Mimořádný archeologický objev na Malé Straně

Rozsahem nevelký záchranný archeologický výzkum Jarmily Čihákové (NPÚ Praha) realizovaný v roce 2014 pod podlahami sklepů Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí, přinesl převratné informace o raně středověké minulosti centrální části Prahy.

Rekonstrukce divadla

Nedaleko úpatí Pražského hradu byl při rekonstrukci Divadla Inspirace, sídlícího v prostorách paláce, v šest metrů dlouhém výkopu objeven starohradištní příkop severojižního směru. Výzkum zachytil jeho nejspodnější část, v níž byly rozlišeny tři zánikové celky. Zlomky keramických nádoby, jediný zde vyzdvižený datovací materiál, se nacházely jen v horních dvou. Nejmladší ze zlomků pochází nejpozději z první poloviny 9. století, nejstarší, zdobený tzv. vlásečnicovou vlnicí, se řadí ke keramice používané v 7. a 8. století.

Souvislosti

Již v roce 1996 byl ve vozovce před Lichtenštejnským palácem v západní části Malostranského náměstí, pod mocným souvrstvím svahových sutí, objeven horizont 8. století. V roce 2007, při realizaci napojení barokní kašny na náměstí na kanalizaci a vodovodní řad, bylo v západní části výkopu objeveno uměle navršené těleso z přemístěných svahovin, datované rovněž do 8. století. Interpretace tehdejších objevů jako opevnění byla nejednoznačná. Až objevení příkopu v roce 2014 uvrhlo tyto nálezy do nového světla.

Závěr

Uměle přemístěné svahoviny z 8. století, pohřbené pod vozovkou před Lichtenštejnským palácem, s největší pravděpodobností reprezentují zemní těleso hradby navršené před příkopem uvnitř opevnění.

To chránilo levobřežní enklávu rozprostírající se v centrální části dnešní Malé Strany, východně od příkopu směrem k Vltavě, nejpozději okolo roku 800.

O jejím poslání či případné vazbě na pozdější osídlení, doložené pod ostrohem pražského hradu v době prvních přemyslovských knížat na přelomu 9. a 10. století, nález příkopu, alespoň prozatím, nevypovídá.

Neznámý kostel v prostoru vyšehradské baziliky svatého Vavřince

Nálezu starohradištního příkopu na Malé Straně nebyla sice věnována taková publicita jako kostelu z druhé poloviny 10. až první poloviny 11. století, s centrálním půdorysem o třech apsidách, objevenému ve stejném roce v prostoru vyšehradské baziliky svatého Vavřince, ale troufnu si konstatovat, že spolu s ním, jde o nejvýznamnější objevy na území Prahy za několik posledních let.

Zdroje:

  • Čiháková, J. 2015: Starohradištní příkop objevený na Malostranském náměstí v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Sborník referátů z informačního kolokvia. (=Zprávy ČAS, suplement 97), Karel Sklenář (ed.), Praha, 38,
  • Čiháková, J. 1998: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí – Horní. PSH 30, 261,
  • Čiháková, J. 2009: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993. PSH 37, 424–425,
  • Zavřel, J. 2016: Geologická problematika archeologického poznání pražského území, In: Praha archeologická. Archaeologica Pragensia – Supplementum 3, I. Boháčová – M. Šmolíková, Praha, 207-208.