kvůli němu skalické ženy bojí chodit „Zákruhama“ (lesík mezi skalickým fotbalovým hřištěm a Marjánkou, kde jsem ho potkal o den později. Setkání s ním -viz foto- mě dokonce vyprovokovalo k tomu, zavolat na linku 158. Zda přijela hlídka policie nevím).

Na závěr zasedání zastupitel J. Bartůněk žádá o příspěvek na zábavu hasičů z Kostelních Střimelic, která se bude konat v restauraci U Zvoničky v Hradových Střimelicích. Konstatuje, že oni v Kostelních už hospodu nemají, tak si nemají na zábavu jak vydělat a výtěžek z hasičské zábavy půjde na pořádání dětského dne v Kostelních Střimelicích. Zastupitelstvo navrhuje a následně schvaluje příspěvek hasičům z Kostelních ve výši 4.000 Kč. Poté starosta přednáší návrh paní Studničkové (předsedkyně Sokola) na konání plesu celé Skalice (sokol, fotbalisti, obec). Tak uvidíme.

Zasedání ZO Stříbrná Skalice končí kolem 18. hodiny.

Autor článku: Jakub Hlavatý