Na webových stránkách obce Vyžlovka (zde) byly v nedávné době zveřejněny informace o přípravě kroků vedoucích k otevření kamenolomu v katastrálním území obce Štíhlice, v těsném sousedství Vyžlovky.

Dotčený pozemek 227/4

Starosta Vyžlovky Ing. Jan Pelikán, Ph.D. po zjištění, že by v blízkosti jejich obce mohlo dojít k otevření nového kamenolomu, obeslal všechny zainteresované osoby:

  • ředitele Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy Ing. Zdeňka Macháčka, Ph.D.,
  • Ing. Milana Petra z Odboru životního prostředí v Říčanech,
  • starosty Štíhlic a Kozojed,
  • a nakonec i otevřeným dopisem rektora České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Petra Skleničku, CSc.

Z níže uveřejněné korespondence vyplývá:

  • během léta 2020 probíhal na pozemku p. č. 227/4 v katastrálním území Štíhlice, který je v majetku ČZU v Praze, podrobný geologický průzkum,
  • správní rada ČZU v Praze dne 18. 11. 2020 vydala písemný souhlas s převodem pozemku p.č. 227/205 (k.ú. Štíhlice), o výměře 152.565 m2
  • objednatelem geodetického oddělení pozemku určeného pro plánovanou těžbu je František Jampílek zastupující těžařské a betonářské firmy České štěrkopísky s.r.o., AGP beton, s.r.o., Betonárna Horní Počernice s.r.o.

30. října 2020

Dopis starosty Vyžlovky řediteli Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy Ing. Zdeňkovi Macháčkovi, Ph.D.

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás prosbou o poskytnutí přesnějších informací o údajném záměru zřízení kamenolomu na pozemku p. č. 227/4 v kat. úz. Štíhlice, který je v majetku ČZÚ v Praze, a který tedy nyní patrně spravujete.

Vím, že v průběhu léta 2020 probíhal na tomto území podrobný geologický průzkum bez přesnějšího oficiálního uvědomění přilehlého okolí, ale nechtěl jsem Vás zatěžovat svými nepodloženými obavami a dotazy. Nyní záměr vidím v přesnějších obrysech, neboť jsem se dnes zúčastnil místního šetření vyvolaného geodetem, který zpracovává geometrický plán na oddělení pozemku – evidentně určeného pro záměr těžby.

Celá věc mě velmi zneklidňuje, protože v případě realizace obávaného záměru se jedná o zásadní a navíc negativní změnu spočívající v zániku lesa a zahájení intenzívní průmyslové těžby nerostů v bezprostřední blízkosti naší obce. Kromě znehodnocení lokálního životního prostředí v případě zahájení těžby se nevyhnutelně dostaví další negativní dopady na blízké i široké okolí ve formě emisí hluku a prachu a dále podstatné zahuštění dnes již neúnosné intenzity těžké nákladní dopravy na přilehlých komunikacích. Pokud mi mé obavy potvrdíte, pak jistě chápete, že z titulu mé funkce je mou povinností takovému záměru radikálně bránit.

Předem děkuji za Vaší odpověď a stále věřím v dobré zprávy.

Ing. Jan Pelikán, Ph.D. starosta obce Vyžlovka


Dopis starostům obcí Štíhlice a Kozojedy

Vážení kolegové,

rád bych se s vámi podělil o informace související se záměrem těžby kamene v katastrálním území Štíhlice v blízkosti našich obcí a v příloze zasílám dopis, který bude v nejbližší době doručen panu řediteli ŠLP. Při dnešním setkání s geodetem, který řeší oddělení pozemku určeného pro plánovanou těžbu, padlo jméno František Jampílek. Za tímto jménem stojí člověk, který inicioval zpracování geometrického plánu na oddělení uvedeného pozemku, a který má patrně značné ekonomické zájmy záměr kamenolomu uskutečnit. Stojí totiž za velkými společnostmi těžařského a betonářského odvětví (České štěrkopísky s.r.o., AGP beton, s.r.o., Betonárna Horní Počernice s.r.o., ), jak jsem zjistil průzkumem obchodního rejstříku.

Můj postoj uvádím v dopise a je třeba podle mě v této věci postupně aktivovat naše kompetence. Naší situaci mi dost připomíná reportáž, kterou jsem našel v archivu ČT po zadání jména pana Jampílka: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/109591 3550-nedej-se/219562248410025-lide-a-les-vs-tezba-sterkopisku

Z reportáže vyplývá, že máme snad velkou šanci vývoj situace změnit. Prosím, pokud máte jakékoliv užitečné informace k této věci, prosím o jejich vzájemné sdílení. Já budu nyní čekat na odpověď pana ředitele a možná se pokusím zjistit nějaké informace na odboru životního prostředí v Říčanech.

Děkuji za spolupráci Jan Pelikán


4. listopadu 2020

Odpověď ředitele ŠLP v Kostelci nad Černými lesy na dopis starosty Vyžlovky

Dobrý den, pane starosto,

Reaguji na Váš dopis ze dne 30.10.2020 o údajném zřízení kamenolomu na parcele 227/4 v k. ú. Štíhlice. Skutečně proběhla jednání a průzkum za účelem těžby kamene na zmíněné parcele, záležitost bude řešit správní rada univerzity a o výsledcích jednání budete bez odkladu, na základě Vašeho dopisu, informován příslušným oddělením rektorátu. Zatím si myslím, že Vaše obavy nejsou aktuální, ale chápu je.

Zdravím srdečně, ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.


25. listopadu 2020

Vysvětlení starosty Vyžlovky k odpovědi ředitele ŠLP

Pan ředitel ŠLP se mě snažil ve své odpovědi uklidnit, ale po dalším zkoumání jsem dohledal dokument usnesení jednání správní rady ČZU v Praze ze dne 18. 11. 2020, kde se v samém závěru dokumentu (v odstavci 15) uvádí:

„Správní rada ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, vydala předchozí písemný souhlas s převodem nemovité věci takto: Identifikace: Pozemek: č.p. 227/205, o výměře 152.565 m2, lesní pozemek k.ú.: Štíhlice“

Po náhodném nalezení uvedeného dokumentu dne 24. 11. 2020 jsem neprodleně kontaktoval geodeta, který zaměření prováděl, a ten potvrdil parcelní číslo a výměru oddělovaného pozemku určeného pro budoucí těžbu. Nyní je tedy o převodu pozemku rozhodnuto a lze očekávat značný tlak na zahájení těžby ze strany nového majitele. Na základě reakcí okolních starostů na můj dopis lze konstatovat, že náš názor je zcela konzistentní.

Nechci se opakovat, můj postoj ke vzniku kamenolomu v sousedství naší obce je z předchozího textu zřejmý, ale přesto bych znovu rád dal najevo mé obavy z totální destrukce životního prostředí, jehož značná kvalita je na tomto místě ještě nyní zachována.

Děkuji za pomoc a spolupráci.


3. prosince 2020

Otevřený dopis starosty Vyžlovky rektorovi České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Petrovi Skleničkovi, CSc.

Vážený pane rektore,

obracím se na Vás formou otevřeného dopisu s žádostí o vysvětlení a s prosbou o zvážení dosavadního jednání univerzity, kterou zastupujete. Než jsem se odhodlal napsat tento dopis, seznámil jsem se s Vaší akademickou kariérou, s Vaším odborným zaměřením, s Vašimi mezinárodními zkušenostmi a s veřejným autoportrétem Vaší osoby. Informace, které prezentujete, jsou úctyhodné. Potěšilo mě, že dopis adresuji světově uznávané osobnosti v oblasti ochrany krajiny a životního prostředí. Mé potěšení však střídá velké překvapení z přístupu univerzity ke svěřenému majetku, který se nyní stal předmětem obchodu.

Zastupuji obec Vyžlovka nedaleko Kostelce nad Černými lesy a jsme zde v mnoha případech majetkovými sousedy. Vyžlovka a její okolí je výjimečná lokalita díky slušné úrovni životního prostředí vzhledem k nedaleké vzdálenosti metropole. Lidé, kteří tento region obývají a navštěvují, si tohoto stavu nesmírně cení a spatřují v něm smysl svého života na tomto místě. ČZU ŠLP jsem v regionu vždy respektoval a považoval za solidního souseda a nebojím se říci partnera. Možná to bylo více mé přání než realita.

Během letošního léta probíhal na pozemku p. č. 227/4 v katastrálním území Štíhlice, který je v majetku ČZU v Praze podrobný geologický průzkum. Začaly se objevovat neoficiální informace o uvažovaném zřízení lomu na tomto pozemku. Na konci října 2020 byla obec Vyžlovka jako majitel sousedního pozemku přizvána k vytýčení hraničního bodu nově oddělovaného pozemku na naší společné hranici.

Vytýčení jsem se zúčastnil já, geodet, za ČZU nikdo. Tehdy jsem získal informaci (bez dalšího komentáře), kdo objednal geometrický plán pro oddělení strategického pozemku. Až do této doby jsem o těžaři Františku Jampílkovi nikdy neslyšel. Po nalezení několika tematicky příbuzných televizních reportáží, kterými bylo toto jméno právem vláčeno, jsem dopisem požádal o informace pana ředitele ŠLP v Kostelci n.Č.l. a současně vyjádřil své obavy a rezolutní postoj. Následně dorazila stručná, ale vlastně vyčerpávající, odpověď uklidňujícího charakteru s příslibem okamžitého sdělení výsledku jednání správní rady ČZU.

Odpověď také potvrdila úvahy o těžbě. Dne 24. 11. 2020 jsem náhodou dohledal usnesení správní rady ze dne 18. 11. 2020, která převod strategického pozemku schválila. Do dnešního dne jsem výsledek jednání správní rady neobdržel a další komunikaci s panem ředitelem ŠLP v této věci považuji za zbytečnou. Strategický pozemek se nyní nachází v realitní inzerci a zdá se být předem vše jasné. Nemyslíte?

Devastace životního prostředí intenzivní průmyslovou těžbou, odstranění lesa, duševní újma občanů, prachová a hluková zátěž a další těžká nákladní doprava na dnes již přetížených komunikacích jsou hlavní nepřijatelné důsledky pro náš život v případě zahájení těžby. Je bez pochyby, že Vaše škola, která je kompetentní ve výuce lesnictví, krajinářství a životního prostředí na té nejvyšší úrovni musí tyto hodnoty na prvním místě chránit a být dobrým příkladem. Nyní si pokládám otázku, zda je doba opravdu tak těžká, že musíte obchodovat se svěřeným majetkem určeným k rozvíjení Vašeho poslání? Pokud připustíme, že tomu tak je, proč jste les nenabídli okolním obcím? Neměli bychom jiné ambice nežli les zachovat. V konkurenci nabídky těžařského lobby však neobstojíme.

Asi chápete, že jako zástupce obce, ale i jako občan se musím obávanému záměru tvrdě vzepřít. Tento postoj je jednoznačně podporován zastupitelstvem obce Vyžlovka, okolními obcemi a širokou veřejností, která byla s dostupnými informacemi seznámena. Jsme připraveni efektivně a razantně proti záměru lomu vystoupit a využít k tomu veškerých prostředků. Domnívám se a nechtěl bych se mýlit, že další vývoj situace má univerzita stále ještě pod kontrolou. V příloze posílám několik fotografií pořízených na místě pěkného lesa, který je nyní ohrožen náhradou za dobývací prostor. To by jistě nebyla dobrá vizitka.

Děkuji za Vaší reakci a na závěr, bych se rozloučil Vám snad nejbližšími slovy Lesu zdar!

Ing. Jan Pelikán, Ph.D.