Sto let od rekvizice kostelnostřimelických zvonů

Podle ondřejovské farní kroniky to bylo 17. listopadu 2016 přesně sto let ode dne, kdy byly státem zabaveny zvony z kostela sv. Martina v Kostelních Střimelicích.

Rekvizice v 1. světové válce

Rekvizice pro účely zbrojního průmyslu proběhly za první světové války v několika vlnách a padly jim za oběť tisíce historických zvonů, jejichž hlas provázel obyvatele našich zemí při každodenním životě i při výjimečných událostech po mnoho staletí. Často zůstal na kostelních věžích viset pouze některý z nejstarších a nejvzácnějších kusů, někde však ani to ne. Tento osud potkal i Kostelní Střimelice.

Historické prameny

Již podle nejstarších zpráv historických pramenů, dochovaných od roku 1667, visely na věži kostela sv. Martina původně tři zvony. Největší z nich býval zřejmě také nejstarším z celého souboru. Latinský nápis jej datoval do roku 1496: Anno Domini millesimo CCCC nonagesimo sexto hoc opus conflatum est per magistrum Tomam Nove civitatis Pragensis (Léta Páně 1496 toto dílo ulito bylo mistrem Tomášem z Nového Města Pražského). Později však praskl a roku 1878 musel být přelit. Nový zvon nesl nápis: Ke cti a chvále sv. Václava za duchovní správy p. faráře Josefa Hübnera přelit byl nákladem patronátního úřadu Černého Kostelce od Josefa Diepoldta v Praze 1878. Sv. Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím.

Menší zvon byl přelit roku 1738 z neznámého staršího kusu a nesl český nápis: Ke cti Panny Marie a S. Martina nákladem tohoto záduší Anno 1738.

Válečná rekvizice

Oba tyto historické zvony byly roku 1916 zabaveny pro válečné účely a odvezeny ke zpracování jako zdroj kovu. Bohužel se zatím nepodařilo dohledat ani jejich fotografickou nebo kresebnou dokumentaci. Ondřejovský farář Robert Brousil si ve své knize o dějinách Ondřejova (1936) posteskl, že souzvuk starých zvonů, o něž byl kostel oloupen světovou válkou, nikdy nemohl být nahrazen hlasem nového zvonu pořízeného později. Ovšem i tento nový zvon byl zabaven za druhé světové války a dnes je zvonice v kostelní věži zcela prázdná.

Malý zvonek

V kostele sv. Martina však spolu s těmito dvěma většími zvony visíval také malý zvonek, který se užíval při zvonění „klekání“. Roku 1796, když byla v Kostelních Střimelicích zřízena škola v chalupě čp. 40, byl přenesen do její budovy. Také nová škola dostavěná roku 1868, zprvu jednopatrová, mívala na hřebeni střechy zvoničku s tímto zvonkem. Roku 1876 však byla odstraněna, aby tudy do školy nezatékalo, a byla nahrazena dřevěnou zvoničkou na návsi. Kostelnostřimeličtí učitelé zde zprvu zvonívali klekání, až později na konci 19. století se zřekli této „pro učitele nedůstojné činnosti“. Není vyloučeno, že drobný zvonek bez nápisu, který dodnes visí na obnovené zvoničce na kostelnostřimelické návsi, je jediným dochovaným ze tří historických zvonů z kostela sv. Martina.