Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice konaného dne 14. 1. 2016 v zasedací místnosti OÚ ve Stříbrné Skalici
Přítomní členové ZO:
J. Procházka, Ing. Z. Zelík, J. Krejcárek, T. Rob, H. Kratochvílová, M. Barešová, P. Černohous, Ing. I. Toman, J. Ejem, J. Bláha, J. Franče
Omluven: V. Velebný, P. Karlík
Ověřovatelé zápisu: J. Franče, J. Krejcárek
Zapisovatelka: J. Kaňková

Program:
1. Zahájení, úkoly, informace
2. Změna rozpočtu č. 5/2015 rozpočtového opatření za rok 2015
3. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kostelec nad Černými lesy a Obcí Stříbrná Skalice podle 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě „VO v návaznosti na stavbu Hradec u Stříbrné Skalice — KNN č.e. 102, 159 mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Obcí Stříbrná Skalice
5. Pronájem bytu 3+1 s příslušenstvím v Kostelních Střimelicích čp. 52
6.Vyhláška Č. 343/2015 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a bližších podmínkách provádění lovu v I písm. 1)
7. Smlouva o svozu bioodpadu mezi obcí Stříbrná Skalice a firmou Brema — Eko s.r.o. o zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu. Rozšíření koncepce odpadového hospodářství obce
8. Dodatek k pojistné smlouvě č. 7720340880 mezi Obcí Stříbrná Skalice a Kooperativa pojišťovna, a.s. — pojištění nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví obce.
9. Různé
10. Dotazy zastupitelů
11. Diskuze, závěr
1. Zahájení v 18:00 hod. — Předsedající oznámil, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů.
Starosta dává hlasovat o navrženém programu dnešního jednání zastupitelstva obce
Hlasování pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Starosta dává hlasovat o ověřovatelích zápisu ve složení: J. Franče, J. Krejcárek
Hlasování: pro: 11 proti 0 zdržel se: 0
Zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a byl k nahlédnutí na OÚ a na veřejné vývěsce. Nebyla podána žádná připomínka. Zapisovatelkou jednání je paní J. Kaňková.
Úkoly:
usnesení č. 7-10/2015 podání žádosti o dotaci ze SFZP na zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství pro občany Kostelních Střimelic prostřednictvím hrmy Provod-inženýrské služby Z. J. Procházka, Ing. Toman splněno —podáno 5.1.2016
usnesení č. 14-10/2015 uzavření smlouvy s Posázaví o.p.s. na poskytnutí neinvestiční dotace Z.J Procházka, Ing. Z. Zelí/c úkol trvá
usnesení č. 5-11/2015 podpis dodatku č. 2 se zhotovitelem Mota-Engil Central Europe ČR, a. s. Z:J.Procházka, ing. Z Zelí/c splněno
usnesení č. 6-11/2015 uzavření dodatku č.ls Provod-inženýrská společnost, s.r.o. na akci Vodovod Kostelní Střimelice II. etapa Z. J. Procházka splněno
usnesení č. 8-11/2015 uzavření dodatku č 1s Energy Benefit Centre, a. s. na akci KoDuS. Z:
J. Procházka, Ing. Z. Zelík
splněno

 

Informace:
a) dne 5. 1. 2016 byla podána žádost o dotaci na SFŽP pro stavbu „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“. Realizace se předpokládá během 2 let a náklady jsou 15.767.226,- Kč bez DPH. Závazné indikátory jsou 3564 m vodovodní sítě a napojení 200 obyvatel. V případě získání dotace v letošním roce se předpokládá výstavba v roce 2017.
b) Dne 22. 12. 2015 uzavřela Obec smlouvu se Středočeským krajem z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje SDH obce na částku 19.024,- Kč (náhrada nákladů mimo územní obvod obce a věcné vybavení neinvestiční povahy).
c) Dne 9. 12. 2015 požádal pan František Pospíšil o rozvázání pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů k 31. 12. 2015. Žádosti bylo vyhověno. Starosta poděkoval panu Pospíšilovi za odvedenou práci pro Obce Stříbrná Skalice.
d) Dne 5. 1. 2016 byla zveřejněna výzva k podání nabídky pro koncesní řízení na akci „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Stříbrná Skalice“.

2. Změna rozpočtu č. 512015
Předsedající seznámil přítomné, že zastupitelé obce obdrželi rozpočtové změny rozpočtového opatření č. 5/2015. Celkový rozpočet se nemění, pouze dochází v příjmech ke změnám v úpravě položek dle skutečných daňových příjmů a došlých dotací k 31. 12. 2015.
Finanční zůstatek na všech obecních účtech činil k 3 1.12.2015 – 4.640.536,- Kč. Rok 2015 byl pro obec po stránce investic rokem rekordním. Byla dokončena investice „Rozšíření prostor MS o 1 třídu a zejména pak „Výstavba II. etapy odkanalizování obce Stříbrná Skalice“.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 1-12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2015 rozpočtového opatření dle přílohy. Celkový rozpočet se nemění.
Hlasování: pro: proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

3. Veřejnoprávní smlouva s Městem Kostelec nad Č. lesy
na výkon přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec zaslala Městu Kostelec nad Č. lesy žádost o uzavření veřejnoprávním smlouvy. Zastupitelstvo Města Kostelec nad Černými lesy schválilo na svém zasedání dne 9. 12. 2015 uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
MěÚ Kostelec n. Č. l. v současné době již tuto činnost na základě VpS vykonává pro 10 okolních obcí (Černé Voděrady, Jevany, Konojedy, Kozojedy, Nučice, Oleška, Prusice, Štíhlice, Výžerky, Vyžlovka).
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 2-12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti podle zákon Č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Kostelec nad Černými lesy a Obcí Stříbrná Skalice dle návrhu, který je, jako příloha, nedílnou součástí originálu zápisu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: II proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

4. Smlouva o SB s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 15/1 876/KHtNO/BS na stavbu „VO v návaznosti na stavbu Hradec u Stříbrné Skalice — KNN — Č. 102,159“.
Jedná se o pozemek p. č. 191 v k. ú. Hradec u Stříbrné Skalice, silnice 111./1082, na kterém bude veřejné osvětlení (směr Stříbrná Skalice). Za omezení výkonu vlastnického práva k předmětné nemovitosti poskytne obec jednorázovou úhradu 3000,- Kč,
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 3-12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Č 15/1876ĺKHĺNOĺBS na stavbu
VO v návaznosti na stavbu Hradec u Stříbrné Skalice KNN-če.
102, 159“ mezi Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje a Obcí Stříbrná Skalice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J Procházku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdrželi se: O
Návrh byl přijat.

5. Pronájem bytu 3+1 v Kostelnĺch Střimehcích
Starosta informoval přítomné s tímto bodem. Dne 23.11 2015 Obec dle zákona č. 128/2000 Sb., 39, odst. 1 v platném znění uveřejnila nabídku na pronájem bytových prostor s termínem podání žádostí do 9.12.2015. Dne 6.12. 2015 byla podána žádost o výměnu obecního bytu 2+kk na Zlodějce 320, p. Smolíkem a pí Machalovou se 2 dětmi za obecní byt 3+1 v Kostelních Střimelicích.
Dne 9.12.20 15 podal žádost o pronájem obecního bytu 3+1 v Kostelních Střirnelicích 52 pan Turčan a pí Smolíková s 1 dítětem. Syn r. 2004 navštěvuje ZS ve Stříbrné Skalici. Obec eviduje již dvě žádosti pana Turčana o byt (25.2. a 6.10.20 15).Podmínkou pronájmu bytu v Kostelních Střirnelicích je peněžitá jistota ve výši dvou měsíčních nájmů a smlouva na dobu určitou 1 roku.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Starosta navrhl pronajmout byt panu Turčanovi, vzhledem k tornu, že jeho rodina žije v Kostelních Střimelicích, nemá své vlastní bydlení a paní pracuje na směny v Kostelních Střimelicích Ing. Zelík navrhuje přidělit byt panu Smolíkovi, nebot‘ se jedná o větší rodinu a nájem v obecním bytě platí vždy včas a svědomitě.
Po diskuzi dal předsedající hlasovat o návrhu přidělit byt panu Turčanovi.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 4-12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout byt 3+1 spříslušenstvím v Kostelních Střimelicích Čp. 52 s přilehlým dvorem o celkové výměře 80.93 m2 na dobu určitou J roku sfinanční jistotou ve výši dvou měsíčních nájmů panu Turčanovi a paní Smolíkové. od 1.2.2016. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J Procházku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7 proti: 4 (Rob, Franče, Zelík, Barešová) zdrželi se: O
Návrh byl přijat.

6. Vyhláška č. 34312015 o době lovu jednotlivých druhů zvěře
vydaná Ministerstvem zemědělství Ing. Jurečkou dne 10. 12. 2015 s účinností od 1.1.2016. Touto novelou došlo k prodloužení doby lovu prasete divokého (černé zvěře) na celoroční. Důvodem je přemnožení prasete divokého a rozsáhlé škody, které jsou i v našem katastrálním území.
Věříme, že tímto opatřením se stavy černé zvěře sníží a omezí se ničení rozsáhlých ploch zemědělců a majitelů pozemků rodinných domů i chat.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 5-12/2015
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, místostarostovi, předsedovi pro životní prostředí a veřejný pořádek panu Velebnému, aby jednali s MS Kňour a s Odborem životního prostředf, myslivosti, lesů a rybářství Městského úřadu v Ríčanech o minimálních normovaných stavech a výjimkách orgánů státní správy o snížení černé zvěře v katastru Stříbrné Skalice.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdrželi se: O
Návrh byl přijat.

 

Smlouva o svozu bioodpadu se spoečností Brema-Eko, s.r.o.
Předsedající informoval o předmětu plnění této smlouvy o zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu vzniklého, při údržbě veřejné zeleně na katastru obce. Místem svozu tohoto odpadu je oplocený dvůr OU Stříbrná Skalice, který bude sloužit jako stanoviště svozového kontejneru — bezplatně.
Starosta blíže představil firmu. Bioodpad bude svážen do kompostárny Struhařov.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Probíhá diskuze pro řešení svážení bioodpadu zjednotlivých obcí. Všichni občané ze spádových obcí budou moci přivážet tento odpad do kontejnerů umístěných ve dvoře OU. Učelné by bylo pořízení kompostérů. Předseda výboru pro ZP a veřejný pořádek pan V. Velebný prověří možnost získání dotace pro jejich nákup.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 6-12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o svozu bioodpadu mezi objednatelem Obcí Stříbrná Skalice aJrmou Brema-Eko, s.r.o., Jateční 540/4, 170 00 Praha, zastoupená Ing. Martinem Mocem na zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu vzniklého při údržbě veřejné zeleně na katastru obce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J Procházku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

 

Dodatek k pojistné smlouvě č. 7720340880 Kooperativa pojišťovna, a.s. pojištění majetku obce
Předsedající informoval o pojištění, které se sjednává na novou cenu. Jedná se o živelné pojištění budov, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění odpovědnosti za škodu a dále pojištění pro odpovědnosti zastupitelů obce č. 860312176. Roční pojištění činí 59.095,- Kč (4 splátky po 14.373,- Kč).
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
T.Rob — pojištění členů JSDH na odpovědnost a úraz. Starosta prověří možnost uzavření pojištění na úraz. Odpovědnost je pojištěna s obcí.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 7-12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít dodatek (aktualizační) kpojistné smlouvě Č. 7720340880
sjednané mezi smluvními stranami Kooperativa pojišt‘ovna, a.s. Vienna Insurance Group se sídlem
Praha, Pobřežní 665/2] a Obcí Stříbrná Skalice, Sázavská 323, Stříbrná Skalice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J Procházku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

9. Různé
a) Kamenolom Stříbrná Skalice — informace o výši těžbj
IV.Q výroba celkem—41 008,81 t
drcené kamenivo — 31 43 4,94 t
celkem za rok 2015 — 152 049,41 t
drcené kamenivo — 129 148,0 1 t limit 130 000 t
b) Smlouva na výkon pečovatelské služby
uzavřená mezi Obcí Stříbrná Skalice a Městem Mrtichovice na dobu určitou od 4.1. 2016 —
31. 12. 2016. Dodavatel se zavazuje, že bude dle platných právních předpisů závazných pro pečovatelskou službu zajišt‘ovat za úhradu dle zák. č. 100/1988 Sb. a zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 506/2006 Sb. v platném znění sociální zajištění občanů Stříbrné Skalice, Hradových Střimelic, Kostelních Střimelic a Hradce.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 8-12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu mezi Obcí Stříbrná Skalice a Městem Mnichovice na výkon pečovatelské služby na dobu určitou od 4.1.2016 do 31.12.2016. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J. Procházku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

10. Dotazy zastupitelů
Pan Bláha a Franče upozornili na rychlost aut projíždějících obcí. Požádali o namátkové měření rychlosti v obci Policí CR. Starosta prověří u příslušných orgánů jakým způsobem přimět řidiče omezit rychlost a požádá Policii CR o měření rychlosti v obci Stříbrná Skalice.
P. Černohous — v osadě Na Hradcích je poražená lampa u lanovky — starosta sdělil, že lampa je již demontovaná i se stožárem a bude osazena nová.
Pan Franče poděkoval panu Robovi za pomoc při inventarizaci majetku ve správě hasičů a vyjádřil podporu k zajištění výstavby nové zbrojnice ve Stříbrné Skalici (Na Blatinách).
Ing. Toman – stavební povolení pro stavbu hasičské zbojnice na pozemku parc. č. 212/6 v k.ú Stříbrná Skalice je prodlouženo o dva roky (2018).
Ing. Zdík informoval o postupu získání dotace. V prvé řadě musí být zpracovánpiyáděcí projekt a vyjádření příslušných orgánů. Pro informaci: dotační titul by mohl být v letošním roce vypsán. Prvořadým úkolem obce je však naplnit úkoly volebního programu a to je zahájení projektu vybudování vodovodu v Kostelních Střimelicích a výstavba bytového domu (11 bytů K0DuS). Ing. Zelík připraví zadání pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na stavbu hasičské zbrojnice ve Stříbrné Skalici.
J. Ejem — upozornil na vandalismus dětí ze ZS v prostoru náměstí a na autobusové zastávce. Pan Franče bude výsledek diskuze zastupitelstva tlumočit ve školské radě. Starosta bude jednat s ředitelkou ZS o možnosti situaci řešit.

11. Diskuze, závěr
pan Hlavatý
— třídění odpadů — pomoc lidem, kteří poctivě třídí odpad – větší množství pytlů, snížení ceny za svoz odpadu? Starosta informoval o zkušenostech a o možnosti svozů v l4denním cyklu pro příští rok. Snížení ceny u poplatků není možné.
— právo nahlédnout do obecní kroniky. Starosta sdělil, že nikomu není ubíráno právo do kroniky nahlédnout a informoval o tom, v jaké fázi jsou zápisy v kronice (pan Košt‘ál v současné době dopisuje chybějící roky). Po dohodě se zájemcem a kronikářem bude kronika k nahlédnutí na OÚ
— zveřejnit schválenou podobu vlajky obce. Starosta odpověděl, že bude umístěna na webové stránky v nejbližší době
— vydávání obecního zpravodaje, elektronické zprávy pro registrované občany pomocí mobilů Místostarosta rezolutně odmítl výše uvedený bod, vzhledem k náročnosti zpracování a provozu, zajišt‘ovat odpovědně a svědomitě informování občanů touto formou, jež ani není v kapacitních možnostech Obce
P. Hlavatý srovnal odměny zastupitelů obce Stříbrná Skalice s okolními obcemi a dle jeho slov jsou vyšší, než vjím porovnávaných obcích. Starosta sdělil, že vyplácení odměn je stanoveno dle platných zákonů, nařízením vlády a byly schváleny na ustavujícím zasedání obce Stříbrná Skalice.
Pan Smolík — navrhuje pro snížení rychlosti nainstalovat zpomalovací prvky. Starosta sdělil, že na komunikacích I. a II. třídy nelze tzv. zpomalovací retardéry instalovat (ani nejsou ve správě obce, ale krajského úřadu).
Diskuze na téma provozování vodovodu a kanalizace (vysvětlení podal Ing. Zelík).
Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:50 hodin
Jiří Pr cházka, starosta obce