Základní škola ve Stříbrné Skalici

Na sedmnáctém zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice vystoupila, stejně jako v minulých letech, paní ředitelka místní základní školy Eva Boubínová s žádostí o výjimku z počtu žáků.

Školský zákon: Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Spojování tříd

Zřizovatelé škol, které mají méně jak 17 žáků v průměru na 1 třídu, zaplatí v roce 2016 za každého chybějícího žáka cca 60.000 Kč (částka uvedená v zápisu ze ZO). Základní škola ve Stříbrné Skalici se v době, kdy mají ostatní školy problém s nadbytkem dětí, potýká s problémem zcela opačným, naplnit své třídy potřebným minimálním počtem žáků. Nedaří se jí to dlouhodobě a musí tedy třídy spojovat (2. + 3. a 4. + 5. třídu). Jelikož je i přesto počet žáků nižší, je zřizovatel (obec) povinen kraji doplatit výše zmíněnou částku za chybějící žáky.

Letos navštěvuje stříbrnoskalickou školu 115 žáků (1. ročník – 9, 2. ročník – 15, 3. ročník – 14, 4. ročník – 9, 5. ročník -16, 6. ročník – 14, 7. ročník – 13, 8. ročník – 12, 9. ročník – 13). Při celkovém počtu sedmi tříd (1., 2.+3., 4.+5., 6., 7., 8., 9.) je minimální potřebný počet na školu 119 žáků (7 x 17). Za čtyři chybějící žáky obec letos doplatí okolo 240.000 Kč. V minulých letech tomu nebylo jinak. Svědčí o tom každoroční žádosti paní ředitelky Boubínové o výjimku, viz výňatky zápisů ze ZO na konci článku.

Hlavním důvodem proč se děti do místní školy nehrnou je dlouhodobě neuspokojivá kvalita výuky. Ta školu dostala do začarovaného kruhu, neboť spojováním tříd na prvním stupni se tak ještě zhoršila. Škole nepřidá ani přítomnost učitelky, jejíž speciální výchovné metody před pěti lety vyvrcholily kauzou, která se dostala až do veřejnoprávní televize v pořadu Černé ovce, viz odkaz na video – http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/211452801080411.

Z níže publikovaných žádostí ředitelky ZŠ Stříbrná Skalice paní Evy Boubínové z let 2011 a 2016, uveřejněných v zápisech ze ZO Stříbrná Skalice, vypíchnu dvě:

  • v roce 2014 pan starosta Jiří Procházka předvídal stoupající počet žáků a sliboval zrušení spojování tříd, cituji: „S přibývajícím počtem žáků se spojené třídy budou rušit i za cenu příspěvku od obce za chybějící žáky“. A skutek utek.
  • v roce 2015 navštěvovalo stříbrnoskalickou školu 121 žáků. Paní ředitelka tehdy uzavřela dohodu s ředitelkou dětského domova v Sázavě, aby tamní děti, které do té doby dojížděly do školy v Choceradech, přehlásila do školy ve Stříbrné Skalici. Přesto i tehdy musela obec doplácet. Tenkrát to bylo prezentováno takto: Školu navštěvuje 121 žáků. Minimální počet žáků na 1. třídu je 10 žáků. V 7. třídě je 9 žáků, škola tedy potřebuje výjimku na 1 chybějícího žáka u 7. ročníku.“ Je zajímavé, že v té samé třídě o rok později (8. třída v zápisu z roku 2016), je již žáků 12. Dějí se tu ale věci.

Slovo otce závěrem. I přesto, že spádově patříme do Stříbrné Skalice a dostupnost místní školy je pro nás zdaleka nejlepší, již více jak čtyři roky se ženou vozíme naše děti do základní školy v Choceradech. Přes všechny útrapy spojené s logistikou dopravy, náklady na ní i časovou náročností, jsme nikdy svého rozhodnutí opustit skalickou školu nelitovali.


Žádosti ředitelky ZŠ Stříbrná Skalice paní Evy Boubínové uveřejněné v zápisech ze ZO Stříbrná Skalice:

ROK 2011
Žádost ředitelky školy Mgr. Boubínové o výjimku z počtu žáků Předsedající předložil zastupitelstvu žádost ředitelky ZŠ Mgr. Boubínové o výjimku z počtu žáků. Od 1.9.2011 navštěvuje školu 98 žáků. Podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je třeba 102 žáků. Za zbývající 4 žáky do minimálního počtu obec přispěje částkou 160.000,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. T. Volek upozornil, je 160.000,- Kč je vysoká částka. Starosta odpověděl, že výjimka musí být schválena dle zákona a upozornil, že v rozpočtu je s touto zástavou počítáno. Poděkoval rodičům dětí, kteří této škole důvěřují.


ROK 2012
Žádost ředitelky ZŠ dle §, 23 zákona č. 561/2004 Sb. Minimální počet je 102 (17 žáků na 1 třídu). K 30.9. 2012 je přihlášeno 95 žáků. Základní škola má 6 tříd. Za chybějících 7 žáků do minimálního počtu by obec měla přispět předpokládanou částkou 350.000,- Kč (dle normativu zákona 561/2004 Sb.) a na doplňující vzdělávání a mimoškolní činnost částkou max.100.000,- Kč dle skutečných nákladů.
P. Novák — z jakých důvodů nebylo možno naplnit plný stav žáků ve zdejší škole? Paní ředitelka seznámila s důvody, proč nenastoupili žáci, se kterými bylo počítáno a není možné přemlouvat rodiče potencionálních žáků, aby své děti dali právě do zdejší základní školy. Vše je na jejich svobodné volbě. Pí Pospíšilová seznámila přítomné s tím, že každý rok pořádají ve spolupráci s ředitelkou ZŠ prezentaci zdejší školy, kde seznamuji s přednostmi ZŠ ve Stříbrné Skalici. Starosta souhlasil s tím, že vedení školy musí respektovat rozhodnutí rodičů dětí, kam své děti umístí.
Paní Pospíšilová upozornila na slabé ročníky (8-9 třída). Pan Hlavatý — přednesl důvody, pro které někteří rodiče nedali děti do skalické školy (např. spojené třídy, výuka cizího jazyka, peníze, které se platí za výlety, kurzy plavání). Ředitelka školy komentovala vyjádření pana Hlavatého, výpočet cen za výlety, za povinné kurzy atd. Považuje za nesprávné, že rodiče ani nepřijdou do školy a nesdělí své připomínky a důvody proč nedají děti do spádové školy, ale hned se rozhodnou pro to dát dítě jinam (tak dochází např. k tomu, že vedení školy musí spojit třídy). Ing. Zelík — dotaz na normativ na jednoho žáka. Ředitelka podala vysvětlení. Lze rozdělit finanční pomoc na výjimku z počtu a na mimoškolní aktivity školy (kroužky).


ROK 2013
Žádost ředitelky ZŠ Mgr. Boubínové o výjimku z počtu žáků dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb. Minimální počet žáků je 119 (17 žáků na 1 třídu). Od 1. září navštěvuje školu 112 žáků. Základní škola ve Stříbrné Skalici je pině organizovanou školou se sedmi třídami (devět ročníků, 2+3 ročník a 4+5 ročníky jsou spojené). Za chybějících 7 žáků by obec měla přispět předpokládanou částku 350.000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Starosta dal slovo ředitelce školy Mgr. Boubínové, která se k situaci vyjádřila a vysvětlila, z jakého důvodu musí být třídy spojeny. Spojení je z ekonomických důvodů a nemá vliv na úroveň výuky. Byli zajištěni kvalitní vyučující. Pí Mrázková — stále trvá na tom, že nesouhlasí s tím, aby byly třídy spojeny. Proto se domnívá, že někteří rodiče dávají své děti do jiných škol. Připomínkovala i způsoby výuky některý učitelů. Ředitelka školy obhajovala svá rozhodnutí a v současné době nelze jinak postupovat. Starosta nastínil, jaké by byly možností pro následující roky. Pan Novák zkritizoval výuku cizích jazyků a účast problematických dětí v místní škole. Ředitelka i tyto záležitosti řeší. Připomínka k neinformovanosti ZO školskou radou. Probíhá diskuze o počtu žáků.


ROK 2014
Žádost ředitelky školy o výjimku z počtu žáků dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Starosta obce předložil žádost ředitelky školy Mgr. Boubínové o výjimku z počtu žáků v ZŠ. Informoval, že k 9.9.2014 navštěvuje školu 115 žáků. Základní škola ve Stříbrné Skalici je plně organizovanou školou se 7 třídami (9 ročníků — spojeny jsou 2. a 3., 4.a 5. ročník). Za chybějící 2 žáky by obec měla přispět cca 100 tis. Kč.

S přibývajícím počtem žáků se spojené třídy budou rušit i za cenu příspěvku od obce za chybějící žáky, sdělil starosta a předal slovo ředitelce školy. Mgr. Boubínová seznámila s hospodařením školy, počtem žáků, učitelského sboru a dalšího personálu a s programy, které ve škole probíhají. Dále vyzdvihla žákyni Julii Vilímovou, která reprezentuje školu a obec na mistrovství světa v šachu. Následně odpovídala na dotazy zastupitelů, které se týkaly školních programů a při té příležitosti sdělila jakou techniku škola pro tyto účely obdržela. Škola nabídla svým žákům další kroužky: češtinu na PC, matematiku na PC, fotbal, němčinu pro první stupeň. O tyto žáci zájem neprojevili.


ROK 2015
Žádost o výjimku z počtu žáků ředitelky základní školy p Boubínové. Základní škola Stříbrná Skalice je plně organizovanou školou. K 30.9.2015 navštěvuje školu 121 žáků. Minimální počet žáků na 1. třídu je 10 žáků. V 7. třídě je žáků 9. Podle § 23 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a předpisu 48/2005 škola potřebuje výjimku na 1 chybějícího žáka u 7. ročníku. Obec jako zřizovatel ZŠ se musí zavázat, že uhradí rozdíl výdajů mezi normativem a skutečnou potřebou školy za 1 chybějícího žáka. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.


ROK 2016
Základní škola Stříbrná Skalice je pině organizovanou školou. K 30.9.2016 navštěvuje školu 115 žáků. Na 7 tříd je požadovaný počet žáků 119. Škola potřebuje výjimku pro 4 žáky (normativ cca 60 tis. Kč/1 žáka). Počty žáků v jednotlivých ročnících 1. ročník – 9, 2. ročník – 15, 3. ročník – 14, 4. ročník – 9, 5. ročník -16, 6. ročník -14, 7. ročník -13, 8. ročník – 12, 9. ročník – 13. Starosta obce předal slovo přítomné ředitelce ZŠ Mgr. Evě Boubínové, která seznámila s hospodařením školy, provozem, počtem učitelského sboru (12 učitelů) a dalšího personálu (1 asistent pedagoga, 3 tech. pracovníci), s programy, které ve škole probíhají. Od 1.9.2016 je zástupkyní ředitelky p. učitelka I. Jakoubková. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. p. J. Franče – kolik by mělo příští rok nastoupit žáků do 1. třídy, ředitelka – asi 15 dětí, počet je vždy ovlivněn, tím kde rodiče děti pracují a jakou mají pracovní dobu.