Hačecké rybníky u Hradce

V severním předpolí obce Hradec se nacházejí pozůstatky tří zaniklých tzv. hačeckých rybníků, po kterých se dochovaly místy až pět metrů vysoké hráze, od 30. let 20. století protnuté silnicí od Jevan. Rybníky na Jevanském potoce, a nejen na něm, se obšírně zabýval František Bednařík ve svém článku Příspěvky k dějinám rybníků na Českobrodsku.

Pod Lipany

V časopise Pod Lipany, který vycházel ve 20. letech 20. století, jsem narazil na tento článek datující zánik rybníků do roku 1810:

Strhané rybníky.

Na východni straně obce Voděrad jsou čtyři vypuštěné rybníky: Šáchovec, nad ním na sever Lambert, pod Šáchovcem na jih se rozkládá na Jevanském potoce dlouhý rybník, potom prostřední a pak dolejší.

Hráze rybníků jsou prostředkem i po straně prorvány. O tom vypravovala stařena, která u mého praděda předla, toto : Asi okolo roku 1810 na svátek sv. Anny, totiž dne 26. července, se přihnala nad zdejší krajinu děsná bouře. Spustil se liják, jako když z konve leje. Trna byla jako v noci, nic nebylo vidět. Bylo slyšet jen příšerný hukot vod. Dravé proudy všecko strhovaly a odnášely. Když po hodině bouře odtáhla, bylo viděti všude po lukách a níže ležících polích jedinou vodní hladinu. Odevšad s míst výše položených se hrnuly proudy kalných vod, a tu jedna hráze za druhou pod návalem hrnoucích se proudů povolovala. Byl to obraz hrůzy, jaké nebylo pamětníka. Od té doby zůstaly rybníky vypuštěny a užívají se nyní jako luka.

Jos. Šindelář, žák ob. šk. ve Voděradech.

Dlouhý, Prostřední a Dolejší hačecký rybník

Nejseverněji položený rybník nesl jméno Dlouhý hačecký, pod ním byl Prostřední hačecký a jižní se jmenoval Dolejší hačecký. Z Dlouhého hačeckého rybníka byla tzv. „jalovou troubou“ napájena nádržka nad hačeckým mlýnem a pilou. Zajímavý je též údaj z článku Fr. Bednaříka, že od Haček tok přichází do gruntů Hradeckých a do rybníka nad Propastí, což pravděpodobně dokládá existenci menšího rybníka položeného severně od propastského mlýna, v místech za vústěním potoka Zvánovického, jak je to zobrazeno na mapě I. vojenského mapování.

Diplomová práce Marka Holinky

V nedávné době se mi dostala do rukou Diplomová práce Marka Holinky: Studie obnovy rybníků Jevanské kaskády, kde je podrobně popsána možná obnova dvou ze tří hačeckých rybníků.

Jak je z plánku patrné, jednalo by se o rybníky Dlouhý (Horní nádrž) a Prostřední (Dolní nádrž), přičemž u Dlouhého by došlo, vzhledem k probíhající silnici do Jevan, k dosažení jen zhruba třetinové velikosti původní plochy.

Po prostudování Diplomové práce a obhlídce terénu se domnívám, že kdyby se v budoucnu opravdu uvažovalo o obnově některého z hačeckých rybníků, tak největší šanci z geomorfologického hlediska má realizace Dolní nádrže (Prostřední hačecký rybník). U Horní nádrže je probíhající silnice faktor, který tuto stavbu bez vynaložení horentních nákladů téměř vylučuje.