Výňatek z 23. zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Otevřený dopis zastupitelům obce Stříbrná Skalice, týkající se plánu sanace a rekultivace lomu ve Stříbrné Skalici, ve kterém pan Hlavatý žádá o revokaci usnesení č. 1-22/2017

Starosta požádal pana Hlavatého o seznámení přítomných s obsahem jeho dopisu. Ten se ujal slova a kritizoval postup ZO k předložené studii. K jeho dotazům se vyjádřil místostarosta obce Ing. Zelík. Sdělil, že byla pouze schválena studie rekultivace a možného dalšího využití tohoto prostoru. Výhled možné rekultivace je zhruba 25 let. Zároveň konstatoval, že dopis by se dal chápat jako urážející práci zastupitelů a s tím nelze souhlasit. Pan Hlavatý ve svém dopise konstatoval, že zápis ze zastupitelstva obce „lze považovat za neúplný a lživý“. Každý občan, který se zajímá o jakékoliv téma, může se obrátit na zastupitele obce, může požádat na OÚ o možnost nahlédnutí do veřejných materiálů a o podání informací, či vysvětlení. Konkrétně v tomto případě nebyl žádný dotaz ze strany občanů vznesen. Starosta sdělil, že vše proběhlo transparentně a dle jednacího řádu, zastupitelé k bodu projednávání materiály obdrželi. Pan Hlavatý přijal vysvětlení a nepožaduje o tomto bodu dále jednat ani hlasovat.