Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

ZÁPIS
z 16. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice konaného dne 10. 8. 2016 v zasedací místnosti OÚ ve Stříbrné Skalici
Přítomní členové ZO:
J. Procházka, Ing. Z. Zelík, T. Rob, Ing. I. Toman, J. Ejem, J. Franče, J. Krejcárek, Mgr. P. Černohous, J. Bláha, M. Barešová, P. Karlík
Omluven: H. Kratochvílová, V.Velebný
Zapisovatelka: J. Kaňková

Program:

 1. Zahájení, úkoly, informace
 2. Změna rozpočtu č. 3/2016 rozpočtového opatření
 3. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“
 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu provést stavbu – akce č. 1E-12-6005915 – Stříbrná Skalice, Za Nouzovem – NN
 5. Schválení úplaty za předškolní vzdělávání – školného v MŠ
 6. Grantový program obce Stříbrná Skalice pro rok 2017
 7. Odkanalizování obce Stříbrná Skalice
 8. Různé
 9. Dotazy zastupitelů
 10. Diskuze
 11. Závěr
1. Zahájení

v 18:03 hod. – Předsedající oznámil, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů.

Návrh na doplnění programu o bod 8e) možnost získání dotace na výstavbu chodníků ze SFDI případně z ostatních ústředních zdrojů.

starosta dává hlasovat o doplnění programu dnešního jednání zastupitelstva obce Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta dává hlasovat o navrženém programu dnešního jednání zastupitelstva obce Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Příchod pan Karlík 18:06

Úkoly:

usnesení č. 8-14/2016 uzavření darovací smlouvy – darování věci – části pozemku v k.ú. Hradec u Stříbrné Skalice – 1.Procházka, úkol trvá usnesení č. 4-15/2016 uzavření smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v obci Stříbrná Skalice se společností VHS Benešov, s.r.o. – J. Procházka, úkol trvá usnesení č. 5-15/2016 zavření smlouvy o dílo na projektovou a inženýrskou činnost pro akci: žádost pro podporu 1.4. OPŽP 2014-2020 „Zpracování digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro obec Stříbrná Skalice podání žádosti o dotaci z OPZP na kompletní řešení lokálního výstražného a varovného infosystému obce – J. Procházka, splněno usnesení č. 7-15/2016 2ronájem nebytových prostor v objektu čp. 69 v kú. Stříbrná Skalice dne – vystoupení skupiny 9lympic – J Procházka, Ing. Z. Zelík splněno usnesení č. 9-15/2016 ,zavření dodatku ke smlouvě o rozšíření pronajaté plochy na pozemku p. č. 99/1 v k. ú. Hradec u Stříbrné Skalice o rozloze cca 180 m2 spolku Život v Hradci a okolí – J Procházka, splněno

Informace:

Znak obce byl nainstalován v zasedací místnosti OÚ a vlajky na stožáry jsou k dispozici (ZŠ, MŠ, OÚ)

Dne 26.7.2016 obec obdržela kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby „Odkanalizování obce Stříbrná Skalice“ v roce 2015.

Starosta poděkoval Ing. Tomanovi a Ing. Zelíkovi za pomoc při průběhu prací na odkanalizování obce.


2. Změna rozpočtu č. 3/2016

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření. Celkový rozpočet se nemění. Jedná se jen o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy. V příjmové části – prodej tříděného odpadu a spotřebičů z položky daně příjmů právnických osob za obce a ve výdajové části: posílení paragrafu 3399 – vítání občánků a 6171 správa – projekt k provádění stavby komunitního domu seniorů (KoDuS) z paragrafu 6402 finanční vypořádání minulých let. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení Č. 1-16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č 3/2016 rozpočtového opatření dle přílohy. Celkový rozpočet se nemění.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.


3. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“.

Starosta obce J. Procházka oznámil, že po mnohaletém úsilí dne 30.6.2016 obec obdržela od Ministerstva životního prostřední prostřednictvím SFŽP registraci akce „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“. Souhrn finančních prostředků (dotace) ze státního rozpočtu je 2.136.774,- Kč (max) a dotace finančních prostředků z Evropské unie je 12.108.386,- Kč (max). Touto registrací začíná složitá administrace projektu a všichni věříme, že na konci poteče pitná voda ze Želivky všem občanům Kostelních Střimelic, kteří mají projekt a stavební povolení na přípojku místního vodovodu. Zastupitelé obce obdrželi zadávací dokumentaci a materiály k odůvodnění veřejné zakázky. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 2-16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce „ Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“ zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 3-16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „vodovodní přípojka k pozemku st.p.č. 160 s domem čp. 73 v Kostelních Střimelicích za jednorázovou paušální úplatu za užívání budoucího služebního pozemku po dobu realizace stavby ve výši 800,- Kč se Státním pozemkovým úřadem.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 4-16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu budoucí č. 100461615 o zřízení věcného břemene mezi Obcí Stříbrná Skalice a Státním pozemkovým úřadem za účelem vydání stavebního povolení na vodovodní přípojku.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.


 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu provést stavbu č. IE-12-6005915 – Stříbrná Skalice „Za Nouzovem – NN

Starosta seznámil s žádostí ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy. Jedná se o rekonstrukci a uložení kabelu NN v lokalitě rodinných domů Za Nouzovem ve Stříbrné Skalici. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 5-16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu provést stavbu č 1E-012-6005915 – Stříbrná Skalice za cenu 17.700,- Kč bez DPH. Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.


 

5. Schválení úplaty za předškolní vzdělávání – školného v MŠ

Předsedající seznámil přítomné s možností schválení úplaty za předškolní vzdělávání. Ředitelka MŠ M. Zochová předložila zastupitelům několik variant výběru školného v MŠ od školního roku 2017/2018.

1. úhrada 50 % z nákladů na 1 žáka 600,- Kč/měsíc 2. úhrada 30 % z nákladů na 1 žáka 360,- Kč/měsíc 3. nahradit chybějící finanční prostředky příspěvkem od Obce na nákup didaktického materiálu a vybavení pro děti ke zvýšení úroveň MŠ – příspěvek obce 100.000,- Kč Současně předala ředitelka k posouzení seznam MŠ z okolních obcí, kde se školné vybírá – Sázava (290,-), Ondřejov (480,-), Chocerady (350,-), Nučice (297,-), Mnichovice (900,-), Kostelec nad Č. lesy (450,-), Jevany (836,-). Současně ale jsou obce, kde se úplata nevybírá – Hrusice, Louňovice, Oleška, Struhařov, Světice, Zvánovice. Zastupitelé navrhují v letošním roce příspěvek 80.000,- Kč. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Pan Krejcárek oznámil, že je dohodnutá schůzka s ředitelkou MŠ a omluvil ji z dnešního jednání z důvodu čerpání dovolené. Ing. Zelík – školné by mělo být především motivační (docházka) a způsob financování aktivit pro zvýšení úrovně vzdělávání je třeba Pan Franče – bude jednorázový příspěvek i v případě školného. V případě, že obec poskytne finanční příspěvek, školné se nebude platit.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 6-16/2016 Zastupitelstvo obce Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80.000,- Kč mateřské škole na nákup didaktického materiálu a vybavení pro děti, aby byl plněn RVP PV a zvýšila se úroveň M.Š. Seznam potřebného vybavení odsouhlasí členové školské rady obce – J. Franče, H. Kratochvílová, Mgr. P. Černohous.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

návrh usnesení 7-16/2016 Zastupitelstvo obce ukládá výboru pro školství a mládež posouzení možnosti úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ. Termín: konec roku 2016. Příchod pí Barešová – 18:30


 

6. Grantový program obce pro rok 2017

Starosta navrhl osvědčený model grantů pro rok 2017 a i další roky neměnit. Žádosti o granty lze předkládat pouze na předepsaném formuláři a to nejpozději do 31.12. 2016 pro rok 2017 a stejně tak i roky následující. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Mgr. Černohous – výbor se shodl na schválení grantu na rok 2017, jak je předloženo ke schválení.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 8-16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsané grantové výzvy pro rok 2017 i roky následující, pokud nenavrhne grantová komise výzvy nové, takto:

Podpora sportovních a sportovně společenských akcí

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby Ctí podpory: Pořádání jednotlivých sportovních akcí nebo akcí sportovně společenského charakteru pro širší veřejnost. Reprezentace obce. Omezení: Grant nemůže být poskytnut na investiční výdaje nebo výdaje investičního charakteru. Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci. Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: 50 000,- Kč

Podpora kulturních a kulturně společenských akcí

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby Cíl podpory: Pořádání jednotlivých kulturních akcí nebo akcí kulturně společenského charakteru pro širší veřejnost. Reprezentace obce. Omezení: Grant nemůže být poskytnut na investiční výdaje nebo výdaje investičního charakteru. Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci. Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: 50 000,- Kč

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby Cíl podpory: Volnočasové aktivity dětí, zájmové kroužky, vzdělávací akce pro děti, protidrogová prevence a jiná prevence rizikového chování. Omezení: Grant nemůže být poskytnut na aktivity s komerčním přesahem (předváděcí a prodejní akce, primárně placené apod.). Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: 40 000,- Kč

Podpora vzdělávacích a výchovných akcí

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby Cíl podpory: Pořádání vzdělávacích nebo výchovných akcí pro širší veřejnost v oblasti historie, zdraví, společenského života apod. Omezení: Grant nemůže být poskytnut na vzdělávací akce s komerčním přesahem (předváděcí a prodejní akce apod.). Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: 30 000,- Kč

Podpora běžné činnosti spolků a sportovních klubů

Žadatelé: Zájmové spolky, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby Cíl podpory: Běžná činnost žadatele, související s nutným provozem či dalším rozvojem, propagace žadatele. Omezení: Poskytnutí Grantu předpokládá alespoň potencionální zpětnou vazbu pro obec. Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: 200 000,- Kč

Podpora sociálních služeb a činnosti v sociální oblasti

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby Cíl podpory: Poskytování sociálních služeb a další činnosti v sociální oblasti. Omezení: Poskytnutí Grantu předpokládá, že grantem podpořené služby a činnosti budou poskytovány na území obce a pro subjekty žijící či působící na území obce. Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: 30 000,- Kč

Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.


 

7. Odkanalizování obce Stříbrná Skalice

Starosta informoval přítomné, že dne 6.6.2016 podala Obec žádost o kolaudaci. Vodoprávní úřad provedl dne 23.6.2016 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a 26.7. 2016 byl vydán kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby „Odkanalizování obce Stříbrná Skalice“. Jedná se o tyto stavební objekty: – stoková síť gravitační kanalizace – stoka G1-G13. G20-G23 – výtlaky V2-V4 – stoková sít‘ podtlakové kanalizace – stoka B, B2, B2-1 – čerpací stanice ČS1, ČS2 – podtlaková stanice VS2 – podtlaková stanice VS2 – technologie V současné době je na nové řady připojeno 53 domů z celkového počtu 176 domovních přípojek. Zastupitelé vyzívají ostatní majitele o rychlé napojení na kanalizační síť.

Reklamace – zjištěné vady na stavbě Na základě bodu XI smlouvy o dílo na odkanalizování obce Stříbrná Skalice mezi objednatelem a zhotovitelem Mota-Engil-Central Europe ČR obec uplatnila reklamaci na stavbu (J. Procházka, Ing. Zelík, Ing. Toman). Jedná se o celkem 13 vad, které jsou v jednání a postupně odstraňovány. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Místostarosta informoval o probíhajícím řešení reklamací. Přístup zhotovitel stavby je vstřícný. Pan Franče – vyjádřil spokojenost nad množstvím připojených nemovitostí, ale předpokládal, že bude v tuto chvíli připojeno větší množství vzhledem k dlouho očekávané výstavbě kanalizace. Paní Neubauerová – lze přimět majitele nemovitostí v ulici U Jabloně k připojení se na kanalizační řad a jak budou motivováni k napojení se na nový řad. Ing. Zelík se k této otázce vyjádřil a předeslal, že bude tlak především ze strany provozovatele. Vzhledem k sankcím, které lze uplatnit, je v zájmu majitelů nemovitostí připojit se.

návrh usnesení č. 9-16/2016 Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o vydání kolaudačního souhlasu „ Odkanalizování obce Stříbrná Skalice a reklamaci této stavby a bere ji na vědomí


 

8. Různé

a) žádost o poskytnutí finanční podpory pro Tři, o.p.s., čerčany  Jedná se o úhradu péče o pacienty hospice Dobrého pastýře v Čerčanech. Tři občané naší obce strávili v roce 2015 celkem 17 ošetřovacích dnů v tomto zařízení. Žádost o příspěvek 100,- Kč/ošetřovací den, tj. 1700,- Kč za případný vyšší příspěvek na provoz hospice. Předsedající navrhuje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na úhradu péče o pacienty a provoz hospice Dobrého pastýře v Čerčanech. Starosta přítomné seznámil s materiály zaslanými společností Tři. Jedná se velice záslužnou práci. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Diskuze.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení Č. 10-16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 10.000,- Kč na úhradu péče o pacienty a provoz hospice Dobrého pastýře v Čerčanech a pověřuje starostu J Procházku podpisem potřebných dokumentů.

Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

b) výše těžby v kamenolomu Stříbrná Skalice – celková těžba za II. Q 2016 činila 50.951,94 t, z toho drceného kameniva 37.184,77 t, ostatní 13.767,17 t (těžební limit drceného kameniva je 130 tisíc t/rok). Zastupitelé obce berou těžbu za II. Q 2016 na vědomí.

c) omezená sjízdnost a schůdnost komunikace p.č. 80/1 v k.ú. Hradec u Stříbrné Skalice  Starosta požádal ing. Tomana o spolupráci návrh usnesení Č. 11-16/2016 Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu stavebního výboru Ing. Ivana Tomana provést místní šetření na místě samém a navrhnout opatření ke zlepšení stavu komunikace.

Hlasování: pro: proti: 0 Návrh byl přijat.

zdrželi se: 0

d) žádost TJ Meteor Stříbrná Skalice o dotaci  na zaplacení rekonstrukce části střechy sportovních kabin – předpokládaná cena je 100.000,- Kč. Sportovní kabiny jsou v majetku obce a proto je nutné druhou část střechy opravit vzhledem k havarijnímu stavu (do budovy zatéká). TJ Meteor v minulém roce opravila část střechy z vlastních zdrojů. Faktura za materiál 73.037,- Kč, práce svépomocí. Návrh zastupitelů – dotace 90.000,- Kč na nákup materiálu a částečně odborné položení krytiny. Ostatní práce členové TJ Meteor provedou svépomocí. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Pan Rob se vyjádřil ke stavu střešní krytiny. Sklon střechy je malý a drží se tam voda, které neodtéká. Potvrdil práce členů tělovýchovné jednoty.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 12-16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci 90.000,- Kč pro TJ Meteor Stříbrná Skalice na výměnu části střešní krytiny sportovních kabin (materiál + odborné práce). Přípravné a pomocné práce provedou členové svépomocí. Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

e) možnost získání dotace na výstavbu chodníků ze SFDI případně z ostatních ústředních zdrojů starosta seznámil přítomné zastupitele o možnosti získání dotace na chodníky. K žádosti je třeba doložit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, položkový rozpočet, vyřešené vlastnické vztahy (smlouva o výpůjčce nebo vlastní pozemky) a platné stavební povolení. (výše dotace je 85 % z uznatelných nákladů a odevzdání žádosti se předkládá do 15. ledna 2017). Zastupitelé obce doporučují se výstavbou chodníků zabývat a poptat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení u projektanta silničního stavitelství. Součinností jsou pověření Ing. Toman, Ing. Zelík, J. Procházka, T: konec srpna


 

9. Dotazy zastupitelů

 

10. Diskuze, závěr

pí Neubauerová – kdo provedl ořezání buků Na Marjánce (ořezané větve jsou u potoka). Zastupitel obce pan Krejcárek záležitost prověří kdy bude vyčištěna škarpa u č.p. 262 v Sázavské ul., je to tam ucpané. Starosta oznámil, že část škarpy vyčistí obec, ostatní je v kompetenci kraje dotaz na kontaminovanou vodu v č.p. 144, ul. V Betlémě. Laboratorní zkouška společnosti VHS Benešov znečištění vody neprokázala. Pan Franče informoval, že se zkontaktoval s Lesy ČR ohledně vyčištění sedimentů v Oplanském potoce (V Dílném). Paní Neubauerová – co je uskladněno na oploceném obecním pozemku v Sázavské ul. Starosta informoval, že je používána jako depozit materiálu ČEZ při stavbě v ul. Strmá. Po ukončení stavby bude materiál odvezen. Ing. Zelík – upozornil na torzo lavičky v Hradci – bude opraveno

p. Rob – informoval o dotacích pro jednotky SDHO z Podprogramu 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) a 3 – stavba požární zbrojnice. Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR rozhodl schválit pořadníky pro přiznání dotací v roce 2017 uveřejněných na stránkách ministerstva vnitra. Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací v jednotlivých krajích. Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek. Na dotazy pana Kurze odpověděl starosta: oprava hodinového stroje věžních hodin je objednána a na cestu Za Nouzovem bude navezena kamenná drť

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:35 hodin


Převzato ze stránek obce Stříbrná Skalice.