Na stránkách aktuálního čísla Zpravodaje Posázaví 3/2016 (vydává MAS Posázaví) se kromě jiného můžete dozvědět o zajímavé a i pro Stříbrnoskalicko důležité aktivitě, kterou ve spolupráci s obcemi a městy na jedné a Povodím Vltavy s.p. a Lesy ČR s.p na druhé straně, vyvíjí ředitel Posázaví o.p.s. Václav Pošmourný.
Výsledkem této aktivity je schválená žádost na vypracování studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí řeky Sázavy.

zpravodaj-posazavi-zeman

Evžen Zeman v modré košili


Důležitým odborníkem a koordinátorem jednání mezi zainteresovanými stranami je Evžen Zeman ze spolku Život v Hradci a okolí, který se touto problematikou zabývá celý život. Kromě jiného se v nedávné době zasloužil i o zapojení několika obcí na Jevanském potoce do akce Čistá řeka Sázava, které se spolek jako člen MAS Posázaví účastní.

Více o projektu (převzato z článku):

Kdo studii připravuje?

  • obce a města
  • ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p. a Lesy ČR s.p.
  • koordinátorem je společnost Posázaví o.p.s.

Celkové způsobilé výdaje projektu:

  • 17 228 954 korun,
  • z toho 85 procent pokryje dotace ministerstva zemědělství,
  • zbylých 2 584 343 korun by měli pokrýt zainteresovaní partneři – 1 000 000 korun přislíbilo uhradit Povodí Vltavy s.p. a 500 000 korun přislíbily Lesy ČR s.p.,
  • spoluúčast dotčených obcí a měst se vypočítá podle délky toků v jejich správních územích a počtu kritických bodů.

Základem předpokládaných protipovodňových opatření a opatření k zadržování vody v krajině je realizovat je co nejvýše na vodních tocích, i proto není v projektu řešena samotná řeka Sázava. Předpokládá se totiž, že dílčí opatření budou navrhována na celém území tak, aby se zátěž v krajině rovnoměrně rozložila. Vlivem toho pak nebude třeba realizovat nákladná opatření na spodních tocích, kde dochází k primárnímu ohrožení životů a majetku. „Jde tedy o solidárnost mezi obcemi – ty, které jsou výše na vodním toku, chrání ty, které leží pod nimi,“ vysvětlil Václav Pošmurný.

Více se dozvíte ve Zpravodaji Posázaví č. 3/2016.