Komunální volby – jdeme do finále

Již jen několik dní zbývá do komunálních voleb 2018. Vzejdou z nich noví, často staronoví obecní zastupitelé a starostové. U nás na Stříbrnoskalicku kandidují tři uskupení, všechna jsou sdruženími nezávislých kandidátů, nekandiduje tu žádná politická strana.

Vyjma posledních voleb před čtyřmi lety, kdy kandidovali jen komunisté a uskupení současného starosty Jiřího Procházky, stávaly se volby na Stříbrnoskalicku kolbištěm soupeření mezi „starostovými“ a těmi nespokojenými. Z těchto volebních tahanic vycházel vždy vítězně Jiří Procházka. „Svůj“ starostovský post tak drží již neuvěřitelných 28 let a stále se mu nechce do důchodu.

Ze tří letos kandidujících sdružení jsou dvě nová. K starostovu uskupení „Za Stříbrnoskalicko“ přibyly „Vize pro Skalicko“ a „Nové Skalicko“. V jejich řadách se sjednotili lidé, kterým není současný stav obce lhostejný.

Problémy obce

Nejde ani tak o to, že by současné vedení bylo neúspěšné po stránce hospodaření a úspěšnosti při získávání dotací. Jde o to, kam jsou tyto aktivity a prostředky obce směrovány a komu jsou v konečném důsledku prospěšné. Výčet věcí, které jsou v obci přehlíženy je celá řada. Tento článek si ale neklade za cíl, se o těchto problémech detailně rozepisovat. O některých jsem již psal a můžete si o nich více dozvědět v rubrice Občan Hlava.

Tři hlavní důvody proč nemůžu volit současného starostu Jiřího Procházku

Banner z voleb před čtyřmi lety. Letos žádný nebude?

První

Pokud kdy mohl Jiří Procházka obci něco dát, tak k tomu již nepochybně došlo. Měl na to sedm čtyřletých funkčních období, 28 let! Zdá se však, že pokud nebude dobudována kanalizace a vodovodní přípojky i v lokalitě na Hradcích, kde pan starosta vlastní množství neprodaných (v současném stavu takřka neprodejných) pozemků, ze své pozice starosty, po těchto volbách případně místostarosty, odstoupit chtít nebude. Po minulých volbách tvrdil, že je to jeho poslední funkční období a že v příštích, tedy těch letošních volbách již kandidovat nebude a začne si užívat „zaslouženého“ důchodu. Po čtyřech letech se ukázalo, že uskupení „Za Stříbrnoskalicko“ bez jeho maličkosti a v čele se Zbyškem Zelíkem by nemuselo získal nadpoloviční počet zastupitelů a Jiří Procházka změnil názor. Sám pan Zelík ještě čtvrt roku před volbami tvrdil, že Procházka do voleb nakonec půjde, ale až v druhé polovině kandidátky. Poté se na scéně objevila Vize pro Skalicko a pan starosta jde do voleb z druhého místa!

Druhý

Nejedná s lidmi férově. Nejčerstvějším důkazem je i současná kauza s novou ředitelkou školy Janou Bittnerovou, více zde. Paní ředitelka se novým školním rozvrhem snažila ulevit žákům od vyučování do pozdních odpoledních hodin, ale vznikl tak problém s návazností na autobusovou dopravu dětí dojíždějících z Hradových a Kostelních Střimelic. Paní ředitelka se snažila tento problém řešit ještě před začátkem školního roku požadavkem na obec, zřizovatele školy, aby škole pomohla vyřídit odpovídající posun odjezdu autobusové linky. Na zasedání zastupitelstva obce starosta několikaminutovou diskusi věnovanou tomuto tématu ukončil slovy, že změna časů odjezdů autobusů je složitý proces a doporučil problém řešit na školské radě.

Nepravdivý je pak jeho komentář pod článkem paní ředitelky na stránkách www.skalicko.cz…do dnešního dne zřizovatel neobdržel od paní ředitelky žádnou žádost na změnu jízdních řádů pro jednání s dopravcem tak, aby jízdní řády navazovaly na školní rozvrh.Následně po odeslání komentáře zavolal do ředitelny školy a paní ředitelce za publikování článku a především věty: „veškerá snaha vedení školy je v mnoha oblastech limitována vstřícností a podporou zřizovatele“, hrubě vynadal. Musím podotknout, že Jana Bittnerová je kandidátkou Vize pro Skalicko.

Třetí

Často mění názory a přinejmenším nesděluje úplnou pravdu. Kromě výše zmíněného veletoče s kandidaturou je dalším exemplárním příkladem kauza „Skalický lom“. Před více jak deseti lety, když se proti rozšiřující těžbě vzedmula vlna odporu občanů, prohlašoval, že těžaře přes vrchol Čapíku nepustí. Před rokem bez mrknutí oka on a jeho zastupitelé, pod zástěrkou rekultivace lomu a budování koupacího jezírka, dali rozšíření těžby zelenou. Více v článku: Tak nám odtěžej Čapík, paní Smolíková!

Tři hlavní důvody proč nemůžu volit Zbyška Zelíka

První

V předchozích volbách v roce 2014, kdy nebylo téměř z čeho vybírat, protože kandidovali jen „starostovic“ a komunisti, získal pan Zelík nejvíce preferenčních hlasů (psal jsem zdezde), a i tak přenechal místo starosty Jiřímu Procházkovi. Prohlašoval tehdy, že do příštích voleb půjde s vlastním uskupením. Není tomu tak a on ruku v ruce s Jirkou táhne do obhajoby minulého vítězství.

Druhý

Za osm let v pozici místostarosty měl i díky vzrůstajícímu vlivu nepřeberně možností fungování obce zlepšit. Místo toho se nacházíme v obci, kde se důležité informace dozvídáte oklikou od sousedů a ne přímo od obce, která o naši informovanost prostě nestojí. Více v článku: „Drazí“ zastupitelé obce Stříbrná Skalice o naši informovanost nestojí a Obecní úřad ve Stříbrné Skalici nereaguje na vaše emaily či dopisy? 

Takhle se opravují zdi za 700 tisíc korun.

Třetí

Už se vidí ve funkci starosty. Netřese se na ni jen on, ale i jeho kamarádi. Odstrašujícím příkladem by pro nás měla být obcí nedlouho před volbami vypsaná zakázka na opravu hřbitovní zdi v Hradových Střimelicích za 704 tisíc korun. Podezřelé výběrové řízení na dodavatele zakázky, kdy obec oslovila šest firem, z kterých se přihlásila jediná! Překvapivě kamarádi Zbyška Zelíka z Olšanské obchodně stavební společnosti…


Volbou Vize pro Skalicko, tak můžete dát stopku prospěchářství a zelenou změně, která by Stříbrnoskalicku jednoznačně prospěla.

Napsat komentář