V Podhradí ve Stříbrné Skalici by měla vzniknout volnočasová zóna s tůněmi

Místní panelové kluziště spolu s dřevěnými mantinely vybudované v záplavovém území v Podhradí by v budoucnu mělo ustoupit tůním a odpočinkové zóně. Kromě plánovaného hřiště o velikosti 30×15 m by zde měly být v budoucnu instalovány různé herní prvky, lavičky a vysázeno nové stromořadí.

Rozhodnutí zastupitelů obce Stříbrná Skalice

Na svém 14. zasedání o tom rozhodlo Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice, které odsouhlasilo záměr Povodí Vltavy, vycházející ze Studie odtokových poměrů v povodí Sázavy, na revitalizaci tohoto úseku koryta Jevanského potoka. Ze čtyř nabízených variant se zastupitelé, s drobnými výhradami, přiklonili k té nejrazantnější, tedy k variantě 4.

Varianta 4

V té se v navrženém řešení počítá s vybudováním 7 tůní. Zastupitelstvo volbu tohoto maximálního zásahu do prostotu s kluzištěm (někdejším sportovištěm) však podmínilo zachováním prostoru pro výše zmíněné menší hřiště, herní prvky, lavičky a stromořadí. Samozřejmě tak, aby tyto nebránily průchodu povodňové vlny.

Realizace celého projektu se dá v případě hladkého průběhu očekávat v horizontu tří let.

Samostatnou otázkou je pak oprava historického mostu v Betlémě, kam až navržená rekultivace toku sahá. Obec se zavázala most opravit a zprůchodnit dnes zasypaný třetí oblouk. Projekt úprav koryta je však navržen tak, že i případné zdržení oprav mostu jeho realizaci neohrozí.

Cyklus přednášek na Stříbrnoskalicku

Soutisk letecké fotografie a projektu tůní – varianta 4

Debata o výše zmíněné realizaci již nějaký čas probíhá. O podrobnostech projektu jste se mohli dozvědět již v listopadu minulého roku na přednášce Ing. Evžena Zemana ve skalickém Informačním centru, v rámci Cyklu přednášek na Stříbrnoskalicku. 

Ten, spolu s bývalým starostou Jiřím Procházkou, prosazuje úpravy tohoto při povodních pro Skalici tak problematického úseku již několik let. Především pak při seminářích pořádaných ke Studii odtokových poměrů v povodí Sázavy pod patronací Posázaví o.p.s.

Život v Hradci a okolí

Na závěr drobné odbočení. Spolek Život v Hradci a okolí, jehož jsme s Evženem Zemanem členy, tu v roce 2017 pod vedením ekologa Martina Špačka jednu tůň východně od kluziště již vybudoval.

O tom však více v článcích: Akce čolek – budování tůně pro obojživelníky, Zpráva o monitoringu tůně pro obojživelníky ve Stříbrné Skalici