Změny na skalickém úřadě aneb doplnění neúplného zápisu ze zastupitelstva obce

V předchozím příspěvku jsem nastínil aktuální situaci na skalickém úřadě a pozval vás na zasedání zastupitelstva, které se odehrálo ve čtvrtek 14. března 2019 v restauraci Na schůdkách. Zvěsti, které létaly minulý týden skalickým éterem, se tam beze zbytku naplnily.

To, že oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice (najdete ho na stránkách obce – zde) bude popisovat průběh zasedání nezaujatě, jsem po předchozích zkušenostech ani neočekával, ale zarazilo mě, kolik projednávaných věcí v něm úplně chybí. Navíc obsahuje i několik faktických chyb.

Zde jsou nejdůležitější body jednání.


Vize v opozici a návrat starých pořádků

Staronové vedení obce Stříbrná Skalice

Pan starosta, doktor Šmied, v těsné spolupráci s bývalým starostou Procházkou, jehož služeb využíval již od svého nástupu do funkce (viz smlouva o poradenské činnosti zmíněná v minulém článku), a panem Valentou, místním hospodářem, sesadili z pozic místostarostů zastupitele Vize pro Skalicko a novým místostarostou zvolili právě pana Valentu.

Mohlo by se zdát, že tento povolební průběh zastupitele i celou Vizi rozloží. To se však nestalo. Naopak. Tímto zasedáním skončilo martyrium, kdy jsme sice byli součástí skalického úřadu, ale ve skutečnosti jsme bez souhlasu pana doktora nezmohli zhola nic. Na minulém zasedání jsme proto vydali toto Prohlášení.

Především nám je líto lidí, kteří nás volili a čekali, že se poměry na Stříbrnoskalicku změní. Bohužel se tak nestalo a věci se vrací do starých kolejí, kdy sice máme nového pana starostu, ten se však neobejde bez podpory a rad bývalého vedení.

Vhled do charakteru starosty Šmieda přinesla jeho odpověď na otázku, proč na ustavujícím zasedání zastupitelstva 6. listopadu tak odhodlaně hájil model tří místostarostů a rozložení svých starostovských kompetencí mezi ně a nyní, pár měsíců poté, tuto myšlenku zavrhuje. Pan doktor odpověděl, že tehdy pronesená slova nebyla z jeho hlavy, že nemluvil za sebe, ale za lidi z Vize. Na otázku, za koho tedy mluví teď, již neodpověděl.

Jako hlavní důvod odvolání místostarostů uvedl, že potřebuje na úřadě někoho, kdo mu bude každý den při ruce, a to se mu údajně u odvolaných místostarostů nedostávalo.

Podotýkám, že jsme jako neuvolnění (zaměstnaní) zastupitelé měli střídavě rozdělené pondělní a páteční úřední hodiny a ochotu starostovi vypomáhat i mimo tento čas, jsme pravidelně deklarovali. Ten však většinou na naše nabídky nereagoval.

!!! V oficiálním zápisu se o důvodech změn ve vedení obce dozvíte strohé: Starosta zdůvodnil, proč k tomuto kroku byl nucen přistoupit.


Smlouva s panem Procházkou

Dalším, hodně diskutovaným bodem jednání bylo podepsání smlouvy, dohody o provedení práce, mezi starostou Šmiedem a panem Procházkou na činnost poradenství v oblasti správy obce již pět dní po zvolení pana Šmieda do pozice starosty, viz předchozí článek. V zákoně o obcích, paragraf č. 84, se praví, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva. Co to znamená? Jednoduše to, že je smlouva neplatná a pan Procházka bude muset peníze vrátit.

!!! V oficiálním zápisu se o projednávání smlouvy s panem Procházkou nedozvíte ani slovo, ač byla tomuto tématu věnována poměrně dlouhá doba, a právě tato smlouva byla jedním z důvodů našeho rozchodu s panem Šmiedem.


Audit hospodaření obce

Jedním z bodů navrhovaných Vizí pro Skalicko, který mohl rovněž vyprovokovat výše popsané starostovy změny ve vedení obce, byl požadavek na zadání auditu hospodaření a investic obce Stříbrná Skalice za období 2014-2018.

Pan Matouš přítomným představil požadavek zastupitelů Vize pro Skalicko, zjistit skutečné hospodaření obce a zda vše, alespoň v posledních čtyřech letech, probíhalo čistě a transparentně. Upozornil, že by audit měl odhalit i možnosti, které by mohly zjistit, kde by se dalo při hospodaření obce šetřit. Starosta, který ještě před volbami tvrdil, že bez pořádného auditu obec nepřevezme, nyní prohlásil, že vzhledem k pravidelným kontrolám hospodaření obce Stříbrná Skalice prováděných Krajským úřadem Středočeského kraje, o jejichž výsledku je prostřednictvím zápisu informováno jak zastupitelstvo, tak občané, nebude audit obce zadán. Tak se i stalo.

Provedení auditu neprošlo i díky sedmému hlasu nového místostarosty Martina Valenty, který nám při všech předchozích schůzkách slíboval podporu při jeho schvalování.


Kontejnery na tříděný odpad

Otázku nakládání s odpady jsem měl jako místostarosta pro životní prostředí ve své gesci, proto zde musím zmínit problémy, kterými naše obec v této oblasti trpí.

Sběrná hnízda s kontejnery na plast, papír a sklo jsou již několik let běžnou součástí českých obcí. Problémy s nepořádkem kolem nich samozřejmě místy existují, ale většina se jich nachází ve velmi dobrém stavu. Argument „staronového“ vedení obce, že by byly pouze zdrojem nepořádku, je dle mého chybný. Stejně tak přesvědčení, že „jedna z věcí, která v obci opravdu funguje, je likvidace separovaného odpadu ve sběrném místě” (starostova slova z oficiálního zápisu). Dokládají to oficiální čísla. Plastů se ve Stříbrné Skalici, v přepočtu na občana, vytřídí polovina toho, co v obcích středočeského kraje.

Již před časem jsem požádal zástupce svozové firmy FCC o vypracování dvou variantních nabídek na šest a jedenáct sběrných míst rozmístěných ve všech obcích Stříbrnoskalicka. První variantu (6 míst) jsem zamýšlel jako řešení pro obce Hradové Střimelice, Kostelní Střimelice a Hradec, které nedisponují sběrným dvorem a jejich obyvatelé jsou závislí na nepravidelném pytlovém svozu. Dle své zkušenosti usuzuji, že většina z nich vytříděný odpad stejně vyváží cestou do okolních obcí, které kontejnery disponují. Druhá varianta (11 míst) měla pokrýt celé Stříbrnoskalicko.

Roční cena byla vyčíslena takto:

  • 6 míst = 149.227 Kč bez DPH
  • 11 míst = 254.457 Kč bez DPH (na zastupitelstvu jsem prezentoval tuto částku plus DPH, tedy 292.626 )

Kromě jednání se svozovou firmou jsem absolvoval i setkání se zástupkyní firmy EKO-KOM. Po dohodě mi vypracovala přibližný odhad finančních prostředků, které by obec obdržela jako odměnu za vytříděný odpad. V případě zřízení jedenácti míst by obec obdržela roční bonus zhruba 39.000 Kč, který se počítá podle počtu obyvatel. V případě 6 míst by nárok na bonus nevznikl. Další odměna by se již odvíjela od množství separovaného odpadu, její výši zástupkyně EKO-KOMU, dle srovnání s podobnými obcemi, odhadla na cca 80.000 Kč ročně.

Vezmeme-li na jedné straně částku vyplacenou firmě FCC 254.457 Kč a na druhé straně předpokládanou odměnu od EKO-KOMu ve výši 119.000 Kč, výsledná částka za zřízení sběrných míst by byla okolo 135.457 Kč.

!!! V oficiálním zápisu jsou zmíněny pouze náklady s DPH, tedy částka 300.000 Kč. O odměně od EKO-KOMu a skutečných nákladech zde není ani slovo.

Ještě zde musím zmínit další důležitou skutečnost. Zákonný skládkovací poplatek, který dnes činí 500 Kč za tunu, by se do konce roku 2023 mohl, kvůli omezování skladování, vyšplhat až na 1.850 Kč za tunu. Naše obec vyprodukuje cca 600 tun směsného komunálního odpadu ročně, to je cca 440 kg na jednoho obyvatele Stříbrnoskalicka, což je o polovinu více než vyprodukuje průměrný občan ČR. Při 600 tunách vyprodukovaného odpadu by tak poplatek za skládku vzrostl na 1.382.400 Kč. Oproti současnosti by obec v roce 2023 mohla zaplatit až o 810.000 Kč ročně více než dnes.

Tuto skutečnost považuji za jeden z hlavních důvodů, proč začít již dnes pracovat na tom, aby se toto závratné množství směsného odpadu snažila obec snižovat. To by se však současní vládci obce nesměli chovat populisticky.

V současné době obec při nakládání s odpady hospodaří se ztrátou 270.000 Kč. Od obyvatel vybere 650.000 Kč, od rekreantů 850.000 Kč. Celkem tedy 1.500.000 Kč. Za likvidaci odpadu obec zaplatí okolo 1.770.000 Kč.


Územní plán obce

Pozemky na Hradcích určené k zástavbě

Zahájení tvorby nového územního plánu iniciovala Vize pro Skalicko kvůli tomu, že ten současný pochází už z roku 2001, a tudíž by se v případě nevypracování nového, obec v roce 2023 ocitla bez platného územního plánu (viz § 188 stavebního zákona – Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2022 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti). 

Navržené pořízení územního plánu bylo zastupitelstvem jednohlasně schváleno i z toho důvodu, že by se v případě jeho nepořízení, od roku 2023 mohlo stavět jen v roce 1966 vymezeném intravilánu obce. Tato skutečnost by nejvíce postihla bývalého starostu Procházku, jehož stavební pozemky na Hradcích jsou mimo tuto linii. 


Náklady na Skalické noviny

Téma nákladů na vydávání Skalický novin se vine již od prosince zastupitelstvy obce jako šedá nit. Současný starosta sice tvrdí, že o vydávání obecního zpravodaje stojí, ale realita tomu moc neodpovídá. Nejen že slíbil úvodní článek do prvního čísla a nakonec ho i přes posouvání uzávěrky nedodal, ale lpí na takových ročních nákladech, které se dají splnit pouze v případě, že by se výrazně snížila jejich kvalita. Redakční rada novin se vyjádřila, že pro obec velikosti Skalice by náklady do 20.000 Kč na jedno číslo (noviny by měly vycházet 4x do roka) neměly být výrazným problémem. Tento bod jednání jsem proto ze zastupitelstva stáhl a počkáme, jak se k věci vyjádří redakční rada, svolaná na příští týden a nové vedení obce.

Pánové Zelík a Procházka se již několikrát vyjádřili, že o vydávání noviny nestojí.


Na zastupitelstvu zaznělo spousta jiných důležitých informací, které se nevešly do oficiálního zápisu, ale ani do tohoto článku. Tak zas příště.

Napsat komentář