Zastupitelstvo obce Stříbrné Skalice, i přes výhrady zastupitelů Vize pro Skalicko, odsouhlasilo rozšíření těžby v místním lomu

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice na svém 11. zasedání ve čtvrtek 28. listopadu 2019 odsouhlasilo rozšíření těžby v místním lomu a zároveň prodloužilo nájemní smlouvu těžařům na obecních pozemcích v prostoru lomu do 28. února roku 2040.

Marný boj Vize pro Skalicko

Zastupitelstvem odsouhlasené rozšíření těžby – tzv. salámová metoda v praxi

Roční snaha zastupitelů sdružení Vize pro Skalicko o co nejkomplexnější posouzení vlivu dalšího rozšíření lomu na krajinu i lidské zdraví, tak, i přes výhrady vznesené na zasedání, vzala za své.

Těžaři, pod tlakem vyvinutým Vizí pro Skalicko (VpS), sice prozatím ustoupili od původně navrhovaného rozšíření těžby o rozloze téměř 3 hektarů (více v článku Patová situace ve vedení obce Stříbrná Skalice v otázce místního lomu), ale i tak nově odsouhlasené rozšíření lomu zasáhne a odstraní vrchlík kopce Čapíku.

Vzhledem k této skutečnosti požadovali zastupitelé VpS, aby došlo od nezávislé autorizované osoby k posouzení vlivu zásahu na krajinný ráz. Zbytkem zastupitelstva jim však vyhověno nebylo.

Šmied v Procházkových šlépějích

Pro rozšíření těžby, náhradou za těžaři akceptovanému navýšení nájmu z půl milionu na milion korun, hlasoval i současný starosta Miroslav Šmied. Ten byl původně členem uskupení VpS, avšak po vyhraných volbách a usazení do křesla starosty se spolčil s poraženými uskupeními pánů Procházky a Valenty (více v článku K situaci na obci a osobě pana starosty Šmieda).

Starosta Šmied na všech předchozích jednáních týkajících se lomu prohlašoval, že on, občan Skalice, nikdy odtěžení vrcholu Čapíku nepodpoří. Dlouho mu to nevydrželo.

Podobnou větu o nepřekročení Čapíku před třinácti lety pronesl i tehdejší starosta a současný zastupitel Jiří Procházka, aby pak pro rozšíření lomu a odtěžení vrcholu Čapíku v roce 2017 i loni hlasoval.

Důkaz o jeho někdejším postoji byl uchován v archivu České televize v pořadu Nedej se! – https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/207562248420028/).

Rubikon překročen

Díky nově odsouhlasenému rozšíření těžby sice dojde k zásahu velkému „v uvozovkách“ pouze 0,8 hektaru, ale vrchol Čapíku bude již navždy odstraněn a pomyslný Rubikon tak bude překročen.

Lom dnes

Současný letecký pohled na lom (autor: Dronsystem)

Těžaři svou taktikou „salámové metody“, tedy taktikou, kdy se kontroverzní či obtížné cíle, řešení a požadavky, které by se celkově prosazovaly jen těžko, nebo by byly zcela neprůchodné, rozdělí na malé dílčí krůčky a prosazují se postupně, dosáhli svého.

V rozšíření těžby na ploše o rozloze téměř 3 hektarů směrem k centru obce jim již v budoucnu nebude nic bránit.

Nedostatečná transparentnost v rozhodování obce

Jako občan i jako zastupitel jsem vždy usiloval o docílení co největší transparentnosti v rozhodování vedení obce ve věcech týkajících se skalického lomu. V minulosti jsem zde na hradec1.cz o lomu publikoval tyto články:

14. září 2019: Patová situace ve vedení obce Stříbrná Skalice v otázce místního lomu

29. května 2019: Lom ve Stříbrné Skalici. Podpoří zastupitelé obce rozšíření dobývacího prostoru?

20. října 2017: Tak nám odtěžej Čapík, paní Smolíková!

říjen 2017: Otevřený dopis zastupitelům obce Stříbrná Skalice


Pro úplnost zde uveřejňuji příslušnou pasáž z 11. zasedání zastupitelstva obce týkající se lomu:

Lom

V květnu letošního roku podala firma Českomoravský štěrk a. s. návrh na schválení redukovaného záměru na pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku v kamenolomu Stříbrná Skalice. Požadavek, s nímž byli všichni zastupitelé seznámeni, předpokládá pokračování těžby v severovýchodním sektoru dobývacího prostoru výhradního ložiska. Předpokladem je zábor lesního pozemku v rozsahu cca 0,6 až 0,8 ha (na základě našeho požadavku geodeticky zaměřeno a vyznačeno v terénu na místě předpokládaného záboru), a s tím související snížení vrcholu kopce Čapíku cca o 9 m.

V průběhu letních měsíců byla vedena řada jednání mezi zástupci obce a vedením firmy Českomoravský štěrk a. s. Vedení firmy nakonec dne 11. listopadu přistoupilo na požadavek vedení obce, aby bylo roční nájemné za obecní pozemky uvnitř těžebního prostoru zvýšeno na dvojnásobek, tedy na částku 1 milion korun českých ročně, vyplácených kvartálně v poměrných částkách jako tomu bylo dosud, za předpokladu souhlasu obce s pokračováním těžby na výhradním ložisku Stříbrná Skalice a prodloužení nájemní smlouvy na obecní pozemky do 28. února roku 2040.

Na základě jednání se zástupci České geologické služby je bohužel nutno konstatovat, že těžba bude na místním výhradním ložisku pokračovat bez ohledu na stanovisko zastupitelstva a vedení obce, protože stavebního kamene je v republice nedostatek a dotěžení ložiska je tak ve státním zájmu. Vedení obce bylo doporučeno hledání kompromisního řešení a požadavek navýšení kompenzačních prostředků.

Za stávající situace je proto, jako jediné možné řešení, ukončení více než rok trvajícího sporu a nalezení shody na kompromisu s těžební společností. I přesto, že jsme orgánem místní správy a samosprávy, jsme na tomto místě také nedílnou součástí státní správy, a proto nemůžeme jít proti státnímu zájmu, k němuž patří dobudování velkých infrastrukturních staveb v regionu, k jakým patří dostavba pražského okruhu, koridoru vysokorychlostní železnice, či středočeského úseku dálnice D3 do Českých Budějovic a dál na Linec. Dopravní spojení je klíčem k ekonomické prosperitě státu, národa a celé naší společnosti. S nelehkým srdcem proto starosta navrhl přijetí nabídky firmy Českomoravský štěrk a. s.

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.


Ing. Kutíková (Vize pro Skalicko)

Upozorňuje, že na základě schůzky se zástupci ČGS , nám bylo doporučeno více kroků, nejenom finanční kompenzace, ale dalších minimálně 5 kroků, které by obec mohla udělat. EIA se dělá maximálně na 20 let a těžaři budou nuceni dělat novou EIA v následujících letech, těžba bude dál pokračovat, ale jako obec můžeme chtít implementovat další stanoviska, máme právo mít námitky, mezi body, které jsou důležité nám bylo navrženo nechat posoudit od nezávislé autorizované osoby krajinný ráz a mít připravené potřebné stanovisko pro novou EIA a jednání s těžaři.

Podle závěrů stanovisek bychom se měli uvážlivě řídit a jsme v pozici, kdy si můžeme klást podmínky na těžbu a kompenzace Další návrh byla 3D vizualizace prostoru, kde bychom viděli o kolik se sníží horizont kopce, po-soudit všechny pohledy a navrhnout kam může případná budoucí těžba pokračovat.


M. Valenta (Nové Skalicko)

To, co řekla paní zastupitelka, je pravda, nicméně je to jeden z pohledů na věc. Bylo nám doporučeno nechat vypracovat vizualizací a následně zadat její posouzení, také nám bylo rovnou řečeno, že ani vizualizace a ani následné stanovisko nebude mít žádný zásadní vliv na další těžbu, neboť zdejší ložisko se řadí mezi strategické suroviny. Bylo nám také doporučeno schválit či navrhnout finanční kompenzaci. Firma Českomoravský štěrk a.s. je přístupná této variantě o finanční kompenzaci, a je nakloněna jednání o dalších benefitech.


Ing. Zelík (Za Stříbrnoskalicko)

Kolem lomu vzniká spíše politická debata a populismus. Všichni jsme obeznámeni s tím, že se s tím nedá nic moc dělat. Takže celá kauza je vlastně o tom, zda přijmout finanční kompenzaci milion korun ročně za to, že těžba bude dál probíhat stávajícím způsobem. Jediné, co mě zaráží je datum 2040, bylo by možná vhodnější zvolit variantu doby neurčité, ale to je na posudku právního zástupce.


D. Matouš (Vize pro Skalicko)

Hlavní naší snahou je dosáhnout co nejlepší vyjednávací pozice, nejsme limitováni termínem, máme tedy dostatek času si vše zvážit a zadat odborníkům a tím si zajistit co možná nejrelevantnější podklady pro vyjednávání.


Ing. Zelík (Za Stříbrnoskalicko)

Firma Českomoravský štěrk a.s. je nyní přístupná i vyšší finanční kompenzaci, ale za předpokladu, že jim povolíme vyšší těžbu. Tento fakt mě velice zaujal, neboť při původních jednáních nám odmítali jakoukoli finanční kompenzaci přiznat a nyní jsou ochotni přistoupit nejen na vy-jednávání, ale i vyšší kompenzace. Vzhledem k tornu, že malá EIA schvaluje odbor životního prostředí Říčany, a vyjádřili se souhlasně, moc prostoru na vyjednávání nezbývá. I mě těžba v lomu velice vadí, ale jsem pragmatik. Je to šance, jak získat pro obec peníze do rozpočtu navíc. Neznamenalo by to ovšem, že ne-budeme i nadále chránit krajinný ráz obce a další věci.


Veřejnost

  1. paní Studničková: Je skutečně nutné, prodloužit těžbu až do roku 2040? Je možné smlouvu vypovědět pro vážná pochybení a porušení dohod?
  2. Valenta: Na stížnost po posledním odstřelu jednali vstřícné, navrhli nové měření s přítomností člena zastupitelstva. Můžeme se bránit a navrhnout zabudování senzorů, ale odstřel se dělá kvartálně, je možné si to ohlídat.

Ing. Zelík

Navrhuji starostovi, aby konzultoval s právním zástupcem možné znění smlouvy včetně všech požadavků, které tu dnes zazněly.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 4-11/2019 Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice souhlasí s pokračováním hornické Činnosti na výhradním ložisku v kamenolomu Stříbrná Skalice podle návrhu předloženého firmou Českomoravský štěrk a.s. v redukované (malé) variantě soustředěné v severovýchodním sektoru dobývacího prostoru o rozsahu 0,8 ha za předpokladu navýšení nájmu za pozemky uvnitř těžebního prostoru na jeden milion korun českých ročně na základě dodatku nájemní smlouvy a to na dobu určitou do 28. února roku 2035 a pověřuje starostu obce Miroslava Šmieda uzavřením příslušného dodatku nájemní smlouvy.

Hlasování: pro: 7 proti: 2 (D. Matouš, M. Urbanová) zdrželi se: 3 (F. Smolík, Š. Semrádová, A. Kutíková) Usnesení bylo schváleno.

Napsat komentář