Nový jez u Propasti

Na konci roku 2012 byl obnoven propastskému rybníku náhon vody z Jevanského potoka. Stavba jezu měla být původně realizována v době trvání projektu “Vodní nádrž Propast” v letech 2010 až 2011 (více zde) spolufinancovaného Evropskou unií, ale po nesčíslných peripetiích majitele propastského rybníka Františka Šaldy způsobených neochotou a liknavostí úředního šimla se o úplném dokončení tohoto poměrně nákladného projektu (44 891 317,- Kč) dá mluvit až dnes, na počátku roku 2013.

Na přiložených fotografiích můžete vidět stav před stavbou jezu, během stavby (fotografie R. Němčoka) a po ní.

Jakub Hlavatý

Popis projektu “Vodní nádrž Propast”

Smyslem projektu pod názvem “Vodní nádrž Propast ” je obnova historické vodní nádrže a s ní souvisejících vodních biotopů . Obnova je charakterizována zejména odbahňovacími pracemi, zajišťujícími odstranění celého objemu sedimenty zaneseného retenčního prostoru, ale také protipovodňovou bezpečnost a nové ozelenění celého vzniklého významného krajinného prvku. Navržená opatření budou realizována na pozemcích 40/1, 41, 43/1, 44/3, 156/5, 156/6, 156/20 k.ú.Hradec, ve vlastnictví investora. Rybník je významný svou krajinotvornou a estetickou funkcí, danou jeho polohou mezi vyššími zalesněnými svahy a tato poloha zřejmě dala původ i názvu Propast. Obsahem projektu je přiměřenými technickými opatřeními navrátit funkčnost vodní nádrži a obnovit tím historické retenční prostory v krajině.

Financování:
Rozpočet celkem: 44 891 317
z toho Příspěvek EU: 34 051 102
Soukromé prostředky: 4 451 124
Národní veřejné prostředky celkem: 6 009 018
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 6 009 018
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Popis projektu

Smyslem projektu pod názvem “Vodní nádrž Propast ” je obnova historické vodní nádrže a s ní souvisejících vodních biotopů . Obnova je charakterizována zejména odbahňovacími pracemi, zajišťujícími odstranění celého objemu sedimenty zaneseného retenčního prostoru, ale také protipovodňovou bezpečnost a nové ozelenění celého vzniklého významného krajinného prvku. Navržená opatření budou realizována na pozemcích 40/1, 41, 43/1, 44/3, 156/5, 156/6, 156/20 k.ú.Hradec, ve vlastnictví investora. Rybník je významný svou krajinotvornou a estetickou funkcí, danou jeho polohou mezi vyššími zalesněnými svahy a tato poloha zřejmě dala původ i názvu Propast. Obsahem projektu je přiměřenými technickými opatřeními navrátit funkčnost vodní nádrži a obnovit tím historické retenční prostory v krajině.

Umístění:
– město NE
– venkov NE
– nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
– zaměřen na živ. prostředí NE
– pozitivní dopad na živ. prostředí
– bez vlivu na živ. prostředí NE
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
– vliv na zrovnoprávnění NE
– dopad na zrovnoprávnění NE
– pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 44 891 317
z toho Příspěvek EU: 34 051 102
Soukromé prostředky: 4 451 124
Národní veřejné prostředky celkem: 6 009 018
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 6 009 018
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Zdroj: www.risy.cz