Zápisy ze ZO Stříbrná Skalice

23. zasedání ZO Stříbrná Skalice – 4. 10. 2012

Poslední zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se konalo v restauraci Propast v Hradci ve čtvrtek 28. března 2013 od 18.00 hodin. Zastupitelé byli přítomni všichni, občanů přišlo zhruba deset.

Tři body jednání (více zde) se týkaly pronájmu obecních bytů ve skalickém zdravotním středisku, kde se jeden větší uvolnil po nájemnících, kteří si postavili vlastní dům. Opozičnímu panu Novákovi vadí, že se uvolněný byt nenechá pro případného učitele. Starosta Jiří Procházka vysvětluje, že pro učitele bude připraven byt po exekučně od roku 2009 vystěhovávané paní Švandové nad mateřskou školkou. Dále některé zastupitele zaráží nízká cena nájemného v bytech na středisku. Místostarosta Zelík vysvětlil, že tyto byty byly rekonstruovány jako sociální se státní dotací v roce 1996 s tím, že po dobu 20 let v nich cena nájemného nepřekročí částku 36 korun za metr čtvereční. Pan Černohous se vrací k otázce zdlouhavého exekučního řízení s paní Švandovou. Přímo od exekutorů získal informaci, že při současném zvýšeném nárůstu exekučních řízení způsobených hospodářskou krizí dostávají přednost ta novější. Tak uvidíme.

V dalším bodě nás pan starosta informoval o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí na Zateplení ZŠ ve Stříbrné Skalici“ a „Celkové zateplení bytového domu se zdravotním střediskem Stříbrná Skalice čp. 320″. Předpokládaná částka na zateplení těchto budov by se měla pohybovat kolem částky 6 milionů korun, přičemž výše dotace nepřesáhne 50% z této částky. V té souvislosti místostarosta Zelík navrhl, aby si obec vzala úvěr, neboť v současné době jsou podmínky oproti minulosti značně výhodnější. Starosta dodal, že letos bude ukončeno splácení úvěru za čističku čítající 70 tisíc korun.

Různé. Po zprávě o výši vytěženého kameniva ve stříbrnoskalickém kamenolomu a informaci o konání závodů horských kol, nám starosta Procházka sdělil žádost pani H. Senftové ze sázavské farnosti o příspěvek na opravu varhan ve skalickém kostele sv. Jana Nepomuckého. Cena za opravu by neměla přesáhnout částku 155 tisíc korun. Starosta informoval, že obec na opravu varhan v kostelíku sv. Jakuba v Rovné přispěla částkou 11.500 Kč. Zastupitelé souhlasí, aby stejná částka byla poskytnuta i na opravu těchto varhan. Pan Havlík požadoval, aby žádost zaslalo přímo Pražské arcibiskupství a připomněl, jakým obstrukcím byli v minulosti se starostou ze strany arcibiskupství vystaveni při vyjednávání o převodech pozemků u fotbalového hřiště. Starosta oponoval, že kostel spravuje čistě sázavská farnost.

Posázavský motoráček 2013. Obec přispěje částkou 1.500 Kč na motoráček, který bude jezdit každou sobotu od 6. 7. do 31. 8. 2013. Při dotazu pana Nováka na pana starostu: „Ty už jsi s ním někdy jel, Jirko?. Mám jeden lístek navíc. Nechceš si to vyzkoušet? Starosta odpovídá: „Já o víkendu nemůžu. Nemám na to čas. Pomáhám synovi. On je totiž zemědělec!.

Dále zastupitelé zamítli žádost pana Pavlíka o příspěvek 5.000 Kč, jehož syn se letos zúčastní mistrovství ČR v Cross Country, s odůvodněním, že prioritou obce je podpora spolků a sdružení, ne jednotlivců. V té souvislosti místostarosta Zelík přislíbil, že se zasadí o zavedení grantového systému podporujícího tyto skupiny aktivních lidí již od roku 2014.

Dotazy zastupitelů. Po tématu o územním plánování a kanalizaci v obci, o nichž se zde nebudu zevrubněji rozepisovat (více se dozvíte v oficiálním zápisu na stránkách obce), přišlo na přetřes zapojení, respektive nezapojení, opozičních zastupitelů do výborů obce. Čtyři z nich nejsou v žádném. Opoziční Rudolf Havlík připomněl situaci po volbách, kdy vítězná strana nestála o těsnější spolupráci a všechny silové resorty si zabrala pro sebe. Dále se pan Novák dotazoval v jakém stavu je žádost o přivedení vodovodu do Kostelních Střimelic, po kterém neopomněl starosta podotknout, že časté dotazy pana Nováka neznamenají, že by byl jakkoli nápomocen. Pan Toman za obec odpověděl, že je třeba udělat zhruba 1.300 metrů dlouhý hlavní přivaděč. Jestli na to přispěje REGION-JIH či jen obec uvidíme.

Paní Neubauerová se dotázala pana Bartůňka, zda bude letos na náměstí ve Skalici jarmark. Ten jí odpověděl, že nikoli, neboť původní termín konání byl příliš časný, a teď, když by to bylo ideální, mají všichni trhovci termíny již plné. Doplnil ještě, že nebude ani divadelní cimrmanovské představení ochotníků z Ondřejova v místní sokolovně, neboť se manažerka ochotníků nedohodla na pronájmu sokolovny právě s paní Neubauerovou jako zástupkyní Sokola. Paní Neubauerová důrazně nesouhlasí s tímto tvrzením a argumentuje tím, že dle slov manažerky ochotníci toto třetí a poslední představení, na které mají od „Cimrmanů“ licenci, sehrají na charitativní akci v Ondřejově. Chyba v komunikaci, nedorozumění či nepravda? A na čí straně? Jen podotýkám, že loňské představení bylo skvělé.

Mé dotazy, poděkování a připomínky. Pak přišla má chvíle. Poděkoval jsem zastupitelům za finanční příspěvek na akci Propastské maškaření, které pořádalo naše sdružení Život v Hradci a okolí, o.s. a kterého se zúčastnilo téměř čtyřicet dětí. Rovněž jsem požádal o finanční či materiální podporu akce Hradecký úklid, kterou plánujeme na polovinu května. Dále jsem se dotázal zastupitelů, zda do budoucna neuvažují o vydávání obecního zpravodaje, který by dle mého soudu obec velikosti Stříbrné Skalice mít měla. Starosta mi sdělil, že obec zpravodaj vydávala v 90. letech, ale pak vyčerpala historii a nebylo tam co dávat. S tím jsem nesouhlasil a starostovi sdělil, že historie je nevyčerpatelná a zrovna nedávno na jedné z fakult ČVUT byly představeny seminární práce studentů zaměřené čistě na historii stříbrnoskalicka, konkrétně na kostelík sv. Jakuba v Rovné a okolí. Pan Havlík mi sdělil, že obec do budoucna nic takového neplánuje, ale vydávání informačního periodika by určitě podpořila. V další dotazu na zastupitele jsem otevřel téma odpadů. Rozumím tomu, že v současné době nastavený systém svozu je asi nejlepší, ale i tak si myslím, že nedostatečně podporuje třídění odpadů. My jako čtyřčlenná rodina, která poctivě třídí odpad, zaplníme 120 litrovou popelnici nejdříve za čtrnáct dní a to tam ještě vždy přihodíme předchozími generacemi nahromaděné „co kdyby“ věci ze špejcharu či chlíva. Proč tedy nemůže být současný systém variabilnější a místo týdenního svozu nabídnout občanům čtrnáctidenní výměnou za větší množství pytlů na tříděný odpad, které mám již po měsíci či dvou zaplněné. Zastupitelé mi doporučili, ať pet lahve jako oni vozím na sběrný dvůr, kde je kontejner určený jen na ně, pak že by mi pytle stačit mohly. Vytříděné pet lahve na sběrný dvůr vozím, ale naposledy tam byl jen kontejner na veškerý plast (i před týdnem tomu tak ještě bylo – pzn. informace k datu 24 . 4. 2013, kdy dokončuji tento článek).

Na konec mého výstupu jsem přítomné informoval o vycházce „Po stopách pravěkého osídlení mezi Stříbrnou Skalicí a Sázavou“, kterou na sobotu 13. dubna připravila společně dvě občanská sdružení – Život v Hradci a okolí a Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka. V té souvislosti jsem se pana Buriana, zastupitele tím pověřeného, dotázal na probíhající těžbu lesa na Hradcích, která se těsně dotýká jedné z pravěkých lokalit, kudy bude vycházka procházet. Bylo mi sděleno, že těžba na Hradcích bude po zalesnění mladými stromky v horizontu několika málo let pokračovat, ale lokality samotné by se dotknout neměla.

Dotazy ostatních občanů. Řešil se pronajatý pozemek a zrcadlo v Kostelních Střimelicích a ucpané škarpy v Hradci. Více se dozvíte v oficiálním zápisu. Nemohu však opomenout informaci pana Buriana, že by do školy ve Stříbrné Skalici mělo příští rok nastoupit 119 dětí (obec nebude muset tedy doplácet 350 tisíc korun za chybějící žáky jako letos) a nová učitelka. Ta však nastoupí na druhý stupeň a situace spojovaných tříd na prvním stupni (2. + 3. a 4. + 5.) se tím pravděpodobně nevyřeší. Více o tomto a jiných problémech se školou se dozvíte zde.

Po doporučení hradeckého občana Ládi Maliny na umístění kasičky, třeba v obchodě ve Skalici, kam by občané mohli přispívat na rekonstrukci výše projednávaných varhan, se slova ujala jeho žena Lenka Malinová a ve velice pěkně a od srdce vedené řeči vyzvala opoziční zastupitele k těsnější spolupráci s obcí. Po potlesku, kterým byla odměněna, zasedání skončilo…

…a začala oslava narozenin Zbyška Zelíka.

Jakub Hlavatý

—————————————————————————-

20. zasedání ZO Stříbrná Skalice – 4. 10. 2012

Dvacáté zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se po delší době uskutečnilo mimo místní obecní úřad. Tentokrát byla pro jednání vybrána restaurace Na Radnici a možná i proto se zúčastnili všichni zastupitelé.

Po téměř tříměsíční prodlevě, kdy tento příspěvek dokončuji, ve mě utkvěly především dva body jednání. Prvním byla vystoupení ředitelek mateřské a základní školy, ve kterých první ponoukala vedení obce k rozšíření kapacity mateřské školy a druhá žádala o schválení výjimky z počtu žáků na zdejší základní škole a s tím související uhrazení částky 350 tisíc korun. Z vystoupení paní ředitelky mateřské školy mě zaujal argument, ve kterém obhajovala absenci kroužků (kromě flétničky) ve zdejší MŠ tvrzením, že kdyby ty kroužky měli, byli by napadáni, že v normální době nic nedělají. Musím zde zmínit naši osobní zkušenost, kterou jsme učinili zhruba před šesti lety, kdy jsme se z Penčic přestěhovali do Hradce u Stříbrné Skalice a svěřili děti místní mateřské škole. V porovnání s předchozí školkou v Kostelci nad Černými lesy, kde si s kroužky hlavu nelámali a nabízeli jich hned několik (angličtina, aerobik atd.) skalická školka nedopadá moc dobře. Už od počátku nám bylo jasné, že zdejší přístup je od novějších, nechci použít slovo modernějších, na hony vzdálen a jedná se zde spíše o jakousi úschovnu dětí. Z mé perspektivy mi tak tvrzení paní ředitelky MŠ připadá jako výmluva.

Z vystoupení ředitelky základní školy zde nemůžu nezmínit pocit, který ve mě zanechalo její přesvědčení, že vše dělá správně a cesta, po které zdejší škola kráčí, je jediná možná. Znám několik rodin a o prázdninách jsme se k nim připojili i my, které své děti dávají do jiné základní školy, právě z důvodu neutěšeného stavu školy ve Stříbrné Skalici. Na zasedání jsem zastupitelům a paní ředitelce důvody našeho odchodu, respektive našich dětí, ze zdejší školy osvětlil. Rovněž zde je vyjmenuji:

 • osoba paní učitelky Dvořákové a její výchovné metody
 • neprůhledné financování školních aktivit, především výletů a kurzů plavání (proč kurz plavání stojí ve Skalici 1500 Kč !!! a v Choceradech 600 Kč !!!, když oba probíhají v Benešově, kam je to z obou lokalit zhruba stejně daleko?)
 • problematická výuka anglického jazyka, ověřená již po měsíční docházce naší dcery do choceradské školy
 • spojování tříd, v letošním roce 2. a 3. třídy a 4. a 5. třídy. Domnívám se, že půlená výuka, především v 5. třídě, nemůže mít zákonitě dostatečnou kvalitu.

Korunu celému vystoupení paní ředitelky a musím podotknou, že zasedání zastupitelstva obce zcela nehodnou, pak nasadila hlasitá a neurvalá pře mezi ní a opozičním zastupitelem P. Novákem o někdejším vyvěšování zápisů ze školské rady na nástěnce školy, kdy padala hlasitá slova: „Evo, co lžeš“ a „Pavle, já nelžu“. Dohru jejich spor jen tak mít asi nebude, jelikož paní ředitelka, jak vyšlo najevo na 21. zasedání zastupitelstva obce, bude chtít po panu Novákovi na některém příštím zasedání omluvu. Co dodat…

Druhým bodem zasedání, který mi utkvěl v paměti, bylo jednání o výši nájemného v obecních bytech. Politika obce došla tak daleko, že nájemné v obecních bytech má Skalice na třetinové výši nájemného v okolních obcích (u některých jen 20,- Kč za 1 m² měsíčně). Věřme tedy závazku zástupců obce, především místostarosty Zbyška Zelíka, že se pokusí tuto díru, kde unikají obecní peníze, v následujících letech zalátat a získat tak pro obec peníze třeba na kulturu, která zde tolik strádá.

Jak jsem svrchu napsal, dokončuji tento článek s téměř tříměsíčním zpožděním v době, kdy proběhlo již jednadvacáté zasedání zastupitelstva a disponuji tudíž zápisky i z tohoto. Pokusím se v co nejkratší době tyto přetavit do dalšího dílu našeho nekončícího seriálu.

—————————————————————————-

19. zasedání ZO Stříbrná Skalice – 30. 8. 2012

Ve Stříbrné Skalici 30. 8. 2012 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu:

 • Omluveni jsou Neubauerovi pro nemoc v rodině – sdělení ing. Havlíka
 • Pan Novák se z důvodu čerstvě praktikovaného neuvádění jmen pod jednotlivými hlasováními (novinka pana starosty zavedená od minulého zasedání) vzdává pro dnešek hlasování, načež se k němu přidávají zbývající opoziční zastupitelé. Pan starosta, sice s výhradami, ustupuje a se souhlasem všech zastupitelů ruší tuto novinku. Nadále tedy bude zachována původní praxe zapisování jmen.
 • Řeší se neschválené návrhové usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva. Místostarosta Zelík vysvětluje, že si v jakémsi rádci zastupitele zjistil, že při neschválení návrhového usnesení sice není toto platné, ale jednotlivé odhlasované body ano. – proč se o návrhovém usnesení hlasuje, pak tedy opravdu nevím – pozn. autora.
 • Pan starosta děkuje skalickému občanskému sdružení za úsilí o zrekonstruování varhan a jednotlivým sponzorům rovněž.
 • Následuje projednávání bodů 2 až 8, o kterých se více dozvíte v oficiálním zápisu z jednání – zde. Na těchto stránkách nemá cenu se o těchto bodech více rozepisovat, neb u nich nedošlo k ničemu podstatnému a neobvyklému, pominu-li ovšem vzájemné a na zasedáních zastupitelstva Stříbrné Skalice celkem běžné urážení a slovní pošťuchování pana starosty Jiřího Procházky s panem Novákem, jejichž chování snese krásné české pojmenování – a z úst některého ze zastupitelů ono slovní spojení skutečně zaznělo – malí kluci.
 • Bod Různé: z oficiálního zápisu se dozvídáme toto: Zpráva ředitelky ZŠ Mgr. Boubínové o řešení podnětů a stížností za měsíc květen — dopis manželů Neubauerových a odpověď ředitelky školy Mgr. Boubínové — zastupitelé obdrželi v materiálech, červen — byla provedena kontrola KHS a následně ukončen pracovní poměr dohodou s paní Kašovou. Na samotném zasedání se však rozebíralo jenom obsazení pozice uklizečky v ZŠ po vyhozené paní Kašové, s výsledkem, že pravomoc rozhodnout v této věci má pouze ředitelka školy – sdělení pana Bartůňka.
 • Následuje pochvala zástupců obce sama sobě, že dokázali s firmou BES, s.r.o., která rekonstruuje budovu obecního úřadu, dohodnout odvezení 2.155 kg hliníku za 25.965,- Kč ve prospěch obce, ač tento dle smlouvy náležel jí – špatná smlouva nebo štěstí?
 • V kamenolomu ve Stříbrné Skalici se za II. Q 2012 vytěžilo 32.651 t drceného kameniva. Jen pro zajímavost – roční limit vytěženého kameniva je 130 tisíc tun ročně.
 • Dále se schvaluje příspěvek na činnost mladé sportovkyně-šachistky Julie Vilímové. Místostarosta Zelík navrhuje 3.000 Kč, opoziční zastupitelé zvyšují na 5.000 Kč, načež se do „dražby“ vměšuje pan starosta a míní zvýšit na 6.000 Kč, ale je i ochoten ponechat oněch 5.000 Kč, když návrh na výši přidělené částky zůstane v zápisu anonymní.© Zastupitelé souhlasí.
 • Následuje krátké starostovo oznámení, že jeho odpověď na dopis Šárky K. a Josefa H. týkající se nádob na směsný odpad, zastupitelé obdrželi v materiálech pro jednání ZO. Téma popelnic a problematiky s tím spojené, bylo hlasitě konfrontováno na předchozím zasedání, kdy se pan Josef H. marně domáhal přinutit starostu k přímé odpovědi na výše zmíněný dopis. Starosta tehdy odolal a vymohl si čas do příštího tzn. dnešního zasedání. Vzhledem k tomu, že dnes se pan Josef H. zasedání neúčastní a odpověď pana starosty směřuje do jeho rukou a rukou zastupitelů písemnou formou, zůstává tento díl nekonečného seriálu, alespoň prozatím, uším prostého občana utajen.
 • Dotazy zastupitelů. Pan zastupitel R. Havlík se dotazuje zástupců obce, především pana místostarosty Zelíka, zda se letos obci podaří vypsat tendr na svoz odpadůna toto upozorňoval již v lednu na 14. zasedání ZO – více zde. Místostarosta Zelík opět argumentuje případem Čerčan (více v předchozím odkazu), kde odpad nově vyváží společnost Marius Pedersen a.s. a situace je tam srovnatelná se Stříbrnou Skalicí, kde vyváží společnost A.S.A. Ubezpečil pana Havlíka, že tendr vypsán bude.
 • Zastupitel Novák si stěžuje na chybějící jména zastupitelů pod hlasováním v originálním zápisu z předchozího zasedání, ač byl panem starostou a paní Kaňkovou na minulém zasedání ubezpečen, že jména nebudou kvůli ochraně osobních údajů zveřejněna v zápisu veřejném, ale v originálu uloženém na úřadě ano. Starosta i pí. Kaňková se brání, že to nikdy netvrdili. Tvrdili.
 • Dotazy občanů. Beru si slovo a žádám obec o umístění odkazu na naše nové občanské sdružení Život v Hradci a okolí LOGO-znakna oficiálních stránkách obce. Jsem ubezpečen, že po zaslání odkazu paní Kaňkové, tak bude učiněno. Tento odkaz je na stránkách obce již zveřejněn. Děkuji.
 • Po stížnosti pana Kurtze na nepořádek na náměstí nám pan starosta sděluje, že obec bude v brzké době disponovat další pracovní silou (třetí) přidělenou úřadem práce v Kostelci n. Č. L.
 • Závěr. Za chvíli začíná v televizi fotbal, tak je schůze v rychlosti ukončena s poznámkou pana starosty, že příští 20. zasedání zastupitelstva bude až 4.10.2012 a nebude to na obecním úřadě, ale v některé ze skalických hospod. „Lidi si nás žádaj“, pravil.

—————————————————————————————————-

18. zasedání ZO Stříbrná Skalice – 21. 6. 2012

Osmnáctého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve čtvrtek 21. 6. 2012 na obecním úřadě ve Stříbrné Skalici, se kromě Jana Strejčka zúčastnili všichni zastupitelé. Oficiální zápis ze zasedání najdete na stránkách obce.

V paměti mi utkvěly tyto tři body jednání: popelnice, ředitelka ZŠ a nový obecní automobil.

Popelnice. Největší rozruch na zasedání způsobil občan Josef H., který vede dlouhodobý spor se starostou, potažmo úřadem ve Stříbrné Skalici, o velikost nádoby na komunální odpad. Společně s Šárkou K. sepsali dopis, ve kterém mimo jiné požadují od starosty vysvětlení, z jakého důvodu je obcí při příplatku za větší popelnici (240 litrů) vyžadováno podepsání darovací smlouvy. Obec toto požaduje u domácností o velikosti do 4 hlášených osob disponujících 240-ti litrovou popelnicí, což je právě případ pana Havlíka. Tento se však tomu vzepřel, načež mu komunální odpad není společností A.S.A. odvážen a on ho tak musí likvidovat na vlastní náklady. K situaci se má pan starosta hodlá vyjádřit do příštího zasedání, ač byl několikrát panem Josefem H. vyzván k odpovědi okamžité. Bude zajímavé sledovat jak se tento spor v budoucnu vyvine. Určitě zde o tom budu nadále referovat.

Ředitelka ZŠ. Výběrové řízení na ředitele školy vyhrála stávající ředitelka školy paní Mgr. Eva Boubínová. Kromě ní se o místo ředitele školy ve Stříbrné Skalici ucházeli již jen dva zájemci. Důvodů proč tomu tak bylo, může být několik. Předně to mohlo být způsobeno krátkou dobou vyvěšení záměru zvolit nového ředitele na vývěskách obce. Rovněž pak i všeobecně známou náladou v obci, kde chuť cokoli měnit a rozvíjet je na velice nízké úrovni, což zájemce o toto lukrativní místo nemusí zrovna vábit. Zároveň se pak nový uchazeč musel prokousat komisí složenou ze dvou zástupců zřizovatele (obec), jedním ze školy a jedním vybraným školskou radou, což je z celkových sedmi členů komise nadpoloviční většina. Pravdou však může být i ten fakt, jak říkají shodně starosta a místostarosta, kteří se do komise jmenovali, pardon, které zastupitelstvo jmenovalo, že z oněch tří uchazečů, byla nejpřesvědčivější stávající paní ředitelka.

Nový obecní automobil. Na závěr zasedání, kdy dochází ke konfrontaci zastupitelů obce s občany, se jeden z přítomných, pan Jakoubek, dotazoval pana starosty, proč letos nebude ve stříbrné Skalici, jak je ostatně každoročním zvykem, koncert skupiny Olympic, proč se neprodalo hasičské auto a proč není znak obce na novém služebním autě, které starosta užívá. „Vždyť už se Jirko (starosta) nemusíš stydět, jako když si jezdil tou kraksnou předtím, když si ji parkoval za křovím na Marjánce, aby tě ti z lomu neviděli. To už můžeš bejt přeci hrdej na takový auto, ne?“. Na první dvě otázky odpověď v oficiálním zápisu na stránkách obce najdete, ale na tu poslední, již překvapivě ne.

Vrcholem zasedání pak bylo neschválení návrhového usnesení zasedání zastupitelstva, čemuž se budu více věnovat v příštím zápisu.

——————————————————————————-

17. zasedání ZO Stříbrná Skalice – 26. 4. 2012

Tradičně čtvrteční zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice číslo 17. začínalo v poměrně uvolněném duchu díky gratulacím místostarostovi Zbyšku Zelíkovi, kterému se v úterý narodil syn.

V úvodu starosta apeloval na přítomné zastupitele (tentokrát se sešli v plném počtu), aby při zasedání zachovávali přiměřený tón svého jednání a šli tak příkladem mládeži. Podotýkám jen, že ze všech tří přítomných hostů na zasedání jen já nedosáhl zatím důchodového věku, je mi 36. Následoval starostův dotaz, zda někdo z přítomných nepořizuje nahrávku ze zasedání, načež se přihlásil opoziční Pavel Novák, „že teda bude nahrávat„.

Po vylíčení trvajících a splněných úkolů se řešila žádost ředitelky mateřské školy o uzavření školky na šest týdnů v době letních prázdnin, během kterého bude probíhat již tradiční výmalba tříd a výběr dovolených zaměstnankyň školky. Po drobné diskusi je návrh schválen většinou osmi hlasů.

V bodu č. 4 navrženého programu byl řešen výběr dodavatele veřejné zakázky na výstavbu a rekonstrukci multifunkčního centra volnočasových a kulturních aktivit domu čp.71 a zakázku získala firma Tost.cz, s.r.o. Paní Neubauerová vznesla dotaz, kdo zvolil výběrovou komisi, načež starosta odpověděl, že byla jmenovaná zástupcem zřizovatele. Následoval dotaz pana Nováka na finanční prostředky na účtu obce, které bude obec muset nejprve investovat, neboť získané dotace na rekonstrukci mohou být čerpány až 12 týdnů po dokončení stavby, a je ujištěn, že obec onou potřebnou částkou disponuje a navíc pan Zelík vyjednal výhodné podmínky při hrazení faktur vítězné firmě. Podle pana Havlíka je dotační titul, z kterého bude rekonstrukce hrazena, vzhledem k čerpání prostředků až po dokončení stavby, špatný. Následně je pan Zelík zvolen jako stavební dozor této akce.

V dalším bodu jednání: Provoz ČOV a kanalizace včetně přehledu dosud nenapojených domácností na ČOV, který nechal do programu zařadit pan Havlík, se řešilo vyhlášení tendru na nového provozovatele kanalizace a ČOV a nutnost zpracování současného stavu nákladů a zisků současného poskytovatele, se kterým byla podepsána smlouva již v roce 2003. Mimo jiné se dozvídáme, že za jeden kubík kanalizačního odpadu (i přivezených fekálií – Smolík 2.350 m³) si provozovatel ČOV účtuje 15 Kč. Na závěr tohoto bodu bylo diskutováno neoprávněné využívání kanalizace, které bude mimo jiné řešit nově zvolená komise ve složení Havlík, Zelík, Toman, Neubauerová, Procházka.

Následuje bod č. 6: Různé. Po zmínce o dopisu od hejtmana Ratha, řešení malířských prací v sokolovně a nastínění nových informací týkajících se pana V. K. – Vlastík Kaše (viz můj zápis z předchozího zasedání ZO – zde či oficiální zápis z aktuálního ZO – zde), přišla na řadu asi nejdůležitější věc tohoto zasedání, a tím bylo vybrání zástupců obce do komise řešící konkurz na ředitele školy ve Stříbrné Skalici.

V první fázi projednávání byla bez připomínek opozice za tajemnici komise zvolena paní Kaňková, zaměstnankyně obecního úřadu. Poté starosta Jiří Procházka za další dva členy komise navrhl sebe a pana Zelíka. Opoziční pan Novák navrhl, aby místo pana starosty byla do komise zvolena Jiřina Neubauerová, která má ve škole dítě a o dění ve škole se zajímá. Starosta namítá, že když paní Neubauerové nabízel místo ve školské komisi, nevzala ho. Pan Novák oponuje, proč starosta, který původně nebyl pro konkurz na ředitele školy, se teď hrne do komise na jeho zvolení. Do diskuse se zapojuje paní Neubauerová sdělením, že jí v předchozích dnech pan Zelík tajně informoval o starostově záměru neusilovat o členství v komisi, a že to tedy znamená jediné a obrací se na starostu: „správný politik musí umět dobře lhát“. Pan Zelík podotýká, že v době, kdy tuto informaci Jiřině Neubauerové poskytl, starosta opravdu nechtěl do komise jít, ale od té doby se jeho názor změnil. Hlasováním pak byli do komise, která bude mít celkem 7 členů, za obec k paní Kaňkové zvoleni pánové Procházka a Zelík.

Následují dotazy zastupitelů. K tomuto bodu jednání se bližší informace dozvíte v oficiálním zápisu obce. Doplním zde jen tu informaci, o které se v zápisu nepíše, že koncert skupiny Olympic slavící letos padesátileté výročí, který se pravidelně v předchozích letech konal v areálu letního kina za obecním úřadem, kde ovšem letos probíhá rekonstrukce a byla by tak ohrožena bezpečnost návštěvníků, se neuskuteční ani na obcí nabídnutém skalickém náměstí proto, že by tu nebylo zajištěno řádné vybírání vstupného. K tomu nemám co víc podotknout.

—————————————————————————-

16. zasedání ZO Stříbrná Skalice – 30. 3. 2012

Zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice číslo 16. bylo zahájeno v pátek 30.3. přesně v 17:00. V tu chvíli byli na zasedání přítomni jen zastupitelé za vládnoucí (přesněji starostovské) uskupení „Za Stříbrnoskalicko“ ve složení Burian, Bartůněk, Hoffmanová, Toman, Zelík, Černohous, Procházka. Při starostově čtení navrhovaných bodů k jednání dorazili opoziční pánové Volek a Novák.

Na úvod se starosta dotázal, zde někdo z přítomných nepoužívá nahrávací zařízení a pokud ano, nechť to zastupitelstvu obce oznámí. Nikdo se nepřihlásil.

Hned v úvodu se Pavel Novák obul do starosty, proč je zasedání v pátek a ne ve čtvrtek, jak je zaneseno v jednacím řádu a zastupitelé si to v minulosti odsouhlasili, a kvůli tomu, že nejsou přítomni zastupitelé Neubauerovi a ing. Havlík. Starosta stroze konstatuje, že zastupitelstvo obce bylo svoláno řádně a ohlášeno v předepsaném termínu. P. Novák trvá na rozporu s jednacím řádem a při hlasování o navrženém programu hlasuje proti.

V druhém bodě „Závěrečný účet obce za rok 2011 a zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření obce za rok 2011“ nás starosta seznamuje s příjmy a výdaji obce za rok 2011, majetkem obce, který činí necelých 156 milionů korun a částce na účtu obce ve výši přes 2 miliony korun. Dále zmiňuje částku 204 tisíc korun vynaloženou na kamerový systém a 2 miliony 156 tisíc za nový plášť přízemí obecního úřadu čp. 323.

V dalším bodě je popsán výběr dodavatele projekčních prací na akci Vodovod Kostelní Střimelice (REGION JIH). Na obec přišly 3 nabídky, z kterých byla vybrána nejlevnější v hodnotě 588.000 Kč od firmy PROVOD.

V bodě č. 4 jednání je vysvětlen výběr dodavatele akce „Výměna fasádního pláště II. etapa budovy obecního úřadu č.p. 323 ve Stříbrné Skalici“, na kterou byla ze středočeského kraje z dotačního titulu FROM uvolněna částka 2.906.805 Kč. Vybíráno bylo z pěti nabídek, jejichž finanční rozmezí bylo od 2.567.00 Kč do 4.978.000 Kč, načež zvítězila nejnižší nabídka od firmy BES s.r.o. z Benešova. Pan Novák, který tu, použiji jeho slova, nebude přece sedět jak panák, se ptá, zda i u této akce bylo podmínkou, aby firma ucházející se o akci prokázala obrat přesahující v předchozích třech letech 10 milionů korun za každé účetní období a pojistnou smlouvu ve stejné výši, jako je tomu u výběru dodavatele na rekonstrukci domu čp. 71 na náměstí. Místostarosta Zelík odpovídá, že u této akce takové požadavky nejsou a přidává další informaci, že rekonstrukci čp. 71 zaplatí obec, načež jí 12 týdnů po dokončení bude připsána dotace z DSO Malé Posázaví.

Různé: Snížení nájemného restauraci Na Radnici. Starosta navrhuje snížit nájemci restaurace nájemné o 1.000 Kč měsíčně, jehož výše je nyní 10.000 Kč měsíčně v 8 měsících roku a 7.000 Kč ve čtyřech zbývajících (zimních) měsících. Snížení je schváleno.

Konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ. Z nového školského zákona platného od začátku roku vyplývá, že by měl zřizovatel po dosažení 6. let ve funkci vypsat konkurz na ředitele školy (ZŠ i MŠ) a učinit tak, nejpozději 3 měsíce před koncem této doby. V případě pí. Boubínové (ředitelka ZŠ Stříbrná Skalice) je oním datem poslední červenec 2012, tudíž konkurz by měl být zřizovatelem (obec) vyhlášen do konce dubna. Pokud by se tak nestalo, stávajícímu řediteli (ředitelce) by se smlouva prodloužila o dalších šest let. Místostarosta Zelík se podivuje nad tím, že po všech těch problémech, které se odehrávaly v naší škole (odchod žáků do jiných škol z důvodu nestandardních metod některých učitelů, problematický psychicky narušený synovec paní ředitelky dobývající se do základní školy – viz níže, apod.), neiniciovala konkurz opozice snažící se o odvolání ředitelky již několik let, a že by bylo čestné vůči občanům Stříbrné Skalice, aby byl konkurz vypsán. Pan Novák navrhuje vypsat konkurz i na ředitele/ku MŠ, aby se měřilo všem stejně. Starosta podotýká, že paní ředitelce mateřské školy zbývají do důchodu tři roky a on pro konkurz hlasovat nebude. Vládnoucí zastupitelé jsou pro, vyhlásit konkurz jen na ředitele ZŠ. Pavel Novák: „Lidi nám otlučou o hlavu, že v ZŠ ano a MŠ ne, a proč tak důležitá věc není v hlavním bodě jednání, ale v různých„. Starosta: „Svolej Pavle mimořádný zasedání„.

Hlasování o vyhlášení konkurzu na ředitelku ZŠ: 7 pro, zdržela se pí. Hoffmanová a starosta.

Hlasování o vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ: 2 pro, 5 proti, 2 se zdrželi.

Dále je projednáváno darování menšího pozemku obci, dotaz paní Hoffmanové na lávku u Heřmana a pondělní odstřel v lomu, o kterém nás informuje pan starosta. Na to si bere hlas zastupitel Volek a ptá se, zda by obecní úřad nemohl zájemcům rozesílat hromadnou emailovou korespondencí informace o chystaných uzavírkách, odstávkách a všeobecně o dění v obci. Nic by to nestálo. Zprvu starosta namítá, že se občané mohou informovat na stránkách obce, ale když s návrhem pana Volka souhlasí i jeho zastupitelé, slibuje, že se tuto službu pokusí v obci zprovoznit.

Po připomínce pana Nováka, zda by nový obecní vůz pana starosty neměl být označen znakem Stříbrné Skalice a nesouhlasu pana starosty, se na přetřes dostávají popelnice. Pavel Novák se dotazuje starosty, jak je to s popelnicemi, že tomu systému nerozumí, a proč musí být s panem Havlíkem podepisovaná speciální smlouva, když chce místo 120-ti litrové popelnice 240-ti litrovou. Starosta vysvětluje, že systém, který obec v nedávné době zavedla, je pro obec výhodnější než minulý. Dnes je za každou chatu vybírán roční poplatek 500 Kč, což v minulosti nebylo, a co se týká trvale osedlých první dva obyvatelé domu platí po 500 Kč, a každý další pak 250 Kč (čtyřčlenná rodina = 1500 Kč). Od pěti obyvatel v domě výše má pak rodina právo používat popelnici o velikosti 240 litrů (či 2 x 120 l). Dále se od pana Zelíka dozvídáme, že obec za 120 litrovou popelnici platí společnosti A.S.A. 2.500 Kč a za 240 litrovou přes 3 tisíce, čímž vzniká „díra v odpadech„. Starosta obohacuje diskuzi konstatováním, že v každém systému je chyba, ale ten náš je nejvstřícnější. V Čerčanech přešli na jiný, kdy si občané můžou vybrat jakou chtějí popelnici a krutě se jim to nevyplácí. Debata o popelnicích je ukončena slovní přestřelkou (už si nepamatuji z čeho vzešla) mezi starostou Jiřím Procházkou a Pavlem Novákem, kdy na hlášku pana starosty: „Já jsem taky vždycky chtěl mercedesa a nemám ho„, reaguje p. Novák:“ Ale ty na něj máš, ty sis tady na něj vydělal.“

Další dotaz p. Novák směřuje na p. Černohouse (předseda výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost), zda by mohl vidět nahrávku z bezpečnostních kamer umístěných před školou, protože mu bylo sděleno, že se tam předchozího dne kolem půl čtvrté, opět pokoušel dostat pan Vlastík Kaše (psychicky labilní občan Stříbrné Skalice – synovec ředitelky školy, viz výše), kterému byl vstup do školy zakázán. P. Černohous sděluje, že se mohou jít na záznam podívat po skončení zasedání do vedlejší místnosti na počítač. To vyvolává hlasitou reakci pana Zelíka (pan Zelík je všeobecně poněkud hlučnější), protože počítač na kterém se záznamy soustřeďují je jeho pracovní, a že by se ho tedy mohli nejprve zeptat. P. Černohous nás dále informuje o problému obce jménem „Vlastík“. Údajně je zažádáno o vypracování znaleckého posudku stavu V. Kašeho, na základě kterého, by pak mohlo dojít ke zbavení jeho svéprávnosti. Do té doby prý obec nemůže nic dělat, a že je Vlastík v podstatě nešťastník, který potřebuje pomoc státu. Pan Volek sděluje, že se kvůli němu skalické ženy bojí chodit „Zákruhama“ (lesík mezi skalickým fotbalovým hřištěm a Marjánkou, kde jsem ho potkal o den později. Setkání s ním -viz foto- mě dokonce vyprovokovalo k tomu, zavolat na linku 158. Zda přijela hlídka policie nevím).

Na závěr zasedání zastupitel J. Bartůněk žádá o příspěvek na zábavu hasičů z Kostelních Střimelic, která se bude konat v restauraci U Zvoničky v Hradových Střimelicích. Konstatuje, že oni v Kostelních už hospodu nemají, tak si nemají na zábavu jak vydělat a výtěžek z hasičské zábavy půjde na pořádání dětského dne v Kostelních Střimelicích. Zastupitelstvo navrhuje a následně schvaluje příspěvek hasičům z Kostelních ve výši 4.000 Kč. Poté starosta přednáší návrh paní Studničkové (předsedkyně Sokola) na konání plesu celé Skalice (sokol, fotbalisti, obec). Tak uvidíme.

Zasedání ZO Stříbrná Skalice končí kolem 18. hodiny.

——————————————————————————

15. zasedání ZO Stříbrná Skalice – 23. 2. 2012

Ve čtvrtek 23. února 2012 (zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se zpravidla koná každý poslední čtvrtek v měsíci) se na obecním úřadě ve Stříbrné Skalici uskutečnilo letošní druhé, celkově patnácté, zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice. Chyběl pouze opoziční zastupitel Strejček, který se omluvil.

Na začátku přednesl pan starosta Jiří Procházka program schůze a požádal o přesunutí bodu číslo dvě „Provádění lesnických činností s prodejem dříví“ na později, až se dostaví opozdivší se pan Jakubíček, který nám předloží analýzu nabídek.

Začíná se tedy bodem číslo tři „Informace o aktuálním stavu podaných žádostí obce o dotace pro rok 2012“. Dozvídáme se o úspěších zástupců obce při dobývání financí z různých dotačních titulů, jejichž výši a přesný původ se nejspíš dozvíte z oficiálního zápisu vydávaného obcí (nebylo v mých silách vše řádně zaznamenat), a které budou využity převážně na rekonstrukci domu na náměstí č.p. 71, kde by mělo vzniknout informační centrum s knihovnou. Což nelze než přivítat. Pan Havlík, opoziční zastupitel, se dotazuje na čerpání z Fondu Středočeského kraje pro rozvoj obcí a měst (FROM), kam byla podána žádost 15.12.2011, na což je mu starostou sděleno, že tato žádost zatím nebyla krajem zpracována. Pan Zelík, místostarosta obce, následně informuje, že financování kanalizace, na jejíž realizaci žádali o dotace Ministerstvo zemědělství a Státní fond životního prostředí a nebyli úspěšní, bude patrně muset obec řešit z vlastních zdrojů a případným úvěrem. Neopomenul taktéž zdůraznit, stejně jako minule, i tu skutečnost, že nás v této oblasti značně znevýhodňuje hornatost území, na kterém se stříbrnoskalicko rozkládá. Pan Havlík dodává, že šance na získání prostředků je ještě v květnu a červnu, kdy budou v rámci blížících se voleb do zastupitelstva středočeského kraje s největší pravděpodobností v rámci předvolebního boje současnými mocipány uvolňovány další prostředky. Vsuvkou do jednání je pak dotaz opoziční paní Neubauerové, kdo je paní Poláková, která se měla jako zástupkyně místní školy účastnit úspěšného vyjednávání na výše zmíněných dotačních titulech, načež pan starosta opravil jméno na paní Novákovou, jejíž babička je Poláková a on je zaměnil. Místostarosta Zelík podotýká, že paní Nováková byla na těchto jednáních opravdu odvážná a získala pro obec významné „emotivní“ body.

Ke konci tohoto bodu pan starosta navrhuje komisi, která bude mít za úkol vypracovat rešerši na odprodej obecního majetku, za účelem získání chybějících financí na dobudování kanalizace. Pan Zelík však podotýká, že tento odprodej dostatek prostředků nepřinese a obec si tak bude muset vzít úvěr. Pro navrhované usnesení pak zvedají ruku všichni zastupitelé.

V dalším bodu „Žádost SDH Stříbrná Skalice o zařazení stavby hasičské zbrojnice ve Stříbrné Skalici do akcí určených k realizaci v roce 2012“ jsme starostou informováni o částce 3.931.690 Kč, která je pro stavbu potřebná a vychází z již vypracovaného projektu za 50.000 Kč. Je vyzván zástupce hasičů, aby k projektu vyjádřil své stanovisko. Ten připomíná a vytýká onu skutečnost, že v předešlých letech, kdy se již o dotace žádalo, byly tyto žádosti chybně rozděleny do dvou, přičemž ani jedna nevyšla. Současná žádost je adresovaná na Fond Středočeského kraje pro rozvoj obcí a měst (FROM). V následné diskusi jsou pak nastíněny možnosti získání zdrojů z Malého Posázaví (Zelík) a z přepokládaných Rathových předvolebních peněz (Havlík viz výše). Starosta diskusi zakončuje poznámkou, že pokavad hasiči na FROMu nemají někoho, kdo by jejich projekt protlačil, tak je to „ztráta času“. V následném hlasování je spoluúčast obce podmíněna získáním dotace, přičemž pro tento návrh hlasuje všech 12 přítomných zastupitelů.

Další na řadu přichází posunuté projednávání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví obce“, jelikož se dostavil opozdivší se pan Jakubíček.

Ten nám právnickou řečí osvětluje metodiku vyhodnocování nabídek pěti zájemců o tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, ze které pak jako vítěz vychází, stejně jako v předešlých letech, kdy nebyl výběr tak sofistikovaný, pan Broukal. Tíži dopracování se k vyhodnocení nejlepší nabídky nám pan Jakubíček zdůvodňuje oním netradičním spojením veřejné zakázky na jedné a aukce či dražby na straně druhé do jednoho balíku. Doporučení na podstoupení této zakázky pouze jednomu subjektu vypracovala společnost Petronius CZ, a.s.

Diskusi rozpoutává pan Havlík dotazem, kdo ustavil komisi zabývající se přijímáním nabídek uchazečů, načež mu starosta sděluje, že on, a že je to plně v jeho kompetenci, načež Havlík shledává tento postup netradičním a pozastavuje se rovněž nad tím, že má s vítězem zakázky panem Broukalem jako zástupce obce spolupracovat pan Buriánek, který pro pana Broukala v minulosti pracoval. Pan Buriánek se brání, že jejich někdejší spolupráce byla formou objednávka-faktura a neshledává na této věci nic závadného. Do debaty vstupuje starosta a upozorňuje „Rudu“ (Havlík), že v této věci očekávali spíše pochvalu a ne rejpání. Havlík opakuje, že by subdodávku panu Broukalovi neměl podepisovat pan Buriánek. Paní Neubauerová se dotazuje, kdo opraví cestu poničenou těžbou, po které ráda chodí, a je ubezpečena, že cesta bude po skončení těžby uvedena do pořádku.

V následném hlasování o přiklepnutí zakázky panu Broukalovi hlasuje 7 pro, 3 se zdrželi, Havlík proti.

V bodu pět programu „Změna rozpočtu č. 1/2012 rozpočtového opatření“ nám nová úřednice paní Šteflíčková účetní řečí sděluje změny na straně příjmů i výdajů a pro nás, kteří nemají k dispozici vytištěné podklady a navíc potřebné geny, je tato hra čísel neuchopitelná. Co víc. Je neuchopitelná i některými zastupiteli, kteří se v číslech ztrácejí. Pavel Novák: „Já to tady nemám, nebo špatně vidím.“ Starosta: „Je to tam, Pavliku.“ Novák: „No jo, je to tady. Špatně jsem to viděl.“ Starosta: „No sláva.“ Novák: „Můžeš si odpustit ty komentáře, starosto?!“.

Pro změnu hlasuje 10 zastupitelů, zdrželi se oba Neubauerovi.

V bodech šest a sedm přicházejí na řadu odpady. V šestém bodu starosta upozorňuje na potřebu aktualizace deset let starého zákona o odpadech veřejnou vyhláškou obce č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Pro hlasují všichni zastupitelé.

V sedmém bodu pak obhajuje politiku, kdy třetí a další obyvatel domu platí za odpady již jen 250 Kč a ne 500 Kč, takže čtyřčlenná rodina zaplatí 1500 Kč. Paní Neubauerová se ptá, jak je to s lidmi zapsanými bydlištěm na obecní úřad, načež jí starosta sděluje, že platí ti, co jsou tu hlášeni více jak půl roku. Poté se ptá, jak je to s dítětem zapsaným na úřad bez jeho rodičů, ale je upozorněna, že tento dotaz je nad rámec projednávaného bodu. Paní Neubauerová se tedy rozhoduje ponechat si dotaz do bodu číslo 9. – Dotazy zastupitelů.

Následuje bod č. 8 – Různé. Starosta informuje o uzavření úzké uličky v Ondřejově, jíž se z náměstí odbočuje na Kostelní Střimelice, v období od 1.4. do 30.6. 2012.

Další informací je zpráva ředitelky školy pí. Boubínové, že se ve škole nic mimořádného neudálo a nikdo si nestěžoval. Následuje dotaz opozičního pana Volka, kolik dětí tento rok opouští mateřskou školku. Upozorňuje tak na skutečnost, že silné ročníky již základní školu navštěvují a v nadcházejících letech se tak bude patrně zvyšovat doplatek za chybějící počet žáků ve škole, který je státem nastaven na 101. Následně je připomenut plán ministerstva školství rušit základní školy s nízkým počtem žáků. Toto téma se nedořešeno opouští. Následně je zastupitelstvem schválen příspěvek obce na každoroční čištění řeky Sázavy ve výši 3.375 Kč. Dále se dozvídáme o personální změně u černokostelecké policie, kterou bude ve věcech Stříbrné Skalice zastupovat pan Skoupý. Ze strany policie byla starostovi učiněna nabídka na proškolení místních dětí pro případ ohrožení, případně jak mu předcházet. Poté je schválen příspěvek obce na podařenou včelařskou veselici, která se uskutečnila předchozí víkend, ve výši 4.000 Kč, ač starosta původně navrhoval tisíce dva, ale byl přijat protinávrh pana Zelíka. Následuje řešení pohledávek obce. Dozvídáme se, že jakási paní Švandová dlužící obci za nájem, je již od roku 2009 neúspěšně vykazována z bytu. Starosta ujišťuje, že existuje exekutorský příkaz k vystěhování, a že by rád tento uvolněný prostor nabídl panu Studzinskému, který v současnosti využívá prostory obecního domu na náměstí č.p. 71, kam se má v budoucnu přestěhovat knihovna, viz výše. Další pohledávkou obce je dluh pana Rouska ve výši 361.000 Kč. Pan Havlík se dotazuje starosty na to, jestli pan Rousek již něco zaplatil, protože když se dluh pana Rouska projednával naposledy, tak jeho výše činila 500.000 Kč a jak je tedy možné, že je nyní o 139.000 nižší. A odpověď starosty? „Nezaplatil. Nepamatuju si…“

Dotazy zastupitelů. Zcela očekávaně první dotaz vznáší paní Neubauerová, která tak opakuje otázku ji odepřenou při projednávání odpadů, viz výše, a to, kdo všechno platí za odpady. Odpovídá starosta, že odpady platí jen trvale hlášení občané. Vyzdvihuje tu skutečnost, že oproti minulosti došlo ke změně poplatků vybíraných od chatařů, kdy co chata to 500 Kč ročně za odpady. V minulosti z chat neplynulo nic. Uvažuje se o zvýšení částky placené chataři na 750 Kč.

Další otázka směřuje na kamerový systém obce. Pan Černohous, který má tuto oblast na starosti, informuje zastupitele, že kamery pořizují záznamy dohledatelné až 14 dní zpátky. Otázka na kamery záměrně otevírá pandořinu skříňku obce, ve které je hlavní postavou jistý Vlastík, synovec ředitelky školy, údajně vyléčený ze závislosti na drogách. Do dneška jsem věděl o jeho dvou případech obtěžování místních dívek, přičemž při tom druhém se měl sebeukájet se sundanými kalhotami. Jak postupně vychází najevo z diskuse zastupitelů byl takto přistižen rovněž na hřbitově. Pan Černohous nás informuje, že Vlastíkovi byla v nedávné době ošetřujícím lékařem změněna medikace a lze tedy očekávat zlepšení. Jinak jsou zástupci obce v této věci bezzubí.

Na dotaz pana Volka týkající se porouchané lávky starosta odpovídá, že již byla opravena nákladem 50.000 Kč z peněz nájemce lomu.

Slovo si bere pan Havlík, který navrhuje, aby se zastupitelstvo zamyslelo nad tím, zda by se neměly navýšit taxy za metr čtvereční pozemků odprodávaných obcí, které jsou v současnosti nastaveny na 350 Kč za m² stavební pozemek a 175 Kč za ostatní pozemky, a že tržní částky jsou v současnosti minimálně dvojnásobné. Panem místostarostou Zelíkem je ujištěn, že při dražbě odprodávaných obecních pozemků se tato částka většinou vyšplhá k té tržní. Starosta přitakává a přisazuje, že když jedna babička před rokem dokoupila pozemek po 350 Kč za metr, tak jak vysvětlíme té druhé, že ho má dnes koupit za 500. Prostě politik.

Poslední bod jednání – diskuze. To je čas, kdy se mohou zapojit i občané. Zvedá se pan Vilímek a sděluje zastupitelům, že v domě, kde je jako nájemník, má již tři neděle zamrzlou vodu, a jelikož dům nepřetržitě obývá, domnívá se, že zamrzlo potrubí pod ulicí. Starosta zpochybňuje, že není jisté, zda je zamrzlá pod ulicí či v domě, a v prvé řadě je třeba písemně urgovat správce vodovodního řadu VHS Benešov s.r.o. Pan Vilímek namítá, že tak již učinil a bylo mu správcem sděleno, že v takových mrazech se s tím nedá nic dělat, a že by zamrzla i přistavená cisterna. Druhý den po jednání zastupitelstva stála před domem obývaným panem Vilímkem cisterna s pitnou vodou.

Následně si beru slovo a směřuji dotaz na pana Bartůňka, jak to vypadá s letošním druhým ročníkem velikonočního jarmarku, o kterém se mělo, jak jsem pochopil minule, jednat na dnešním zastupitelstvu. Starosta mi sděluje, že se jarmark projednával minule. Na minulém zastupitelstvu bylo ovšem panem Bartůňkem nastíněno jenom složité jednání se sponzory, a že příště (jako dnes) bude vědět víc. Nenechám se odbýt a ptám se, zda bude na letošním jarmarku lepší program než na tom minulém, na kterém byla k vidění jen dvě patnáctiminutová představení šermířské skupiny, za které měla obec vyplatila 15.000 Kč. Pan Bartůněk mi sděluje, že za tuto skupinu obec vyplatila ne 15, ale 5 tisíc korun (v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce z 31.3.2011 je však zapsána částka 15.000 Kč). Dále sděluji, že by stálo za zvážení zapůjčení několika stánků, aby jarmark nepůsobil stejně jako minule dojmem blešího trhu. Pan Bartůněk namítá, že je letos přihlášeno již 28 prodejců a cena za stejný počet stánků by byla nad rámec přiklepnutých prostředků. Jak se dozvídám později při soukromém rozhovoru, výše částky určené na jarmark je letos 30.000 Kč. Musím uznat, že pokud se nepodaří získat významnější sponzorský příspěvek, chyběla by částka vynaložená za zapůjčení dřevěných stánků při sestavování doprovodného kulturního programu akce, na jehož zajištění jsem nabídnul účast svou i mé ženy.

Na závěr nás knihovnice paní Drozdová informuje, že byla na setkání dobrovolných a profesionálních knihovníků (nepochytil jsem z jak široké oblasti), ona jako dobrovolná knihovnice, zvolena knihovnicí roku, čímž si vysloužila zasloužený aplaus přítomných.

Další díl zastupitelských balad můžete sledovat zhruba za měsíc na těchto stránkách.

Balada je původně epická, později lyricko-epická nebo lyrická báseň s ponurým, tragickým dějem a zejména koncem. Děj se obyčejně obtáčí okolo viny z porušení mravních principů, za což neodvratně následuje trest. Balady mají prudký dějový spád a bohatý, často zkratkovitý, dialog – zdroj wikipedia.

—————————————————————————

14. zasedání ZO Stříbrná Skalice – 26. 1. 2012

V roli nezávislého pozorovatele jsem se zúčastnil 14. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice konaného na obecním úřadě dne 26.1.2012, které proběhlo v očekávaném duchu, ačkoli účast opozičních zastupitelů, kteří mají v zastupitelstvu šest mandátů z třinácti, tedy menšinu o jeden hlas, mě trochu překvapila, jelikož se několika předchozích zasedání nezúčastnili. Dnes je tedy zastupitelstvo kompletní. Na začátku poznávám kromě starosty Procházky, místostarostu Zelíka a chlapíka z Kostelních jménem Bartůněk z „prostarostovského“ křídla a z opozičních zastupitelů zubařovic Neubauerovou a Strejčka. Ostatní mi jsou, tu víc tu míň, povědomí. Účast občanů je mizivá. Kromě mě, je tu paní z knihovny, Smolík, kterému bude za chvíli přiklepnutý byt, takže příště už tipuju nepřijde, jeho kámoš, ten příště taky asi nebude, leda by se rozdával další byt, dva starší pánové a dvě mladší paní či slečny.

V prvním bodě jednání se od starosty Procházky dozvídáme, že se na školu při zateplování nedostane a projekt na zateplení zdravotního střediska se kvůli zpřísnění podmínek operačního programu musí dopracovat. Opoziční Havlík, příjmení jsem zjistil dodatečně a identifikoval na základě starostova oslovení „ale Rudo“, podotýká, že se o škole a o výměně kotlů, které jsou „na šrot“, jednalo již před čtyřmi lety a od té doby se na tom nic nezměnilo.

V dalším bodu jednání starosta informuje o výběrovém řízení na koupi nového automobilu Škoda Octavia. Hlasování vyhrává nejnižší nabídka firmy Tukas v hodnotě 247 tisíc korun a nějaký drobný.

Na řadu přichází pronájem obecního bytu nad školkou. Obci se přihlásilo devět uchazečů, které starosta vyjmenovává a nechává přítomné zastupitele navrhnout toho, kdo byt získá podle svého svědomí a vědomí. Po krátkém váhání si bere slovo Petr, později ztotožněn s příjmením Černohous, který nás informuje o tom, jak se u svého kamaráda z městské policie v Čerčanech informoval na jednu z tam žijících rodin se třemi dětmi a zajímající se o skalický byt. Z jeho zjištění vyplývá, že ač by se příchodem tří nových žáků do místní školy, která má podlimitní stav a obec musí rozdílovou částku dorovnávat, snížil doplatek odváděný státu, i tak by nebylo dobré, tuto rodinu k nám brát. Že „jako špatný“. A navrhuje tedy Filipa Smolíka, který má dítě a slečnu, teda spíš asi paní. Zastupitelstvo v hlasování tento výběr stvrzuje dvanácti hlasy, zdržel se Volek (jméno zjišťuji na konci zasedání, když odchází jako první).

Hruškovský rybník. Nájemce pan Skopka jako fyzická osoba se od podpisu smlouvy s obcí změnil ve společnost s ručením omezeným, ale pod jiným názvem než bylo schváleno, a je proto potřeba zanést tuto novou skutečnost do análů obce. Opozice požaduje ověření z obchodního rejstříku a je ujištěna, že vše proběhne jak má. Jede se dál.

Na řadu přichází A.S.A. Starosta jako ostřílený politik informuje přítomné, že i když došlo ze strany poskytovatele odvozu odpadu, hlavně z důvodu růstu daně z 10 procent na 14, k navýšení ceny služeb z částky 66.757 Kč měsíčně na 71.000 Kč (tj. více o 6,3%), obec občanům cenu za odvoz nenavýší. Opozičnímu Pavlovi Novákovi (to je nový člen zastupitelstva obce, který nastoupil po složení mandátu panem Doušou) vadí, že starosta informuje o navýšení ceny až v lednu, a že nebylo na podzim vypsáno výběrové řízení jako v jiných obcích. Starosta přiznává chybu, ale slovo si bere pan Zelík, který se nedávno účastnil setkání Malého Posázaví (svazek obcí), kde vyzvěděl od zástupců obcí tam sdružených, že ač v některých z nich vyhrála výběrové řízení společnost Marius Pedersen a.s., ceny se pohybují zhruba plus mínus 5 procent okolo částky placené Stříbrnou Skalicí společnosti A.S.A. a navíc jsme hornatý kraj, tak můžeme být rádi. Starosta připomíná, že třeba Čerčany jsou při výběru peněz od lidí za odpady jeden milion v mínusu, zatímco my, i díky sběrnému dvoru, kde „kluci tříděj a odvážej šrot“ a minulý rok vydělali 40 tisíc, jsme v mínusu jen za 60 tisíc. Opoziční pan Havlík, klade důraz na to, aby se dostalo do zápisu, že příště, tj. v měsíci srpnu či září, musí proběhnou výběrové řízení.

Na řadu přichází část jednání nazvaná různé a prvním na řadě je Druhý velikonoční jarmark ve Stříbrné Skalici, který se má uskutečnit v sobotu 31.3.2012. Připomínám, že ten první nestál za moc (viz aktualita na těchto stránkách ze dne 19.4.2011 zde). Letos to má na starosti pan Bartůněk (předseda výboru pro školství, tělovýchovu a mládež) a informuje přítomné, že ještě neví kolik vybere peněz od sponzorů, a že víc bude vědět příště, ale žádá každého, kdo o někom ví, nejlépe místním a vůbec nejlíp s husou či kachnou, ať ho na jarmark přitáhne. Cena za stánek je 200 Kč. Starosta upozorňuje, že minule dala obec 28 tisíc a letos dá maximálně třicet.

Po pravdě řečeno, kdo byl na prvním jarmarku, musí se ptát, co stálo takový peníze, když stánky si každý trhovec přivezl sám a ještě zaplatil 200 Kč. Částečnou odpověď nám dává informace o částce vynaložené za dvě patnáctiminutová vystoupení čtyřčlenné šermířské skupiny, která se uskutečnila vpravdě v ne moc vhodnou dobu. První v poledne, kdy normální člověk obědvá, a musel doma, protože na jarmarku nebyl kupodivu žádný stánek s občerstvením, a druhé ve dvě odpoledne, kdy už i trhovci pochopili, že tu díru do světa neudělají a začali pomalinku balit. Ve výsledku představení přihlíželo vždy tak kolem desíti dětí a pěti dospělých a obec za ně skupině tří šermířů a jedné děvečce vyplatila 15.000 Kč, slovy patnáct tisíc korun. To se myslím nesmí opakovat. Zásadním problémem minulého ročníku však, dle mého, byla nejednotná vizáž přítomných stánků, kdy co si kdo přivezl a postavil, to měl. Přitom zapůjčit si dvacet (může to být i méně, podle počtu přihlášených trhovců) dřevěných stánků s látkovou střechou, které by jarmarku dodaly jednotný ráz, by obec přišlo na částku kolem dvanácti tisíc korun, protože jeden se dá zapůjčit za 500 Kč na den a firma je přiveze, postaví, rozloží a zase odveze (teda alespoň to píší zde). Ale o tom bude debata příště. Starosta vyhlašuje pauzu na kouření.

Po pauze starosta informuje o nutnosti provedení pořádku ve správě obecních bytů a potřebě vypracování posudku na jejich pronájem, z kterého by mohly plynout vyšší prostředky do obecní kasy. „Už se nám sem hlásí, díky láci, lidi z okolí“.

Poté nás informuje o výměně zářivky v pouliční lamě u pozemku Petra Procházky a povinné zprávě ředitelky školy pí. Boubínové, která informuje, že na školu nepřišla žádná stížnost, jen došlo k otevření nového kroužku sebeobrany. Že by reakce na pohyb podivných individuí v blízkosti školy?

Pojďme dál. Při čtení zprávy zaslané vedením kamenolomu ve Stříbrné Skalici o množství vytěženého kamene (126.361 tun, limit je 130.000) se začíná opozice čílit, že tuto zprávu nemá v podkladech k zasedání. Po chvilce handrkování se jede dál.

Příspěvek pro TJ Sokol Stříbrná Skalice na pořádání dětského maškarního plesu pro děti dne 11.2.2012 v místní sokolovně ve výši 8.000 Kč byl jednomyslně schválen, ale otevírá pandořinu skříňku naší obce. Jako pozorovatel zvenčí (z Hradce u Stříbrné Skalice) a relativně čerstvá naplavenina vidím rozložení sil ve Skalici následovně:

Obec je rozdělena na tzv. hradní křídlo sdružené kolem TJ Sokol sídlící v objektu čp. 49 v ulici Na Hradě a jeho hlavní reprezentantkou na zastupitelstvu je pí. Neubauerová, a které je v menšině, a podhradí reprezentované starostou a jeho zastánci, které si získal za dobu své vlády ve Skalici v předchozích 20. letech. Jak se dozvídáme posléze, leží starostovi na stole nejen žádost o příspěvek na maškarní ples, ale i žádost o finance na opravu sokolovny, která je v majetku tělovýchovné jednoty, což je alfou a omegou zatvrzelosti starostova křídla v zastupitelstvu. Rozpoutává se debata o možnosti (spíše nemožnosti) jejího financování z rozpočtu obce, z níž vychází najevo, že obec nechce, podle pana Zelíka a starosty prý ani nemůže, financovat opravu objektu, který není jejím majetkem a odhadované náklady podle předběžných propočtů dosahují výše 9.000.000 Kč. Vše se ale točí už kolem projektu na opravu, který nechce obec financovat a mluví o částce 500.000 Kč, opozice (pan Havlík) oponuje, že se projekt dá udělat za 150.000 Kč a oprava sokolovny by mohla probíhat v několika etapách. Pan Zelík podotýká, že obec v předchozích měsících správci objektu nabídla pomocnou ruku při sepsání žádosti o dotaci směrovanou na ústředí Tělovýchovné jednoty, ale ze strany správce nebyla tato nabídka přijata. Argumentem pana Havlíka je též to, že ve Stříbrné Skalici, která má kolem 1.100 obyvatel, není jiná místnost, kam by se vměstnalo víc jak 150 lidí a obec to nijak neřeší. Vadí mu i to, že obec investuje 3.000.000 Kč do opravy „hnusné“ budovy obecního úřadu a „krásná“ budova radnice na náměstí, kterou vidí jako daleko reprezentativnější místo pro zástupce obce, je téměř nevyužitá.

Pan Zelík oponuje, že z částky 3.000.000 Kč obec přispěla jen částkou 300.000 Kč a zbytek hradí kraj a starosta podotýká, že „ty Rudo, jsi přece někdy před třemi lety horoval, za opravu obecního úřadu a teď to kritizuješ“. „Ruda“ se brání, že chtěl tenkrát nechat opravit jen střechu.
Končící zasedání zastupitelstva pokračuje tématem o hasičích z Hradových Střimelic, kteří chtějí opravit hasičskou zbrojnici, ale žádost podali pozdě, takže se bude projednávat příště, což zvedá ze židle opozičního pana Nováka, který vyčítá starostovi, že se před chvílí holedbal, jak vychází vstříc občanům a jak dělá politiku pro ně, a teď, když se někdo „Jirko“ zpozdí jeden den, tak mu „házíš klacky pod nohy„. Starosta oponuje, že termín podání nebyl splněn a „prostarostovský“ pan Bartůněk přihazuje, že nikdy neviděl žádnýho hasiče účastnit se zasedání zastupitelstva, načež je opozicí usměrněn, že při zasedání zastupitelstva v Hradových Střimelicích v hospodě U Kapličky přítomni byli. Odchází „opoziční“ pan Volek.

Na závěr „opoziční“ paní Neubauerová připomíná, že se tuhle sobotu 28. ledna v sokolovně uskuteční cimrmanovské představení ochotníků z Ondřejova pod názvem Akt, a že by obec, která je spolupořadatelem akce, mohla zítra, v pátek, o tomto informovat obecním rozhlasem, že to klidně přijde vyhlásit. Pan Neubauer kývá hlavou, a že ji prý pustí.

Zastupitelstvo končí nad novými internetovými stránkami obce, kde se podle opozičních zastupitelů nenachází pozvánka na aktuální zasedání obce, ale na listopadové minulého roku, a tak jim paní zapisovatelka musí ukázat, že ho najdou v záhlaví stránek a ne v aktualitách. Když jsem se na stránky díval dva dny před zasedáním, našel jsem na stránkách pozvánky obě. Den po zasedání jsem našel už jen tu správnou.

Jakub Hlavatý