Zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice číslo 17. konané dne 26.4.2012

Tradičně čtvrteční zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice číslo 17. začínalo v poměrně uvolněném duchu díky gratulacím místostarostovi Zbyšku Zelíkovi, kterému se v úterý narodil syn.

V úvodu starosta apeloval na přítomné zastupitele (tentokrát se sešli v plném počtu), aby při zasedání zachovávali přiměřený tón svého jednání a šli tak příkladem mládeži. Podotýkám jen, že ze všech tří přítomných hostů na zasedání jen já nedosáhl zatím důchodového věku, je mi 36. Následoval starostův dotaz, zda někdo z přítomných nepořizuje nahrávku ze zasedání, načež se přihlásil opoziční Pavel Novák, „že teda bude nahrávat„.

Po vylíčení trvajících a splněných úkolů se řešila žádost ředitelky mateřské školy o uzavření školky na šest týdnů v době letních prázdnin, během kterého bude probíhat již tradiční výmalba tříd a výběr dovolených zaměstnankyň školky. Po drobné diskusi je návrh schválen většinou osmi hlasů.

V bodu č. 4 navrženého programu byl řešen cp-71výběr dodavatele veřejné zakázky na výstavbu a rekonstrukci multifunkčního centra volnočasových a kulturních aktivit domu čp.71 a zakázku získala firma Tost.cz, s.r.o. Paní Neubauerová vznesla dotaz, kdo zvolil výběrovou komisi, načež starosta odpověděl, že byla jmenovaná zástupcem zřizovatele. Následoval dotaz pana Nováka na finanční prostředky na účtu obce, které bude obec muset nejprve investovat, neboť získané dotace na rekonstrukci mohou být čerpány až 12 týdnů po dokončení stavby, a je ujištěn, že obec onou potřebnou částkou disponuje a navíc pan Zelík vyjednal výhodné podmínky při hrazení faktur vítězné firmě. Podle pana Havlíka je dotační titul, z kterého bude rekonstrukce hrazena, vzhledem k čerpání prostředků až po dokončení stavby, špatný. Následně je pan Zelík zvolen jako stavební dozor této akce.

V dalším bodu jednání: Provoz ČOV a kanalizace včetně přehledu dosud nenapojených domácností na ČOV, který nechal do programu zařadit pan Havlík, se řešilo vyhlášení tendru na nového provozovatele kanalizace a ČOV a nutnost zpracování současného stavu nákladů a zisků současného poskytovatele, se kterým byla podepsána smlouva již v roce 2003. Mimo jiné se dozvídáme, že za jeden kubík kanalizačního odpadu (i přivežených fekálií – Smolík 2.350 m³) si provozovatel ČOV účtuje 15 Kč. Na závěr tohoto bodu bylo diskutováno neoprávněné využívání kanalizace, které bude mimo jiné řešit nově zvolená komise ve složení Havlí, Zelík, Toman, Neubauerová, Procházka.

Následuje bod č. 6: Různé. Po zmínce o dopisu od hejtmana Ratha, řešení malířských prací v sokolovně a nastínění nových informací týkajících se pana V. K. – Vlatík Kaše (viz můj zápis z předchozího zasedání ZO – zde či oficiální zápis z aktuálního ZO – zde), přišla na řadu asi nejdůležitější věc tohoto zasedání, a tím bylo vybrání zástupců obce do komise řešící konkurz na ředitele školy ve Stříbrné Skalici.

V první fázi projednávání byla bez připomínek opozice za tajemnici komise zvolena paní Kaňková, zaměstnankyně obecního úřadu. Poté starosta Jiří Procházka za další dva členy komise navrhl sebe a pana Zelíka. Opoziční pan Novák navrhl, aby místo pana starosty byla do komise zvolena Jiřina Neubauerová, která má ve škole dítě a o dění ve škole se zajímá. Starosta namítá, že když paní Neubauerové nabízel místo ve školské komisi, nevzala ho. Pan Novák oponuje, proč starosta, který původně nebyl pro konkurz na ředitele školy, se teď hrne do komise na jeho zvolení. Do diskuse se zapojuje paní Neubauerová sdělením, že jí v předchozích dnech pan Zelík tajně informoval o starostově záměru neusilovat o členství v komisi, a že to tedy znamená jediné a obrací se na starostu: „správný politik musí umět dobře lhát“. Pan Zelík podotýká, že v době, kdy tuto informaci Jiřině Neubauerové poskytl, starosta opravdu nechtěl do komise jít, ale od té doby se jeho názor změnil. Hlasováním pak byli do komise, která bude mít celkem 7 členů, za obec k paní Kaňkové zvoleni pánové Procházka a Zelík.

Následují dotazy zastupitelů. K tomuto bodu jednání se bližší informace dozvíte v oficiálním zápisu obce. Doplním zde jen tu informaci, o které se v zápisu nepíše, že koncert skupiny Olympic slavící letos padesátileté výročí, který se pravidelně v předchozích letech konal v areálu letního kina za obecním úřadem, kde ovšem letos probíhá rekonstrukce a byla by tak ohrožena bezpečnost návštěvníků, se neuskuteční ani na obcí nabídnutém skalickém náměstí proto, že by tu nebylo zajištěno řádné vybírání vstupného. K tomu nemám co víc podotknout.

Autor článku: Jakub Hlavatý