Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné na stránkách nové knihy „Románské kostely Čech“

V letošním roce (2014) vydalo Nakladatelství Brána, a.s., v Praze knihu Románské kostely Čech, na jejíž stránky se dostal i náš kostel sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici – Rovné. Kniha od Tomáše Koutka, vytištěná na kvalitním křídovém papíře, má 355 číslovaných stran a obsahuje množství menších barevných fotografií.

Záměr autora

Nejedná se o žádnou vědeckou práci, jak sám autor v úvodu připomíná, ale o knížku, která má upozornit na veřejností stále poněkud opomíjenou skupinu architektonických a uměleckých památek, které však jsou nejstaršími a ve venkovských obcích často i jedinými hmotnými doklady jejich středověkých počátků. Záměrem autora, bezpochyby i vzhledem k jeho původnímu profesnímu zaměření, bylo vytvořit lákavou knižní pozvánku k návštěvě českých románských kostelů nejen ve velkých městech, ale i v opomíjených místech naší země. kostel-rovna-1Kniha je za úvodními částmi rozdělena do kapitol podle krajů (náš Středočeský je na str. 51 – 177) v současném administrativním rozdělení. Každá z několika (nečíslovaných) podkapitol či hesel v rámci kraje se věnuje vždy jednomu románskému kostelu (nejsou řazeny abecedně) s údajem o umístění kostela, se stručným výkladem o historii lokality a s popisem a stavebními dějinami samotného kostela. Nechybí ani upozornění na dostupnost kostelů veřejnou dopravou, pokud jsou v jejím dosahu.

Nedostatky

Každý kostel je představen i několika fotografiemi, většinou exteriéru stavby. Fotograficky nepříliš dobré snímky představují slabinu publikace; je ale spíše chybou vydavatele, že je do kvalitního tisku pustil. U knihy tohoto zaměření je v dnešní době jistým nedostatkem také absence cizojazyčného resumé. V závěru knihy najdeme seznam použité literatury, nepochybně ve výběru, který je ale poněkud nevyvážený. Uvedeny jsou některé nepublikované studie a rukopisy k jednotlivým románským kostelům (např. Jiráková 2010), ale jiné monografické práce nebo kvalitní soupisové publikace českých středověkých kostelů (tedy i románských, např.: Kibic ml.- Vaněk 2012; Kracíková-Smetana 2000) v seznamu literatury chybí. To se týká i našeho kostela sv. Jakuba Většího v Rovné. Autor Románských kostelů v Čechách nevzal totiž v úvahu nedávno vydané studie (Šmied 2006; Hauserová-Radová 2010), které poněkud mění zažitý výklad o jeho počátcích, stavebním vývoji a umělecké výzdobě.

Publikace o kostele

Do seznamu použité literatury se v knize o českých románských kostelech, patrně z časových důvodů, nedostala ani monografie „Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice“, vydaná Občanským sdružením pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka teprve v loňském roce (Hauserová-Kocourek-Svoboda-Šmied 2013). V knize Románské kostely Čech najdeme kostel v Rovné v podkapitole s názvem „Kostel sv. Jakuba – Stříbrná Skalice/bývalá Rovná“ na str. 106 – 110, tedy na pěti (!) stranách, s celkem šesti fotografiemi exteriéru stavby (2 celkové, 4 detaily).

Poděkování

Autorovi Tomáši Koutkovi i vydavateli náleží velké poděkování za prostor, který byl v knize Románské kostely Čech věnován kostelu sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici – Rovné. Informace o kostele, které se s knihou dostanou bezpochyby k širokému okruhu čtenářů, budou pro ně jistě i dobrou pozvánkou k návštěvě Stříbrné Skalice i románského kostela v Rovné, o který se už několik let stará společně s farníky stříbrnoskalické občanské sdružení.


Literatura:

  • Hauserová, M.- Kocourek, T.- Svoboda, S.- Šmied, M. 2013: Románský kostel sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice. Stříbrná Skalice.
  • Hauserová-Radová, M. 2010: Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice. Nad autentickým záznamem nepublikovaného názoru M. Radové, Zprávy památkové péče 70, 387 – 392.
  • Jiráková, M. 2010: Nástěnné malby v románském kostele sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici – Rovné. Nepublikovaná bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouc.
  • Kibic, K. ml.- Vaněk, V. 2012: Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností, sv. 19. Praha.
  • Kracíková, L.-  Smetana, J. 2000: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa. Vlastvědná knihovnička Společnosti přátel starožitností, sv. 9. Praha.
  • Šmied, M. 2006: Příspěvek k ikonografii výzdoby kostela sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici – Rovné. In: John, J. et Kovář, M. (eds.): Opracování kamene. Sborník Muzea Středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti při Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni 3, 105-116.