Kauza Pomník

Ve Stříbrné Skalici máme prvorepublikový pomník připomínající oběť našich někdejších spoluobčanů padlých v 1. světové válce. V rakouskouherské armádě, či v legiích, jich na různých frontách zahynulo celkem 46. Skalice tak, v porovnání s okolními obcemi, tehdy přišla o největší počet mužů v produktivním věku.

Současné nedůstojné umístění pomníku

Současné nedůstojné umístění pomníku obětem 1. světové války u vstupu na hřbitov.

Pomník z roku 1924, zhotovený péčí místního sboru dobrovolných hasičů, v současné době stojí u vstupu na hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího v Rovné, kam byl přesunut z pietního prostoru v horní polovině stříbrnoskalického náměstí na konci komunistické éry, v roce 1989 (psal jsem zde – Pomník padlým v 1. světové válce). Na jeho místě byl pak vztyčen pomník nový, věnovaný obětem obou světových válek, na který byla zároveň přepsána jména z toho staršího.

Architektonická studie

Část občanů Stříbrnoskalicka, i já mezi ně patřím, má za to, že by letos, v roce stého výročí konce 1. světové války, mělo dojít k přesunu pomníku připomínajícího oběti této války do prostoru stříbrnoskalického náměstí.

Navrhované místo umístění pomníku na náměstí.

Podporovateli této myšlenky jsou již léta především členové místního Okrašlovacího spolku, v čele s panem Miloslavem Podlešákem. Ten v nedávné době inicioval u Ing. arch. Tomáše Kocourka vypracování architektonické studie na zakomponování pomníku do prostoru dělícího centrální a horní, zatravněnou, část náměstí.

Zde je potřeba připomenout, že se uprostřed horní části náměstí, v zatravněném svahu, stále nachází pomník z roku 1989. Při rekonstrukci náměstí, probíhající v letech 2009-2010, bylo počítáno s jeho posunutím k západu. K tomu však z důvodu jeho špatného stavu, byla v něm objevena trhlina, nedošlo. Pomník tak stojí v trávě bez jakékoli přístupové komunikace.


Předložená vizualizace vypracovaná Ing. arch. Tomášem Kocourkem

Zasedání zastupitelstva

Architektonická studie Ing. arch. Tomáše Kocourka byla spolu s vyčíslením finančních nákladů a časovým harmonogramem předložena zastupitelům obce. Ti následně zařadili otázku přesunu pomníku do programu 25. zasedání zastupitelstva obce konaného 1. února 2018 na obecním úřadě. Text zápisu zde.

Poškozený „mladší“ pomník věnovaný obětem obou válek.

Zastupitelům se na předložené variantě nelíbí, že by pomník v navrhovaném místě upozaďoval pomník z roku 1989, stojící v travnatém svahu horní části náměstí. Tato výtka by však obstála pouze tehdy, kdyby nebylo zřejmé, že i stav a nevhodné umístění tohoto pomníku je potřeba řešit. Nabízí se termín 2020, tedy za dva roky, k 75. výročí konce 2. světové války.

Dále se zastupitelé místo toho, aby otázku stěhování pomníku vzali na sebe a pokusili se do výběru vhodného místa pro pomník zaangažovat osoby ve věci znalé, pustili do předkládání návrhů vlastních, povětšinou hloupých.

Zastupitelé si kladou podmínky

Vizualizace J. Hlavatého.

A výsledek? Pan Podlešák odcházel ze zasedání zastupitelstva s doporučením, aby nechal vypracovat další variantní návrhy umístění pomníku, uspořádal anketu mezi skalickými občany a zajistil vyjádření památkářů a stavebního úřadu… Bravo, „vážení zastupitelé“!!!

Zápis ze zasedání je vyšperkován závěrečným usnesením:

„Zastupitelstvo obce schvaluje obnovu a přemístění pomníku padlých 1. světové války ve Stříbrné Skalici“.

V překladu:

„Nechte na vlastní náklady udělat další návrhy, anketu, vyběhejte všechna povolení a my se postaráme o zbytek – kapela, chlebíčky, šampaňské atd“.

Konečná

Současný stav s odpadkovým košem.

V současné době se ke mně donesly informace, že se pan Podlešák nehodlá ve věci stěhování pomníku nadále angažovat.

Pokud se tedy přístup obce, potažmo našich zastupitelů, nezmění, zůstane pomník věnovaný místním sborem dobrovolných hasičů obětem 1. světové války stát na nedůstojném místě u vstupu na hřbitov a našemu náměstí bude nadále dominovat nepřístupný a zanedbaný mladší pomník a odpadkový koš.


Poznatky Jiřího Bernata

Pro pochopení problematiky umístění pomníku na náměstí předkládám poznatky Jiřího Bernata, skaličáka a zároveň pracovníka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech:

Studii ing. arch. Tomáše Kocourka na přemístění pomníku znám, byl jsem průběžně konzultován a seznamován s tím, jak se studie rodí. Domnívám se, že nové umístění do značné míry evokuje původní stav, ale rozumně vychází ze současné, značně změněné situace náměstí. Pokud mají zastupitelé námitky proti novému umístění pomníku, pak by měli navrhnout jiné, lepší řešení. Je tu však třeba poznamenat, že podle studie rekonstrukce náměstí (proběhla 2009 – 2010) měl být už vlastně nynější pomník na náměstí přenesen vpravo (k západu) mimo osu náměstí. To se však nestalo. První umístění pomníku padlým z 1. války bylo do značné míry také konfliktní, protože pomník byl tehdy postaven přímo před dnes již neexistující klasicistní kaplí. Tato skutečnost mohla být důvodem (nikoliv však jediným) pro přemístění na druhé stanoviště, tj. na travnatou plochu, kde zůstal do současnosti jen pozdější (socialistický) pomník.

Válečný hrob

Samozřejmě se nabízí možnost přenést pomník obětem 1. války znovu na travnatou plochu, ale navrhované umístění při patě opěrné zdi, v určitém optickém těžišti této části náměstí, se po mého soudu jeví jako architektonicky lepší. Značná potíž pro umístění do trávníku spočívá také v tom, že je zde dosud válečný hrob a základ pomníku by jej mohl narušit. Tento problém by sice odpadl, pokud by se pomník obětem 1. války přenesl do prostoru hodně vpravo od socialistického, ale nebylo by to „šťastné“ řešení. Výkop pro základ pomníku by měl být podle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění přihlášen k archeologickému dohledu. Plocha před opěrnou zídkou je prokazatelně archeologicky prozkoumaná a z naší strany by nebyl zájem vést věc do krajnosti (tj. oznámení atd.). Pro zajímavost mohu ještě dodat, že poloha prvotního umístění pomníku obětem 1. války je známa zcela přesně. Záchranným archeologickým výzkumem při rekonstrukci náměstí byl totiž základ pomníku odkryt a dokumentován.

Jiří Bernat

Napsat komentář