Zápisky z 23. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

restaurace-propastPoslední zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se konalo v restauraci Propast v Hradci ve čtvrtek 28. března 2013 od 18.00 hodin. Zastupitelé byli přítomni všichni, občanů přišlo zhruba deset.

Tři body jednání (více zde) se týkaly pronájmu obecních bytů ve skalickém zdravotním středisku, kde se jeden větší uvolnil po nájemnících, kteří si postavili vlastní dům. Opozičnímu panu Novákovi vadí, že se uvolněný byt nenechá pro případného učitele. Starosta Jiří Procházka vysvětluje, že pro učitele bude připraven byt po exekučně od roku 2009 vystěhovávané paní Švandové nad mateřskou školkou. Dále některé zastupitele zaráží nízká cena nájemného v bytech na středisku. Místostarosta Zelík vysvětlil, že tyto byty byly rekonstruovány jako sociální se státní dotací v roce 1996 s tím, že po dobu 20 let v nich cena nájemného nepřekročí částku 36 korun za metr čtvereční. Pan Černohous se vrací k otázce zdlouhavého exekučního řízení s paní Švandovou. Přímo od exekutorů získal informaci, že při současném zvýšeném nárůstu exekučních řízení způsobených hospodářskou krizí dostávají přednost ta novější. Tak uvidíme.

V dalším bodě nás pan starosta informoval o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí na  Zateplení ZŠ ve Stříbrné Skalici“ a „Celkové zateplení bytového domu se zdravotním střediskem Stříbrná Skalice čp. 320″. Předpokládaná částka na zateplení těchto budov by se měla pohybovat kolem částky 6 milionů korun, přičemž výše dotace nepřesáhne 50% z této částky. V té souvislosti místostarosta Zelík navrhl, aby si obec vzala úvěr, neboť v současné době jsou podmínky oproti minulosti značně výhodnější. Starosta dodal, že letos bude ukončeno splácení úvěru za čističku čítající 70 tisíc korun.

Různé. Po zprávě o výši vytěženého kameniva ve stříbrnoskalickém kamenolomu a informaci o konání závodů horských kol, nám starosta Procházka sdělil žádost pani H. Senftové ze sázavské farnosti o příspěvek na opravu varhan ve skalickém kostele sv. Jana Nepomuckého. Cena za opravu by neměla přesáhnout částku 155 tisíc korun. Starosta informoval, že obec na opravu varhan v kostelíku sv. Jakuba v Rovné přispěla částkou 11.500 Kč. Zastupitelé souhlasí, aby stejná částka byla poskytnuta i na opravu těchto varhan. Pan Havlík požadoval, aby žádost zaslalo přímo Pražské arcibiskupství a připomněl, jakým obstrukcím byli v minulosti se starostou ze strany arcibiskupství vystaveni při vyjednávání o převodech pozemků u fotbalového hřiště. Starosta oponoval, že kostel spravuje čistě sázavská farnost.

Posázavský motoráček 2013. Obec přispěje částkou 1.500 Kč na motoráček, který bude jezdit každou sobotu od 6. 7. do 31. 8. 2013.

Při té příležitosti se pan Novák ptá starosty: „Ty už jsi s ním někdy jel, Jirko? Mám jeden lístek navíc. Nechceš si to vyzkoušet? Starosta odpovídá: „Já o víkendu nemůžu. Nemám na to čas. Pomáhám synovi. On je totiž zemědělec!

Dále zastupitelé zamítli žádost pana Pavlíka o příspěvek 5.000 Kč, jehož syn se letos zúčastní mistrovství ČR v Cross Country, s odůvodněním, že prioritou obce je podpora spolků a sdružení, ne jednotlivců. V té souvislosti místostarosta Zelík přislíbil, že se zasadí o zavedení grantového systému podporujícího tyto skupiny aktivních lidí již od roku 2014.

Dotazy zastupitelů. Po tématu o územním plánování a kanalizaci v obci, o němž se zde nebudu zevrubněji rozepisovat (více se dozvíte v oficiálním zápisu na stránkách obce), přišlo na přetřes zapojení, respektive nezapojení, opozičních zastupitelů do výborů obce. Čtyři z nich nejsou v žádném. Opoziční Rudolf Havlík připomněl situaci po volbách, kdy vítězná strana nestála o těsnější spolupráci a všechny silové resorty si zabrala pro sebe. Dále se pan Novák dotazoval v jakém stavu je žádost o přivedení vodovodu do Kostelních Střimelic, po kterém neopomněl starosta podotknout, že časté dotazy pana Nováka neznamenají, že by byl jakkoli nápomocen. Pan Toman za obec odpověděl, že je třeba udělat zhruba 1.300 metrů dlouhý hlavní přivaděč. Jestli na to přispěje REGION-JIH či jen obec uvidíme.

Paní Neubauerová se dotázala pana Bartůňka, zda bude letos na náměstí ve Skalici jarmark. Ten jí odpověděl, že nikoli, neboť původní termín konání byl příliš časný, a teď, když by to bylo ideální, mají všichni trhovci termíny již plné. Doplnil ještě, že nebude ani divadelní cimrmanovské představení ochotníků z Ondřejova v místní sokolovně, neboť se manažerka ochotníků nedohodla na pronájmu sokolovny právě s paní Neubauerovou jako zástupkyní Sokola. Paní Neubauerová důrazně nesouhlasí s tímto tvrzením a argumentuje tím, že dle slov manažerky ochotníci toto třetí a poslední představení, na které mají od „Cimrmanů“ licenci, sehrají na charitativní akci v Ondřejově. Chyba v komunikaci, nedorozumění či nepravda? A na čí straně? Jen podotýkám, že loňské představení bylo skvělé.

Mé dotazy, poděkování a připomínky. LOGO-znakPak přišla má chvíle. Poděkoval jsem zastupitelům za finanční příspěvek na akci Propastské maškaření, které pořádalo naše sdružení Život v Hradci a okolí, o.s. a kterého se zúčastnilo téměř čtyřicet dětí. Rovněž jsem požádal o finanční či materiální podporu akce Hradecký úklid, kterou plánujeme na polovinu května. Dále jsem se dotázal zastupitelů, zda do budoucna neuvažují o vydávání obecního zpravodaje, který by dle mého soudu obec velikosti Stříbrné Skalice mít měla. Starosta mi sdělil, že obec zpravodaj vydávala v 90. letech, ale pak vyčerpala historii a nebylo tam co dávat. S tím jsem nesouhlasil a starostovi sdělil, že historie je nevyčerpatelná a zrovna nedávno na jedné z fakult ČVUT byly představeny seminární práce studentů zaměřené čistě na historii stříbrnoskalicka, konkrétně na kostelík sv. Jakuba v Rovné a okolí. Pan Havlík mi sdělil, že obec do budoucna nic takového neplánuje, ale vydávání informačního periodika by určitě podpořila. V další dotazu na zastupitele jsem otevřel téma odpadů. Rozumím tomu, že v současné době nastavený systém svozu je asi nejlepší, ale i tak si myslím, že nedostatečně podporuje třídění odpadů. My jako čtyřčlenná rodina, která poctivě třídí odpad, zaplníme 120 litrovou popelnici nejdříve za čtrnáct dní a to tam ještě vždy přihodíme předchozími generacemi nahromaděné „co kdyby“ věci ze špejcharu či chlíva. Proč tedy nemůže být současný systém variabilnější a místo týdenního svozu nabídnout občanům čtrnáctidenní výměnou za větší množství pytlů na tříděný odpad, které mám již po měsíci či dvou zaplněné. Zastupitelé mi doporučili, ať pet lahve jako oni vozím na sběrný dvůr, kde je kontejner určený jen na ně, pak že by mi pytle stačit mohly. Vytříděné pet lahve na sběrný dvůr vozím, ale naposledy tam byl jen kontejner na veškerý plast (i před týdnem tomu tak ještě bylo – pzn. informace k datu 24 . 4. 2013, kdy dokončuji tento článek).

Na konec mého výstupu jsem přítomné informoval o vycházce „Po stopách pravěkého osídlení mezi Stříbrnou Skalicí a Sázavou“, kterou na sobotu 13. dubna připravila společně dvě občanská sdružení –  Život v Hradci a okolí a Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka. V té souvislosti jsem se pana Buriana, zastupitele tím pověřeného, dotázal na probíhající těžbu lesa na Hradcích, která se těsně dotýká jedné z pravěkých lokalit, kudy bude vycházka procházet. Bylo mi sděleno, že těžba na Hradcích bude po zalesnění mladými stromky v horizontu několika málo let pokračovat, ale lokality samotné by se dotknout neměla.

Dotazy ostatních občanů. Řešil se pronajatý pozemek a zrcadlo v Kostelních Střimelicích a ucpané škarpy v Hradci. Více se dozvíte v oficiálním zápisu. Nemohu však opomenout informaci pana Buriana, že by do školy ve Stříbrné Skalici mělo příští rok nastoupit 119 dětí (obec nebude muset tedy doplácet 350 tisíc korun za chybějící žáky jako letos) a nová učitelka. Ta však nastoupí na druhý stupeň a situace spojovaných tříd na prvním stupni (2. + 3. a 4. + 5.) se tím pravděpodobně nevyřeší. Více o tomto a jiných problémech se školou se dozvíte zde.

Po doporučení hradeckého občana Ládi Maliny na umístění kasičky, třeba v obchodě ve Skalici, kam by občané mohli přispívat na rekonstrukci výše projednávaných varhan, se slova ujala jeho žena Lenka Malinová a ve velice pěkně a od srdce vedené řeči vyzvala opoziční zastupitele k těsnější spolupráci s obcí. Po potlesku, kterým byla odměněna, zasedání skončilo…

…a začala oslava narozenin Zbyška Zelíka.

Jakub Hlavatý