2

V rýze u severozápadního nároží bylo v těsné blízkosti obytné budovy mlýna objeveno ca 6 m dlouhé novověké soujámí obsahující značné množství strusky, kamenů (červený pískovec – ojediněle s viditelnými hrudkami se sloučeninami Cu, kusy křemen-barytové žiloviny), zlomky stavební keramiky, ale jen nepočetné střepy keramických nádob a při dně i kamnových kachlů z mladšího novověku.