Starý černokostelecký pivovar

Dnešní pivovar v Kostelci nad Černými Lesy, o jehož současné podobě a fungování se asi nejvíce dozvíte zde (http://www.pivovarkostelec.cz), se nachází zhruba o 350 m severněji než pivovar původní, zmiňovaný již v prvním vrchnostenském urbáři z roku 1562. Tento pivovar se nacházel naproti zámku přes ulici (dnes Českobrodská) vedle tehdejšího panského dvora (dnešní čp. 15).
cernokostelecky-pivovar

V urbáři z roku 1562 se doslova píše:

Při témž zámku jest pivovar, v němž se piva na prodej k vystavování do vsí každém tejden dvakráte i třikráte vařívají a dává se na jeden var pšenice po 22 korcích a vystavuje jse z každého varu po těch 22 korcích 31 sud piva bílého mimo dolívky. A co se k tomu více řídkých piv prodá a do dvorův k pití vystaví a na mláta volův vykrmí rok k roku rovnaje mimo všecky náklady užívá se, týhož pivovaru a sladovny půl druhého tisíce 67 kop grošův českých (313 kop míšenských). Proti témuž pivovaru jest spilky klenutá, do kteréž se piva spílají. Při témž zámku jest chmelnice, na kteréž chmele bejvá, když jse vobrodí, okolo čtyř kop korcův.

Z tohoto zápisu je zřejmé, že se zde tehdy vařilo pivo pšeničné a jeho výstav mohl být až 10 000 hektolitrů ročně.

V zápisech o více jak sto let mladších ve Zlaté (gruntovní) knize Velkostatku Kostelec n. Č. L. z roku 1677 je pak pivovar popsán velice podrobně (více též v Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska – JÁKL, Pavel či Průzkumy památek XV – 1/2008 – Hospodářské budovy v provozu barokního velkostatku na panství Kostelec n. Č. L. Nachtmannová, Alena).

Tento pivovar pak pravděpodobně zaniká v době budování nového pivovaru v letech 1836-1841.

Jakub Hlavatý