Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice konaného dne 8.12.2016 v zasedací místnosti OÚ ve Stříbrné Skalici

Přítomní členové ZO:  J. Procházka, Ing. Z. Zelik, T. Rob, Ing.  I. Toman, J. Ejem, J. Franče, J. Krejcárek, Mgr. P. Černohous, J. Bláha, M. Barešová, H. Kratochvílová, V. Velebný

Omluven: P. Karlík

Ověřovatelé zápisu: Ing. Z. Zelík, T. Rob

Zapisovatelka: J. Kaňková

Program:

 1. Zahájeni, úkoly, informace
 2. Změna rozpočtu č. 5/2016 rozpočtového opatření. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
 3. Předběžné rozpočtové opatření č. 6/2016
 4. Rozpočet Obce Stříbrná Skalice na rok 2017
 5. Zpráva ředitelky Mateřské školy Stříbrná Skalice a) žádost o převedení svěřeného majetku z Obce na MŠ v hodnotě 126089,92 Kč b) žádost o souhlas s uzavřením MŠ v době zimních prázdnin
 6. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví formou neinvestiční dotace neziskové organizaci Posázaví o.p.s. dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.
 7. Dodatek k pojistné smlouvě č. 7720340880 mezi obcí Stříbrná Skalice a Kooperativa pojišťovna, a.s. -pojištění nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví obce
 8. Pronájem restaurace „Na Radnici“ čp. 19 ve Stříbrné Skalici
 9. Smlouva s ČEZ Prodej, s.r.o. – cenová nabídka EE 2017 (energetická burza)
 10. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“
 11. Výstavba hasičské zbrojnice v rámci programu Dotace pro jednotky SDH
 12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020555/01 Kostelní Střimelice, p. č. 453/9,
 13. Různé
 14. Dotazy zastupitelů
 15. Diskuze a závěr

1. Zahájení v 18:00 hod

Předsedající oznámil, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů.

Starosta dává hlasovat o navrženém programu dnešního jednání zastupitelstva obce Hlasování pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta dává hlasovat o ověřovatelích zápisu ve složení: Ing. Z. Zelík, T. Rob

Hlasování: pro: 12 proti zdržel se: 0

Zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a byl k nahlédnutí na OÚ a na veřejné vývěsce. Nebyla podána žádná připomínka. Zapisovatelkou jednání je paní J. Kaňková Úkoly: usnesení č. 8-14/2016 uzavření darovací smlouvy – darování věci – části pozemku v kú. Hradec u Stříbrné Skalice – J. Procházka, úkol trvá usnesení č. 7-16/2016 úkol pro výbor školství a mládeže posouzení možnosti úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ – J. Krejcárek- úkol trvá usnesení Č. 12-16/2016 dotace 90.000,00 Kč pro TJ Meteor na výměnu části střešní krytiny sportovních kabin, J Procházka, Ing. Z Zelík – úkol splněn

usnesení č. 7-17/2016 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu SK – J. Procházka, úkol splněn usnesení č. 8-17/2016 podání žádosti na projekt Pořízení kompostérů – J. Procházka, úkol splněn usnesení č. 9-17/2016 podání žádosti na projekt Pořízení štěpkovače, traktorového nosiče a kontejnerů- J Procházka, úkol splněn

Informace: ■ Dne 29.11.2016 byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva a odevzdána na Státní fond životního prostředí týkající se projektu „Odkanalizování obce Stříbrná Skalice“, která byla realizována v roce 2015. ■ Dne 23.11. 2016 Obec obdržela Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu HZSČR na výdaje JSDH v obci na rok 2016. Pro Obec je stanovena v částce 2000,- Kč. ■ Obec obdržela dopis od ČŠI-středočeský inspektorát, že od 24.11.2016 bude zahájena inspekční činnost Základní školy Stříbrná Skalice, které je obec zřizovatelem. Výsledek bude oznámen. ■ Dne 8.4.2017 se uskuteční další ročník charitativního běhu ve Stříbrné Skalici, který má dvě trasy: pro dospělé (5,5 a 12 km) a trasa pro děti cca 1 km. Název běhu je „Od nevidím do nevidím“ – běh s nevidomým horolezcem a běžcem Honzou Říhou pod záštitou Obce Stříbrná Skalice. Výtěžek z akce bude věnován postiženému chlapci z Říčan Šimonovi Všetičkovi.

2. Změna rozpočtu č. 5/2016

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2016. Zastupitelé materiály k tomuto bodu obdrželi před dnešním jednáním. Celkový rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové části ■ částku 400.000,- Kč. V příjmu se jedná o přebytek z lesní činnosti obce a drobné přesuny z jednotlivých kapitol. Ve výdajové části posílení kapitoly odpadů 100.000,- Kč a činností místní správy. Dále navýšit položku 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím – 20.000,- Kč. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení Č. 1-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2016 rozpočtového opatření dle přílohy. Celkový rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové části o 400.000,- Kč.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, které se uskutečnilo dne 1. 11. 2016 dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Dílčím přezkoumáním byla zjištěna následující chyba: v § 4 odst. 4,5 zastupitelstvo obce schválilo dne 18. 11. 2015 rozpočet na rok 2016 jako schodkový. Ve skutečnosti byl rozpočet přebytkový – příjem ve výši 22.416.000,-, výdaje ve výši 21.908.000,- Kč (do výkazu byl rozpočet pořízen správně jako přebytkový). Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

usnesení č. 2-18/2016 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a přijímá toto nápravné opatření: přijímáme systémové opatření: při příštím schvalování rozpočtu na rok 2017 se budeme řídit dle zákona.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

3. Předběžné rozpočtové opatření na rok 2017

Starosta obce seznámil přítomné s možností schválit předběžné rozpočtové opatření č. 6/2016. Jedná se o období od 8.12.2016 do 31.12.2016. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 3-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 k rozpočtu na rok 2016 pro operace, které vzniknou za období od 8.12.2016 do 31.12.2016 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny: – přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů – výdaje k odvrácení škod prevencí havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze, na vyměření pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke Škodám z důvodu časového prodlení změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle platné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů. Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu obce na prvním zasedání v roce 2017.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

4. Rozpočet obce Stříbrná Skalice na rok 2017

Starosta obce předložil ke schválení rozpočet obce Stříbrná Skalice na rok 2017. Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 14.11.2016. Rozpočet na rok 2017 se předkládá jako schodkový. Příjmy 23.424 tis. Kč, výdaje 34.016 tis. Kč. Financování – zůstatek na účtu k 31.12.2016 – 11.600 tis. Kč. Financování – splátka úvěru 1.008 tis. Kč. Prioritou příštího roku budou rozvodné řady pitné vody v Kostelních Střimelicích. Dále rozvoj bydlení a bytového hospodářství – přestavba ubytovacího zařízení čp. 368 na komunitní dům seniorů (pouze v případě získání dotace). Další prioritou je výstavba požární zbrojnice ve Stříbrné Skalici. Celkové příjmy 35.024 tis. Kč, celkové výdaje 35.024 tis. Kč. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 4-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Stříbrná Skalice na rok 2017 dle přílohy. Celkové výdaje a příjmy jsou 35.024 tis. Kč.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

5. Zpráva ředitelky Mateřské školy Stříbrná Skalice

Jednání zastupitelstva obce se zúčastnila ředitelka MŠ M. Zochová, které předsedající předal slovo. Ředitelka sdělila, že se podařila naplnit plná kapacita MŠ (2 děti se musely odmítnout). MŠ dnes přibírá i dvouleté děti, u kterých adaptační program probíhá uspokojivě. Ředitelka přijala novou učitelku jako zástup za rodičovskou dovolenou. Dále seznámila s pracovními náplněmi jednotlivých tříd. Do předškolní třídy byla přijata asistentka pro dítě se zdravotním handicapem. Informovala přítomné s investicemi do rozvoje dětí, o práci s nimi a další budoucí aktivity. Ocenila spolupráci s rodiči a obcí, poděkovala za finanční příspěvek na nákup didaktických pomůcek. Paní Drozdova informovala o návštěvě dětí v knihovně a jejich zájem o knihy. Ing. Zelík vyzdvihl výuku angličtiny v MŠ.

a) Žádost o převedení svěřeného majetku obce na mateřskou školu v hodnotě 126.089,92 Kč. Stav k 31.12.2015 I. třída 70.200,- Kč Stav k 31.12.2015 II. třída 47.889,92 Kč Převedení svěřeného majetku pomůže snadnější evidenci v rámci MŠ. Majetek byl pořízen v období let 1982 – 2006 a je dlouhodobě užívánu MŠ. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 5-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje převedení majetku obce do majetku mateřské školy v celkové hodnotě 126.089,92 Kč dle přílohy (stav k 31.12.2015).

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

b) Žádost o souhlas s uzavřením MŠ v době vánočních prázdnin od 23.12.2016 do 2.1.2017 Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 6-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření mateřské školy ve Stříbrné Skalici v termínu od 23.12.2016 do 2.1.2017.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

6. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví

Předsedající seznámil s dopisem od ředitele společnosti Posázaví o.p.s. Václava Pošmurného. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných služeb na území obce Stříbrná Skalice na rok 2017 zajistí přístup k dotacím i spolkům, soukromníkům a podnikatelům v obvodu celého obecního úřadu. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 7-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi poskytovatelem Obcí Stříbrná Skalice a příkazcem Posázaví o.p.s. Jemniště 1, 257 01 Postupice. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace 129.000.- KČ na období roku 2017 ve prospěch příjemce. Posázaví o.p.s. zajistí poskytování obecně prospěšných činností ve prospěch obce a nestátních neziskových organizací ve správním území obce Stříbrná Skalice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J. Procházku a místostarostu Ing. Z. Zelíka podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

7. Dodatek k pojistné smlouvě mezi obcí Stříbrná Skalice a Kooperativa pojišťovnou, a.s.

Předsedající informoval o pojištění veškerého majetku, které se sjednává na novu cenu. Navýšení obchodní slevy o dalších 5 % na celkových 30%. Pojištění bude nyní 55.155,- Kč/rok a zůstává v rozsahu stávající PS. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 8-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít dodatek (aktualizační) k pojistné smlouvě Č. 7720340880 sjednané mezi smluvními stranami Kooperativa Pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group se sídlem Praha, Pobřežní 665/21 a Obcí Stříbrná Skalice, Sázavská 323, Stříbrná Skalice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J. Procházku podpisem smlouvy

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

8. Pronájem restaurace Na Radnici č.p. 19, Stříbrná Skalice

Předsedající informoval přítomné zastupitele a občany, že dne 8.11.2016 byl uveřejněn záměr obce pronajmout restauraci Na Radnici čp. 19 ve Stříbrné Skalici od 1. ledna 2017 na 4 roky. Kauce při podpisu nájemní smlouvy je stanovena na 24.000,- Kč. Nabídky bylo možné zasílat do 28.11.2016. Dne 21.11.2016 byla do podatelny OÚ doručena nabídka pana Ladislava Daniela, Pražská 9, Stříbrná Skalice. S navrhovanými podmínkami pronájmu, které byly uvedeny v nabídce o pronájmu nebytových prostor, souhlasí. Záměrem uchazeče je provozovat restauraci se stravováním šest dní v týdnu. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 9-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout restauraci Na Radnici podnikateli panu Ladislavu Danielovi, Pražská 9, Stříbrná Skalice 281 67, IČ: 04389603 dle vyhlášeného záměru s provozem 6 dní v týdnu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J Procházku a místostarostu Ing. Z. Zelíka podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

9. Smlouva s ČEZ Prodej, s.r.o. – cenová nabídka

Zastupitelé písemné materiály obdrželi. Na základě ČEZ Prodej, s.r.o. obec obdržela individuální nabídku elektřiny č. 1200067040 na období 1.1.2017 – 31.12.2017 a nabídku elektřiny Č. 1200067043 na období 1.1.2017-31.12.2018. U dvouletého kontraktu jsou výhodnější ceny elektřiny. Nabídky jsou platné do 13.12.2016 do 14 hod. V nabídce k 29.11.2016 na jeden rok bychom ušetřili pouze 595,61 Kč oproti roku 2016. U nabídky k 13.12.2016 na dva roky bychom ušetřili za jeden rok 11.664,08 Kč oproti roku 2016. Jako vhodná se jeví nabídka na 2 roky, kde je úspora a jistota, že se další rok cena nezvýší. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 10-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na dodávku elektřiny Č. 1200067043 na období 1.1.2017 -31.12.2018 od ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 1,425 a pověřuje starostu J. Procházku přijetím nabídky a podpisem smlouvy o dodávkách elektřiny.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

10. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice

Veřejná zakázka byla zveřejněna dle zákona v režimu otevřeném podlimitním řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.9.2016 pod evidenčním číslem 644302. Složení hodnotící komise: Ing. Ivan Toman, Jiří Procházka, Ing. Zbyšek Zelík, Jan Franče, Ing. Pavel Dvořák. Seznam 10ti posuzovaných nabídek: Stavoka Kosice, a.s., Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., Porr, a.s., Energie-stavební a báňská, a.s., Alstap, s.r.o., Speeddrill, s.r.o., Risl, s.r.o., Halko stavební společnost, s.r.o., VPK Suchý, s.r.o., G-Mont CR, s.r.o. Tři nabídky byly vyřazeny v souladu s § 76, odst. 1 a § 77 odst. 6 zákona 137/2006 Sb. Nabídky byly hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise stanovila pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že jako nejúspěšnější nabídku vyhodnotila nabídku uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách a špinění kvalifikačních požadavků. Komise sestavila podle výsledků hodnocení následující pořadí nabídek:

Výsledek hodnocení nabídek (celkové pořadí hodnocených nabídek)

Pořadí nabídky po hodnocení:

Obchodní firma / jméno Sídlo / místo podnikání / Cena bez DPH

 1. Speeddrill, s.r.o. Pekárenská 1151/10 141 OO Praha 4 12 748 565,53
 2. Energie-stavební a báňská, a.s. Vašíčkova 3081272 04 Kladno 12 792 794,63
 3. VPK Suchý, s.r.o. Komenského nám.12,281 44 Zásmuky 12 930 401,19
 4. RISL, s.r.o. U Vodárny 461,253 01 Hostivice 13 696 744,53
 5. Stavoka Kosice, a.s. 503 51 Kosice 130 14 632 584,44
 6. ALSTAP, s.r.o. V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10 14 777 447,30
 7. Porr, a.s. Dubečská 3238, 100 OO Praha 10 17 940 200,00

Závěr hodnotící komise: komise doporučuje zadavateli k uskutečnění veřejné zakázky uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je společnost Speeddrill,s.r.o. se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 OO Praha 4, IČ: 26745704.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení Č. 11-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“, která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 644302 dne 19.9.2016, tak jak ji doporučila hodnotící komise na svém jednání dne 25.11.2016. Nejvhodnější nabídku, s nejnižší nabídkovou cenou předložila společnost Speeddrill, s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4; IČ: 267 45 704.

Uchazeči s nimiž lze uzavřít smlouvu:

Pořadí Název uchazeče Sídlo uchazeče IČ: 1. Speeddrill, s.r.o. Pekárenská 1151/10,141 OO Praha 4 267 45 704 2. Energie – stavební a báňská, a.s. Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 451 46 802 3. VPK Suchý, s.r.o. Komenského nám.12, 281 44 Zásmuky 270 85 201

ZO schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o vyloučení uchazeče Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., který měl nejnižší nabídkovou cenu. Hodnotící komise posoudila tuto cenu jako mimořádně nízkou a uchazeč ji nezdůvodnil dle požadavků hodnotící komise. ZO pověřuje starostu obce vydáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. ZO pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo – po uplynutí odvolacích lhůt, postupem dle § 82 ZVZ.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

11. Výstavba hasičské zbrojnice v rámci programu Dotace pro jednotky SDH

Na základě předloženého návrhu odborné komise rozhodl generální ředitel HZS ČR genermj. Ing. Drahoslav Ryba schválit pořadníky žadatelů na přiznání dotace v roce 2017, ve kterém je Stříbrná Skalice na 14. místě s dotací 2.4423 mil. Kč na výstavbu nové hasičské zbrojnice ve Stříbrné Skalici. Po schválení spoluúčasti obce proběhne registrace akce na GŘ HZS ČR a poté bude zahájen výběr dodavatele. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 12-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování výstavby hasičské zbrojnice na pozemku p.č. 212/6 v kú. Stříbrná Skalice nad rámec poskytnuté dotace od MV – GŘ HZS CR 2.4423 mil. Kč z vlastních zdrojů. Zastupitelstvo obce pověřuje velitele hasičů T. Roba a starostu J Procházku podpisem nezbytných dokumentů k této dotaci a starostu obce J. Procházku podpisem smlouvy o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6020555/01 v k.ú. Kostelní Střimelice p.č. 453/9,13. Jedná se o lokalitu RD Na Skalce. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Stříbrná Skalice, Sázavská 323, Stříbrná Skalice a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 879/8, Děčín IV-Podmokly. Výše jednorázové odměny bude činit 5000,- Kč. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 13-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu provést stavbu č. IV-12-6020555/01 Kostelní Střimelice za cenu 5000,- Kč bez DPH. Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

13. Různé

a) Žádost ředitelky Základní školy a praktické školy v Kostelci nad Černými lesy Mgr. Rývové o sponzorský dar zejména na financování asistenta u žáků s postižením. Z našeho obvodu navštěvují tuto školu 3 žáci Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení Č. 14-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 3000,- Kč Základní škole a praktické škole v Kostelci nad Černými lesy, K Jatkám 748 a pověřuje starostu J Procházku podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

b) Odměna obecnímu hajnému Ing. B. Volfovi Dle mandátní smlouvy ze dne 24.4.2007 odst. III. náleží obecnímu hajnému odměna a to dle odborné zprávy lesního hospodáře známka 1 (odměna 8000,- Kč) a podle výsledku odborné kontroly známka 1- (odměna 7000,- Kč). Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení Č. 15-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje vyplatit odměnu obecnímu hajnému Ing. B. Volfovi dle mandátní smlouvy ze dne 24.4.2007 odst. III podle výsledku odborné zprávy 8000,- Kč a dle výsledku odborné kontroly částku 7000,- KČ

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

c) Čistá řeka Sázava 2017  Starosta seznámil přítomné s žádostí ředitele Posázaví o.p.s. o finanční příspěvek na akci „Čistá řeka Sázava 2017″. Je to 12tý ročník, kdy se dobrovolníci vydají uklízet břehy a okolí řeky Sázavy a jejích přítoků. Tohoto projektu se každoročně účastní naše ZŠ pod vedením paní učitelky Studzinské, Život v Hradci a okolí, o.p.s, pod vedením Ing. Evžena Zemana a mnozí další dobrovolníci. Finanční příspěvek je navržen podle délky břehů jednotlivých katastrálních území obcí. Pro naši obec je délka pravého břehu 2,63 km, což představuje výši příspěvku 4639,- Kč. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení Č. 16-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 4639,- Kč společnosti Posázaví o.p.s. na akci „Čistá řeka Sázava 2017″ a pověřuje starostu J Procházku podpisem veřejnoprávní smlouvy. Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

d) Žádost pí Barbory Smolíkové, Pražská 328, Stříbrná Skalice o vybudování chodníků podél silnice od mlýna Nouzov (kde končí současný chodník) směr Jevany minimálně k domu č. 328 v ulici Pražská. Dále upozorňuje na nebezpečný úsek na křižovatce (Jevany Ondřejov) „U Masaryka“. Tato křižovatka je nepřehledná a za porostem nejsou chodci vidět. K této žádosti je připojeno 39 podpisů našich spoluobčanů. Starosta sdělil, že se dne 24.11.2016 zúčastnil spolu s Ing. Tomanem vstupního jednání – „Stavba 11/335 Stříbrná Skalice, průtah“, kde bude obec prosazovat, aby byla výstavba chodníků zařazena přímo do projektu rekonstrukce průtahu. Jedná se o úsek přibližně od bývalých teletníků až k zastávce autobusů „U Konvalinků“. Obec musí chodníky hradit ze svého rozpočtu případně z některého dotačního titulu. Probíhá jednání s projektantem o ceně projektu a s krajským úřadem o spolupráci. Ing. Toman – vysvětlil obtížnost přípravných činností. Pokud bude vše probíhat bez komplikací, stavba může být zahájena v roce 2018.

e) Smlouva na výkon pečovatelské službu uzavřená mezi Obcí Stříbrná Skalice a Městem Mnichovice dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na dobu určitou od 2.1.2017 do 31.12.2017. Dodavatel se zavazuje, že bude dle platných právních předpisů závazných pro pečovatelskou službu zajišťovat za úhradu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění sociální zajištění občanů Stříbrné Skalice, Hradových Střimelic, Kostelních Střimelic a Hradce. Roční záloha je ve výši 8000,- Kč splatná ve čtvrtletních splátkách. Doba plnění je po-pá od 7:00 do 15:30 hodin. Ceník služeb pečovatelské služby je přílohou smlouvy. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 17-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu mezi Obcí Stříbrná Skalice a Městem Mnichovice na výkon pečovatelské služby na dobu určitou od 2.1.2017 do 31.12.2017. zastupitelstvo obce pověřuje starostu Jiřího Procházku podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

f) Interní směrnice č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejných zakázek Předsedající informoval o platnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ze dne 19.4.2016. Nová interní směrnice 1/2016 je upravena dle tohoto platného zákona, jedná se zejména o předpokládané finanční hodnoty nadlimitní a podlimitní zakázky. Byl použit vzor z Posázaví o.p.s. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 18-18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Interní směrnici č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejných zakázek obce s účinností od 8.12.2016.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 Návrh byl přijat.

14. Dotazy zastupitelů 

Pan Krejcárek upozornil na nebezpečný zbytek sloupu po rozhlasu a navršené větve u potoka (Na Marjánce), které ořezala fa ČEZ – prověří velitel hasičů a zastupitel pan T. Rob. Mgr. Černouhous pochválil letošní slavnostní rozsvícení vánočního stromu a osvětlení celého náměstí včetně radnice

15. Diskuze, závěr

pí Drozdová – dotaz na koordinaci termínů konání kulturních akci z příspěvků obce. p. Tomáš Rob pozval na mikulášskou zábavu, která se koná v sobotu 10.12.2016 v sokolovně ve Stříbrné Skalici. Starosta obce Jiří Procházka popřál zastupitelům obce a občanům klidné vánoční svátky a šťastné zakončení roku 2016.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:10 hodin.