Slavnosti Ondřeje z Dubé v Ondřejově

titulka-ondrejov-slavnostiV sobotu 10. září 2016 od 14 hodin budou na ondřejovském náměstí třemi dělostřeleckými salvami zahájeny slavnosti Ondřeje z Dubé – poprávce a nejvyššího zemského sudího.

program-ondrejov-2016

Program slavností

Těšit se mužete na:

  • jarmark,
  • ruční kolotoč,
  • střelnici pro děti,
  • ukázky tradičních řemesel,
  • loutkové divadlo
  • tanečnici s živým hadem,
  • skupinu Generace,
  • večer zakončí ohňová show.
Z historie

Ondřej starší z Dubé byl význačnou osobností u dvora Karla IV. a také jeho následovníka Václava IV.

Z díla Roberta Brousila Ondřejov v Posázaví: Dějiny městečka a okolí se dozvídáme:

Pan Ondřej starší z Dubé na Zlenících

Nejslavnějším mužem rodu pánů z Dubé jest pan Ondřej starší z Dubé na Zlenicích, nejvyšší zemský sudí a právnický spisovatel. Narodil se asi r. 1320 na hradě Dubé z otce Ondřeje nejstaršího z Dubé a matky Elišky. V mladém věku dostává se k úřadu nejvyššího sudí království českého, patrně zásluhou svého otce, oblíbeného královského dvořana. Po roce 1361 drží manský hrad Zlenice a zboží k němu náležité. Jako nejvyšší zemský sudí přebýval v Praze u královského dvora a záhy si osvojil mravy a zvyky městské i dvorské. Nezdá se, že by Ondřej studoval na některé škole pražské a je vyloučeno, že by se byl zúčastnil výkladů na nově založené universitě, protože v té době byl už veřejně činný, Lze ho považovati za samouka. Byl stále na dvoře královském, takto dostal se v pravidelný styk s cizinci, které přivedl Karel do kanceláře a od nich pochytil vyšší styl dvorský.

Cesta do Říma

R. 1366 vzal si ho Karel do Němec; poněvadž se osvědčil, svěřil mu pří druhém svém zájezdu do Říma úřad komornický. V Římě se Ondřej účastnil korunovace Karlovy na císaře svaté říše římské. Pan Ondřej byl velmi zámožný. Čada, kritický vydavatel právnického spisu pana Ondřeje z Dubé, píše, že lze vysloviti oprávněnou domněnku, že jmění pánů z Dubé vzrostlo na počátku stol. 14., kdy se začalo na jejich panství hojně kutati. Třebas za 100 let upadl hornický charakter jejích nemovitého majetku značnou měrou a po válkách husitských jíž nemnoho se tu dolovalo, přece hornictví bylo nejspíše základem jejích velikého majetku, Pan Ondřej byl oddán celým srdcem Karlovi a Václavovi. Prožil zlatý věk za Karla IV. a byl na konci svého života svědkem úpadku mocí vlády Václava IV. Roku 1394 byl král Václav odbojnými pány zajat a uvězněn, Ondřej jako oddaný stoupenec Václavův složen byl z úřadu nejvyššího zemského soudce, žil od té doby v soukromí na Zlenicích.

Hrad Zlenice

Hrad Zlenice, chybně nyní zvaný Hláska, založen byl ve 13. století a dán byl králem v léno pánům z Dubé jako hrad manský. Zboží k němu náležité byly Zlenice na levém břehu Sázavy ležící, dvůr poplužní, té doby opevněný, dále vesnice Hláska, Senohraby, Lensedly, Turkovice, Hrusice s kostelním právem podacím, Mirošovice, půl městečka Lštění s podacím právem k farnímu kostelu sv. Klimenta na Hradišti a některé vsi na černokostelecku. Zlenický hrad nebyl veliký, zato však pevný, vystavěný na soutoku Mnichovky se Sázavou, na výhodně ležícím ostrohu.

Slavné dílo

V rozkošném zátiší posázavském na Zlenicích žil pan Ondřej řadu let, neúčastně se veřejného života. Zde napsal své slavné dílo: Výklad na právo zemské české. Jest to dílo v naší literatuře jedinečné a dokonalé. Spis věnuje pan Ondřej králi Václavu IV. těmito slovy: »Nejosvícenějšímu knížeti pánu a pánu Václavovi, říše římské vždy rozmnožiteli českému králi milostivému a koruny české dědici přirozenému. Já Ondřej starší z Dubé, službu svú poníženú a hotovú ku poslušenství tvé velebnosti, pane a králi mój milostivý! V tom jakožto tvój věrný, k tvé cti a k tvému í vší země české počestnému í obecnému dobrému, psal jsem pomět svú, jež jsem od svých předkuov a od mnohých starých pánuóv, ježto jsú země české právo milovali a sám jsa mnoho let v úřadu sudího nejvyššího za tvého otce i za tebe se naučil, vedl a držal svými věrnými tovaryši, aby ta ctná práva a zemský řád se mnú starším člověkem neminula, pane milý, coť píši, tohoť se nelekám mluviti i hlásati před každým člověkem, neb pro jiné nečiním, než pro tvú čest a pro obecné české země dobré.«

Konec života

Ještě roku 1411 je pan Ondřej z Dubé mezi svědky v rozepři M. Jana Husa s arcibiskupem Zbyňkem a universitou pražskou. Umřel r. 1413 a pohřben byl ve farním kostele hrusickém, kamž Zlenice patřily farou. Když r. 1853 blesk náhodně odkryl památný portál kostela v Hrusicích, našly se ve zdivu, jímž byl portál zazděn, nejen sloupky z románských okének tohoto starobylého chrámu, nýbrž i úlomky náhrobního kamene našeho pana Ondřeje. Bezdětná vdova po Ondřejovi Anna prodala panství Půtovi z Častolovic a Bočkovi z Poděbrad, ale už r. 1415 se jmenuje držitelem Kuneš z Konojed (Konojedy u Litoměřic), pak syn, panoše Jan z Konojed na Zlenicích. Panství tehdy stálo 3059 kop grošů, po válkách husitských koupil je Zdeněk ml. z Postupic za poloviční cenu 1500 grošů. Patrně bylo značně zpustošeno. Rok 1466 je hrobem hradu, z kterého už nepovstal, byl spálen odbojníkem krále Jiřího Zdeňkem Konopišťským spolu z Dubou a Hrádkem. Od té doby leží hrad Zlenice v sutinách.