Tak nám odtěžej Čapík, paní Smolíková!

Zastupitelé obce Stříbrná Skalice v šeru zasedací místnosti obecního úřadu udělili souhlas studii „Souhrnný plán sanace a rekultivace stříbrnoskalického lomu“. Ač to není z názvu studie patrné, dali tím prakticky zelenou devastaci krajiny i zdraví obyvatel Stříbrnoskalicka.

Fakta:

 • zastupitelé Stříbrné Skalice schvalují prodloužení těžby ve stříbrnoskalickém lomu o dalších 25 let (říkají tomu: „25 let trvající rekultivace“),
 • při rozšíření těžební jámy o téměř 3 hektary dojde k odtěžení vrcholu Čapíku (současné fotografie Čapíku můžete zhlédnout zde).

Chyby zastupitelů a obce Stříbrné Skalice:

 • výše uvedená fakta schovávají v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce za rekultivaci lomu,
 • nemají potřebu sdělovat občanům Stříbrnoskalicka v zápisech plnou pravdu,
 • starosta obce Jiří Procházka v minulosti prohlašoval, že těžaře přes vrchol Čapíku nepustí, což teď v tichosti porušuje,
 • do zápisů ze zastupitelstva zaznamenávají jen to, co se jim hodí. Znění věcí, které zaznamenat musí, upraví tak, aby vyzněla v jejich prospěch.

Chyby občana (Jakuba Hlavatého):

 • neví, že „lom tu byl, je a bude, to ví ve Skalici každý“ – slova zastupitele za komunisty,
 • neví, že horní zákon je neprolomitelný – mínění místostarosty Zbyška Zelíka.

Běh událostí:

 • ze zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce konaného na obecním úřadě ve Stříbrné Skalici dne 24. 8. 2017 se v prvním bodu Souhrnný plán sanace a rekultivace stříbrnoskalického lomu (celý text studie) dozvídám, že zastupitelé schválili studii na rekultivaci lomu (text publikovaný v zápisu ze zasedání zastupitelstva),

  Jak bude vypadat lom po rozšíření těžby (foto Martin Veleta)

 • o měsíc později mi píše Miloslav Podlešák (předseda Okrašlovacího spolku Stříbrná Skalice), zda bych mu nepomohl s podklady při vytváření studie rozporující tu, kterou schválilo zastupitelstvo Stříbrné Skalice, jejíž pravou podstatou jsou výše zmíněná fakta (prodloužení těžby ve stříbrnoskalickém lomu o dalších 25 let a rozšíření těžební jámy o téměř 3 hektary, přičemž dojde k odtěžení vrcholu Čapíku),
 • získávám zastupiteli schválenou studii, ve které jsou výše psaná fakta zmíněna a porovnávám ji se zápisem z 22. zasedání zastupitelstva obce (text uvedený ve studii, který se do zápisu nevešel),
 • dávám číst zápis ze zastupitelstva obce mým sousedům a přátelům a ti mi potvrzují, že text zápisu vyznívá tak, že zastupitelé schválili rekultivaci lomu v dohledné době a v jeho stávajícím plošném rozsahu.
 • uchyluji se k napsání Otevřeného dopisu zastupitelům obce Stříbrná Skalice, ve kterém vytýkám obci zatajení skutečností o rozšíření a prodloužení těžby a označuji zápis za neúplný až lživý. Upozorňuji na skutečnost, že převážná část zápisu je věnována debatě mezi těžaři a zastupiteli, kteří si po diskusi o způsobu rekultivace lomu (výsadba keřového porostu, rozhledna, tůně, mokřady, samočistící jezírka) kladou podmínku na vybudování přírodního koupání. Není zde však uvedeno, že se v něm vykoupeme nejdříve za 30 let. Přirovnávám to k situaci, kdy Místní národní výbor mohl v roce 1987 klást nějaké své podmínky těžařům a my se jich dnes, po třiceti letech, na nich dožadovali…
 • Ke konci dopisu vyzývám zastupitele k revokování (zrušení) usnesení č. 1-22/2017 a vyvolání veřejné debaty o možnostech, jak se bránit plánům těžařů na rozšíření dobývacího prostoru přes vrchol Čapíku.

23. zasedání zastupitelstva:

 • 10. 2017 se účastním dalšího zasedání zastupitelstva obce, do kterého byl se souhlasem zastupitelů zařazen bod jednání na revokaci usnesení č. 1-22/2017 z předchozího zasedání.
 • na začátku projednávání mé stížnosti jsem vyzván starostou ke sdělení svých výtek. Poukazuji na neúplný zápis, starostův někdejší slib o nepřekročení vrcholu Čapíku a předčasnou debatu o sanaci a rekultivaci lomu, když k ní dojde až za třicet let.

  Jak se rozšíří lom ve Stříbrné Skalici

 • slovo si bere místostarosta Zbyšek Zelík. Ohrazuje se proti formulacím v dopisu, že je zápis neúplný až lživý a nelíbí se mu ani přirovnání k Místnímu národnímu výboru. Odkazuje na striktnost horního zákona, který nepřipouští jinou možnost než dotěžení místního ložiska. Současně snižuje význam souhlasu zastupitelstva se studií, který je, dle jeho názoru, jen jedním z mnoha, které bude těžař potřebovat k rozšíření těžby,
 • k hornímu zákonu oponuji, že před několika málo lety neprošlo rozšíření lomu i díky iniciativě místního sdružení (dnes Okrašlovacího spolku Stříbrná Skalice) přes odbor životního prostředí v Říčanech. Namítám rovněž, že současný souhlas zastupitelů s novou studií předloženou těžaři může hrát významnou roli v dalším procesu EIA – vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
 • zastupitelé namítají, že údaj o délce procesu rekultivace lomu, tedy 25 let, na minulém zasedání zmíněn byl. Ptám se tedy, proč se tento fakt, spolu s rozšířením lomu o 3 hektary, nedostal  do zápisu.
 • starosta sděluje, že vše proběhlo dle jednacího řádu a zápis za neúplný nepovažuje.
 • při dotazu, zda trvám na hlasování o revokaci usnesení č. 1-22/2017 z minulého zasedání, usuzuji, že v současném rozložení zastupitelského sboru (starostovo sdružení + komunisti) nemá hlasování význam a proto na něm netrvám,
 • 10. 2017 obec publikuje Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce, ve kterém je obhajován postup zastupitelstva a tendenčně vytrhávány některé mé výtky z kontextu. Co je však horší, prodloužení doby těžby a rozšíření lomu o téměř 3 hektary je zde nazváno: 25 let trvající rekultivací.
 • můj pocit marnosti nabytý při odchodu ze zasedání zastupitelstva obce se po přečtení nového zápisu několikanásobně znásobil.

Ponaučení:

 • pokud chcete znát pravdu o tom, co zastupitelé obce Stříbrná Skalice skutečně schvalují, musíte se jednak účastnit zasedání zastupitelstva obce a zároveň si následně vyžádat schvalované materiály,
 • Obec Stříbrná Skalice má s řádným informováním svých občanů prostě problém!!!

Současné fotografie Čapíku můžete zhlédnout zde.

3 Comments

 1. DÁŠA
 2. Dáša

Napsat komentář