Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se konalo ve čtvrtek 30.1.2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu Stříbrná Skalice.

Program:

  1. Zahájení, úkoly, informace
  2. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2019
  3. Financování III. etapy kanalizace
  4. Protipovodňová ochrana – revitalizace Jevanského potoka
  5. Žádost o pronájem – charitativní akce
  6. Různé
  7. Dotazy zastupitelů
  8. Diskuze a závěr
  9. Dotazy občanů

1.

Informace

·         Byl opraven rozvod obecního rozhlasu v Kostelních a Hradových Střimelicích – oba rozhlasy opět fungují. Do budoucna bude ještě třeba rozšíření o nové ampliony v lokalitě na Skalce, kde probíhá nová výstavba.

·         Bylo instalováno nové zábradlí na návsi v Hradových Střimelicích  u kapličky. Místními obyvateli bylo upozorněno na skutečnost, že zde po vykácení tůjí hrozí nebezpeční pádu (např.dětí). Na jaře bude prostor podél chodníku parkově upraven a osázen odbornou firmou.

·         Byly opraveny měřiče rychlosti na příjezdech do Stříbrné Skalice a signalizace přechodu pro chodce u ZŠ Na Městečku. Organizací této opravy se ujal pan Filip Smolík, jemuž patří poděkování.

·         Na žádost paní ředitelky Paedr. Jany Bittnerové byly zakoupeny dva projektory do ZŠ a jedna nová kompletní interaktivní tabule. Ta bude umístěna v současné družině, kam bude následně přemístěna 4. třída, která musela být doteď spojená. Naše základní škola se tak tímto prvním krokem od začátku 2. pol. konečně zbaví stigmatu školy se spojenými třídami. Jedná se o první krok v reorganizaci provozu ZŠ.

·         Na základě přání občanů Kostelních Střimelic byla vysazena další lípa na návsi v prostoru za autobusovou zastávkou, náhradou za, v minulosti, poražený strom.

·         Byl objednán prováděcí projekt na výstavbu chodníků v lokalitě Na Vozlíně a současně bylo zahájeno hledání dotačních titulů vhodných k podpoře této stavební akce.

·         Bylo připraveno podání žádosti o dotaci na vybudování nové školní zahrady v prostoru stávajících pozemků za budovou čp. 71, kde je v současnosti umístěna obecní knihovna. Návrhem reorganizace této části areálu ZŠ se zabývala a podklady pro podání dotace připravila Martina Urbanová, které patří poděkování.

·         Byla zadána příprava nových webových stránek obce. Úkolu se za obec ujal starosta.

·         Byla podána žádost o dotaci na zvýšení mobility jednotky SDH Stříbrná Skalice určená na podporu nákupu nového dopravního automobilu. Jedná se o podpůrnou dotaci až do výše 300 tis. Kč, která je určena pro obce, jímž byla v loňském roce přidělena dotace na nákup nového dopravního automobilu. Šance na úspěch v této soutěži, poskytované krajem, je proto v současné chvíli poměrně veliká.

·         Byla zadána výroba nových vrat do vjezdu na někdejší skládku v Hradových Střimelicich, která byla zdemolována neznámým pachatelem zřejmě za účelem neoprávněného vniknutí do prostoru.


2.

Návrh změny rozpočtu č. 8/2019

Starosta předložil návrh změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 8/2019. Celkový rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové části o částku 1.482.383,26 Kč. Dochází k úpravě položek dle skutečných finančních transakcích k 31.12.2019.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 1 -14/2020

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice schvaluje změnu rozpočtu rozpočtového opatření č. 8/2019 dle přílohy. Celkový rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové části o částku 1.482.383,26 Kč.

Hlasování: pro: 9        proti: 0            zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.


3.

Financování III. etapy kanalizace obce Stříbrná Skalice

Starosta informoval o zahájení stavebních prací na III. etapě, která bude zahájena 16.3.2020.

Obec poskytne deponii pro stroje a materiál na oploceném prostranství pod Jakubem a v areálu za budovou OÚ.

Starosta rekapituloval financování celého projektu a to:

Celkové předpokládané náklady       stavba 73.368 tis. Kč + TDS,BOZP 1.188 tis. Kč =  74.556.000,00 Kč

Dotace ze SFŽP         28.582.892,55 Kč

Dotace z kraje               1.282.319,00 Kč

Dotace celkem            29.865.216,55 Kč

Úvěr z banky 20 mil Kč při splatnosti 20 let + vlastní zdroje z rozpočtu obce.

Starosta seznámil s nabídkou Komerční banky a předložil model financování.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Pan Matouš se dotázal na financování ostatních projektů, které obec plánuje v nadcházejícím období, např. nové vytápění ZŠ, chodníky atd. a přednesl nabídku financování od ČSOB.

Starosta informoval o složení rozpočtu obce, který počítá se všemi těmito atributy.

Ing. Zelík rozebral financování II. etapy výstavby kanalizace v obci. Souhlasí s předloženým modelem financování.

Zastupitelé po diskuzi navrhli poptat další bankovní domy a vybrat nejvýhodnější nabídku.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č.  2-14/2020

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice schvaluje model financování pro celkovou investici ve výši  74.556.000,00 Kč

Dotace ze SFŽP         28.582.892,55 Kč

Dotace z kraje               1.282.319,00 Kč

Dotace celkem            29.865.216,55 Kč

Bankovní úvěr            20.000.000,00 Kč

Vlastní zdroje              24.690.783,45 Kč

a pověřuje starostu obce k jednání s bankovními domy o předložení nabídek bankovního úvěru pro výšeuvedenou akci.

 

Hlasování: pro:  9  proti: 0 zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 3 -14/2020

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice schvaluje přijetí dotace ze Státního Fondu životního prostředí v rámci Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 ve výši 28.582.897,55 Kč pro projekt reg.č. „CZ.051.30/0.0/0.0/17_071/0007241 Odkanalizování obce Stříbrná Skalice.

Hlasování: pro:  9   proti: 0 zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.


4.

Protipovodňová ochrana, revitalizace Jevanského potoka

Projednávání zajištění protipovodňové ochrany obyvatel dle předložených návrhů. Jedná se o úpravy na Jevanském potoce.

Starosta předal slovo Ing. Zemanovi, který pomocí projektoru představil varianty možné revitalizace k posouzení zastupitelstvem obce a ke schválení.

Varianta č. 1 – Hruškov Propast

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č.   4 -14/2020

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice souhlasí s navrženou variantou č. 1 část Hruškov Propast.

Hlasování: pro: 9  proti: 0 zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č.   5 -14/2020

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice souhlasí se záměrem Povodí Vltavy na revitalizaci příslušného úseku koryta Jevanského potoka v lokalitě v podhrádí a souhlasí se všemi navrhovanými úpravami této části veřejného prostoru včetně odstranění veškerých nelegálních staveb (včetně plotů), bránících v současnosti průchodu povodňové vlny.

Varianta 4 – detail

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice se přiklání k realizaci varianty č. 4 s drobnými úpravami studie ve prospěch zamýšlené reorganizace veřejného prostoru v oblasti s požadavkem na vytvoření dětského hřiště, odpočinkové zóny s lavičkami (v souladu s předpisy v aktivní zóně) a výsadbou stromořadí, a především požaduje zachování hřiště v redukované variantě 30×15 m, jenž bude v souladu s platným územním plánem obce, kde je prostranství určeno jako sportoviště.

Zastupitelstvo obce se dále zavazuje přispět k projektu revitalizací a rekonstrukcí historického mostu v Betlémě a s tím souvisejícím zprůchodnění jeho třetího oblouku a pověřuje starostu obce M. Šmieda a zastupitelku M. Urbanovu koordinací přípravy uvedených projektových změn s hlavním projektantem.

Hlasování: pro:  8  proti: 0   zdrželi se: 1 (J. Procházka)

Usnesení bylo schváleno.


5.

Žádost o pronájem náměstí ve Stříbrné Skalici

Dne 19.1.2020 požádal pan Jan Říha o bezplatný pronájem náměstí a nebytových prostor ve Stříbrné Skalici pro konání již tradičního charitativního běhu „Od nevidim do nevidim“, který se koná dne 4. dubna 2020. Výtěžek z akce bude věnován hendikepované čtyřleté holčičce. Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 6 -14/2020

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice schvaluje bezplatný pronájem nebytových prostor v objektu čp. 71 a část pozemku p.č. 1674/1 a p.č. 1675/5 v k.ú. Stříbrná Skalice včetně uzávěrky v den konání charitativního běhu „Od nevidim do nevidim“ dne 4. dubna 2020.

Hlasování: pro:  9    proti: 0   zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.


6.

Různé

a)   Žádost ředitelky ZŠ o povolení výjimky z počtu žáků

Ředitelka základní školy požádala o povolení výjimky z počtu žáků, a to o zvýšení do počtu 4 žáků ve třídě.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Ředitelka školy přednesla zprávu o kapacitním naplnění školy. Protože škola není naplněna fyzicky (žáci vzdělávaní dle §§ 38 a 41 ŠZ), lze přijmout další žáky pro fyzické naplnění.

Starosta předeslal, že navýšení kapacity není pouze pro přespolní, ale i pro nově příchozí rodiny s dětmi.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č.   7 -14/2020

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice schvaluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v jednotlivých třídách Základní školy Stříbrná Skalice, kterou obec zřizuje, výjimku do 4 žáků z nejvyššího počtu stanoveného pro třídu základní školy vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., a to za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na úkor vzdělávací činnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Hlasování: pro: 9        proti: 0            zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

b)     Pronájem restaurace na Radnici

Na základě vyhlášeného záměru obce, který byl vyhlášen 17.12.2019 a termín pro podání nabídek byl do 20.1.2020. Byla podána nabídka od firmy Start position, s.r.o., Tomáš Dohnal, kterou starosta přednesl zastupitelům.  Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Pan Valenta upozornil na to, že zájemce je společnost, která má pronajaté prostory k podnikání v jeho vlastnictví.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č.   8 -14/2020

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice schvaluje uzavřít nájemní smlouvu se zájemcem Start position, s.r.o., Tomáš Dohnal, sídlo: Jaurisova 515/4, Praha, IČ 06844278  za měsíční nájemné 5000,- Kč k provozování rychlého občerstvení s možností snídaní a cukrárnu a kavárnu s dětským koutkem. Doba nájmu bude uzavřena na dobu 3 let + 2 roky obce.

Hlasování: pro: 9        proti: 0            zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c)     Obecní prostory

1.      Ke dni 31.1.2020 byl ukončen nájem v obecním bytě v domě čp. 323 – p. Filip Smolík Obec Stříbrná Skalice nabídne byt č, 17 v čp. 323 k pronájmu vyhlášením záměru.

2.      Pronájem obecního bytu v budově čp. 320 ve Stříbrné Skalici – obec nabídne byt k pronájmu vyhlášením záměru.

3.      Pronájem prostor garáže v budově ZS čp. 320 – obec nabídne k pronájmu vyhlášením záměru

P. Procházka upozornil, že v této bývalé kotelně je v elektrokotel pro celou budovu. Doporučuje si tento prostor ponechat pro potřeby obce pro mimořádné účely.

4.       Záměr navýšení příkonu (včetně nového připojení) el. Energie pro budovu ZŠ Stříbrná Skalice čp. 69  (nutné pro vybudování nové kotelny)

5.       Záměr na pronájem budovy staré hasičské zbrojnice v Hradových Střimelicích.


7.

Dotazy zastupitelů

Zastupitelé projednávali účast obce v MAS Posázaví, respektive výši členského příspěvku a srovnání členství obcí v MAS Říčansko. Hlasování o účasti v MAS bude zařazeno na únorové zasedání ZO.

Pan Hlavatý se dotázal na fakturační cenu odpadu od svozové firmy. Starosta informoval o navýšení svozu odpadu svozovou firmou o 10 % paušálně a doplnil, že vidí dvě možnosti řešení. Možnost č.1 zdražení koncovému uživateli, možnost č. 2, že 10ti % nárůst se bude dotovat z obecních prostředků. Pan Hlavatý se zeptal, zdali se neuvažuje o zavedení 14denního svozu. Odpověď starosty, neuvažuje. Pan Matouš navrhl možnost č. 3 a to změnu systému. Například platit dle skutečně odvezené tonáže.

P. Procházka upozornil pana Hlavatého, že je třeba si nastudovat platnou vyhlášku o odpadech a zároveň smlouvu se svozovou firmou. Navrhl vypracovat novou vyhlášku a přípravou jejího návrhu pověřit pana Hlavatého.


8.

Diskuze a závěr

Ing. Zeman upozornil, že Hradec nemá vodovod stejně jako jiné části a nastává problém s kapacitou vody ze Želivky. Proto je třeba tuto problematiku řešit co nejdříve i díky špatné kvalitě místní vody. Dále doporučil současně řešit i odpadní vody pomocí sdružených distribuovaných čistíren. Pan Hlavatý konstatoval, že se v Hradci neinvestuje a upozornil na dotační výzvu z MŽP č. 12/2019, která se přijímá od 3/2021. Na základě toho doporučil začít pracovat na podkladech pro vybudování vodovodu a kanalizace v Hradci.

J. Procházka – navýšení kapacity odběru pitné vody ze Želivky bylo řešeno v minulém volebním období a byla podepsaná dohoda mezi členy regionu Jih, obec navýšení zaplatila poměrnou částku.

J. Procházka navrhl napojení Hradce a propojení Hradových Střimelic s Kostelními Střimelicemi z vodovodu z Regionu Jih. Navrhl přijmout usnesení na propojení vodovodního řadu.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č.   9 -14/2020

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice schvaluje záměr na propojení vodovodního řadu v obci Stříbrná Skalice, Kostelní Střimelice – Hradové Střimelice a prodloužení vodovodního řadu Kostelní Střimelice – Hradec a pověřuje starostu obce zadáním vypracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci.

Hlasování: pro: 9        proti: 0            zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.


9.

Dotazy občanů

Pan Herčík – upozornil, že nenašel informace na obecních stránkách týkající se kanalizace a poděkoval Vizi že na svých stránkách popisuje podrobnosti. Zároveň požádal obec, aby občany začala více informovat, například i o podmínkách připojení

Starosta odpověděl, že během příštího týdne bude rozeslán informativní dopis ve spolupráci se společností VRV Praha, který občany bude informovat o průběhu stavby a podmínkách napojení nemovitostí na tento kanalizační řad. Pan Procházka doporučil tyto informace vyvěšovat i na obecní nástěnku.

Pan Beran – bude veden vodovod v části obce Ke Štolám? V posledních letech ubývá voda ve studních. Starosta informoval, že se s prodloužením vodovodního řadu počítá, existuje již studie. Bohužel to nelze vést spolu s kanalizací.

Paní Zoubková požadovala opravu konkrétního kusu cesty Marjánka-Chocerady, která je v havarijním stavu kvůli obtížné průjezdnosti. Stěžovala si na nevhodné osobní jednání s panem starostou při své návštěvě úřadu. Na zasedání radila, jakým způsobem by to měla obec udělat s využitím obecní techniky. Při upozornění místostarostou (vlastníka několika traktorů), že traktor s přední radlicí nedokáže strhnout povrch vozovky, jej vyzvala, aby se do toho nepletl, že tomu nerozumí.

Starosta sdělil, že na opravu nejsou finanční prostředky a nelze získat žádnou dotaci. Přitom zmínil svůj dřívější návrh o zvýšení daně z nemovitosti na ekvivalent 5 pro získání finančních prostředků, ale vůle zastupitelů podpořit tento návrh nebyla. Starosta vidí možnost využití techniky při realizaci průtahu obcí. Dodal, že momentálně na to obec nemá peníze, čas a ani energii a je třeba počkat.

Zasedání bylo ukončeno v  21:14  hodin

Napsat komentář