Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

 

Úkoly:

 • usnesení č. 7-16/2016 úkol pro výbor školství a mládeže posouzení možnosti úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ – J. Krejcárek – úkol trvá
 • usnesení č. 4-19/2017 stavební výbor společně s finančním výborem posoudí možnosti odprodeje obecních pozemku, které sousedí s pozemky společnosti Veetee, s.r.o. (žadatel předloží studii využitelnosti obecních pozemku) – úkol trvá
 • usnesení č. 7-20/2017 bezúplatné převedení starých židlí v majetku obce v počtu 20 ks do majetku TJ Sokol Stříbrná Skalice – J. Procházka – úkol splněn
 • usnesení č. 3-21/2017 schválení dodatku č. 1 k dohodě o stanovení podílu členských obcí SORJ na nákladech na vybudování skupinového vodovodu Regionu Jih – J. Procházka, úkol splněn
 • usnesení č. 4-21/2017 objednávka služeb od společnosti Planco group, s. r. o. na vypracování strategického rozvojového plánu obce Stříbrná Skalice – J. Procházka, úkol splněn
 • usnesení č. 7-21/2017 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s CL Servis na prohloubení a vyztužení základových pásů, zřízení čerpací šachty, čerpání, zřízení drenáží (hasičská zbrojnice) – J. Procházka, úkol splněn
 • návrh usnesení č. 8-21/2017 zadání vypracování odhadu ceny obecních pozemků soudním znalcem – J. Procházka, úkol splněn
 • usnesení č. 10-21/2017 uzavření smlouvy s firmou Energy Benefit Centre. a.s. na zpracování energetického posudku, dotace pro žádost O dotaci a administraci žádosti o dotaci z OPŽP (snížení energetické náročnosti budovy MŠ) -Ing. Z. Zelík, J. Procházka, úkol splněn
 • usnesení č. 11-21/2017 uzavření smlouvy s firmou Energy Benefit Centre, a.s. na zpracování dokumentace pro žádost o dotaci (VZT), administraci žádosti o dotaci z OPŽP (vzduchotechnika s rekuperací vzduchu v budově MŠ) -Ing. Z.Zelík, J. Procházka, úkol splněn
 • usnesení č. 12-21/2017 uzavření smlouvy s Energy Benefit Centre, a.s. na úpravu projektové dokumentace a kompletní administraci žádosti o dotaci z IROP sociální bydlení II. (SVL) „Rekonstrukce objektu čp. 368 ve Stříbrné Skalici na BD se sociálním bydlením – Ing. Z.Zelík, J. Procházka, úkol splněn

Informace:

 • Dne 17.7.2017 obec zastoupená starostou J. Procházkou podepsala souhlasné prohlášení k odstranění duplicitního vlastnictví k pozemkům KN st. 609/2, KN 232/4 a KN 251/7 zapsaných na LV 2706 v k.ú. Stříbrná Skalice. Jedná se o pozemky v areálu fotbalového stadionu v majetku obce. K podpisu obce se v prohlášení podepsal za Českou republiku ředitel Krajského pozemkového úřadu Ing. Jiří Veselý a za Římskokatolickou farnost Sázava-Černé Budy Mons. ThLic, Ing. Zdeněk Waserbauer T.D. Dne 9.8.2017 byl proveden zápis, kde je Obec Stříbrná Skalice uvedena jako výhradní a jediný vlastník výše zmíněných pozemků.
 • Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. V roce 2016 občané odevzdali 248 televizorů, 30 monitorů a 1476 kg drobného elektra. Tím jsme uspořili 71,84 MWh elektřiny, 3387,89 litrů ropy. 349.27 m3 vody a 3,58 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 15.95 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 73,50 tuny. Informace vycházejí ze studie neziskové společnosti Asekol, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrospotřebičů.
 • Ve školní jídelně při MŠ Stříbrná Skalice proběhla celková oprava části podlahy u výdejního okénka včetně výměny gule odpadu. Tím bude umožněno snadné čištění a mytí a nebude porušena povinnost stanovená v článku 4 odst. 2 nařízení č. 882/2004 tak, jak konstatovala Krajská hygienická stanice dne 9. 3. 2017.
 • Dne 21. 8. 2017 byla instalována na hřišti u ZS juniorská branka pro mladé fotbalisty. Hřiště se opět stane místem, kde se schází občané a mládež.

Souhrnný plán sanace a rekultivace stříbrnoskalického lomu

Kamenolom Stříbrná Skalice – dotěžení ložiska stavebního kamene, ochrana území výhradního ložiska stavebního kamene (křemenný diorit, diorit, amfibolit, metadiorit). Stříbrná Skalice č. B3026500 je zajištěna stanovením chráněného ložiskového území s názvem Stříbrná Skalice č. 02650000, v jehož ploše je stanoven dobývací prostor Stříbrná Skalice č. 70857. V tomto prostoru těží společnost Českomoravský štěrk, a.s. povrchovým způsobem kámen. V současné době je dobývání ložiska prováděno na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Kladně o povolení hornické činností, a to v 6 etážích (báze poslední etáže je v 373 m n.m.) při plošném ohraničení v rozsahu hranice provedení skrývky, resp. v rozsahu odnětí ze ZPF.

Na dnešním jednání starosta přivítal zástupce majitele lomu ve Stříbrné Skalici generálního ředitele Českomoravského štěrku Ing. Zelníčka, provozního lomu Ing. Reinharta a vedoucího přípravy výroby pana Klimeše. Starosta obce předal slovo zástupcům kamenolomu, aby představili záměr na sanaci a rekultivace stříbrnoskalického lomu. P. Klimeš představil možný rozvoj území po ukončení činnosti. Zastupitelé obce obdrželi studii s návrhem, jak by bylo možné tento prostor v budoucnu využívat. Návrh studie ukazuje např., výsadbu keřového porostu, rozhlednu, tůně a mokřady, přírodní koupaliště atd.) Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Diskuze.

Na dotaz Ing. Zelíka odpověděl p. Klimeš, že předložený návrh je záměr společnosti a v případě, že zastupitelé obce s ním budou souhlasit, společnost Českomoravský štěrk bude rekultivaci směrovat tímto směrem. Záměrem je, po vyjasnění vlastnictví pozemků, zpřístupnit území veřejnosti. Pan M.P. se vyjádřil ke studii z historického pohledu a předeslal, že místo bylo rekreační oblastí a navrhl vrátit prostor k rekreačním účelům (např. i přírodní koupaliště). Zástupce kamenolomu pan Klimeš se k tomuto názoru spolu s ostatními zastupiteli přiklonili. Dotaz pana F.J. na výmoly na cestě. Ing. Reinhart sdělil, že toto bude vyřešeno. Zastupitel p. Franče – bude se jednat o přírodní samočistící jezírka. Ano tyto vodní plochy by měly být schopné regenerace, sdělil pan Klimeš. Dotaz starosty obce na vytékající vodu z kamenolomu. Řeší se.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 1-22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Studii dotěžení a rekultivaci kamenolomu ve Stříbrné Skalici vyhotovenou firmou Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s. a projektantem Ing. Karlem Krotkým pro těžební organizaci Českomoravský štěrk, a.s. s podmínkou vybudování přírodního koupání v místě zpevněných ploch ve spodní části kamenolomu.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

Pronájem restaurace Na Radnici

Starosta seznámil přítomné, že dne 24.7. 2017 byl vyvěšen záměr obce pronajmout restauraci. Dne 7.8.2017 byla doručena do podatelny OÚ Stříbrná Skalice nabídka pana Miroslava Mašína, V Pitkovičkách 20, Praha 10, IČ 11271787, který nabídl provozování s poledním menu, večeřemi a čepováním piva a limonády. Vzhledem k obdržení jedné nabídky bylo se zájemce zahájeno jednání o pronájmu nebytových prostor. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 2-22/2017 Zastupitelstvo schvaluje pronajmout restauraci Na Radnici podnikateli panu Miroslavu Mašínovi, V Pitkovičkách 20, Praha 10, 1Č 11271787 dle vyhlášeného záměru obce ze dne 24.7.2017. Měsíční nájemné 4.000,- Kč. kauce při podpisu smlouvy 12.000.- Kč. Otevřeno 6 dní v týdnu. Zastupitelstvo pověřuje starostu J. Procházku a místostarostu Ing. Z. Zelíka podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: Návrh byl přijat.

Poskytnutí dotace od Středočeského kraje na výstavbu nové hasičské zbrojnice ve Stříbrné Skalici

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 27.6.2017 usnesením č. 024-07/2017 rozhodlo poskytnout naší obci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z programu 2017 ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS částku 1.628.200,- Kč. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 3-22/2017. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci Stříbrná Skalice – stavba nové hasičské zbrojnice pod č. žádosti HAS/ZBR/032545/2017. Tematické zadání: ZBR-Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic v rámci Programu dotace pro JSDH na rok 2017, které bylo schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje na svém zasedání dne 27.6.2017 usnesením č. 024-07/2017/ZK. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J. Procházku podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z výše uvedeného programu ve výši 1.628.200,- Kč

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

Změna rozpočtu č. 4/2017 rozpočtového opatření za rok 2017

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými změnami rozpočtového opatření č. 4/2017. Celkový rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové části o částku 10.218.898,23 Kč. V příjmové části se jedná zejména o: 1.792.736.- Kč dotace: pořízení kompostéru 4.464.394,23 Kč dotace: rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice 1.289.616,- Kč dotace: pořízení štěpkovače, traktorového nosiče a kontejneru 1.628.200,- Kč dotace: stavba nové hasičské zbrojnice 1.005.050,- Kč prodej pozemků

Ve výdajové části se jedná o položku pitná voda, ochrana přírody a krajiny, požární ochrana, ochrana obyvatel, ambulantní péče, odpady a správa. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 4-22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4/2017 rozpočtového opatření dle přílohy. Celkový rozpočet se zvýší v příjmové části o 10.218.998,23 Kč.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

Č. 1E-12-6005052/1 Hradec u Stříbrné Skalice(B 1140) kabelové vedení NN – č.e. 102,159 v k.ú. Hradec u Stříbrné Skalice p.č. 24/8. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Stříbrná Skalice a ČEZ Distribuce,a.s. Výše jednorázové náhrady bude činit 5000,- Kč Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 5-22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 1E-12-605052/1 Hradec u Stříbrné Skalice (BI 140) za cenu 5.000,- Kč bez DPH. Hlasování: pro: 10 proti: O zdrželi se: O Návrh byl přijat.

Operační program životného prostředí 2014-2020 – 40. výzva

reg..č. CZ 05.3.29/0.0/16-040/0003560 – pořízení kompostérů pro obec Stříbrná Skalice. Projekt doporučený k podpoře. Celkové způsobilé výdaje 1.792.736,- Kč.

Na základě informace, že obec je v seznamu projektů doporučených k podpoře, proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Pořízení kompostérů – část A – dodávka dřevěných kompostérů, kde byla vybrána firma Palis Plzeň spol. s r.o. Celková hodnota této zakázky je 578.100,- Kč bez DPH. Jedná se o 300 ks kompostérů. Pořízení kompostérů – část B – dodávka plastových kompostérů-, kde byla vybrána firma Elkoplast CZ s.r.o. Zlín. Celková hodnota této zakázky je 935.000.- Kč bez DPH. Jedná se o 400 ks kompostérů. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 6-22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze 40. výzvy (prioritní osa 3. 4) pořízení kompostéru pro obec Stříbrná Skalice v celkové částce 1.792.736,- Kč a pověřuje starostu J. Procházku jednáním s MŽP o dotaci a podpisem smluv vzešlých z výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Pořízení kompostérů část A – dodávky dřevěných kompostéru s firmou Palis Plzen s.r.o. za částku 578.100,- Kč bez DPH a část B – dodávka plastových kompostéru s firmou Elkoplast CZ s. r. o. za částku 935.000,- Kč bez DPH.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0

Operační program životního prostředí 2014-2020 – 41. výzva

reg.č. CZ.05.3.29/0.0/16-49/0003561- pořízení štěpkovače, traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Stříbrná Skalice. Projekt doporučen k podpoře. Celkové způsobilé výdaje 1.289.618.- Kč. Zakázka byla rozdělena na dílčí plnění: A) Dodávka štěpkovače za traktor, B) Dodávka traktorového nosiče a kontejnerů. V současné době probíhá veřejná zakázka malého rozsahu do které se přihlásilo 7 firem. Na štěpkovač 4 firmy a na dodávku traktorového nosiče a kontejnerů 3 firmy. U obou částí budou firmy vyzvány k dopinění nebo vysvětlení nabídek. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 7-22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 41. výzvy (prioritní osa 3) pořízení štěpkovače, traktorového nosiče a kontejneru pro obec Stříbrná Skalice v celkové částce 1.289.618.- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J. Procházku jednáním s MŽP o dotaci a podpisem smluv vzešlých z výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Pořízení štěpkovače a pořízení traktorového nosiče a kontejneru v vybranou firmou.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí

Z operačního programu životního prostředí 2014-2020 pro obec Stříbrná Skalice na projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi„. Dotace pro rok 2018 – 2.352.530,28 Kč. Tato dotace bude financována z rozpočtu až v roce 2018. V současné době bude probíhat příprava a výběr zhotovitele. Obec spolupracuje na tomto projektu, který zajistí včasné varování obyvatel, s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.. která zajistí výběr zhotovitele, administraci projektu a závěrečné vyhodnocení akce dle nabídek ze dne 8.8.2017. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 8-22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z programu 11531 – operační program ŽP – Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Stříbrná Skalice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J. Procházku veškerou korespondencí s poskytovatelem dotace a podpisem smluv s Vodohospodářským rozvoje a výstavbou, a.s., který zajistí pro obec „Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobností realizační dokumentace na varovný informační systém pro obec Stříbrná Skalice“ za cenu 30.000,- Kč bez DPH a pro „Administraci projektu – digitální povodňový plán a varovný informační systém za cenu 15.000,- Kč bez DPH a závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) za 15.000,- Kč bez DPH.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

Prodej a směna obecních pozemku

Předsedající informoval o postupu obce při prodeji obecních pozemků. Na minulém ZO bylo přijato usnesení č. 8-21/2017, kde bylo schváleno vypracování odhadů (I. fáze) soudním znalcem Ing. Fouskem. Na základě tohoto usnesení bylo vypracováno 8 znaleckých posudků s cenou obvyklou v rozmezí 350,-Kč – 800,-Kč/m². Jedná se o pozemky, o které, i za těchto nových podmínek, má zájem 7 žadatelů o odkoupení. ZO doporučilo uveřejnit záměr na odprodej těchto sedmi pozemků a dále pokračovat na vypracování dalších soudních odhadů dle připravenosti k odprodeji. Zastupitelé obdrželi přehled žádostí. V současné době jich evidujeme 21. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 9-22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru obce dle § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na odprodej pozemku, na které byl vypracován znalecký posudek o stanovení obvyklé ceny od Ing. Karla Fouska. Záměry budou zveřejňovány postupně tak, jak budou pozemky připraveny k odprodeji.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 1 Návrh byl přijat.

Odchází pan J. Ejem – 19:15

Různé

a) Místní úprava provozu automobilové dopravy v lokalitě „Kloučka“.  Vzhledem ke skutečnosti, že v této chatové lokalitě dochází k neustálému porušování předpisů a došlo i ke střetům mezi vozidly, cyklisty a chodci je obec nucena omezit dopravu jak od Marjánky, tak od Cikánské rokle a v neposlední řadě příjezd od Čapíku.V případě, že bude s tímto návrhem souhlasit Policie ČR a odbor dopravy, umístí obec změnu místní úpravy provozu značkou DZIZ8a,b, kde bude zóna s předností zprava, omezení rychlosti 30 km a zákaz vjezdu vozidel nad 3.5 t (mimo dopravní obsluhu). Tímto krokem obec přispěje k bezpečnosti chodců a zejména dětí. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Zastupitel p. Rob – požádal o umístění označení hydrantu před budovou OÚ.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 10-22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu místní úpravy provozu v lokalitě „osada Kloučka“ umístěním značek DZ IZ8a, b včetně nabídky od firmy Quo, s.r.o. ze dne 15.8.2017 za celkovou částku 27.046,- Kč bez DPH a pověřuje starostu J. Procházku jednáním a objednávkou ve výše uvedené věci.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

b) Zrušení JSDH Hradové Střimelice. Důvodem je neexistence tohoto sdružení více jak 5 let. Zastupitelstvo obce bere zrušení JSDH Hradové Střimelice na vědomí.

c) Jmenování paní Zdeňky Smolíkové ředitelkou Mateřské školy ve Stříbrné Skalici.

Dne 18 .8. 2017 zasedala konkurzní komise ve složení 2x zástupce obce, lx zástupce Krajského úřadu, 1 x odborník v oblasti státní správy, lx zástupce pedag. pracovníků, 1 x zástupce ČŠI. Do konkurzu na ředitelku MŠ se přihlásily 2 uchazečky: Křečková Jana, Smolíková Zdeňka. Na základě doporučení konkurzní komise, v souladu s ustanovením § 166 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 24.8.2017 byla jmenována paní Zdeňka Smolíková do funkce ředitelky Mateřské školy ve Stříbrné Skalici s účinností od 1. září 2017.

usnesení č. 11-22/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí jmenování Zdeňky Smolíkové ředitelkou Mateřské školy ve Stříbrné Skalici.

d) Dne 21. 8. 2017 bylo doručeno prohlášení občanů Hradce k havarijnímu stavu veřejného osvětlení s žádostí o nápravu.

Dotazy zastupitelů

Zastupitel p. Franče – dotaz na prodloužení vodovodu k Marjánce. Ing. Zelík – projektová dokumentace je hotová, stavební povolení také. Starosta informoval o stavbě komunikace Stříbrnou Skalicí v roce 2018-19 financovanou krajským úřadem. Proto navrhl zvážit a propočítat položení této části vodovodu na Marjánku před stavbou průtahu. Rozhodující však by byla vysoutěžená cena stavby vodovodu. Nyní je třeba zkolaudovat stávající vodovod, kterému brání nesouhlas ze strany dvou majitelů pozemků, abychom mohli zažádat o dotaci.

Dotaz na dokončení prací na VO firmou Elmoz (odvoz sloupů), starosta odpověděl, že měl s firmou problém ohledně instalace VO, které bylo odpojeno více jak jeden měsíc. Zastupitel p. Krejcárek – upozornění na nesvítící VO v ulici Na Marjánce, bude opraveno.

Diskuze a závěr

pí P. K. – dotaz na možný nedostatek vody, povolování vrtaných studní v návaznosti na územní plán v osadě Na Hradcích existuje hydrogeologický průzkum na tuto oblast? Bude vybudován vodovod a kanalizace v oblasti Na Hradcích? Místostarosta se k dotazům vyjádřil – vybudování obecní kanalizace do této lokality je plánovaný ve III. etapě, a to za podmínek 1) zkolaudování stávajícího vodovodu, 2) vyhlášení dotačního programu atd.

Každý majitel nemovitosti si může požádat o vypracování hydrogeologického průzkumu a má právo se vyjadřovat, jako přímý soused ke stavbě studní (vrtů). Veškeré dotazy, povolování studní (vrtů) je v kompetenci příslušného stavebního a vodoprávního úřadu. Starosta odpověděl, že územní plán pro venkovskou výstavbu byl schválen v této lokalitě už v roce 2001 a vyjádřily se k tomu kladně všechny dotčené orgány státní správy.

Starosta pozval zastupitele a občany na akci Hospoda na kolečkách dne 25.8.2017 na náměstí.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:00 hodin

Napsat komentář