Inkriminovaný text ze zápisu z 22. zasedání ZO Stříbrná Skalice:

Souhrnný plán sanace a rekultivace stříbrnoskalického lomu

Kamenolom Stříbrná Skalice – dotěžení ložiska stavebního kamene, ochrana území výhradního ložiska stavebního kamene (křemenný diorit, diorit, amfibolit, metadiorit). Stříbrná Skalice č. B3026500 je zajištěna stanovením chráněného ložiskového území s názvem Stříbrná Skalice č. 02650000, v jehož ploše je stanoven dobývací prostor Stříbrná Skalice č. 70857. V tomto prostoru těží společnost Českomoravský štěrk, a.s. povrchovým způsobem kámen. V současné době je dobývání ložiska prováděno na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Kladně o povolení hornické činností, a to v 6 etážích (báze poslední etáže je v 373 m n.m.) při plošném ohraničení v rozsahu hranice provedení skrývky, resp. v rozsahu odnětí ze ZPF.

Na dnešním jednání starosta přivítal zástupce majitele lomu ve Stříbrné Skalici generálního ředitele Českomoravského štěrku Ing. Zelníčka, provozního lomu Ing. Reinharta a vedoucího přípravy výroby pana Klimeše. Starosta obce předal slovo zástupcům kamenolomu, aby představili záměr na sanaci a rekultivace stříbrnoskalického lomu. P. Klimeš představil možný rozvoj území po ukončení činnosti. Zastupitelé obce obdrželi studii s návrhem, jak by bylo možné tento prostor v budoucnu využívat. Návrh studie ukazuje např., výsadbu keřového porostu, rozhlednu, tůně a mokřady, přírodní koupaliště atd.) Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Diskuze:

Na dotaz Ing. Zelíka odpověděl p. Klimeš, že předložený návrh je záměr společnosti a v případě, že zastupitelé obce s ním budou souhlasit, společnost Českomoravský štěrk bude rekultivaci směrovat tímto směrem. Záměrem je, po vyjasnění vlastnictví pozemků, zpřístupnit území veřejnosti. Pan M.P. se vyjádřil ke studii z historického pohledu a předeslal, že místo bylo rekreační oblastí a navrhl vrátit prostor k rekreačním účelům (např. i přírodní koupaliště). Zástupce kamenolomu pan Klimeš se k tomuto názoru spolu s ostatními zastupiteli přiklonili. Dotaz pana F.J. na výmoly na cestě. Ing. Reinhart sdělil, že toto bude vyřešeno. Zastupitel p. Franče – bude se jednat o přírodní samočistící jezírka. Ano tyto vodní plochy by měly být schopné regenerace, sdělil pan Klimeš. Dotaz starosty obce na vytékající vodu z kamenolomu. Řeší se.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 1-22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Studii dotěžení a rekultivaci kamenolomu ve Stříbrné Skalici vyhotovenou firmou Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s. a projektantem Ing. Karlem Krotkým pro těžební organizaci Českomoravský štěrk, a.s. s podmínkou vybudování přírodního koupání v místě zpevněných ploch ve spodní části kamenolomu.

 

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.