Patová situace ve vedení obce Stříbrná Skalice v otázce místního lomu

Po loňských komunálních volbách došlo ke změně postoje vedení obce k pokračování těžby v místním lomu. Někdejší zastupitelé obce, v čele s panem Procházkou, v roce 2017 udělili souhlas těžaři (Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá) předložené studii „Souhrnný plán sanace a rekultivace stříbrnoskalického lomu“.

Samotné sanaci a rekultivaci by však na nově otevřené ploše výhradního ložiska o velikosti 2,5 hektaru předcházela téměř 50 let trvající těžba.

V říjnu roku 2018 bylo na Krajském úřadě Středočeského kraje těžaři vyvoláno zjišťovací řízení s názvem: Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice (více zde: CENIA – http://www.cenia.cz/eia  pod kódem STC2183).

Změna kurzu

Takhle by vypadal lom, pokud by se realizoval záměr těžařů předložený na konci roku 2018. Současná hranice lomu je přibližně v místech linie označené číslem 2.

Noví zastupitelé obce, v čele s vítězi voleb Vizí pro Skalicko, se na ustavujícím zasedání zastupitelstva usnesli na požadavku na posouzení záměru rozšíření těžby v prostoru lomu ve Stříbrné Skalici o 2,4291ha podle zákona č.100/2001 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí, tedy procesem EIA.

Reakcí těžařů na tento požadavek obce bylo ukončení zjišťovacího řízení!

Dne 23. května 2019 se na Obec Stříbrná Skalice těžaři obrátili s žádostí o vyjádření k předložené změně POPD zahrnující rozšíření plochy těžby o cca 0,8 ha včetně následného způsobu sanace a rekultivace dotčených pozemků a pokračování těžby na výhradním ložisku stavebního kamene Stříbrná Skalice.

Problematický postoj Odboru životního prostředí v Říčanech

Nově předložený záměr počítá s rozšířením dobývacího prostoru o velikosti cca 0,8 hektaru v SV části kopce. I při tomto zmenšeném rozšíření by však došlo k odtěžení vrcholu kopce Čapík. Celková doba těžby je v uvedeném rozsahu odhadována na následujících 15 let. Svůj záměr přišli zástupci Českomoravského štěrku osobně prezentovat na 4. zasedání zastupitelstva obce. Při dotazu zastupitelů, jestli po výše zmíněných patnácti letech dojde k zastavení těžby a rekultivaci lomu, zástupce těžařů přiznal, že s největší pravděpodobností dojde k nové žádosti na pokračování těžby ve vymezeném výhradním ložisku.

Současný návrh na rozšíření těžby – tzv. salámová metoda v praxi

Dalších setkání mezi těžaři a zástupci Odboru životního prostředí v Říčanech se již účastnili pouze starosta a místostarosta obce. Z těchto jednání vyplynulo, že Odbor životního prostředí nebude u nově předloženého návrhu požadovat posouzení procesem EIA.

Rozdílné postoje třinácti zastupitelů obce

Zastupitelé obce Stříbrná Skalice k žádosti těžařů prozatím nevyjádřili. Důvodem je jejich rozdílný pohled na věc.

Starosta obce chce uchovat vrchol kopce, takže je jednoznačně proti rozšíření těžby.

Šest zastupitelů, v čele s bývalým vedením obce a uskupením současného místostarosty obce pana Valenty, chce s lomem vyjednávat o zvýšení platby lomu ze současných 500 tisíc korun (v roce 2011 vyjednaná platba za pronájem obecního pozemku v dobývacím prostoru lomu) na 1 milion korun.

Zbývajících šest zastupitelů za Vizi pro Skalicko setrvává na svém původním stanovisku, tedy nutnosti posoudit záměre procesem EIA. Důvodem našeho postoje je především to, že jde ze strany těžařů o taktiku „salámové metody“, tedy taktiku, kdy se kontroverzní či obtížné cíle, řešení a požadavky, které by se celkově prosazovaly jen těžko, nebo by byly zcela neprůchodné, rozdělí na malé dílčí krůčky a prosazují se postupně.

Vrchol kopce Čapík dnes

Otázky:

  • Jakou sílu v dalších řízeních má případné negativní stanovisko zastupitelů obce k rozšíření těžby, především s ohledem na to, že při rozšíření těžby dojde k překročení vrcholu kopce, tedy k narušení krajinného rázu?
  • Jak si máme vysvětlovat stanovisko Odboru životního prostředí, které, dle našeho názoru, příliš snadno ustupuje těžařům, kteří zvolili taktiku „salámové metody“.
  • Je ložisko lomu ve Stříbrné Skalici natolik důležité pro plánované stavební a silniční stavby, aby bylo nutné těžbu rozšiřovat směrem k obydlené části obce?
  • Je některými zastupiteli navrhované navýšení částky na 1 milion, tedy 47 milionů za plánovaných 47 let, adekvátní k velikosti výhradního ložiska v ceně přibližně 1,75 miliardy korun? Objem vytěžitelných zásob suroviny v této ploše je cca 7.000.000 tun a znamená prodloužení životnosti lomu o cca 47 roků. Cena za tunu kameniva se pohybuje v rozmezí 224 až 472 Kč za tunu. Pro výpočet výše jsem použil částku 250 Kč za tunu.

Na tyto a další otázky bychom rádi získali odpovědi od co největší škály odborníků z různých oblastí, tedy báňských geologů, stavařů, přírodovědců, ochránců přírody a dalších. Proto jsme se rozhodli je oslovit a uspořádat veřejnou debatu na toto téma.

Vize pro Skalicko

Napsat komentář