K situaci na obci a osobě pana starosty Šmieda

Přebírání úřadu

Den poté, co naše uskupení Vize pro Skalicko po vítězství v podzimních komunálních volbách do funkce starosty na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice dne 6. listopadu 2018 zvolilo lídra kandidátky, pana Miroslava Šmieda, došlo k předávání obecního úřadu do rukou nového vedení. Z odstupem času považuji za chybu, že jsme tento důležitý úkon nechali čistě v gesci pana Miroslava a bývalého starosty pana Procházky.

Smlouva mezi Šmiedem a Procházkou

Obecní úřad ve Stříbrné Skalici

Jestli ne dříve, tak právě do doby předávání agendy a objíždění obecního majetku můžeme klást počátek spolupráce těchto dvou osob. Doložitelně byla stvrzena již 11. listopadu podepsáním dohody o provedení práce mezi starostou Šmiedem a panem Procházkou na činnost poradenství v oblasti správy obce (jenom v prosinci stál pan Procházka obec deset tisíc korun).

Nastoupení do pozice starosty obce určitě není jednoduchá záležitost, proto taky tak trochu chápu, že si pan Šmied v některých věcech nechá od bývalého starosty poradit. Přebírat úřad po dlouhé osmadvacetileté „vládě“ právě pana Procházky, není vpravdě lehký úkol, ale uzavřít s ním rovnou smlouvu bez toho, aby o tom informoval kolegy z Vize, kteří ho pět dní před podpisem smlouvy do pozice starosty zvolili, je hanebné. O existenci smlouvy jsme se dozvěděli až zhruba před měsícem, při inventarizaci faktur a smluv.

Podepsat smlouvu s novou kronikářkou a zároveň šéfredaktorkou Skalických novin na 2.600 Kč měsíčně je však pro pana Šmieda problém. Nechal to dojít tak daleko, až Martina Studzinská funkci kronikářky složila a obec tak musí hledat kronikáře nového.

S jasnými cíli do voleb

Do voleb jsme šli s jasně definovanými cíli. Zlepšit informovanost občanů, nahradit současný „starostovský systém“ systémem s roztříštěním jeho kompetencí na místostarosty, prověřit předchozí hospodaření obce, zahájit tvorbu nového územního plánu, zlepšit odpadové hospodaření obce a instalovat ve všech obcích kontejnery na tříděný odpad a další. Nebudu zde vše vyjmenovávat, předvolební hesla a cíle jsou stále k dohledání na našich stránkách www.skalicko.cz.

Na čem jsme se rovněž před volbami dohodli, bylo to, že se před každým zasedáním zastupitelstva obce budeme v dostatečném předstihu scházet a dané body projednávat v rámci celého uskupení Vize. Pan starosta se zúčastnil jediné schůzky, avšak při prvním náznaku rozdílnosti názorů ji zbaběle opustil.

„Čím tato obec rozhodně netrpí, tak to je nedostatek financí“

Do současné doby se nám podařilo zahájit pouze vydávání Skalických novin, ale i jejich osud je značně nejistý. Další věci máme rozpracované, narážíme však na nevoli pana Šmieda, naše (před volbami i jeho) plánované projekty podpořit, ač krátce po převzetí úřadu z jeho úst zazněla informace, že „čím tato obec rozhodně netrpí, tak to je nedostatek financí“.

Pan Šmied se snaží ze sebe udělat obětního beránka, kterého ostatní z Vize zradili a neustále mu házejí klacky pod nohy. Nedodává však, že těmi klacky jsou věci, které jsme deklarovali a slíbili ve volbách a mandát k uskutečnění našich plánů, jsme od voličů dostali.

Pan Valenta – jazýček na „obecních vahách“

Pan Šmied nás svou zradou zahnal do kouta. Jazýčkem na „obecních vahách“ se tak nyní stal pan Valenta. Pro potřebnou nadpoloviční většinu sedmi hlasů při hlasování zastupitelstva ho při schvalování svých návrhů potřebujeme jak my z Vize (šest zastupitelů), tak uskupení pana Procházky a starosty Šmieda.

Po našem Prohlášení, proneseném na předchozím zasedání zastupitelstva, ve kterém jsme se distancovali od kroků a veřejných vyjádření pana Šmieda, shledávám, že je současné rozložení sil na úřadě neudržitelné.

Ke změnám pravděpodobně dojde již na dalším zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice, které se uskuteční tento čtvrtek od 18.00 v restauraci Na schůdkách.

Kdo bude ve Stříbrné Skalici v obecních záležitostech tahat za delší konec?

Napsat komentář