Změna č. 1 územního plánu obce Stříbrná Skalice

Dovoluji si zde zveřejnit první část Změny č. 1 územního plánu obce Stříbrná Skalice.

hradec

Pro Hradec je důležitá především změna č. Z1/D 51 – lokalita V údolí (Hradec), kde se mění orná půda na plochu obytnou, ač jde o významnou archeologickou lokalitu s nálezy raně středověkého osídlení (více Jaroslav Kudrnáč, Památky archeologické, ročník LIV 1963, číslo 2, 173-220), a tudíž by měl výstavbě až 33 rodinných domů (není to moc?) předcházet řádný záchranný archeologický výzkum, případně důkladný archeologický dohled při veškerých zemních pracích.

Věřme, že když už se naše rozpínavost  nedokáže vyhnout ani takovýmto lokalitám, že dojde alespoň k prohloubení našich znalostí o jednom z nejstarších známých osídlení v blízkosti Stříbrné Skalice.

Příjemné čtení.


Obec Stříbrná Skalice
Č.j.: 6-38/2010
Ve Stříbrné Skalici dne 11.2.2010

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., u územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona

vydává

tuto změnu č. 1 územního plánu obce Stříbrná Skalice, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Stříbrná Skalice č. 1 ze dne 17. 5. 2001, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Stříbrná Skalice č. 1/200 1 ze dne 17.5.2001:

1. Za Článek 4 se doplňuje Článek 4a „Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot“, který zní:

• „Koncepce rozvoje území

Změnou č. 1 se nemění základní vstupní údaje o současném stavu obyvatel, sociální ani ekonomické struktuře. Základem koncepce je poskytnout obci a občanům další zastavitelné plochy převážně pro obytnou zástavbu. Změny č. 1 se odehrávají v nezastavěném i zastavitelném území jednotlivých obcí, v těsné návaznosti na současné zastavěné a zastavitelné území. Jedná se n více drobných změn, největší změna je navržena v obci Stříbrná Skalice politika územního rozvoje České republiky nemá žádný vliv. Změna č. 1 neovlivní širší územní vztahy.

Ochrana historických a architektonických hodnot

Celé řešené území je vedeno jako území s možnými archeologickými nálezy, jakékoli zemni práce je nutno ohlásit archeologickému ústavu ÚA PČ.

Změnou č. 1 nebudou dotčeny nemovité kulturní památky a památkově chráněná území. Předmětem památkové ochrany jsou:

k.ú. Stříbrná Skalice — kostel s. Jana Nepomuckého, radnice č.p. 1, dům č.p. 10, areál kostela sv. Jakuba

k.ú. Kostelní Střímelice — areál kostela sv. Martina

Ochrana přírodních hodnot

Ochrana přírodních hodnot nebude změnou č. 1 příliš dotčena. V řešeném území se vyskytuji prvky ÚSES lokálního, regionálního a nadregionálního významu. Tyto prvky nebudou dotčeny. Změnou č. 1 se navrhuje minimální úprava trasy nadregionálního biokoridoru 1(61 posun severním směrem mimo hranice dobývacího prostoru lomu Stříbrná Skalice. Lokální ÚSES zůstává dle schváleného územního plánu.

Památné stromy:

– k.ú. Stříbrná Skalice — památná lípa p.č. 137/1, lípa malolistá na p.č. 1570/l

– k.ú. Hradové Střímelice —vrba křehká na p.č. 1134, dub letní na poz. č. 159,

skupina lip malolistých na p.č. 124

V Hlavním výkresu 1 : 10 000 jsou zakresleny registrované významné krajinné prvky, které nebyly zaneseny ve schváleném ÚPO. Viz Příloha č. 1- Seznam VKP

Ochrana vodních toků — podél vodních toků bude dodržen volný manipulační pruh o minimální šíři 6 m. Oplocení se připouští výjimečně ve vzdálenosti min. 3 m od břehové čáry.

Pásma hygienické ochrany:

Prameniště Stříbrná Skalice:

Pozemky p.č. 980, p.č.. 979, p.č. 964/2 a p.č. 1059/2 — k.ú. Stříbrná Skalice tvoří pásmo hygienické ochrany 1. stupně a jsou v majetku obce Stříbrná Skalice.

Dále bylo stanoveno pásmo PHO II. Stupně vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou vodou. PHO II. Stupně je rozděleno na vnitřní část (celkem 27,1 ha) a na vnější část (celkem 152 ha). Rozdělení PHO je patrno na výkresové části.

Prameniště Vevroutka – Hradové Střímelice:

Pozemek p.č. 350/10, na kterém jsou situovány tři pramenní vývěry, o celkové výměře 1 040m tvoří PHO I. stupně.

PHO II. stupně je rozděleno na vnitřní část o rozloze 1,1 ha a vnější část o rozloze 37 ha. PHO II. stupně zahrnuje celé hydrologické povodí vodního zdroje.

Pozemky zastavěné vodohospodářskými objekty jsou v majetku obce Stříbrná Skalice.“

2. Za Článek 4a se doplňuje Článek 4b „Urbanistická koncepce“, který zní:

Základní urbanistická koncepce se nemění.

Změna č. 1 ÚPO – navrhované změny:

A – Stříbrná Skalice

Změna Č. Z1/ A 22 — lokalita Na vozlím

Změna: převod chat na trvalé rodinné bydlení.

Lokalita se nachází v severní části obce Stříbrná Skalice v údolí Jevanského potoka ve svahu mimo zátopové území. Ve změně se navrhuje možnost převodu chat na trvalé rodinné bydlení. Ve změně Č. A22 je obsažen požadavek A27 — převod chat na RD.

Změna č. Z1/A 24 – lokalita Na Hradcích

Změna: louka na obytnou plochu    –

Lokalita navazuje na obytné plochy, které jsou ve výstavbě dle schváleného UPO.

Navrhuje se výstavba jednoho RD. Jakékoliv nové stavby budou umístěny ve vzdálenosti

20 ni a více od okraje PUPFL.

Změna č. Z1/A 25 — lokalita Pod Sv. Jakubem

Změna etapizace — výhled na první etapu

Lokalita se nachází v současně zastavěném území, ve schváleném URO byla zařazena ve výhledu jako plocha obytná, zařazuje se do první etapy. Bude zajištěna ochrana stávající zeleně okolo pozemku p.č. 272.

Změna č. Z1/ A 26 – lokalita Ve spálených

Změna: louka na plochu obytnou.

Lokalita navazuje na současně zastavěné území v rekreační oblasti ve východní čásli

obce, navrhuje se využít jen malou část pozemku navazující na stávající komunikaci.

Stavba bude realizována na části p.č. 349 — k.ú. Stř. Skalice.

Pozemek p.č. 348 — k.ú. Stříbrná Skalice není určen k zástavbě.

Změna č. Z1/ A 29 — lokalita Žďáry

Změna funkce: plocha pro zemědělskou výrobu na přestavbové území — nerušící výroba a služby, zemědělskou výrobu a sklady

Lokalita se nachází na západním okraji obce u silnice směrem na Hradové Střímelice. Změna navrhuje využít areál bývalého zemědělského družstva jako přes území pro nerušící výrobu a služby. Tento trend již započal — v areálu se nacházejí menší provozovny (truhlárna). Zároveň bude v areálu umístěno sběrný dvůr tříděného a nebezpečného odpadu, který v řešeném území chybí. Nebezpečné odpady budou umístěny v bezodtokových nádobách, ostatní odpad zajiŠtěn proti splavení. V areálu by měla být zachována v maximální míře stávající vzrostlá zeleň a ostatní zelené plochy. Součástí změny je nová příjezdová komunikace z jihovýchodní strany.

Změna č. Z1/ A 33 — lokalita Nad Čapíkem I

Změna: louka na plochu obytnou.

Lokalita se nachází na jižní straně obce, navazuje na současně zastavěné území, příjezd po stávající komunikaci. Na úrovní územního nebo stavebního řízení bude zpracována hluková studie z důvodu blízkosti kamenolomu. Jakékoliv nové stavby hudou umístěny ve vzdálenosti 50 m a více od okraje PUPFL.

Změna č. Z1/ A 34 – lokalita U silnice

Změna: orná půda na plochu obytnou.

Lokalita navazuje na samostatné současně zastavěné území severně od obce Stříbrná Skalice. K zástavbě se navrhuje část pozemku mezi současnou zástavbou a silnicí 11/108 (v Šíři současně zastavěného území). Na úrovni územního nebo stavebního řízení bude zpracována hluková studie z důvodu blízkosti silnice 11. třídy. Jakékoliv nové stavby hudou umístěny ve vzdálenosti 50 in a více od okraje PIJ PFL.

Změna č. Z1/ A 35, 37 – lokalita Na plachtě

Změna: orná půda na plochu obytnou

Lokalita se nachází na severní straně obce, západně od silnice 11/108, navazuje na současně zastavěné území obce — jedná se o jediné souvislejší rozvojové území obce současně s lokalitou U jabloně (Z1/A 40). Na úrovni územního nebo stavebního řízení bude zpracována hluková studie z důvodu blízkosti silnice II. třídy.

Změna č. Z1/ A 36 – lokalita Nad Čapíkem II

Změna: louka na plochu obytnou.

Lokalita se nachází na jižní straně obce, navazuje na změnu 7.1/ A33, příjezd po stávající komunikaci. Na úrovni územního nebo stavebního řízení bude zpracována hluková studie z důvodu blízkosti kamenolomu. Jakékoliv nové stavby hudou umístěny ve vzdálenosti 50 ni a více od okraje PIJPFL..

Změna č. Z1/ A 39 – lokalita Cihelna

Změna: orná půda na plochu obytnou.

Jedná se o menší plochu navazující na současně zastavěné území osady Cihelna severně

od Stříbrné Skalice.

Změna č. Z1/C2-lokalita Pod lesem

Změna: orná půda na plochu obytnou.

Lokalita se nachází na západní straně obce v návaznosti na současně zastavěné území. Lokalita je přístupná ze silnice III. třídy nebo z místní komunikace. Při výstavbě nutno respektovat meliorační zařízeni a přijmout taková opatřeni, aby zbývající zařízení byla funkční.

Změna č. Z1/C 13- lokalita V Seradově I

Změna: louka a zahrady na plochu obytnou.

Lokalita se nachází na jižním okraji obce, zahrnuje louku a zahrady s chatami, kde je zájem o výstavbu KD. přístup po místní komunikaci z jihozápadní strany, kde stávající komunikace nesplňuje šířkové a spádové parametry – nutno řešit v navazující územně plánovací dokumentacI na úkor zastavitelných ploch. Zástavba bude orientována pouze v jedné řadě podél komunikace (do 30 m od hranice komunikace). Při výstavbě nutno respektovat meliorační zařízení a přijmout taková opatřeni, aby zbývající zařízení byla funkční.

Změna č. Z1/C 16- lokalita V Borovinách I

Změna: orná půda na plochu obytnou.

Lokalita se nachází na východní straně obce v návaznosti na současně zastavěné území, ve schváleném ÚPO byla část lokality zařazena do výhledu. Příjezdová komunikace nepovede přes parcelu p.č.. 998/l k.ú. Kostelní Střímelice (úvozová cesta). Při výstavbě nutno respektovat meliorační zařízení a přijmout taková opatření, aby zbývající zařízení byla funkční.

Změna č. Z1/C 21- lokalita V Borovinách II

Změna: orná půda a louka na plochu pro zemědělskou výrobu.

Lokalita se nachází na východní straně obce, jižně od lokality C 16. navazuje na hospodářství soukromého zemědělce navrhuje se možnost umístění stavby pro uskladnění zemědělských strojů. Nepovoluje se živočišná ani rostlinná výroba. Lokalita C 16 a C 21 budou odděleny zelení. Přístupová cesta nepovede přes parcelu p.č. 998/1 k.ú. Kostelní Střimelice (úvozová cesta). Při výstavbě nutno respektovat meliorační uřízeni a přijmout taková opatřeni, aby zbývající zařízení byla funkční. Zastřešení zemědělských objektů bude sedlovou střechou.

Změna č. 21/C 41- lokalita V Seradově II

Změna: orná půda na plochu obytnou.

Lokalita navazuje na lokalitu C 13 a na současně zastavěné území. přístup bude z místní komunikace vedoucí na severní straně plochy. Zástavba bude pouze jako doplněni současně zástavby. Z navrhované plochy se vyjímá remíz s porostem dubů.

Změna č. Z 1/C 42— lokalita Na haldě – sever

Změna: úprava regulativu.

Lokalita zastavitelného území dle ÚPo pro venkovskou zástavbu bude mít upravené

regulativy: výstavba samostatných KD (místo dvojdomků).

Změna č. Z1/C 44- lokalita V Seradově III

Změna funkce: převod chat na KD.

Lokalita se nachází na západním okraji Kostelních Střímelic u lesa. V lokalitě se nachází

v současné dubě smíšená zástavba trvalého bydlení a individuelní rekreace. Navrhuje se

možnost převodu chat na trvalé bydlení. Komunikace nebudou rozšiřovány na úkor lesních pozemků. Jakékoliv nové stavby budou umístěny ve vzdálenosti 15 m a více od okraje PUPFL.

Změna č. Z1/C 45 – lokalita Pod hradem

Navrhuje se změna využití části parcely p.č. 757/1 z veřejné zeleně (ostatní plocha) na plochu vodní s možností umístění staveb pro obsluhu plochy.

• stavby, které jsou součástí ZPF podle § 1, odst. (3) Zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák č. 231/1999 Sb.) — například účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty), závlahová a odvodňovací zařízení, stavby určené pro obsluhu plochy

• stavby dle § 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231 ĺ1999 Sb.) — například sítě technické infrastruktury, vedení vodovodu, kanalizace, vedení VVN, VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu VTL, STL

• stavby dle § 18, odst. 5 Zákona 183/2006 Sb.

D – Hradec

Ve schváleném ÚPO byl navržen velmi malý rozvoj (občanská výstavba) obce Hradec, ve změně č. I jsou navrženy tři změny:

Změna č. Z1/D 50- lokalita Ve voradlech

Změna funkce: převod chat na RD.

Lokalita se nachází západně od obce Hradec, nachází se zde smíŠená zástavba individuelní rekreace a rodinných domů na velkých parcelách — lokalita se navrhuje využít pro bydlení trvalého charakteru. Obslužnost lokality nebude řešena na úkor a přes PUPFL. Bude respektován vodní tok a břehové porosty. Podél toku Jevanského potoka musí být volný manipulační pruh 6 m. oploceni nesmí být blíže než 3 m od břehové čáry. Při změně funkčního využití z chaty na RD, které jsou umístěny na PUPFL a pozemek již neplní funkce lesa, bude těmto pozemkům odňato plnění funkce lesa – tj. majitel pozemku požádá o trvalé odnětí pozemku plnění funkce lesa.

Změna č. Z1/D 51 — lokalita V údolí

Změna: orná půda na plochu obytnou.

Lokalita se nachází mezi dvěma rekreačními osadami se smíšenou zástavbou, navrhuje se ponechat schváleným územním plánem navrženou menší plochu pro občanskou vybavenost, plochu rozšířit v návaznosti na lokalitu D 50 a využít jako plochu obytnou. Plocha pro občanskou vybavenost není předmětem změny č. 1, zasahuje však do VKP 23 a proto se navrhuje upravit hranice VKP. jedná se o lokalitu s možnými archeologickými nález — pro provádění stavebních prací je nutné se řídit § 22 a 523 zákona č. 20/1987 o památkové péči.

Změna č. Z1/D 52 — lokalita Hradec Sever

Změna funkce: převod chat na RD.

Lokalita se nachází severně od obce Hradec, nachází se zde smíšená zástavba individuelní rekreace a rodinných domů — v lokalitě se navrhuje možnost převodu chat na trvalé bydlení.

Vysvětlivka: PUPFL = pozemky určené k plněni funkce lesa“

3. Za článek 4b se doplňuje článek 4c „Koncepce uspořádáni krajiny, ÚSES, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, dobývání nerostů“, který zní:

„Urbanistická koncepce vychází ze schváleného územního plánu a v podstatě se nemění. Nové plochy důsledně navazují na současně zastavěné území a nezasahují do krajiny. V celku se jedná o menší plochy, vétší rozvojové obytné plochy jsou navrženy ve Stříbrné Skalici na severní straně obce. Většina obytných ploch ve Stříbrné Skalici navržených schváleným územním plánem je ve výstavbě nebo má územní rozhodnutí.

Další větší obytná plocha je navržena v Hradci, kde podle schváleného ÚPO nebyl žádný rozvoj.

5.1. ÚSES:

Nové plochy nezasahují systém ekologické stability ani významné krajinné prvky ani lesní plochy. Území NÁTURA 2000 — Dolní Sázava není změnou č. 1 dotčeno.

5.2. Významné krajinné prvky:

Při záměru zásahu do VKP je třeba si vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi zásahy patří stavby, pozemkové úpravy, změny kultury pozemků, odvodňování, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů.

Seznam VKP a parcelních čísel, na kterých se nacházejí, obsahuje Příloha č. 1 – Přehled VKP pro správní území Stříbrná Skalice.

5.3. Protierozní opatření:

Protierozní opatření jsou provedena na plochách orné půd‘.‘ severně od Stříbrné Skalice a nebudou změnou č. 1 dotčena. Dotčené pozemky (změna údajů) byly zapsány do katastru nemovitostí pod č.j. Z-726/2006-204/ 1.

5.4. Ochrana před povodněmi:

Povodňový plán:

V roce 2005 byl zpracován povodňový plán pro k.ú. Stříbrná Skalice. Plán je zpracován pro Sázavu – ř.km 46,5-49,0

Jevanský potok – ř.km 0,0 -6,5

Oplanský, Zvánovický a Seradovský potok – ř.km 0,0-1,5

Záplavové území Sázavy bylo stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje čj. 15597506/ OŽP — Bab. ze dne 23. 2. 2006 a Jevanského potoka pod č.j. l.27756/105/OZP — Bab. ze dne 23. 2. 2006 včetně stanovení aktivních zón.

Záplavové území pro drobné toky: Zvánovický, Oplanský s přítokem Dílna a Seradovský potok nebylo navrženo ani vyhlášeno.

Stanovená záplavová území jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci.

5.5. Dobývání nerostů:

Dobývací prostor lomu Stříbrná Skalice (platným rozhodnutím Středočeského KNV ze dne 30. 9. 1976 pod VUP 154.24 — 7386/76 ze dne 30. 9. 1976) včetně stanoveni chráněného území a ochranného pásma dle rozhodnutí ONV v Kolíně č. 7933/64 a č. 3961/6 ze dne 24, 6. 1965

Poddolovaná území:

V řešeném území se vyskytuji poddolovaná území jako důsledek dřívější důlní činnosti:

– 5565 – hlavní důlní dílo

– 2415 – polygon

– 4702 – hlavní důlní dílo

– 2411 – polygon

– 2413 – polygon

– 2405 – polygon

– 2402 – polygon

– 2387 – hlavní důlní dílo

– 2395 – polygon

– 2401 – hlavní důlní dílo

– 2393 – polygon

– 2396 – hlavní důlní dílo Sesuvy v řešeném území nejsou evidovány.

Vždy je nutné prověřit, zda rozšíření těžby nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/200 1 Sb., posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (tj ElA). V případě, že bude rozhodnuto, že záměr nepodléhá posouzení dle zák.

č. 100/2001 Sb., bude záměr před vydáním územního rozhodnutí (vzhledem k pohledové expozici lokality) projednán dle ustanovení § 12 odst. (2) zákona, případně dle § 4 odst. (2) zákona č.1 14/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.“

4. Za článek S se doplňuje článek 5a „Bydlení venkovské – BV‘, který zní:

„Zahrnuje všechny navrhované nové lokality pro hydleni v Hradových Střímelicích, Kostelních Střímelicích a Hradci (změny B, C, D)

Podmínka pro využití ploch změn Z1/ Hradové Střímelice — B17, B18

Výstavba na plochách v k.ú. H radové Střímelice je podmíněna provedením hydrologického průzkumu a ověřeni vydatnosti vodních zdrojů před vydáním územního rozhodnutí.

Hlavní využití:

• bydleni v solitérních rodinných domech

• soukromá zeleň — sady zahrady

• veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště

• místní komunikace, pěší cesty

Přípustné využiti území, činnosti a stavby:

• maloobchodní a stravovací služby

• sportovní a relaxační zařízeni

• zařízeni technické infrastruktury

Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby:

Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním využitím a že produkce hluku, prachu a zápachu včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy:

• výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením

• plochy pro výcvik koní

• zemědělská rostlinná výroba a příslušné technické zázemí

živočišná výroba pouze za předpokladu, že při zřizováni, rozšiřování, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné plané legislativní úpravy, že produkce pachu příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany (plochy pro bydleni, občanskou vybavenost, sport). Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany — P110.

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

• veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, náročné na dopravní obsluhu

Pravidla pro uspořádání území

Pro nové zastavitelné plochy platí — výška domů hude jedno nadzemní podlaží a využité podkroví, garáž bude součástí domu. Střechy pravidelné sedlové nebo polovalbové krytina tvrdá, skládaná v barvě červené nebo hnědé.

Fasády: omítky ve světlých pastelových odstínech.

Specifické podmínky pro jednotlivé lokality: B (Hradové Střimelice), C (Kostelní Střimelice), D (Hradec)

B 18 — bude zachována stávající zeleň

C 1 — na pozemku p.č. 525/fl bude pouze jeden ((D, zástavba bude umístěna

v jihozápadní třetině pozemku.

C 13, C 41 — zástavba bude ve formě jedná řady ((D podél stávající komunikace, jako

příjezdová komunikace nebude použita p.č. 982/2, ze zástavby se vyjímá remíz dubů

C 44 — obslužná komunikace nebude na úkor lesa, jakékoliv nové stavby budou umístěny

ve vzdálenosti 15 ni a více od okraje PUPFL.

D 50 — obslužnost nebude řešena na úkor lesa, majitel nejprve požádá o trvalé odnětí

PUPFL. Podél vodního toky bude dodržen volný manipulační pruh šířky 6 m, nebudou

narušeny břehové porosty, oplocení pozemků bude min. 3 m od břehové čáry toku,

D 51 — jedná se o lokalitu s možnými archeologickými nálezy, nutno se řídit zákonem č. 20/1987 o památkové péči

Pravidla pro uspořádáni území společná pro BS a BV — viz článek 6a.“ 

5. Za článek 6 se doplňuje článek 6a „Bydlení smíšené – BS“, který zni:

„Zahrnuje všechny navrhované nové lokality pro bydlení ve Stříbrné Skalici (změny A).

Podmínka výstavby v lokalitách Z1/A 33 a 36, A 35 a 37, A 40, A 34:

Výstavba v lokalitách Z1/A 33 a 36, A 35 a 37, A 40, A 34 je podmíněna zpracováním hlukové studie a splněním limitů dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. před vydáním územního rozhodnutí.

Podmínka výstavby v lokalitách Z1/A 25, A 34, A 33 a 36, A 35 a 37, A 39, A 40, A 43:

Výstavba v lokalitách Z1/ 25, A 34, A 33 a 36, A 35 a 37, A 39, A 40, A 43 je podmíněna provedením hydrologického průzkumu a ověřením vydatnosti vodních zdrojů před vydáním územního rozhodnutí.

Hlavní využití:

• bydlení v rodinných domech různého typu

• soukromá zeleň

• veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště

• místní komunikace, pěší cesty

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

• maloobchodní a stravovací služby

• zdravotnická zařízení, zařízení pro administrativu

• zařízení péče o děti

• sportovní a relaxační zařízení

• zařízeni technické infrastruktury

• parkoviště pro osobní automobily

Podmíněné přípustné využití území, činnosti a stavby:

• výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

• veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, náročné na dopravní obsluhu

Pravidla pro uspořádání území

Pro nové zastavitelné plochy platí — výška domů bude dvě nadzemní podlaží a využité podkroví, sklonové střechy s min. spádem 25°, garáž bude součástí domu.

Samostatné stavby pro občanskou vybavenost — výška hřehene se stanovuje na maX. nad okolním terénem, zastavěnost parcely 35 %‚ parkování na vlastním [

Specifické podmínky pro jednotlivé lokality A (Stříbrná Skalice):

A 24, 33, 34, 36 — Jakékoliv nové stavby budou umístěny ve vzdálenosti 50 m a více od okraje PUPFL

A 43 — Jakékoliv nové stavby budou umístěny ve vzdálenosti 20 m a více od okraje

PUPFL.

A 25 — solitérní domy, jedno nadzemní podlaží a využité podkroví, střechy sedlové se spádem min. 25°, krytina tvrdá, skládaná, červené barvy. Fasády ve světlých pastelových odstínech. Bude zachována stávající zeleň kolem p.č. 272.

Pravidla pro uspořádání územi společná pro SS a BV

ZměnaKatastrální územírozlohavelikost parcel m2zast.RD
čislonázev lokalityhaParc. ±Min. počet
   KomParc.

%

 

A Stříbrná Skalice

A22                        Na vozlím                              převod chat na RD              20

A24                        Na Hradcích                         0,24         1000        800          25            2

A25                        Pod sv. Jakubem  0.8           1000        800          25            8

A26                        Ve spálených                       0,3           1000        800          25            3

A33                        Nad Čapíkem I      0,4           1000        800          25            4

A34                        U silnice                                0,3           1500        1300        15            2

A35,37   Na plachtě                            2,75         1450        1250        25            20

A36                        Nad Čapíkem II    0,5           1000        800          25            5

A39                        Cihelna                  1              1000        800          25            10

A40                        U jabloně                              2              1450        1250        25            15

A43                        Hruškovský mlýn                1              1000        800          25            10

celkem                                                                                                  99

B Hradové Střimelice

B17                         Malý vrch                             0,6           1500        1300        20            4

B18                         Křižová obec                        1              1000        800          25            10

celkem                                                                                  14

C                            Kostelni Střimelice

Cl                            Na Račanech                        1              1200        1000        25            8

C2                           Pod lesem                             1.3           1200        1000        25            10

C13                         V Seradově I                        0.6           2000        1800        25            3

C16                         V Borovinách I     0,7           1200        1000        25            6

C21                         V Borovinách II   0,7

C41                         VSeradově II                        1.1           1400        1200        25            8

C42                         Na haldě Sever     změna regulativů                 2

C44                         V Seradově III      převod chat na RO                             13

celkem    50

D                            Hradec

D50                        Ve voradlech                                       převod chat na RD              30            bydleni

D51                        V údolí                   4              1200        1000        25            33            bydleni

D52                        Hradec – sever                                     převod chat na RD              10            bydleni

celkem    73

6. Za článek 8 se doplňuje článek 8a „Výroba smíšená — VS — v přestavbových územích“, který zní:

„Zahrnuje přestavbové území Z1/A 29 (Stříbrná Skalice) a Z1/B 19 (Hradové Střímelice).

Výstavba na těchto plochách je podmíněna provedením hydrologického průzkumu a ověření vydatnosti vodních zdrojů před vydáním územního rozhodnutí.

Hlavní využití:

• Výroba podstatně neobtěžující své okolí

Přípustné využiti území, činnosti i stavby:

• stavby pro nerušící výrobu a služby, parkovací plochy pro zaměstnance ..i návštěvníky

• sklady a skladovací plochy

• objekty pro řemeslnické dílny, opravárenství a servisy

• plochy a prostory pro údržbu komunikací a zeleně obce, sběrné místo nebezpečných odpadů

• čerpací stanice

• stavby pro administrativu

• prostory pro zemědělskou rostlinnou výrobu

• garáže a údržbářské dílny pro zázemí nerušící výroby a služeb

• sítě a zařízení technické infrastruktury

• sběrný dvůr tříděného a nebezpečného odpadu v lokalitě Z1/A29

• komunikace místní, účelové a pěší

• zeleň

Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby:

• prostory pro zemědělskou živočišnou výrobu pouze za předpokladu, že při zřizování rozšiřováni areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a plochy hygienické ochrany (plochy určené pro bydleni, občanskou vybavenost sport rekreaci). Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením Stavebního úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO).

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Max. plocha zastavění 30 56. plocha zeleně 20%

Max. výška objektů -10 m

Sběrný dvůr (změna A/29) — nebezpečné odpady budou uloženy v bezodtokových

nádobách, ostatní odpady budou zabezpečeny proti splaveni.“

7. Za Článek 9 se doplňuje Článek 9a ‚Výroba zemědělská – VZ“, který zní:

Zahrnuje lokalitu Z1/C 21 na k.ú. Kostelní Střímelice.

Hlavni využití:

• skladování zemědělských produktů a hnojiv

• technické a administrativní zázemí provozovatele a stavby pro zázemí pracovníků

Přípustné využití území. činnosti a stavby:

• garáže a sklady zemědělské techniky, objekty pro Údržbu v areálu

• zpevněné plochy a komunikace

• plochy zeleně

• technická infrastruktura

Nepřípustné využití území. činnosti a stavby:

jiné než přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Živočišná a rostlinná výroba se vylučuje. Výška hřebene zástavby 9 m nad okolní terén. zastavěnost 30 % střechy sedlové.“

8. Za Článek 11 se doplňuje Článek ha Bydlení smíšené obytné a rekreační – SR“. který zní:

„Zahrnuje lokalitu Z1/A 22, Z1/D 50, Z1/D 52.

Hlavní využiti:

• bydlení v solitérních RD

• objekty individuelní rekreace

• komunikace a pěší cesty

• zahrady

Přípustné využití, činnosti a stavby:

• sportovní plochy

• veřejná prostranství se zelení a mobiliářem

• dětská hřiště

• cykloturistické trasy

• sítě a zařízení technické infrastruktury

Podmínečně přípustné využití, činnosti a stavby:

• stravovací zařízení v rozsahu jednoho KD

• služby a maloobchod v rozsahu jednoho RP

• sportovní, relaxační a rehabilitační zařízení v rozsahu jednoho KF)

Podmínky: tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným způsobem, zejména dopravním zatížením, nesmí mít negativní účinky na životní prostředí dané limit dle 13 vyhlášky č. 137/1998 St,.

Nepřípustné využiti, činnosti a stavby:

• jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití, činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území

Pro novou výstavbu platí:

• minimální výměra parcely pro RP je 800 m2 pro objekty individuelní rekreace 400 m

• max. plocha zastavění — 30% plochy pozemku

• max. výška zástavby — 1 nadzemní podlaží a využité podkroví

• povoluje se převod rekreačních objektů na trvalé bydlení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění“

9. Článek 21 „Zásobování elektrickou energií doplňuje takto:

Zásobování elektrickou energií lokalit ze změny č. 1 ÚPO:

Bydlení v RP i v bytech se předpokládá na průměrné úrovni, s vlastním ohřevem teplé vody a vtápěním prostřednictvím elektrospotřebičů v každé jednotce.

jednotlivé byty jsou zařazeny do stupně elektrizace „C“ — byty, v nichž se elektřina používá pro domácí el. spotřebiče připojované I< rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevné připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. K vařeni a pečení se používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA. Pro ohřev vody a topeni jsou používány elektrické spotřebiče.

Pro stanovení příkonu pro 1 RD bylo uvažováno s příkonem 23 kW. To je výpočtové zatížení po soudobosti všech instalovaných spotřebičů v bytě. Předpokládá se hlavní jistič před elektroměr 3x40A/B včetně blokování, tj. nízký tarif pro topení a ohřev vody.

Počet trafostanic pro jednotlivá sídla:

Stříbrná Skalice

TS 400 kVA          25 ks

TS 630 kVA          l6 ks

Hradové Střimelice

TS 400kVA           10 ks

TS 630 kVA          6 ks

Kostelní Střímelice

TS 400 kVA          4 ks

Hradec

TS 400 kVA          6 ks

Hodnoty odběru el. energie mohou být sníženy v případě použiti ekologických zdrojů pro ohřev teplé vody a vytápěni (tepelná čerpadla, sluneční kolektory apod.). Nové trasy vedení VN a NN budou v zastavitelném území provedeny jako kabelové v zemi.

Počet trafostanic pro jednotlivé lokality (závisí na přístrojovém vybavení), umístění TS a trasy kabelových rozvodů budou upřesněny na vyšším stupni územně plánovací dokumentace (územní studie, komplexní dokumentace pro územní rozhodnutí).“

10. Za Článek 21 se doplňuje Článek 2la „Zásobování zemním plynem“, který zní:

„V návrhu změny č. 1 ÚPO je zakreslena trasa pro napojení území zemním plynem z Vlkančic dle koncepce Středočeské plynárenské – Řešení plynofikace obcí Stříbrná Skalice a Vlkančice.“

11. Článek 22 „Zásobování pitnou vodou“ se doplňuje takto:

„Obec Stříbrná Skalice se stala členem svazku obcí REGION JIH, které jsou připojeny na vodovod ze Želivky.

V případě, že se obec připojí na uvedený přivaděč, byla by možnost zásobovat vodou nejenom Kostelní Střimelice, ale i Hradové Střímelice a Hradec. Ve změně č. 1 UPO vyznačeno jako řešení.

Stříbrná Skalice a Hradové Střímelice:

Stávající vodovodní systém (zdroje vody a vodojemy) pokrývá současné odběry pitné vody v obou obcích.

Předpokládaný rozvoj obcí Stříbrná Skalice a Hradové Střímelice vyvolá nárůst spotřeby vody o cca 47% oproti spotřebě současné.

Pro zajištění celkového požadovaného množství pitné vody je nutné zajistit vodní zdroje o celkové min, současné vydatnosti 4,5 l/sec. Je předpoklad, že v současné pramenní oblasti Stříbrné Skalice lze provést nový hydrovrt který doplní současné odběry na požadované množství. Voda z nového hydrovrtu bude přivedena do stávající armaturní a dochlorovací šachty, do které jsou přivedeny výtlaky od stávajících využívaných vrtů a dále do vodojemu.

Pásma hygienické ochrany zůstanou stávající.

Kostelní Střimelice:

V současné době jsou zásobované z individuelních domovních studní. Předpokládaný rozvoj obce vyvolá nárůst potřeby vody o cca 100%.

Způsob -zásobování obce v současnosti zůstane zachován. Výhledově je řešena možnost napojení Kostelních Střímelic na přivaděč ze Želivky, který vede mezi obcemi Zvánovice a Ondřejov, Ve změně č. 1 ÚPO vyznačeno jako územní rezerva.

Hradec:

Obec je zásobována z individuelních studní. Tento způsob zásobování pitnou vodou zůstane zachován. V případě napojení na přivaděč ze Želivky je možnost zásobování Hradce z veřejné vodovodní sítě. Ve změně č. 1 ÚPO vyznačeno jako územní rezerva.

• Dešťová voda:

Při výstavbě jednotlivých rodinných domků by mělo být ve stavebním řízení na jakýkoliv objekt (stavbu) doloženo hydrologické posouzení reálné možnosti vsaku. Zasakování dešťových vod bude na vlastním pozemku.“

12. Článek 23 „Likvidace splaškových vod“ se doplňuje takto

Kanalizace a čištění odpadních vod:

Návrh kanalizace:

Stříbrná Skalice:

Splaškové odpadní vody – budou sváděny splaškovou kanalizací na stávající ČOV. Čov ve Stříbrné Skalici je připravena stavebně i plošně na cílovou kapacitu 2000 FO a technologicky bude přestrojena v případě nárůstu obyvatel. Technologie ČOV umožňuje dovoz splaškových vod z okolních obcí – Hradové Střímelice, Kostelní Střímelice a Hradec. V oblastech, kde je plánovaná kanalizace, budou navrhovány DČOV a povolovány jako stavby dočasné. využití vyčištěných vod pro zálivku bude možné, jestliže to hydrologické poměly dovolí.

Dešťové odpadní vody – V co největší možné míře budou dešťové vody ze střech a zpevněných ploch zasakovány na vlastních pozemcích.

Dešťové vody ze stávajících komunikací budou sváděny stávajícím systémem dešťových stok do Jevanského potoka.

Nové komunikace a zpevněné plochy v lokalitách nové výstavby budou odvodněny bud‘ příkopovým, nebo zatrubněným vedením podél okrajů komunikací. V případě možnosti budou zasakovány do terénu nebo budou svedeny do vodoteče přes retenční nádrže s regulovaným odtokem.

Stávající čistírna je postavena pro kapacitu max. 1200 FO. V případě, že se na Čov hudou čistit pouze splaškové vody obce Stříbrná Skalice, čistírna bude kapacitně vytížena.

Hradové Střímelice, Kostelní Střímelice a Hradec — v těchto obcích se předpokládá shromažďování splaškových vod v žumpách (bezodtokových jímkách) u jednotlivých zdrojů splaškových vod, případně mohou být navrhovány DČOV s využitím vyčištěných vod pro zálivku, jestliže to hydrologické poměry dovolí.

Splaškové vody musí být vyváženy na ČOV. ČUV se bude muset intenzifikovat a rozšířit na kapacitu 2000 EO (Nárůst 650 EO). Plocha pro rozšířeni ČOV je dostačující beze změny dle schváleného ÚPO. V případě rozšíření ČOV nebo splaškové kanalizační sítě ve Stříbrné Skalici je povinností vlastníků nových nemovitostí napojit se na tuto kanalizaci.“

13. Článek 25 ‚Doprava‘ se doplňuje takto:

„Základní dopravní koncepce se nemění, řešené území je obsluhováno sítí komunikaci třetí třídy, místní obslužné komunikace v jednotlivých sídlech vyhovují v převážné většině provozu. v některých lokalitách jsou podmínky dopravní obsluhy ztížené — zejména v chatových osadách jsou komunikace úzké a strmé.

Nastane-li u nové zástavby potřeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů ze stávajícího silničního provozu na pozemních komunikacích, budou je provádět vlastníci nemovitostí svým nákladem. Nové místní obslužné komunikace jsou součástí jednotlivých ploch, územní plán nenavrhuje vnitřní komunikační členění jednotlivých lokalit.

Zásady řešení dopravní obsluhy v jednotlivých sídlech;

A — Stříbrná Skalice

A22 — budou zachovány a upraveny stávající komunikace

A24 – příjezd po stávající komunikaci

A25 — hudou využity stávající komunikace

A26 — příjezd je po nezpevněné místní komunikaci — nutné šířkové a povrchové úprav

A29 — hude zajištěn nový příjezd po komunikaci zjihovýchodni strany po hranici

ochranného pásma (I Li) vodního zdroje

A33 – příjezd po stávající komunikaci

A34 – bude využit stávající sjezd z komunikace III. třídy

A35, 37 — hude zřízen jeden nový vjezd ze silnice III. třídy

A36 – příjezd po stávající komunikaci

A39 – bude využit stávající sjezd z komunikace 111. třídy

A40 – bude zřízen jeden nový vjezd ze silnice třetí třídy zároveň je navrženo propojení

se stávající zástavbou ve východní části lokality

A43 — komunikační napojení je možné ve směru od rekreační osady tla severní straně,

bude nutno detailně řešit spádové poměly.

B – Hradové Střímelice

B17, B18, B19- příjezd po stávající komunikaci

 

C — Kostelní Střímelice

C1 — pozemky již rozděleny včetně komunikací, příjezd po stávající komunikaci

C2 – příjezd po stávající komunikaci nebo ze silnice III. třídy

(C13, C41 – příjezd po stávající komunikaci, nutno upravit šířkové a spádové parametry,

jako příjezdová komunikace nebude sloužit p.č. 982/2

C16 – příjezdová komunikace nepovede přes parcelu Č. 998/1 (úvozová cesta), bude zřízen nový sjezd ze silnice 111. třídy

C21 – příjezdová komunikace nepovede přes parcelu Č. 998/1 (úvozová cesta), příjezd bude přes stávající dvůr

C42 – příjezd ze silnice lIL třídy

C44 – budou využity stávající komunikace, případné rozšíření komunikace nebude na úkor PUPFL

C45 – bude využit stávající příjezd (polní cesta)

D- Hradec

D50, 51- nové příjezdy z místních komunikací

D 52 – budou využity stávající komunikace, případné rozšířeni komunikací nebude na

úkor PIJPFL

Stavby v lokalitách A34. A35, A37, A25, A40 budou umístěny tak, aby byly splněny podmínky 36 zák. Č. 258/2000 Sb. o ochraně venkovního a vnitřního prostoru staveb.

Všeobecné požadavky:

– minimalizovat počty vjezdů

• připojení místních komunikací na silnice II. a lil, třídy musí být v souladu s platnými

právními předpisy a ČSN.

– bude dbáno na rozhledové poměry při připojení křižovatek a stanovení dopravního

značeni

• bude zajištěn dostatečný počet parkovacích míst“

14. Článek 26 „Likvidace odpadů“ se doplňuje takto:

Je změně Č. 1 ÚPO je doplněn sběrný dvůr tříděného a nebezpečného odpadu na k.ú. Stříbrná Skalice. Sběr domovního odpadu je beze změn.“

15. Článek 27 „Plochy pro veřejně prospěšné stavby“ se doplňuje takto:

„V rámci změny Č. 1 se zařazují. v souladu s §§ 101 a 170 zákona Č. 183/2006 Sb.

v platném zněni, tyto veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu na k.ú.

Stříbrná Skalice:

W1 Čerpací stanice Čsi. pil 179

W2 podtlaková stanice VSi, p.Č. 232

W3 Čerpací stanice Čn. p2. 577

W4 podtlaková stanice VSZ. p.Č. 571/i

WS komunikace místní (příjezd k přestavbovému areálu Z1/A29) p2. 1112, 1104.1703/2.

W6 sběrný dvůr tříděného a nebezpečného odpadu v přestavbovém areálu — Z1/A29, p1. I 156/2h

16. Text Článku 29 „Místa uložení územního plánu“ se nahrazuje tímto textem:

„územně plánovací dokumentace obce Stříbrná Skalice je uložena:

– na obecním úřadu Stříbrná Skalice

– na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech

– na Stavebním úřadu v Kostelci nad Černými lesy

– na odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje,

kde je možno do ÚPD nahlédnout.

17. Součástí změny č. 1 územního plánu obce Stříbrná Skalice je textová příloha „Přehled VKP pro správní území Stříbrná Skalice“ a tyto výkresy grafické části:

A/l Hlavní výkres, 1: 10000,

A/2 Sídlo Stříbrná Skalice, 1 : 2 880,

A/3 Sídlo Hradové Střímelice, 1: 2 880,

A/4 Sídlo Kostelní Střímelice, 1: 2 880,

A/5 Sídlo Hradec, 1: 2 880,

A/6 Koncept dopravy ;i technického vybavení, 1: 10 000,

A/7 Veřejně prospěšné stavby Stříbrná Skalice, 1: 2 880,

A/8 Veřejně prospěšné stavby Hradové Střímelice, 1: 2 880,

A/9 Veřejně prospěšné sMvby Kostelní Střímelice, 1: 2 880.