Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Základní školy ve Stříbrné Skalici

Vyhlášení konkurzního řízení

Starosta obce Stříbrná Skalice na základě usnesení zastupitelstva obce č. 7a-26/2018 ze dne 29. 3. 2018 v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje:

konkurz na obsazení místa ředitele/ředitelky Základní školy ve Stříbrné Skalici,

Na Městečku 69, příspěvková organizace IČ: 70925259

Požadavky:

 • odborná a pedagogická způsobilost a délka odborné praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických, pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost problematiky ve školství a školských předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • dobrý zdravotní stav.

Náležitosti ke konkurznímu řízení:

 • přihláška (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, vlast. podpis),
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemná koncepce řízení a rozvoje školy,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • čestně prohlášení podle 5 4 odst. 3) zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce (ne starší dvou měsíců),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. září 2018

Přihlášky s požadovanými doklady doručte do 30. 5. 2017 do 11 hodin osobně na podatelnu Obecního úřadu ve Stříbrné Skalici, Sázavská 323 nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny OÚ) na adresu: Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice.

Obálku označte slovy: „Konkurz — Základní škola Stříbrná Skalice — neotvírat“.

Případné dotazy:

Ing. Zbyšek Zelík, místostarosta obce,

tel.: 321 693 131,

z.zelik©stribrnaskalice.cz, obec©stribrnaskalice.cz

Napsat komentář