Poslední ze stříbrnoskalických kronik je na světě!

Díky autorce neoficiálních stránek Kostelních Střimelic a s přispěním Vojtěcha Vaňka, archiváře a vedoucího státního okresního archivu v Kutné Hoře, došlo k digitalizaci Pamětní knihy Kostelních Střimelic. Pro zájemce je tak zpřístupněna na stránkách ebadatelny Státního oblastního archivu v Praze: https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/ArchivaliePage/archivalieId/1959?7

Tato pamětní kniha zachycující období let 1914 až 1939 jako jediná chyběla ve sbírce kronik, které byly na Stříbrnoskalicku v minulosti vedeny. Před časem se podařilo digitalizovat a ve skalické knihovně zpřístupnit znovuobjevenou kroniku Hradových Střimelic.

Kronikáři

První zápis v kostelnostřimelické kronice se uskutečnil v roce 1927, kdy byly kronikářem Františkem Dyškantem, rolníkem z čp. 25, zpětně dopsány záznamy od roku 1914. Po jeho smrti v roce 1930 se kronikářem stal František Knížek, který ji psal do roku 1939, kdy záznamy v kronice bohužel končí.

Originál kroniky je v péči Státního okresního archivu Kolín (fond Archiv obce Kostelní Střimelice).