Postřehy z 26. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Na 26. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se rozhodovalo a jednalo o:

  • vypsání či nevypsání výběrové řízení na místo ředitele místní základní školy,
  • umístění pomníku padlým v 1. světové válce na náměstí,
  • zvýšení nájemného v obecních bytech,
  • strategickém rozvojovém plánu obce,
  • neschopnosti obce odpovídat na emaily občanů,
  • nevhodném chování mládeže scházející se na náměstí.

Ředitelka školy

Pro mě asi největším překvapením skončilo jednání o pokračování paní Boubínové jako ředitelky místní základní školy. Starostou Procházkou navrhované automatické prodloužení jejího působení ve funkci ředitelky narazilo na odpor místostarosty Zelíka, který doporučil vypsání výběrového řízení. Svůj názor odůvodnil tím, že pokud školský zákon umožňuje zřizovateli každých šest let výběrové řízení na ředitele školy vypsat, měli by tak učinit, aby paní ředitelka mohla svůj post obhájit ve spravedlivé soutěži. Rovněž zmínil potřebu omlazení místního přestárlého učitelského sboru.

Zastupitelé Zelíkův protinávrh na vypsání výběrového řízení podpořili.

Bude zajímavé sledovat, jak výběrové řízení dopadne. Zda funkci ředitele školy obhájí paní Boubínová, starostova kamarádka, která by v ní ráda setrvala až do roku 2022, kdy plánuje odejít do důchodu, nebo zda se dočkáme nového ředitele (ředitelky), třeba pro změnu kamarádky místostarosty Zbyška Zelíka…

Myslím si, že změna na pozici ředitele je nutná, neboť místní škola je stran své pověsti široko daleko nejhorší, více zde. Důkazem toho je, že ačkoli okolní školy trpí nadbytkem žáků a přistavují učebny, naše obec musí každý rok Středočeskému kraji za chybějící žáky doplácet. Letos například za devět chybějících žáků doplatí cca 540.000 Kč. Za posledních sedm let takto odteklo z obecního rozpočtu téměř 2 milióny korun.

Stěhování pomníku

Kauza Pomník, zažehlá na předchozím zasedání (více zde)pokračovala díky dotazu zastupitele Roba i na tomto. Obec se přeci jen do věci trochu vložila a nechala si vypracovat posudek u památkářů. Ze tří předložených variant na umístění pomníku u nich nejmenší odpor vzbudila ta, se kterou minule přišel pan Podlešák z Okrašlovacího spolku, a kterou zastupitelé „erudovaně“ zamítli.

Na stavebním úřadě bylo starostovi sděleno, že stěhování pomníku je plně v kompetenci obce a jim se nic ohlašovat nemusí.

Stěhování pomníku zkomplikoval fakt, že pan Podlešák se po zklamání z předchozího zasedání nehodlá ve věci nadále angažovat a pravděpodobně se vzdá i funkce předsedy Okrašlovacího spolku. Doufejme, že si to ještě rozmyslí.

Zvyšování nájemného

Obec jako „řádný hospodář“ (tak se alespoň vidí) se rozhodla v následujících dvou letech zvedat nájemné v obecních bytech. Ze současných 39 až 69 korun za metr čtvereční měsíčně, by se v následujících třech letech mělo nájemné zvednout o 20 %, tedy na 47 až 83 korun.

Strategický rozvojový plán obce

Obec na zasedání nechala kolovat tištěnou verzi Strategického rozvojového plánu obce. Jedním z podkladů k jeho vypracování byla i na podzim minulého roku vypsaná anketa mezi občany Stříbrnoskalicka. Doufejme, že obec celý výsledný dokument (4 svazky) v brzké době zveřejní na svých stránkách.

Obec neodpovídá na emaily

Ožehavým problémem obce je její neochota odpovídat občanům na emaily. Na zasedání byl starosta jednou z přítomných občanek dotázán, proč jí na její emaily obci nikdo neodpovídá a zda má obec povinnost odpovídat. Starosta se zmohl pouze na hloupou výmluvu, že pravděpodobně považoval její emaily za dotazníkový průzkum a na ty on neodpovídá.

Paní jsem doporučil, že pokud jí z obce do 15 dnů neodpoví, má možnost podat stížnost na kraj. Nedávno jsem takto musel postupovat i já (viz vzory žádostí v šedých tabulkách). Odpověď z obce mi pak přišla do tří dnů.

Korunu všemu nasadil místostarosta Zelík, který paní doporučil, aby příště napsala jemu, že „on na emaily odpovídá„. Když mu sdělila, že jeho email vždy dávala do kopie zpráv, též se začal vymlouvat, že je pravděpodobně považoval za dotazníkový průzkum…

Vzor žádosti o informace


Obecní úřad Stříbrná Skalice
Sázavská 323
281 67 Stříbrná Skalice

Žádost o informace

Ve Stříbrné Skalici dne 

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

text žádosti

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu (případně lze žádat poskytnutí informací poštou, nutno počítat s možnou úhradou). Za jejich poskytnutí předem děkuji.
Jméno Příjmení,
Adresa

………………………………………….

(podpis)

Vzor stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace


Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 81/11,

150 21 Praha 5,

prostřednictvím
Obecní úřad Stříbrná Skalice
Sázavská 323
281 67 Stříbrná Skalice

Ve Stříbrné Skalici dne 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Tímto v souladu s ustanovením § 16a odst. 3 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a ve lhůtě tímto zákonem stanovené, podává Jméno Příjmení, datum narozeníadresa (dále jen “stěžovatel”), stížnost na postup Obecního úřadu Stříbrná Skalice (dále jen „Úřad“) při vyřizování žádosti o informace.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 27. února 2018 prostřednictvím elektronické podatelny požádal stěžovatel Úřad, aby mu na základě InfZ poskytl následující informace:

text žádosti

Úřad po marném uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (lhůta skončila ke dni 14. března 2018) neposkytl stěžovateli informace a nevydal rozhodnutí o odmítnutí jeho žádosti ze dne 27. února 2018, ani neučinil vůči stěžovateli žádný jiný úkon předpokládaný InfZ. Postup Úřadu je proto nezákonný.

Z uvedeného důvodu stěžovatel podle § 16a odst. 3 písm. b) InfZ podává stížnost na postup Úřadu při vyřizování žádosti o informace a žádá nadřízený orgán, aby podle § 16a odst. 6 písm. b) InfZ přikázal Úřadu žádost občanského sdružení vyřídit a všechny požadované informace poskytnout. Za jejich poskytnutí předem velice děkuji.         

 Jméno Příjmení,
Adresa

Problémy s chováním mládeže

Jedna z přítomných učitelek místní základní školy požádala v závěrečné diskusi zástupce obce o spolupráci při vzrůstajících problémech s chováním mládeže, scházející se v době volna na náměstí před školou.

Do školy prý stále častěji chodí občané, domáhající se na učitelkách sjednání pořádku. Ty se jim, často marně, snaží vysvětlit, že za chování žáků mimo školu a v jejich volnu zodpovědné nejsou. Místostarosta Zelík doporučil, aby se občané v případě, že dochází k páchání přestupku, obrátili na linku 158. Jedině na policii se lze dle jeho mínění domáhat nápravy, obecní policií Stříbrná Skalice nedisponuje.

Otázky zůstávají

Budeme mít na základní škole nového ředitele?

Dojde k přestěhování pomníku na náměstí?

Začne obec odpovídat na naše emaily?

A co mládež? Má si kde hrát?

Oficiální zápis ze zastupitelstva ke stažení zde

2 Comments

  1. Anonym

Napsat komentář