Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

ZÁPIS
z 15. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice konaného dne 19. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ ve Stříbrné Skalici
Přítomní členové ZO:
J. Procházka, Ing. Z. Zelík, T. Rob, Ing. I. Toman, J. Ejem, J. Franče, V. Velebný, J. Krejcárek, H. Kratochvílová, P. Černohous, J. Bláha
Omluven: M. Barešová, P. Karlík
Zapisovatelka: J. Kaňková

Program:

1. Zahájení, úkoly, informace
2. Změna rozpočtu č. 2/2016 rozpočtového opatření
3. Závěrečný účet obce za rok 2015 a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015
4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 dle zákona č. 563/1 991 v platném znění
5. Výběr provozovatele vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Stříbrná Skalice dle koncesního řízení vyhlášeného dne 14. 3. 2016
6. Dotace z operačního programu životního prostředí: Podporované aktivity v rámci specifického cíle 1.4. Komplexní řešení lokálního výstražného a varovného informačního systému obce.
7. Různé
8. Dotazy zastupitelů
9. Diskuze
10. Závěr

 


1. Zahájení v 18:00 hod. — Předsedající oznámil, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů.
Starosta dává hlasovat o navrženém programu dnešního jednání zastupitelstva obce
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
Starosta dává hlasovat o ověřovatelích zápisu ve složení:Mgr. Černohous, Ing. Toman
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
Zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a byl k nahlédnutí na Oú a na veřejné vývěsce. Nebyla podána žádná připomínka. Zapisovatelkou jednání je paní J. Kaňková.

Úkoly:

usnesení č. 3-13/2016 uzavření grantových smluv – Z: J Procházka, T. splněno usnesení Č. 8-13/2016 dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy pro rok 2016 — Z. J Procházka — splněno usnesení Č. 1-14/2016 smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v suterénu a 1.NP budovy čp. 323 ve Stříbrné Skalici mezi Obcí Stříbrná Skalice a společností Huggett s.r.o. – Z. J Procházka, Ing. Z. Zelík, splněno usnesení Č. 5-14/2016 smlouva na projekt „ Zpracování projektové dokumentace — prováděcí projekt pro vydání stavebního povolení na stavbu hasičské zbrojnice — Z. J Procházka, splněno usnesení č. 6-14/2016 podání žádosti o dotaci na výstavbu požární zbrojnice ve Stříbrné Skalici — J Procházka, Ing. Z. Zdík, T. Rob, splněno usnesení č. 7-14/2016 uzavření bezúplatné smlouvy ve věci zřízení práva stavby s Městysem Plaňany, Tyršova 72, Plaňany a Junákem českým skautem — J Procházka, splněno usnesení Č. 8-14/2016 uzavření darovací smlouvy — darování věci části pozemku v kú. Hradec u Stříbrné Skalice Procházka, úkol trvá usnesení č. 9-14/2016 smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č IV-12-6010394/1 Stříbrná Skalice — J. Procházka, splněno

Informace:
Obec přijala od 1. dubna 2016 do stálého pracovního poměru pana Miroslava Loudu na údržbu a opravy v obci.
Dne 13. 4. 2016 byla podepsána dohoda o partnerství k projektu „Analýza odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření v Povodí Sázavy — projektová dokumentace a spolupráce při podání žádosti“ mezi Obcí Stříbrná Skalice a Posázaví o.p.s. Celková hodnota zpracování projektu je pro Obec Stříbrná Skalice 20.000,- Kč.
Dne 30. dubna 2016 jsme v sále sokolovny oslavili den matek, jemuž pravidelně patří druhá květnová neděle. Příjemné odpoledne k této příležitosti uspořádala Obec Stříbrná Skalice ve spolupráci e základní školou a mateřskou školou ze Stříbrné Skalice. Program zahájil starosta obce Jiří Procházka a zastupitel obce pan Jan Franče, který seznámil s historií tohoto obnoveného svátku. Vystoupily děti s programem písní a říkanek. Věříme, že na tento den budou přítomní hosté vzpomínat a všichni se budeme těšit na příští rok, kdy si společně tento krásný svátek připomeneme. I


2. Změna rozpočtu č. 2/2016
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření. Celkový rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové části o částku 500 tis. Kč. U příjmové části se jedná zejména o příjmy za projekty kanalizačních přípojek a z pronájmu nemovitostí. Ve výdajové části nakládání odpady a ochrana přírody.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 1-15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2016 rozpočtového opatření dle přílohy. Příjmy a výdaje se zvýší o 500 tis. Kč.
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.


3. a) Závěrečný účet obce a přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce. Zastupitelé veškeré materiály obdrželi před dnešním jednáním. Závěrečný účet společně se zprávou o přezkoumání hospodaření byl vyvěšen na stránkách obce a obecní vývěsce dle zákona po dobu min. 15 dni.
Hlavní činnost — výkaz zisku a ztrát
náklady celkem 17.761.800,54 Kč
výnosy celkem 21.229.546,01 Kč
výsledek hospodaření +3.467.745,47 Kč
Hospodářská činnost – výkaz zisku a ztrát
náklady celkem 1.033.233,39 Kč
výnosy celkem 1.786.583,63 Kč
výsledek hospodaření + 753.350,24
Dotace do obce v roce 2015
1. Výkon státní správy 370.700,- Kč
2. Příspěvek na vytvoření prac. příležitosti 131.027,- Kč
3. Příspěvek na vytvoření prac. příležitosti 30.000,- Kč
4. Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kostelní Střimelice 373.696,- Kč
5. SDH — neinvestiční dotace 19.024,- Kč
6. Odkanalizování obce — investice
příjem od EU 49.549.863,14 Kč
příjem od SFZP 2.914.697,80 Kč
7. MS — rozšíření prostor o 1 třídu
příjem od ROP SČ 2.457.236,94 Kč
Celkem 55.846.243,80 Kč

Obec v roce 2015 obdržela celkem rekordních 55.846.243,80 Kč dotací. Dokončily se akce MŠ — rozšíření prostor o 1 třídu, odkanalizování další části obce a rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kostelních Střimelicích.
Majetek obce k 31.12.2015 241.572.928,- Kč
Zůstatky na účtech KB 4.572.714,24 Kč
ČNB 50.089,54 Kč
Česká spořitelna 2.956.44 Kč
ČSOB hosp. činnost 14.776,75 Kč
Celkem 4.640.536,97 Kč
Pohledávky jsou sledovány a upomínány.


3. b) Přezkoumání hospodaření obce
Byla projednána zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 dle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání územních a samosprávních celků, které provedl Krajský úřad Středočeského kraje.
Závěr: při přezkoumání hospodaření obce Stříbrná Skalice za rok 2015 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny (10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004/ Sb.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 2-15/2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: O
Návrh byl přijat.


4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2015
tomuto bodu zastupitelé obdrželi materiály. Starosta shrnul:
1. výkaz zisku a ztrát
náklady: hlavní činnost 17.761.800,- Kč
hospodářská činnost 1.033.233,- Kč
výnosy: hlavní činnost 21.229.546,- Kč
hospodářská činnost 1.786.583,- Kč
2. rozvaha, aktiva a pasiva za rok 2015
výsledek hospodaření běžného účetního období — hlavní činnost + 3.467.745,- Kč hospodářská činnost + 753.350,-Kč
aktiva celkem 247.360.722, 94 Kč
pasiva celkem 247.360.722, 94 Kč
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Táborská vysvětlila, jak jsou vypláceny odměny zastupitelům. Reagovala na nařčení, které bylo zveřejněno místním spolkem na webových stránkách (údaje uvedené v článku jsou nepravdivé).
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 3-15/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 dle zákona č. 563/1991 Sb., 4 odst. 8,
písm. v platném změní.
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.


5. a) Výběr provozovatele vodovodů, kanalizací a ČOV v obci
Dne 27. 4. 2016 od 10 hod. zasedala hodnotící komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, která byla v souladu s koncesní dokumentací jmenována zadavatelem ve složení:
Ing. Ivan Toman, Ing. Zbyšek Zelík, Jiří Procházka, Mgr. Adéla Brodecká, Ing. Ivo Kokrment. Hodnotící komise byla v úplném složení a byla usnášení schopná. Předsedou hodnotící komise byl Ing. Ivo Kokrment a místopředsedou Ing. Ivan Toman.
V termínu pro podání nabídek byla zadavateli podána jedna nabídka: 1. Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 256 01 Benešov. Hodnotící komise současně posoudila, zda uchazeči nepodali nabídku v rozporu s platnými právními předpisy. Nabídka byla po obsahové stránce úplná. Žádný z členů hodnotící komise nezastával při jednání odchylný názor od názoru většiny členů komise a nevyužil svého práva na uvedení takového práva do zprávy o jednání komise.

Konečné pořadí:
1. Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. — 100 bodů
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 1 s celkovým počtem 1.00 bodů.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Ing. Zelík — první výběrové řízení bylo zrušeno, protože obě podané nabídky nesplnily zadávací podmínky. Do druhého VR se přihlásila pouze jedna společnost.
Probíhá diskuze na téma stanovení ceny vodného a stočného, která je daná koncesní smlouvou na provoz vodovodů, kanalizací a ČOV.
Místostarosta se vyjádřil a vysvětlil přítomným, jak byla cena stanovena a co zahrnuje (část vybrané částky jde na neinvestiční náklady). Dále konstatoval, že stávající ceny byly léta podhodnoceny a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. V dnešní době je třeba investovat do ochrany životního prostředí a bylo nanejvýš správné využít možnosti poskytnutí dotace, protože obec by z vlastních zdrojů nemohla takovýto projekt realizovat. Evropské společenství směřuje k tomu, že další dotační tituly pro tyto účely nebudou ve stejné míře již vypisovány.

Příchod pan Bláha 19:00 hod.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 4-15/2016

Zastupitelstvo obce v souladu s doporučením hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila nabídky v koncesním řízení „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Stříbrná Skalice“ rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 25 601 Benešov, IČ 47535865.
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v obci Stříbrná Skalice“ a pověřuje starostu, po uplynutí zákonných lhůt, k podpisu této smlouvy s vítězným uchazečem koncesního řízení Vodohospodářskou společností Benešov, s. r. o., Černoleská 1600, 25 601 Benešov, IČ 47535865.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.


5. b) stanovisko Ministerstva financí podle 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
Dne 17. 5. 2016 obdržela Obec Stříbrná Skalice na svou žádost ze dne 6. 5. 2016 stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy s Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o. (IČ 47535865). Žádost splnila požadavky stanovené 30 zákona 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a vyhláškou č. 23 8/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Předchozí stanovisko Ministerstva financí podle 30 zákona Č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření koncesní smlouvy“ ze dne 16. května 2016, čj. MF-l 7072/2016/1202-2.


6. Dotace z operačního programu životního prostředí: Podporované aktivity v rámci specifického cíle 1.4. Komplexní řešení lokálního výstražného a varovného infosystému obce
Žádost pro oblast podpory 1.4. OPŽP 20 14-2020. Kompletní řešení lokálního výstražného a varovného infosystému obce je nutné podat do 31.5.2016. Digitální povodňový systém a varovný informační systém pro obce bude obsahovat tyto náležitosti:
• varovný informační systém, hladinoměry, srážkoměry
• zajištění stanovisek nutných pro podání žádosti
• podání žádosti do OPŽP + dokumenty pro podání žádosti

OPZP financuje 70-85 % nákladů, obec pouze zbylých 15-30 %. Starosta informoval, že smlouva mezi obcí a VRV, a.s. vzhledem ke krátkému období na přípravu byla podepsána a již měsíc se na tomto úkolu pracuje. Obec spolupracuje s doc. Ing. Evženem Zemanem, CSc. z Hradce (člen spolku Život v Hradci a okolí). Příprava na povodeň, její diagnostikování je prvořadým úkolem zastupitelů. Chránit musíme jak náš společný majetek, tak eliminoval veškeré budoucí škody z povodní.
Součástí varovného informačního systému budou i digitální místní rozhlasy a dále monitoring Jevanského údolí včetně čidel hladiny. Předpokládaná spoluúčast obce na celý projekt je 968.035,- Kč, dotace 2.259.000,- Kč. Samotná opatření budou realizována v roce 2017-2018.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Starosta požádal pana Zemana o další informace k této akci. Dotační tituly vznikly především proto, že stát není schopen pokrýt zabezpečení globálně.
V naší lokalitě je soustava rybníků, potoků a řeka. Ze zkušeností z minulých let, kdy byl náš region zasažen bleskovými povodněmi, lze čerpat a každé upozornění na blížící se ohrožení je pro občany důležité. Jedna z možností se nabídla, a to nainstalování informačního varovného systému formou hladinoměrů, srážkoměrů.
Tato čidla mohou na druhou stranu také upozornit i na nízký průtok vody, který je signálem např. k vyhlášení šetřit vodou.
Dále informoval o plánu Posázaví, o.p.s. zažádat o dotaci na zadržení vody v krajině v oblasti pravobřežního povodí Vltavy (zlepšení funkce rybníků, přelivů, koryt potoků, atd.).
Žádosti je nutné podat do 3 1.5.2016.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 5-15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Stříbrná Skalice a akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba na projektovou a inženýrskou činnost pro akci: žádost pro podporu 1.4. OPŽP 2014-2020 „Zpracování digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro obec Stříbrná Skalice“ uzavřenou dne 18.4.2016 starostou obce Jiřím Procházkou za cenu 75.000,- Kč bez DPH a schvaluje podání žádosti o dotaci z OPZP na kompletní řešení lokálního výstražného a varovného infosystému obce.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.


7. Různé
a) žádost ředitelky o uzavření MŠ v době letních prázdnin.

Dne 30.03.2016 podala ředitelka MS pí. Zochová žádost o souhlas s uzavřením mateřské školy v době hlavních prázdnin od 18.7. do 19.8.2016 a od 29.8. do 31.8.2016 z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 6-15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření mateřské školy ve Stříbrné Skalici v době od 18.7. do 19.8.2016
a od29.8. do 31.8.2016.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

b) konání koncertu skupiny Olympic ve Stříbrné Skalici

Manažerka skupiny Olympic, Dagmar Durecová, požádala o návrh nájemní smlouvy pro vystoupení skupiny Olympic ve Stříbrné Skalici dne 16.7. 2016 na náměstí za stejných podmínek jako v minulém roce za částku 30000,- Kč.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 7-15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Čp. 69 na pozemku p. Č 112 a část pozemku p.č. 1674/1 ap.č. 1674/5 v kú. Stříbrná Skalice včetně uzávěrky náměstí v den pořádání jedné kulturní akce dne 16.7.2016 vystoupení skupiny Olympic společnosti Best LA., a.s. Pronajímatel obdrží za umožnění pronájmu částku 30.000,- Kč bez DPH Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J. Procházku a místostarostu Ing. Z. Zelíka podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

c) výše těžby v kamenolomu

Výše těžby v kamenolomu Stříbrná Skalice (těžební limit drceného kameniva 130 tis. tun!rok)
celková těžba za 1. Q 2016 činila 39.659,85 t, z toho drceného kameniva 21.810,51 t, ostatní 17.849,34 t.

d) žádost o pronájem prostor letního kina ve Stříbrné Skalici

Žádost podala místní ZO Českého svazu včelařů na pořádání tradičního medového odpoledne u příležitostí dne dětí dne 11.6.2016
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 8-15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout bezplatně prostory letního kina ZO Českého svazu včelařů
Stříbrná Skalice za účelem pořádání dětského medového odpoledne dne 11.6.2016.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

e) žádost o rozšíření pronajaté plochy v Hradci

Žádost podal spolek Život v Hradci a okolí.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení Č. 9-15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pronajaté plochy na pozemku p. Č 99/1 v k. ú. Hradec u
Stříbrné Skalice o rozloze cca 180 m2 spolku Život v Hradci a okolí a pověřuje starostu J Procházku
podpisem dodatku smlouvy o nájmu ze dne 31.12.2014.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.

8. Dotazy zastupitelů

Mgr. Černohous – upozornil na špatný stav cesty do osady Na Hradcích — bude se řešit, reklamace vozovky po stavbě kanalizace — řeší KUSK se zhotovitelem

p. Bláha – rozšiřují se praskliny na cestě v ulici U Jabloně (možné řešení tekutým asfaltem)- bude se řešit

Rob — pozval do Prusic na hasičské odpoledne dne 21.5.2016.

9. Diskuze,závěr
Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:50 hodin


Převzato ze stránek obce Stříbrná Skalice.