Archeologický výzkum v č.p. 1 aneb i nevelký výkop může přinést důležité poznatky o rekonstruovaném domě

Běžnou součástí rekonstrukcí domů jsou terénní zásahy. Snižováním podlah, výkopy pro inženýrské sítě či základy nových zdí dochází k nevratnému odstraňování starších terénů. Nezřídka jsou tyto tvořeny uloženinami, výplněmi výkopů či zdmi, tedy pozůstatky po předchozích lidských aktivitách v tom kterém místě.

Archeologický výzkum

Málokdy stavebník k těmto aktivitám zve archeology. Povinnost ohlašovat terénní zásahy platí v Česku již nyní (více zde), převážná většina lidí ji však opomíjí či o ní vůbec neví.

Od roku 2007, tedy od doby, kdy obývám usedlost č.p. 1 v Hradci u Stříbrné Skalice, jsem takových zásahů učinil již několik – hydroizolace domu, základy pro zděné sloupky vrat, snižování podlah a další. Každá z těchto realizací přinesla nějaký poznatek, které pak ve výsledku dotváří mozaiku tím pestřejší, čím déle je místo, kde žijete, obývané.

zlomek raně novověkého kachle

Poslední terénní zásah, výkop pro kanalizační potrubí realizovaný na podzim roku 2016, přinesl poznatky, které existenci osídlení v místě usedlosti č.p. 1 posouvají hlouběji do minulosti, minimálně do poloviny 16. století. Písemné prameny, konkrétně urbář Komorního Hrádku, zaznamenávají usedlost s číslem 1 až od století sedmnáctého.

Zažité omyly stavebníků

Spolupráce s archeologem, v tomto případě s Jiřím Bernatem, ve výsledku obnášela jen nalezení vhodného termínu návštěvy místa a pár minut zdržení. Většina majitelů starších nemovitostí, vystrašená již jen samotným mylným spojením „archeologie = zastavení stavby, peníze navíc„, tak přichází o jedinečnou možnost poznat historii svého domu.

Navíc se zpráva o archeologickém výzkumu ve vašem domě může dostat do odborných periodik, v tomto případě do Archeologie ve středních Čechách.

[button-blue url=“https://www.hradec1.cz/2018/02/objevny-archeologicky-vyzkum-kostelnich-strimelicich/“ target=“_self“ position=“left“]Objevný archeologický výzkum v Kostelních Střimelicích[/button-blue]


Archeologie ve středních Čechách 21, 2017, str. 903–926

Terénní výzkumy Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v roce 2016. Michal Lutovský a kol.

Hradec u Stříbrné Skalice, 
okr. Praha-východ

  1. Hradec, stpč. 7/1; S-JTSK (okolí bodu): 716036/1064706.
  2. Rekonstrukce domovní kanalizace rodinného domu čp. 1.
  3. Novověká sídlištní situace.

V rámci oznámeného zásahu byl uvnitř obytného objektu na severní straně dvora bývalé zemědělské usedlosti realizován výkop o délce asi 5 m. Dokončená rýha probíhala od středu domu k jeho jižní obvodové zdi při dvoře. Mezi nynější podlahou a podložím, zastiženým v hl. 45 cm, se ukázalo souvrství hlinitopísčitých vrstev (1–3) hnědočervené barvy. Ze všech vrstev pocházejí drobné zlomky běžné novověké hrnčiny a zejména ve vrstvě 2 se vyskytovaly i fragmenty raně novověkých kamnových kachlů. Na trase rýhy se ukázal povrch výplně raně (?) novověké jámy a také základ původní novověké jižní zdi domu z doby před jeho rozšířením do dvora o přistavěnou chodbu.

Jiří Bernat