Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

ZÁPIS ze 17. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice konaného dne 27. 10. 2016 v zasedací místnosti OÚ ve Stříbrné Skalici

Přítomní členové ZO: J.Procházka, Ing.Z.Zelík, T.Rob, Ing. I.Toman, J.Ejem, J.Franče, J.Krejcárek, Mgr.P.Černohous, J.Bláha, M.Barešová, H. Kratochvílová, V.Velebný
Omluven: P. Karlík
Ověřovatelé zápisu: Jan Ejem, Jiří Krejcárek Zapisovatelka: J. Táborská

Program:
  1. Zahájení, úkoly, informace
  2. Změna rozpočtu č. 4/2016 rozpočtového opatření
  3. Žádost ředitelky ZŠ ve Stříbrné Skalici o výjimku z počtu žáků podle § 23 zákona č. 561/2001 Sb. a 4, 5 předpisů č. 48/2005.
  4. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“.
  5. Informace o účelové investiční dotaci Obci Stříbrná Skalice na rok 2017 v rámci programu dotace pro jednotky SDH – stavba hasičské zbrojnice.
  6.  Jmenování inventarizační a likvidační komise pro rok 2016.
  7. Různé
  8. Dotazy zastupitelů
  9. Diskuze
  10. Závěr
1. Zahájení v 18:00 hod.

Předsedající oznámil, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů.

Starosta dává hlasovat o navrženém programu dnešního jednání zastupitelstva obce

Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta dává hlasovat o ověřovatelích zápisu ve složení: J. Ejem, J. Krejcárek Hlasování: pro: 8 proti 0 zdržel se: 2 (J. Ejem, J. Krejcárek)

Zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a byl k nahlédnutí na OÚ a na veřejné vývěsce. Nebyla podána žádná připomínka. Zapisovatelkou jednání je paní J. Táborská

Úkoly:

-usnesení č. 8-14/2016 uzavření darovací smlouvy – darování věci – části pozemku v k.ú. Hradec u Stříbrné Skalice – J. Procházka, úkol trvá
-usnesení č. 4-15/2016 uzavření smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v obci Stříbrná Skalice se společností VHS Benešov, s.r.o. od 01.10.2016 – J. Procházka, splněno
-usnesení č. 4-16/2016 smlouva budoucí č. 100461615-o zřízení věcného břemene mezi obcí a Státním pozemkový úřadem -J. Procházka, splněno
-usnesení č. 5-16/2016 smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeně služebnosti a smlouvy provést stavbu č 1E-012-6005915 – J Procházka, splněno
-usnesení č. 6-16/2016 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80.000,00 Kč Mateřské škole na nákup didaktického materiálu a vybaven( úkol – Franče, H Kratochvílová, Mgr. P. Černohous – splněno
-usnesení č. 7-16/2016 úkol pro výbor školství a mládeže posouzení možnosti úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ, úkol J Krejcárek – trvá
-usnesení č. 10-16/2016 příspěvek 10.000,00 Kč na úhradu péče o pacienty a provoz hospice Dobrého pastýře v Čerčanech, úkol J. Procházka – splněno
-usnesení č.11-1612016 provedení místního šetření Ing. Ivanem Tomanem na pozemku p. č. 80/1 místní komunikace v k. ú. Hradec u Stříbrné Skalice, úkol spiněn, komunikace opravena
-usnesení č. 12-16/2016 dotace 90.000,00 Kč pro TJ Meteor na výměnu části střešní krytiny sportovních kabin, úkol Procházka, Ing. Z. Zda – trvá

V 18:07 příchod p. V. Velebný

Informace:

Od 1.10.2016 je v platnosti nová „smlouva o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ s firmou Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČ: 47535865.

Cena vodného včetně DPH je 43,49 Kč/m3, bez DPH je 37,82 Kč/m3 Cena stočného včetně DPH je 52,77 Kč/m3, bez DPH je 45,89 Kč/m3. Stávající ceny byly léta podhodnocené, a proto je navýšení nezbytné.

Provoz čističky odpadních vod byl ročně dotován cca 300 tis. Kč, což podle nových směrnic už nelze. V ceně vodného a stočného se promítá i částka za pronájem, kterou obci hradí provozovatel vodohospodářské infrastruktury každý rok po dobu platnosti smlouvy.

Ve svazku obcí Region Jih probíhá v současné době diskuze o požadované kapacitě vody m3/rok. Ve smlouvě máme 8.760 m3/rok (podíl 1,97%). Za obec je navrženo zvýšit požadovanou techn. ověřenou kapacitu na 21.760 m3/rok.

2. Změna rozpočtu č. 4/2016

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4. Celkový rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové části o 459.000,00 Kč. V příjmové části Daň z příjmů fyz. osob a práv. osob, dále na volby do zastupitelstev krajů a dotaci na obnovu lesních porostů v majetku obce. Ve výdajové části mateřská škola, sběr a svoz komunálních odpadů a volby do zastupitelstev krajů. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedajíci dává hlasovat o návrhu usnesení č. 1-17/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4/2016 rozpočtového opatření dle přílohy. celkový rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové části o 459.000,00 Kč. Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

3. Žádost o výjimku z počtu žáků

Základní škola Stříbrná Skalice je pině organizovanou školou. K 30.9.2016 navštěvuje školu 115 žáků. Na 7 tříd je požadovaný počet žáků 119. Škola potřebuje výjimku pro 4 žáky (normativ cca 60 tis. Kč/1 žáka). Počty žáků v jednotlivých ročnících 1. ročník – 9, 2. ročník – 15, 3. ročník – 14, 4. ročník – 9, 5. ročník -16, 6. ročník -14, 7. ročník -13, 8. ročník -12, 9. ročník -13. Starosta obce předal slovo přítomné ředitelce ZŠ Mgr. Evě Boubínové, která seznámila s hospodařením školy, provozem, počtem učitelského sboru (12 učitelů) a dalšího personálu (1 asistent pedagoga, 3 tech. pracovníci), s programy, které ve škole probíhají. Od 1.9.2016 je zástupkyní ředitelky p. učitelka I. Jakoubková. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. p. J. Franče – kolik by mělo příští rok nastoupit žáků do 1. třídy, ředitelka – asi 15 dětí, počet je vždy ovlivněn, tím kde rodiče děti pracují a jakou mají pracovní dobu.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 2-17/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků podle § 23 zákona č 561/2004 Sb. a § 4,5 předpisu č 48/2005 za chybějící žáky se zavazuje uhradil rozdíly výdajů, za každého chybějícího žáka do minimálního počtu žáků.

Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

4. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“

Starosta J. Procházka citoval z protokolu sepsaného dne 13.10.2016 při otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce na zhotovitele stavby, která byla zveřejněna v otevřeném podlimitním řízení dne 19.9.2016 ve věstníku veřejných zakázek. Otevírání obálek se zúčastnilo 7 zástupců uchazečů, obec přijala v souladu s ustanovením § 69 zákona do konce lhůty pro podání nabídek – 10 nabídek, které byly zadavateli doručeny. Nabídky všech uchazečů jsou postoupeny hodnotící komisi k dalšímu hodnocení. Hodnotící komise pracovala ve složení: Ing. I. Toman, J. Procházka, J. Franče, Ing. Z. Zelík, projektant Ing. Pavel Dvořák. Nabídková cena bez DPH se pohybovala od 10.448.000,08 Kč až do 18.755.776,88 Kč. Hodnotící komise navrhla obci vyzvat některé uchazeče v souladu s §59 odst. 4 zákona k písemnému objasnění nejasnosti, popř. k doložení dalších upřesňujících dokladů, kterými prokáže spinění kvalifikační předpokladů. Další jednání komise se uskuteční 3.11.2016.

usnesení č. 3-17/2016 Zastupitelstvo obce projednalo protokol o jednání komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace veřejné zakázky „ Rozvodné vodovodní řády Kostelní Střimelice“ a bere je na vědomí.

5. Stavba hasičské zbrojnice Stříbrná Skalice

J. Procházka informoval, že dne 13.9.2016 bylo obci oznámeno, že je v seznamu účelových investičních dotací pro obce na rok 2017 v rámci programu dotace pro jednotky SDH. Ve středočeském kraji bylo vybráno 14 obcí z celkového počtu 23. Vybrané obce byly pozvány na GŘ. HZS ČR, kde proběhla konzultace se zástupci obcí a velitelem jednotky. Za obec se zúčastnil starosta J. Procházka a velitel hasičů zastupitel obce p. T. Rob. Poskytovatel dotace vysvětlil postup obce při přípravě a realizaci jednotlivé dotace. Ministerstvo vnitra na základě rozhodnutí odborné komise schválilo pořadník pro přiznání dotace v roce 2017. Stříbrná Skalice obdrží 1.971.836,00 Kč, popř. celou požadovanou částku 2,4 mil. Kč na výstavbu nové hasičské zbrojnice „Na Blatinách“. Předsedající předal slovo veliteli hasičů p. T. Robovi, který podrobně vysvětlil tento dotační titul pro výstavbu nové hasičské zbrojnice.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. usnesení č. 4-17/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o účelové investiční dotace na rok 2017 – výstavba hasičské zbrojnice Stříbrná Skalice.

6. Jmenování inventarizační a likvidační komise pro rok 2016

Návrh na složení inventarizační komise: Předseda: Ing. Zbyšek Zelík Členové: Miloslava Barešová, Jan Ejem, Jan Franče, Jaroslava Kaňková, Petr, Karlík, Hana Kratochvílová, Tomáš Rob, Irena Smolíková, Alena štefiíčková, Jana Táborská, Václav Velebný Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 5-17/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi pro rok 2016 ve složení – předseda: Ing. Zbyšek Zda, členové: Miloslava Barešová, Jan Ejem, Jan Franče, Jaroslava Kaňková, Petr, Karlík, Hana Kratochvílová, Tomáš Roh, Irena Smolíková, Alena Šteflíěková, Jana Táborská, Václav Velebný

Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

Návrh na složení likvidační komise: Předseda: !kg. Ivan Toman členové: Mgr. Petr Černohous, Jiří Bláha, Věrka Drozdová Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 6-17/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje likvidační komisi pro rok 2016 ve složení – předseda: Ing. Ivan Toman, členové: Mgr. Petr Černohous, Jiří Bláha, Věrka Drozdová

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 Návrh byl přijat.

7. Různé

a) Informace k projektu studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy, který byl podán do Operačního programu životní prostředí pod reg. č. žádosti CZ.05.1.24/0.0/0.0/16 035/0002252 celkem spoluúčast obce na tomto projektu 22.569,00 Kč dle délky toku v metrech na našem území. Je možnost nominovat za obec odborného zástupce buď na vodu, povodně a ŽP nebo zástupce do výběrové komise. (Z přítomných zastupitelé se nikdo pro delegaci nepřihlásil).

b) Výše těžby v kamenolomu Stříbrná Skalice celková těžba za III. Q 2016. činila 30.666,09 t, z toho drceného kameniva 21.294,08 t, ostatní 9.372,01 t (těžební limit drceného kameniva je 130 tisíc t/rok). Zastupitelé obce berou těžbu za III. Q 2016 na vědomí.

c) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“

Jedná se o finanční příspěvky na hospodaření v lesích ve výši 68.300,00 Kč. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 7-17/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ č. S-16169/02P/2016. Zastupitelstvo pověřuje starostu J Procházku podpisem této smlouvy

Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

d) Projekt pořízení kompostérů pro obec ze 40. výzvy

Prioritní osa 3: odpady a materiálové toky i ekologické zátěže a rizika. Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů Cílem navrhovaného projektu je realizace systému separace bioodpadu, tj. zavedení systému separovaného sběru BRKO tak, aby mohl být financován v rámci operačního programu životní prostředí (OPŽP). Jedná se zejména o kompostování bioodpadu. Pro potřeby občanů obce pořídí domácí kompostéry. Cílem projektu je realizace systému separace bioodpadu v každém rodinném domě. Jedná se zejména o kompostování bioodpadu. Záměrem projektu je pořízení: 300 ks kompostérů dřevěných o objemu 1172 1 a 400 ks kompostérů plastových o objemu 9001. Kompostéry budou mít občané obce na vlastních pozemcích a tím dojde ke snížení objemu biologicky rozložitelných odpadů v komunálním odpadu. Předpokládané náklady projektu jsou 1.370 tis. Kč bez DPH. Možnost dotace je až 85% z této částky.

V 18:55 příchod p. J. Bláha.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 8-17/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na projela „ Pořízení kompostérů pro obec Stříbrná Skalice“ do 40. výzvy prioritní osa 3: odpady a materiálové toky i ekologické zátěže a rizika. Specifický cíl: 3.1- Prevence vzniku odpadů. Zastupitelstvo pověřuje starostu J Procházku podpisem žádosti o dotaci pro obec.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

e) Projekt pořízení štěpkovače, traktorového nosiče a kontejnerů

Jedná se o 41. výzvu prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky i ekologické zátěže a rizika. Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Záměrem projektu je pořízení: 1 ks štčpkovače 1 ks kontejnerového nosiče za traktor 3 ks velkoobjemový kontejner o objemu 9 m3 4 ks velkoobjemový kontejner o objemu 15 m3 Za účelem zpracování biologicky rozloŽitelného komunálního odpadu, který vzniká na území obce. Předpokládané náklady projektu jsou 985 tis. Kč bez DPH. Možnost dotace je 85% z celkové částky. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. p. T. Rob – zda by také nebyla možná dotace na lis na plasty, aby se do kontejnerů ve sběrném dvoře více vešlo

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 9-17/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na projekt „ Pořízení štěpkovače, traktorového nosiče a kontejnerů pro Obec Stříbrná Skalice“. Do 41. výzvy prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky i ekologické zátěže a rizika. Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Zastupitelstvo pověřuje starostu .1. Procházku podpisem žádosti o dotaci pro obec. Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

8. Dotazy zastupitelů

p. H. Kratochvílová – veřejné osvětlení v Kostelních Střimelicích, nové lampy v neosvětlené části, dále blikající světlo u Semrádů, p. J. Franče – stavba chodníků a oprava komunikace ve Stříbrné Skalici, aby se popř. oba projekty dělaly současně, Ing. Zelík sdělil, že projekt se na vypsání letošní dotace nestihl, jsou vytipované pozemky, kde by stavba chodníků byla na pozemcích obce (od mlýna k pomníku Masaryka), pozemky od obecního úřadu kc kostelu jsou bohužel krajské, tak že stavební povolení je složitější.

9. Diskuze, závěr

p. F. Jakoubek – pokácet strom (javor) v ulici K Marjánce, dále v době dušiček apod. svátků dávat na hřbitov větší kontejnery. Starosta – strom bude pokácen, kontejnery se nebudou přistavovat, jelikož občané to zneužívají a nedávají tam pouze hřbitovní odpad, po víkendu se ihned jezdí pro tento odpad. p. ředitelka ZŠ E. Boubínová – nové kompostéry na bio odpad se dají i do ZŠ? Starosta počítá s tím, že se dají do ZŠ i MŠ. p. F. Kurtz – zda by ve sběrném dvoře nemohly být cedulky, co přesně do kterého kontejneru patří. p. ředitelka ZŠ E. Boubínová – bude letos slavnostní rozsvícení stromečku? Starosta předběžně plánuje tuto akci na první neděli v prosinci tj. 4.12.2016.

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:30 hodin