Souhrnný plán sanace a rekultivace stříbrnoskalického lomu

Kamenolom Stříbrná Skalice – dotěžení ložiska stavebního kamene.

Ochrana území výhradního ložiska stavebního kamene (křemenný diorit, diorit, amfibolit, metadiorit) Stříbrná Skalice č. B3026500 je zajištěna stanovením chráněného ložiskového území (CHLÚ) s názvem Stříbrná Skalice č. 02650000, v jehož ploše je stanoven dobývací prostor (DP) Stříbrná Skalice č. 70857. V tomto dobývacím prostoru těží společnost Českomoravský štěrk, a. s. povrchovým způsobem stavební kámen. V současné době je dobývání ložiska prováděno na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Kladně     o povolení hornické činnosti, a to v 6 etážích (báze poslední etáže je v 373,0 m n. m.) při plošném ohraničení v rozsahu hranice provedené skrývky, resp. v rozsahu odnětí pozemků z půdního fondu.

 Návrhem je pokračování hornické činnosti ve stanoveném DP Stříbrná Skalice za účelem vydobytí evidovaných bilančních zásob stavebního kamene. Pokračování těžby plynule naváže na těžbu stávající při zachování současného způsobu těžby, úpravy i expedice natěženého materiálu. Při pokračování hornické činnosti dojde k plošnému rozšíření území dotčeného těžbou v rámci dobývacího prostoru, a to ze stávajících 7,5 ha na konečných 10,4 ha, tedy k rozšíření o 2,9 ha. Po dostatečném odstupu současných 6 těžebních etáží bude založena další 7. etáž se dnem na výškové úrovni zpevněné plochy u technologické linky. Dotěžení ložiska v navrženém rozsahu umožní využívat lomový kámen z lokality Stříbrná Skalice dalších cca 25 let.

Hlavním důvodem navrženého pokračování těžby je dotěžení vyhodnocených geologických zásob suroviny ve stávajícím dobývacím prostoru. Významným důvodem pro pokračování těžby je skutečnost, že lze využít stávající technologické zázemí, které ještě není na konci své životnosti, a které je průběžně modernizováno. Stávající technologické zázemí při pokračování těžby komplexně zabezpečí úpravu suroviny a související činnosti bez nároků na novou infrastrukturu. Z ložiska Stříbrná Skalice je kryta poptávka po stavebním kameni ve Středočeském kraji.  Poptávka po stavebním drceném kamenivu je dána objemem výstavby, a to zejména dopravními stavbami. Odbyt těženého kameniva z ložiska Stříbrná Skalice je proto dlouhodobě zajištěn. V případě ukončení těžby na ložisku by poptávka musela být zřejmě uspokojena otevřením nového lomu na dosud nedotčené lokalitě, případně by muselo dojít k velmi výraznému navýšení objemu těžby v jiných lomech nebo by kamenivo muselo být dováženo z velké vzdálenosti, což je ekologicky i ekonomicky nepříznivé. Ukončení hornické činnosti v lomu by mělo negativní socio-ekonomický dopad v podobě ztráty 8 pracovních míst.

Popis technického a technologického řešení záměru

Průmyslová těžba je prováděna ve stěnovém lomu pomocí trhacích prací velkého rozsahu (clonovými a plošnými odstřely). Sekundární rozpojování nadměrných kusů rubaniny je prováděno bouracím hydraulickým kladivem umístěném na hydraulickém pasovém rypadle nebo demoliční koulí. Současná těžba probíhá v souladu s rozhodnutím o povolení hornické činnosti podle plánu OPD v rozsahu 7 těžebních a jednoho skrývkového řezu. Těžba v předchozích letech probíhala převážně na svrchních etážích, aby byl zajištěn dostatečný předstih a možnost rozvinutí těžby na etážích nižší výškové úrovně. Odstup jednotlivých lomových stěn je ve vzájemném předstihu o cca 17 m, aby byl zachován dostatečný prostor pro dopravu a nakládku. Těžba generelně postupuje od jihu směrem k severu, lomová stěna je tedy orientována převážně ve směru V-Z.

Skrývkové práce na severním okraji lomu dosáhly hranice povolené hornické činnosti (hlavní skrývkový řez), a proto těžební organizace navrhuje vydobytí zásob v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice v rozsahu – viz mapové přílohy. I nadále bude generelní směr těžby postupovat k severu, ve dně lomu bude založena nová 7. etáž, báze budoucího lomu. Dno lomu bude vyspádováno, v nejnižším místě bude zřízena jímka, odkud budou přítoky důlních vod přepadem odváděny do řeky Sázavy.

Prostor navržené těžby je vymezen nejen geologickými zásobami, ale i aspekty rehabilitace území po ukončení těžby a jeho začlenění do okolní krajiny. Z organizačního a technologického hlediska se bude, stejně jako v současné době, činnost při otvírce, přípravě a dobývání nové části ložiska v lomu skládat z následujících celků:

Skrývkové práce

Skrývka na ložisku Stříbrná Skalice je tvořena svahovými hlínami. Skrývkové práce budou prováděny zejména v zimních měsících, kdy je nasazená mechanizace uvolněná z jiných pracovních úkonů v lomu. Skrývkový materiál z prostoru plánovaného rozšíření těžby bude deponován podél severní hranice dobývacího prostoru, čímž vznikne val, který bude osázen vhodnými druhy dřevin. Zároveň bude modelována deponie při při SZ části lomu.

Těžební práce

V příslušném odstupu za skrývkovou etáží budou postupovat i jednotlivé těžební etáže. Po vytvoření dostatečné šíře těžebního prostoru po postupu 6. etáže bude založena etáž 7. Po jednotlivých etážích budou jako dosud, udržovány účelové lomové komunikace.

Primární rozpojování hornin bude stejně jako v současné době prováděno pomocí trhacích prací podle generálního technického projektu odstřelů. Trhací práce představují clonové odstřely jednořadé a víceřadé. Vrtací práce a vlastní trhací práce jsou zajišťovány dodavatelsky vrtacími soupravami. Používány jsou povolené průmyslové trhaviny. Pokud fragmentace suroviny po odstřelu nevyhovuje technickým parametrům primárního drcení, jsou jednotlivé balvany sekundárně rozpojovány bouracím hydraulickým kladivem nebo demoliční koulí. Rozpojená rubanina je nakládaná hydraulickým rypadlem a kolovým nakladačem na nákladní automobily.

Roční objem těžby se předpokládá v povolené výši, tj. 130 000 t horniny, těžba bude prováděna pouze v pracovní dny v jedné denní, příp. prodloužené směně, tj. cca 250 dnů v roce. Expedice bude probíhat rovněž pouze v pracovní dny v době od 6,00 do 14,00 hodin, příp. do 16.00.  

Úprava suroviny

Pro úpravu suroviny bude použita stávající technologická linka, na které byla v roce 1999 provedena celková rekonstrukce a modernizace.

Doprava suroviny od lomové stěny k násypce primárního drtiče je prováděna nákladními automobily. S tímto způsobem dopravy se počítá i v budoucnu. Dopravní trasy k násypce vedou z jednotlivých etáží dopravními lomovými komunikacemi.

Proces úpravy těžené suroviny začíná primárním drcením na čelisťovém drtiči DCJ 1000 x 800. Před primární drtič je osazen odhliňovací podavač AP 100×450. Primárně podrcený materiál je sypán na skládku s tunelovým spodním odběrem, kudy je veden na kuželový drtič DKT 1200. Odtud je materiál veden na třídič KDT 1600×5000 s vratným okruhem, následuje granulátor KDH 900 a finální třídič SVEDALA 1500×6500. Oba tyto zakrytované třídiče jsou umístěny na ocelových zásobnících (celkem 7 zásobníků – 3 ks o průměru 5,1 m, 4 ks o průměru 6,4 m). Ocelové zásobníky mají kapacitu 130 a 250 tun kameniva.

Součástí technologické linky je odsávání prachových částic u drtiče DKT 1200, granulátoru KDH 900, třídičů KDT 1600×5000 a SVEDALA 1500×6500 pomocí pulsního látkového filtru REX PULSE RP-12-169-D4. Dalším opatřením k eliminaci prašnosti je zakrytování všech dopravních pásů protiprašnými kryty ACHENBACH. U primárního drtiče DCJ 1000×800, na přesypu dopravního pasu na tunelovou skládku a u odhlinění je k likvidaci prašnosti instalováno mlžící zařízení. Jako zdroj vody pro zkrápění a tlakové mlžení je využívaná voda z jímky v lomu. Výrobky převyšující kapacitu zásobníků jsou přepravovány nákladními automobily  na volné zemní skládky na levém břehu Sázavy, kde jsou  dočasně do doby prodeje deponovány.

Expedice

Finální výrobek, tj. upravené kamenivo, je skladován v silech expedičních zásobníků a na volných skládkách na levém břehu řeky Sázavy. Produkty těžby jsou prodávány přímo v lomu. Dopravní napojení těžebny je zajištěno po místní komunikaci na silnici č. II/335.

U vjezdu do areálu je umístěna mostová váha. Každé přijíždějící vozidlo je zváženo a následně zajíždí přímo k zásobníku požadovaného kameniva. Expedice výrobků je prováděna přímo na nákladní automobily z podjezdových zásobníků přes segmentové uzávěry. Při odjezdu je vozidlo opět zváženo a na základě výsledku vážení je vystaven dodací list.

Sanace a rekultivace

Po dokončení hornické činnosti bude vydobytý lom sanován a rekultivován v souladu se schváleným souhrnným plánem sanace a rekultivace, a to kombinací hydrické a lesnické rekultivace s přirozenou sukcesí na zbytkových těžebních stěnách.

Sanační a rekultivační práce vydobyté části ložiska Stříbrná Skalice budou prováděny zejména v konečných fázích těžby a po dotěžení lomu. V rámci sanace a rekultivace dojde k:

  • ukončení čerpání důlních vod a vzniku vodních tůní a mokřadů ve dně lomu
  • setření pravidelnosti etáží odstřely a vytvoření suťových kuželů, ponechání stěn procesům sekundární sukcese
  • překrytí povrchu výsypky odklizových hmot zúrodnění schopnou zeminou s následnou výsadbou porostů dřevin (keře, stromy)
  • založení travino-bylinných společenstev na svazích skrývkové etáže a výsadbě zahuštěného keřového pásu s trnitými druhy křovin (ochrana osob před pádem do lomu)
  • zachování hlavní příjezdové komunikace za účelem zpřístupnění zbytkového lomového díla návštěvníkům
  • odstranění veškerého technického zařízení souvisejícího s těžbou, objektů včetně vedení, přípojek, apod.
  • o dalším využití zpevněných ploch a budovy sociálního zařízení bude rozhodnuto při zpracování plánu likvidace lomu.

 

15.8.2017         Pavel Klimeš