Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu pro Hradec

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Katastrální pracoviště Kolín (dále jen „katastrální úřad“), podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a podle § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“)

v katastrálním území Hradec u Stříbrné Skalice

mapa-Hradecbude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Stříbrná Skalice, a to ve dnech od 13. 4. 2017 do 28. 4. 2017 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona v rámci nezbytné spolupráce s katastrálním úřadem Vás žádáme:

  • o zveřejnění oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, jehož vzor Vám zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu, a to v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 katastrálního zákona způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu; oznámení, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, je adresováno všem vlastníkům nemovitostí evidovaných v uvedeném katastrálním území, kteří mají pobyt nebo sídlo ve Vaší obci, a těm vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem nebo sídlem mimo Vaši obec, u nichž katastrálnímu úřadu není známa adresa jejich pobytu,
  • o součinnost Vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené obcí (dále jen „zaměstnanec obce“) při zpřístupnění obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí ; zaměstnanec obce bude seznámen s obsahem obnoveného operátu tak, aby při zájmu o nahlédnutí do obnoveného operátu v den nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu mohl zájemci o nahlédnutí vyhledat požadované údaje o jeho vlastnictví,
  • o vytvoření podmínek pro vyložení operátu (alespoň tři kancelářské stoly), pro jednání s občany (židle) a o přiměřené klimatické podmínky v jednací místnosti.

V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad samostatná oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu.
Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.